Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 20 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 20 Μαΐ­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

20 Μαΐ­ου Παγκό­σμια Ημέ­ρα Μελισσών

20 Μαΐ­ου Παγκό­σμια Ημέ­ρα Μελισ­σών – Αϊν­στάιν: «Όταν η μέλισ­σα εξα­φα­νι­στεί από τη γη, ο άνθρω­πος έχει μόνο τέσ­σε­ρα χρό­νια για να ζήσει»

325 Συνέρ­χε­ται στη Νίκαια της Βιθυ­νί­ας, στη Μικρά Ασία, η Α’ Οικου­με­νι­κή Σύνο­δος, με σκο­πό την απο­κα­τά­στα­ση της ειρή­νης στα εκκλη­σια­στι­κά ζητή­μα­τα της ρωμαϊ­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας. Η Σύνο­δος θα κατα­δι­κά­σει τη διδα­σκα­λία του Αρεί­ου, θα συντά­ξει το Σύμ­βο­λο της Νίκαιας που θα καθιε­ρώ­σει τον όρο «ομο­ού­σιος» και θα ορί­σει την ημε­ρο­μη­νία εορ­τα­σμού του Πάσχα.

1498 Ο Πορ­το­γά­λος εξε­ρευ­νη­τής Βάσκο ντα Γκά­μα φτά­νει στην Καλι­κούτ της Ινδί­ας, ανοί­γο­ντας το εμπό­ριο δια θαλάσ­σης με την Άπω Ανατολή.

1506 Πέθα­νε ο Ισπα­νός εξε­ρευ­νη­τής, Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος, ο άνθρω­πος που ανα­κά­λυ­ψε την Αμερική

3 Αυγού­στου 1492: Ο Κολόμ­βος ξεκι­νά­ει για την ανα­κά­λυ­ψη της Αμερικής

1769 Γεν­νή­θη­κε ο Ανδρέ­ας Μια­ού­λης, στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός, ναύ­αρ­χος του ελλη­νι­κού στό­λου κατά τη διάρ­κεια του ’21,

1799 Γεν­νή­θη­κε ο Ονο­ρέ ντε Μπαλ­ζάκ, Γάλ­λος μυθι­στο­ριο­γρά­φος και το 1830 ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Έκτορ Μαλό.

Ονο­ρέ ντε Μπαλ­ζάκ, κορυ­φαία μορ­φή της παγκό­σμιας λογοτεχνίας

1806 Γεν­νιέ­ται ο Βρε­τα­νός φιλό­σο­φος και οικο­νο­μο­λό­γος Τζον Στιού­αρτ Μιλ.

1825 Η Μάχη στο Μανιά­κι: Στο Μανιά­κι της Μεσ­ση­νί­ας ο Γρη­γό­ριος Δικαί­ος Παπα­φλέσ­σας με 300 άνδρες αντι­με­τω­πί­ζει 6.000 Αιγύ­πτιους του Ιμπρα­ήμ­την ώρα που ο ναύ­αρ­χος Σαχτού­ρης κατα­ναυ­μα­χεί τον τουρ­κι­κό στό­λο στα ανοι­χτά του ακρω­τη­ρί­ου Καφη­ρέ­ας.. Στη μάχη αυτή σκο­τώ­νο­νται όλοι οι Έλλη­νες επα­να­στά­τες, μετα­ξύ αυτών και ο Παπα­φλέσ­σας, από τις ηρω­ι­κό­τε­ρες μορ­φές της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης, μέλος της Φιλι­κής Εται­ρί­ας. Ο Παπα­φλέσ­σας ήταν από εκεί­νους που πίστευαν ότι η Επα­νά­στα­ση έπρε­πε να ξεκα­θα­ρί­σει, όχι μόνο με τους Τούρ­κους κατα­κτη­τές, αλλά και με τους κοτζα­μπά­ση­δες δυνά­στες του. Γι’ αυτό ήταν ιδιαί­τε­ρα αγα­πη­τός από τα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα και μιση­τός από τους προκρίτους.

1830 ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Έκτορ Μαλό

1874 Ο Λιβάι Στρος κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το τζιν με κόπι­τσες, στην τιμή των 13 δολα­ρί­ων η δωδεκάδα.

1875 πέθα­νε η Αμα­λία, πρώ­ην βασί­λισ­σα των Ελλή­νων, σύζυ­γος του Όθωνα.

1891 Ο Τόμας Έντι­σον επι­δει­κνύ­ει για πρώ­τη φορά μπρο­στά σε κοι­νό την εφεύ­ρε­σή του, το κινε­το­σκό­πιο, το οποίο υπήρ­ξε πρό­δρο­μος του κινηματογράφου.

1902 Η Κού­βα ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται από τις ΗΠΑ και ο ηγέ­της της ανε­ξαρ­τη­σί­ας, Τομάς Εστρά­δα Πάλ­μα, γίνε­ται ο πρώ­τος πρό­ε­δρος της χώρας.

1925 Γεν­νιέ­ται ο Σοβιε­τι­κός αερο­ναυ­πη­γός Αλε­ξέι Του­πό­λεφ, δημιουρ­γός, μετα­ξύ άλλων, του πρώ­του υπε­ρη­χη­τι­κού επι­βα­τι­κού αερο­πλά­νου Tu-144.

1927 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη της Τζέ­ντα, με την οποία, τo Βασί­λειο του Χετζάζ και Νατζντ (μετέ­πει­τα Σαου­δι­κή Αρα­βία) ανα­γνω­ρί­ζε­ται ως ανε­ξάρ­τη­το από τη Μεγά­λη Βρετανία.

1927 Ο Αμε­ρι­κα­νός πιλό­τος Τσαρλς Λίντ­μπεργκ επι­χει­ρεί την πρώ­τη υπε­ρα­τλα­ντι­κή πτή­ση χωρίς ενδιά­με­ση στά­ση. Ξεκι­νά από το Λονγκ Άιλαντ και φτά­νει στο Λε Μπουρ­ζέ Φιλντ του Παρι­σιού, έπει­τα από 33,5 ώρες. Εκα­το­ντά­δες γάλ­λοι σε κατά­στα­ση υστε­ρί­ας ανα­μέ­νουν τον ήρωα του Νέου Κόσμου.

1941 Αρχί­ζει η Μάχη της Κρή­της, με την κατά κύμα­τα ρίψη γερ­μα­νών αλε­ξι­πτω­τι­στών, για την κατά­λη­ψη της Μεγα­λο­νή­σου (Επι­χεί­ρη­ση Ερμής).

Η συμ­βο­λή των κομ­μου­νι­στών στη μάχη της Κρή­της – Tο ιστο­ρι­κό άρθρο του Μιλ­τιά­δη Πορφυρογένη

1941 Από τα μέλη της οργά­νω­σης «Ελευ­θε­ρία» πραγ­μα­το­ποιεί­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το πρώ­το σαμπο­τάζ. Μια ομά­δα κομ­μου­νι­στών, με επι­κε­φα­λής τον Ανα­γνώ­στη Ανα­γνω­στό­που­λο, που μόλις είχε απο­δρά­σει από το σανα­τό­ριο Ασβε­στο­χω­ρί­ου και τον Χατζη­θω­μά Χουρ­μού­ζη, κατέ­στρε­ψαν τις μηχα­νές αρκε­τών φορ­τη­γών αυτο­κι­νή­των των Γερ­μα­νών, ενώ κατέ­στρε­ψαν επί­σης και πολ­λά βαρέ­λια καυ­σί­μων. Ο Α. Ανα­γνω­στό­που­λος αργό­τε­ρα θα συλ­λη­φθεί και θα εκτε­λε­στεί από τις δυνά­μεις κατοχής.

1947 Πεθαί­νει ο Γιώρ­γης Σιά­ντος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Καπνερ­γά­της στο επάγ­γελ­μα, ο Γ. Σιά­ντος εντά­χθη­κε από πολύ νωρίς στις γραμ­μές του ταξι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος, ενώ ανα­δεί­χθη­κε Γραμ­μα­τέ­ας της Καπνερ­γα­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας Ελλά­δας, της μαζι­κό­τε­ρης και πιο μαχη­τι­κής ταξι­κής Ομο­σπον­δί­ας της επο­χής. Υπήρ­ξε μέλος της ΚΕ και του ΠΓ του Κόμ­μα­τος από το 3ο τακτι­κό Συνέ­δριο το 1927, ενώ στη διάρ­κεια της Κατο­χής και ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης τέλε­σε χρέη Γραμ­μα­τέα του Κόμ­μα­τος (έως και την επι­στρο­φή του Ν. Ζαχα­ριά­δη από το στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Ντα­χά­ου) (902.gr).

1948 Παρα­πέ­μπο­νται στο Στρα­το­δι­κείο της Αθή­νας πάνω από 100 αξιω­μα­τι­κοί, υπα­ξιω­μα­τι­κοί και ναύ­τες του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, κατη­γο­ρού­με­νοι «δια κομ­μου­νι­στι­κή δρά­σιν, από­σπα­σιν μέρους της επι­κρα­τεί­ας» κ.ά. Το στρα­το­δι­κείο κατα­δί­κα­σε 40 σε θάνα­το, 21 σε ισό­βια δεσμά, 9 σε κάθειρ­ξη δέκα χρό­νων και 10 σε φυλά­κι­ση δύο χρό­νων. Οι 20 εκτε­λέ­στη­καν στο Γου­δή στις 25 Ιού­νη 1948.

1949 Πεθαί­νει ο Δαμα­σκη­νός, κατά κόσμο Δημή­τριος Παπαν­δρέ­ου, Αρχιε­πί­σκο­πος Αθη­νών και Πάσης Ελλά­δος την περί­ο­δο της Κατο­χής και του Εμφυ­λί­ου. Ο Δαμα­σκη­νός διε­τέ­λε­σε επί­σης πρω­θυ­πουρ­γός (17/10–1/11/1945) και αντι­βα­σι­λέ­ας (31/12/1944–28/9/1946).

Δαμα­σκη­νός, κατο­χι­κός Αρχιε­πί­σκο­πος που πρω­τα­γω­νί­στη­σε στη σφα­γή ΕΛΑ­Σι­τών και ΕΑΜιτών

1951 O γερ­μα­νι­κός οίκος Χόλ­τσμαν ξεκι­νά το έργο του νέου λιγνι­τω­ρυ­χεί­ου στο Αλιβέρι.

1956 Οι Αμε­ρι­κα­νοί ρίχνουν την πρώ­τη βόμ­βα υδρο­γό­νου στην ατό­λη Μπι­κί­νι του Ειρηνικού.

1968 Η 20χρονη φοι­τή­τρια Αλί­κη Παπα­δο­μι­χε­λά­κη κηρύσ­σει απερ­γία πεί­νας έξω από την Ελλη­νι­κή Πρε­σβεία της Πρά­γας, ζητώ­ντας την απε­λευ­θέ­ρω­ση της βαριά άρρω­στης μητέ­ρας της Διο­νυ­σί­ας, που η Χού­ντα είχε εξο­ρί­σει στη Γυά­ρο. Η δια­μαρ­τυ­ρία της απο­τέ­λε­σε αφορ­μή για το ξεδί­πλω­μα μιας πλα­τιάς καμπά­νιας αλλη­λεγ­γύ­ης προς τους πολι­τι­κούς κρα­τού­με­νους και τον ελλη­νι­κό λαό. Στο πλευ­ρό της Αλί­κης κήρυ­ξαν απερ­γία πεί­νας σε ένδει­ξη συμπα­ρά­στα­σης ένας Τσέ­χος φοι­τη­τής και ο Πρό­ε­δρος των Βρα­ζι­λιά­νων φοι­τη­τών στην Λ.Δ. της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας. Καθη­με­ρι­νά έξω από την Πρε­σβεία πραγ­μα­το­ποιού­νταν εκδη­λώ­σεις, πικε­το­φο­ρί­ες και δια­δη­λώ­σεις χιλιά­δων Τσε­χο­σλο­βά­κων και ξένων φοι­τη­τών (902.gr).

1977 Το θρυ­λι­κό Όριαν Εξπρές κάνει το τελευ­ταίο ταξί­δι του από το Παρί­σι στην Κωνσταντινούπολη.

1978 Ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης προ­σχω­ρεί στη Νέα Δημο­κρα­τία και ανα­λαμ­βά­νει το Υπουρ­γείο Συντο­νι­σμού. Μαζί του και ο έτε­ρος βου­λευ­τής των «Νεο­φι­λε­λευ­θέ­ρων» Παύ­λος Βαρ­δι­νο­γιάν­νης, ενώ ο Αθα­νά­σιος Κανελ­λό­που­λος, ο οποί­ος έχει απο­χω­ρή­σει από την ΕΔΗΚ, ανα­λαμ­βά­νει Υπουρ­γός Οικονομικών.

2002 Το Ανα­το­λι­κό Τιμόρ απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία του από την Ινδονησία.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο