Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 20 Μαΐου

325 Συνέρ­χε­ται στη Νίκαια της Βιθυ­νί­ας, στη Μικρά Ασία, η Α’ Οικου­με­νι­κή Σύνο­δος, με σκο­πό την απο­κα­τά­στα­ση της ειρή­νης στα εκκλη­σια­στι­κά ζητή­μα­τα της ρωμαϊ­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας. Η Σύνο­δος θα κατα­δι­κά­σει τη διδα­σκα­λία του Αρεί­ου, θα συντά­ξει το Σύμ­βο­λο της Νίκαιας που θα καθιε­ρώ­σει τον όρο «ομο­ού­σιος» και θα ορί­σει την ημε­ρο­μη­νία εορ­τα­σμού του Πάσχα.

1498 Ο Πορ­το­γά­λος εξε­ρευ­νη­τής Βάσκο ντα Γκά­μα φτά­νει στην Καλι­κούτ της Ινδί­ας, ανοί­γο­ντας το εμπό­ριο δια θαλάσ­σης με την Άπω Ανατολή.

1506 Πέθα­νε ο Ισπα­νός εξε­ρευ­νη­τής, Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος, ο άνθρω­πος που ανα­κά­λυ­ψε την Αμερική,

1769 Γεν­νή­θη­κε ο Ανδρέ­ας Μια­ού­λης, στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός, ναύ­αρ­χος του ελλη­νι­κού στό­λου κατά τη διάρ­κεια του ’21,

1799 Γεν­νή­θη­κε ο Ονο­ρέ ντε Μπαλ­ζάκ, Γάλ­λος μυθι­στο­ριο­γρά­φος και το 1830 ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Έκτορ Μαλό.

1806 Γεν­νιέ­ται ο Βρε­τα­νός φιλό­σο­φος και οικο­νο­μο­λό­γος Τζον Στιού­αρτ Μιλ.

1825 Η Μάχη στο Μανιά­κι: Ο Παπα­φλέσ­σας με λιγο­στούς άνδρες πέφτουν μαχό­με­νοι κατά υπε­ρα­ρίθ­μων Τουρ­κο­αι­γυ­πτί­ων του Ιμπρα­ήμ, την ώρα που ο ναύ­αρ­χος Σαχτού­ρης κατα­ναυ­μα­χεί τον τουρ­κι­κό στό­λο στα ανοι­χτά του ακρω­τη­ρί­ου Καφηρέας.

1825 σκο­τώ­θη­κε ο Παπα­φλέσ­σας (Γρη­γό­ριος Δικαί­ος Φλέσ­σας), από τις ηρω­ι­κές μορ­φές της ελλη­νι­κής επανάστασης

1874 Ο Λιβάι Στρος κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το τζιν με κόπι­τσες, στην τιμή των 13 δολα­ρί­ων η δωδεκάδα.

1891 Ο Τόμας Έντι­σον επι­δει­κνύ­ει για πρώ­τη φορά μπρο­στά σε κοι­νό την εφεύ­ρε­σή του, το κινε­το­σκό­πιο, το οποίο υπήρ­ξε πρό­δρο­μος του κινηματογράφου.

1902 Η Κού­βα ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται από τις ΗΠΑ και ο ηγέ­της της ανε­ξαρ­τη­σί­ας, Τομάς Εστρά­δα Πάλ­μα, γίνε­ται ο πρώ­τος πρό­ε­δρος της χώρας.

1925 Γεν­νιέ­ται ο Σοβιε­τι­κός αερο­ναυ­πη­γός Αλε­ξέι Του­πό­λεφ, δημιουρ­γός, μετα­ξύ άλλων, του πρώ­του υπε­ρη­χη­τι­κού επι­βα­τι­κού αερο­πλά­νου Tu-144.

1927 Η Σαου­δι­κή Αρα­βία ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται από το Ηνω­μέ­νο Βασίλειο.

1927 Ο Αμε­ρι­κα­νός πιλό­τος Τσαρλς Λίντ­μπεργκ επι­χει­ρεί την πρώ­τη υπε­ρα­τλα­ντι­κή πτή­ση χωρίς ενδιά­με­ση στά­ση. Ξεκι­νά από το Λονγκ Άιλαντ και φτά­νει στο Λε Μπουρ­ζέ Φιλντ του Παρι­σιού, έπει­τα από 33,5 ώρες. Εκα­το­ντά­δες γάλ­λοι σε κατά­στα­ση υστε­ρί­ας ανα­μέ­νουν τον ήρωα του Νέου Κόσμου.

1941 Αρχί­ζει η Μάχη της Κρή­της, με την κατά κύμα­τα ρίψη γερ­μα­νών αλε­ξι­πτω­τι­στών, για την κατά­λη­ψη της Μεγα­λο­νή­σου (Επι­χεί­ρη­ση Ερμής).

1947 Πεθαί­νει ο Γιώρ­γης Σιά­ντος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Καπνερ­γά­της στο επάγ­γελ­μα, ο Γ. Σιά­ντος εντά­χθη­κε από πολύ νωρίς στις γραμ­μές του ταξι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος, ενώ ανα­δεί­χθη­κε Γραμ­μα­τέ­ας της Καπνερ­γα­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας Ελλά­δας, της μαζι­κό­τε­ρης και πιο μαχη­τι­κής ταξι­κής Ομο­σπον­δί­ας της εποχής.

Υπήρ­ξε μέλος της ΚΕ και του ΠΓ του Κόμ­μα­τος από το 3ο τακτι­κό Συνέ­δριο το 1927, ενώ στη διάρ­κεια της Κατο­χής και ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης τέλε­σε χρέη Γραμ­μα­τέα του Κόμ­μα­τος (έως και την επι­στρο­φή του Ν. Ζαχα­ριά­δη από το στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Ντα­χά­ου) (902.gr).

1951 O γερ­μα­νι­κός οίκος Χόλ­τσμαν ξεκι­νά το έργο του νέου λιγνι­τω­ρυ­χεί­ου στο Αλιβέρι.

1977 Το θρυ­λι­κό Όριαν Εξπρές κάνει το τελευ­ταίο ταξί­δι του από το Παρί­σι στην Κωνσταντινούπολη.

1978 Ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης προ­σχω­ρεί στη Νέα Δημο­κρα­τία και ανα­λαμ­βά­νει το Υπουρ­γείο Συντο­νι­σμού. Μαζί του και ο έτε­ρος βου­λευ­τής των «Νεο­φι­λε­λευ­θέ­ρων» Παύ­λος Βαρ­δι­νο­γιάν­νης, ενώ ο Αθα­νά­σιος Κανελ­λό­που­λος, ο οποί­ος έχει απο­χω­ρή­σει από την ΕΔΗΚ, ανα­λαμ­βά­νει Υπουρ­γός Οικονομικών.

2002 Το Ανα­το­λι­κό Τιμόρ απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία του από την Ινδονησία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο