Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 20 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 20 Ιου­λί­ου Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

356 π.Χ. Γεν­νή­θη­κε ο Μέγας Αλέ­ξαν­δρος, βασι­λιάς των Μακε­δό­νων. (Θαν. 10/6/323 π.Χ.)

ALEXANDROS

1189 Ο Ριχάρ­δος ο Λεο­ντό­καρ­δος τοπο­θε­τεί­ται επί­ση­μα ως δού­κας της Νορμανδίας.

1776 Γεν­νή­θη­κε ο Τόμας Μπρους, 7ος κόμης του Έλγιν, Σκο­τσέ­ζος ευγε­νής και διπλω­μά­της, γνω­στός από την αφαί­ρε­ση των γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να. (Θαν. 14/11/1841)

1810 Η Κολομ­βία ανα­κη­ρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Ισπανία.

1821  Ο Ομέρ Βρυώ­νης ανα­κα­τα­λαμ­βά­νει την Αθή­να και λύει την πολιορ­κία της Ακρόπολης.

1877  Στη Βαλ­τι­μό­ρη, η αστυ­νο­μία σκο­τώ­νει εννέα άτο­μα σε μία εξέ­γερ­ση εργα­τών στο σιδη­ρό­δρο­μο Βαλ­τι­μό­ρης- Οχάιο.

1885 Η Ποδο­σφαι­ρι­κή Ομο­σπον­δία Αγγλί­ας νομι­μο­ποιεί τον επαγ­γελ­μα­τι­σμό στο ποδόσφαιρο.

1890 Κυκλο­φο­ρεί η εφη­με­ρί­δα «Σοσια­λι­στής» — όργα­νο του «Κεντρι­κού Σοσια­λι­στι­κού Συλ­λό­γου», που ίδρυ­σε ο Στ. Καλλέργης.

1893 Γεν­νή­θη­κε ο Αλέ­ξαν­δρος Α’, βασι­λεύς των Ελλήνων,

1903 Το Βουλ­γα­ρι­κό Κομι­τά­το εκδη­λώ­νει επα­νά­στα­ση με επί­κε­ντρο τη Δυτι­κή Μακε­δο­νία. Πρό­κει­ται για τη γνω­στή επα­νά­στα­ση του Ηλί-ντεν (Ημέ­ρα του προ­φή­τη Ηλία), με σκο­πό τη δημιουρ­γία αυτό­νο­μης Βουλ­γα­ρι­κής Μακεδονίας.

1908 Πέθα­νε ο συγ­γρα­φέ­ας και πρό­ε­δρος της Διε­θνούς Ολυ­μπια­κής Επι­τρο­πής, Δημή­τριος Βικέλας

1912 Στην Ικα­ρία εκδη­λώ­νε­ται επα­νά­στα­ση των κατοί­κων κατά των τουρ­κι­κών αρχών. Ανα­κη­ρύσ­σε­ται η ”Ελεύ­θε­ρη Πολι­τεία Ικα­ρί­ας” και σχη­μα­τί­ζε­ται προ­σω­ρι­νή διοίκηση.

1914  Ο βασι­λιάς Κων­στα­ντί­νος, κατά τη συνά­ντη­σή του με τον Ελευ­θέ­ριο Βενι­ζέ­λο, συμ­φω­νεί με τα επι­χει­ρή­μα­τα του πρω­θυ­πουρ­γού ότι η Ελλά­δα πρέ­πει να λάβει μέρος στον ευρω­παϊ­κό πόλε­μο και να εντα­χθεί με τα κρά­τη της Τρι­πλής Συνεν­νό­η­σης (Αντάντ).

1914 Γεν­νιέ­ται στο Παλιο­ζο­γλώ­πι του Δήμου Ιτά­μου στα Αγρα­φα της Καρ­δί­τσας ο Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης.

xarilaos

1917 Η Επι­τρο­πή της Γιου­γκο­σλα­βί­ας και το βασί­λειο της Σερ­βί­ας υπο­γρά­φουν τη Δια­κή­ρυ­ξη της Κέρ­κυ­ρας, η οποία προ­βλέ­πει τη δημιουρ­γία ενός κρά­τους Νοτί­ων Σλά­βων που συμπε­ρι­λαμ­βά­νει Σέρ­βους, Κρο­ά­τες και Σλο­βέ­νους και “δημιουρ­γεί” το μετα­πο­λε­μι­κό βασί­λειο της Γιουγκοσλαβίας.

1919 Γενι­κές απερ­γί­ες αλλη­λεγ­γύ­ης στη Σοβιε­τι­κή Ρωσία και Ουγ­γα­ρία πραγ­μα­το­ποιού­νται σε Ιτα­λία και τη Σερβία.

1923 Δολο­φο­νεί­ται ο αρχη­γός των μεξι­κα­νών εξε­γερ­μέ­νων στρα­τη­γός Πάν­τσο Βίγια

1924 Ιδρύ­ε­ται η Διε­θνής Ομο­σπον­δία Σκα­κιού (FIDE) στο Παρί­σι από τον Πιέρ Βίν­σεντ. Στο έμβλη­μά της περι­λαμ­βά­νει ως αρχή της το σύν­θη­μα “Gens Una Sumus” που σημαί­νει “Είμα­στε Ένας Κόσμος”.

1927 Συνέρ­χε­ται η Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ (20–25/7/1927), η οποία κατα­δι­κά­ζει τη νέα φρα­ξιο­νι­στι­κή επί­θε­ση των λικ­βι­ντα­ρι­στών, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την τάση αυτή μικρο­α­στι­κή αντι­δρα­στι­κή παρέκ­κλι­ση στο Κόμ­μα που ενθαρ­ρύν­θη­κε από τη φρα­ξιο­νι­στι­κή δρά­ση της τρο­τσκι­στι­κής-ζηνο­βιε­φι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης στην ΕΣΣΔ.
Η Ολο­μέ­λεια κατα­δί­κα­σε επί­σης τη στά­ση των κεντρι­στών (Σ. Μάξι­μου, Τ. Χαΐ­νο­γλου και Κ. Σκλά­βου) που με τις παραι­τή­σεις τους από το Πολι­τι­κό Γρα­φείο στην ουσία συντά­χθη­καν με τους λικ­βι­ντα­ρι­στές. Οι κεντρι­στές δήλω­σαν αντί­θε­τοι προς τους λικ­βι­ντα­ρι­στές και απέ­συ­ραν τις παραι­τή­σεις τους.

1933 Πεντα­κό­σιοι αυτο­κι­νη­τι­στές της Αθή­νας κατε­βαί­νουν σε συγκέ­ντρω­ση και εγκρί­νουν ψήφι­σμα κατά των φορο­λο­γι­κών μέτρων της κυβέρ­νη­σης σε βάρος τους. Η αστυ­νο­μία επι­τί­θε­ται κατά των διαδηλωτών.

1934 Γεν­νή­θη­κε η ηθο­ποιός, Αλί­κη (Στα­μα­τί­να) Βουγιουκλάκη

1936 Μεση­μέ­ρι, ώρα 12, αρχαία Ολυ­μπία. Πρώ­τη τελε­τή αφής της ολυ­μπια­κής φλό­γας. Η πρω­θιέ­ρεια Κού­λα Πρά­τσι­κα ανά­βει τη δάδα του πρώ­του λαμπα­δη­δρό­μου Κώστα Κον­δύ­λη. Η φλό­γα θα φτά­σει στο Βερο­λί­νο 11 μέρες αργό­τε­ρα, από 3.840 λαμπαδηδρόμους.

1936 Υπο­γρά­φε­ται στην Ελβε­τία η Συν­θή­κη του Μοντρέ, που παρα­χω­ρεί στην Τουρ­κία τον έλεγ­χο του Ελλή­σπο­ντου και του Βοσπό­ρου αλλά εγγυά­ται την ελεύ­θε­ρη διέ­λευ­ση των πλοί­ων όλων των κρα­τών σε και­ρό ειρήνης.

1937 Πεθαί­νει ο Ιτα­λός μηχα­νι­κός και εφευ­ρέ­της Γου­λιέλ­μο Μαρ­κό­νι (πατέ­ρας του ραδιο­φώ­νου), που το 1909 τιμή­θη­κε με το Νόμπελ Φυσι­κής μαζί με τον Καρλ Φ. Μπρά­ουν για τη συμ­βο­λή τους στην ανά­πτυ­ξη της ασύρ­μα­της τηλεγραφίας.

markoni

1938 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Nάτα­λι Γουντ

1940 Το περιο­δι­κό Billboard εισά­γει για πρώ­τη φορά τα τσαρτς των δημο­φι­λέ­στε­ρων τραγουδιών.

1944 Τα σοβιε­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα περ­νούν τον δυτι­κό Μπουγκ και αρχί­ζουν να απε­λευ­θε­ρώ­νουν την Πολω­νία. Την επό­με­νη μέρα ιδρύ­ε­ται η Πολω­νι­κή Επι­τρο­πή Εθνι­κής Απε­λευ­θέ­ρω­σης, ενώ η 1η Πολω­νι­κή Στρα­τιά και ο Λαϊ­κός Στρα­τός ενώ­νο­νται σε κοι­νό στρα­τιω­τι­κό σώμα.

1944 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται απο­τυ­χη­μέ­νη από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας ενα­ντί­ον του Αδόλ­φου Χίτλερ από τον συνταγ­μα­τάρ­χη Κλά­ους φον Στά­ου­φεν­μπεργκ, ο οποί­ος τοπο­θέ­τη­σε εκρη­κτι­κό μηχα­νι­σμό στην αίθου­σα συσκέ­ψε­ων του αρχη­γεί­ου του, στο Ράστεν­μπουργκ. Οι πρω­ταί­τιοι είτε αυτο­κτο­νούν, είτε εκτελούνται.

1947 Γεν­νή­θη­κε ο μεξι­κά­νος ρόκερ, Κάρ­λος Σαντάνα

1969 Δύο από τα μέλη της αμε­ρι­κα­νι­κής δια­στη­μι­κής απο­στο­λής «Απόλ­λων 11», οι αστρο­ναύ­τες Νιλ Άρμ­στρονγκ και Έντουιν «Μπαζ» Όλντριν γίνο­νται οι πρώ­τοι άνθρω­ποι που προ­σε­δα­φί­ζο­νται στη Σελήνη.

selini 1

1973 Πέθα­νε ο κινέ­ζος άσος του καρά­τε και ηθο­ποιός, Μπρους Λι

1974 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η εισβο­λή της Τουρ­κί­ας στην Κύπρο, με τμή­μα­τα του τουρ­κι­κού στρα­τού να απο­βι­βά­ζο­νται στο βόρειο τμή­μα του νησιού.

cyprus 1

1989 Πέθα­νε  ο ζωγρά­φος, Γιάν­νης Τσαρούχης

tsarouxis

2001 Γένο­βα: Ο Carlo Giuliani σκο­τώ­νε­ται από τον Carabiniere Mario Placanica κατά τη διάρ­κεια κινη­το­ποι­ή­σε­ων με την ευκαι­ρία της G8

2012  Σφα­γή Aurora: Ένας άντρας οπλι­σμέ­νος με πιστό­λι και βόμ­βες καπνού την πέφτει σε έναν κινη­μα­το­γρά­φο στο προ­ά­στιο Aurora (κοντά στο Ντέν­βερ, Κολο­ρά­ντο) κατά τη διάρ­κεια της πρε­μιέ­ρας της τελευ­ταί­ας ται­νί­ας Batman, σκο­τώ­νο­ντας 15 άτο­μα και τραυ­μα­τί­ζο­ντας περισ­σό­τε­ρους από 50 (2 πολύ σοβα­ρά), συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων αρκε­τών παιδιών.

2015 ΟΝί­κος Χου­λια­ράς, Έλλη­νας ζωγρά­φος και τρα­γου­δο­ποιός φεύ­γει από τη ζωή

2017 Πεθαί­νει ο Τσέ­στερ Μπέ­νινγ­κτον, Αμε­ρι­κα­νός τρα­γου­δι­στής (Linkin Park)

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο