Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου -
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. 

Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

284 Μετά τη δολο­φο­νία του αυτο­κρά­το­ρα Νου­με­ρια­νού, οι στρα­τη­γοί ανα­κη­ρύσ­σουν αυτο­κρά­το­ρα της Ρώμης το Διοκλητιανό.

1327 Γεν­νή­θη­κε ο Ιάπω­νας μονα­χός, Μπα­σούι Τοκού­σο, που ανα­κά­λυ­ψε την τεχνι­κή δια­λο­γι­σμού «Ζεν»

1616 Ο καρ­δι­νά­λιος Ρισε­λιέ γίνε­ται υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Γαλλίας.

1764 Πέθα­νε ο πρώσ­σος μαθη­μα­τι­κός, Κρί­στιαν Γκόλντ­μπαχ, γνω­στός από την «Εικα­σία του Γκόλντ­μπαχ», ενός από τα παλιό­τε­ρα άλυ­τα προ­βλή­μα­τα της θεω­ρί­ας αριθ­μών και γενι­κό­τε­ρα των μαθηματικών

1792 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος μαθη­μα­τι­κός, Νικο­λάι Λομπα­τσέφ­σκι, που έβα­λε τις βάσεις της μη ευκλεί­δειας γεωμετρίας

1820 Μία λευ­κή φάλαι­να 80 τόνων επι­τί­θε­ται κατά του φαλαι­νο­θη­ρι­κού πλοί­ου Έσεξ, 2.000 ναυ­τι­κά μίλια δυτι­κά των ακτών της Νοτί­ου Αμε­ρι­κής. Από τα είκο­σι άτο­μα που μπαί­νουν στις τρεις βάρ­κες του πλοί­ου μόνο οκτώ θα επι­ζή­σουν τελι­κά. Το επει­σό­διο θα απο­τε­λέ­σει πηγή έμπνευ­σης για το αρι­στούρ­γη­μα του Χέρ­μαν Μέλ­βιλ, Μόμπι Ντικ.

1873 Η Βού­δα και η Πέστη, που τις χωρί­ζει ο ποτα­μός Δού­να­βης, ενώ­νο­νται και δημιουρ­γούν την πρω­τεύ­ου­σα της Ουγ­γα­ρί­ας, Βουδαπέστη.

1894 πεθαί­νει ο Αντον Γκρι­γκό­ριε­βιτς Ρου­μπιν­στάιν. Ρώσος πια­νί­στας, συν­θέ­της, διευ­θυ­ντής ορχή­στρας, παι­δα­γω­γός και μου­σι­κο-κοι­νω­νι­κός παράγοντας

Αντον Γκρι­γκό­ριε­βιτς Ρου­μπιν­στάιν, από τους μεγα­λύ­τε­ρους πια­νί­στες, δημιουρ­γός της ρωσι­κής πια­νι­στι­κής σχολής

1910 Πέθα­νε ο μεγά­λος Ρώσος συγ­γρα­φέ­ας, Λέων Τολστόι

1910 Ξεσπά η Μεξι­κα­νι­κή Επα­νά­στα­ση, ενά­ντια στον πρό­ε­δρο Πορ­φύ­ριο Ντιάζ, υπό την ηγε­σία του Φραν­σί­σκο Μαντέρο.

1912 Β’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλε­μος: Συνά­πτε­ται δεκα­πεν­θή­με­ρη ανα­κω­χή στο Μπα­χτσέ­κιοϊ της Τσα­τάλ­τζας, μετα­ξύ Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας και Βουλ­γα­ρί­ας, η οποία εκπρο­σω­πεί και τις κυβερ­νή­σεις της Σερ­βί­ας και του Μαυ­ρο­βου­νί­ου. Έτσι, μόνο η Ελλά­δα συνε­χί­ζει τον πόλε­μο ενα­ντί­ον της Τουρκίας.

1917 Ο Βρε­τα­νός στρα­τη­γός Ελ, με 378 τανκ, προ­σβάλ­λει τις γραμ­μές των Γερ­μα­νών στη μάχη του Καμπρέ στη Γαλ­λία, την πρώ­τη σημα­ντι­κή μάχη με τανκ (Α’ παγκό­σμιος ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος). Η μάχη έλη­ξε με βρε­τα­νι­κή νίκη, παρό­τι οι απώ­λειες τους υπήρ­ξαν μεγα­λύ­τε­ρες των Γερ­μα­νών και τα εδα­φι­κά οφέ­λη ασήμαντα.

Η μάχη του Καμπραί (ή Καμπρέ)- (20 Νοεμ­βρί­ου 1917 έως 7 Δεκεμ­βρί­ου 1917)

1919 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται το πρώ­το διε­θνές συνέ­δριο των κομ­μου­νι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων νεο­λαί­ας στο Βερο­λί­νο (20–26/11/1919). Ιδρύ­ε­ται η Κομ­μου­νι­στι­κή Διε­θνής Νεολαίας.

1920 Ο Ιρλαν­δι­κός Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός (IRA), υπό την καθο­δή­γη­ση του Μάικλ Κόλινς, εκτε­λεί στο Δου­βλί­νο 24 πρά­κτο­ρες των βρε­τα­νι­κών μυστι­κών υπη­ρε­σιών. Την επο­μέ­νη, σε αντί­ποι­να, ο βρε­τα­νι­κός στρα­τός εισβάλ­λει σ’ ένα στά­διο και πυρο­βο­λεί ενα­ντί­ον των θεα­τών σκο­τώ­νο­ντας 72 άτο­μα. Η ημέ­ρα μένει στην ιστο­ρία ως η “Αιμα­το­βαμ­μέ­νη Κυριακή”.

1922 Ξεκι­νά στην Ελβε­τία η Διε­θνής Συν­διά­σκε­ψη της Λωζά­νης, που θα λύσει τις δια­φο­ρές ανά­με­σα στις συμ­μα­χι­κές δυνά­μεις και την Τουρ­κία, μετά τον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Η Συν­θή­κη της Λωζά­νης θα υπο­γρα­φεί στις 24 Ιου­λί­ου 1923.

1922 Ιδρύ­ο­νται συνοι­κι­σμοί σε ολό­κλη­ρη την Ελλά­δα για τη στέ­γα­ση των προ­σφύ­γων. Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι θα ανε­γερ­θούν περί­που 100.000 σπίτια.

1923 Ο Αμε­ρι­κα­νός Γκά­ρετ Μόρ­γκαν πατε­ντά­ρει το φωτει­νό σηματοδότη.

1924 Γεν­νή­θη­κε ο γαλ­λο­πο­λω­νι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νός μαθη­μα­τι­κός, Μπε­νουά Μάντελ­μπροτ, πατέ­ρας της μορ­φο­κλα­σμα­τι­κής γεω­με­τρί­ας (Fractal Geometry)

1925 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός γερου­σια­στής και αδελ­φός του προ­έ­δρου Τζον Κένε­ντι, Ρόμπερτ Κένεντι.

1929 Ο σου­ρε­α­λι­στής συγ­γρα­φέ­ας Αντρέ Μπρε­τόν παρου­σιά­ζει στο Παρί­σι την πρώ­τη έκθε­ση του Σαλ­βα­δόρ Νταλί.

1931 Το ισπα­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο κατη­γο­ρεί τον βασι­λιά Αλφόν­σο ΙΓ’ για εσχά­τη προ­δο­σία και παρα­βί­α­ση του Συντάγ­μα­τος της χώρας.

1933 Θεμε­λιώ­νε­ται το νέο μέγα­ρο της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δας, σε οικό­πε­δό της επί της οδού Πανεπιστημίου.

1940 Η Ουγ­γα­ρία προ­σχω­ρεί στις δυνά­μεις του Άξονα.

1945 Αρχί­ζει η Δίκη της Νυρεμ­βέρ­γης, με 24 Ναζί να κάθο­νται στο εδώ­λιο για εγκλή­μα­τα πολέμου.

1/10/1946: Το Δικα­στή­ριο της Νυρεμ­βέρ­γης βγά­ζει τις απο­φά­σεις του

1947 Η βασί­λισ­σα Ελι­σά­βετ Β’, τότε διά­δο­χος-πρι­γκί­πισ­σα, παντρεύ­ε­ται τον Φίλιπ­πο Μαουντ­μπά­ντεν, δού­κα του Εδιμ­βούρ­γου, στο Αββα­είο του Ουε­στμιν­στερ στο Λον­δί­νο, πέντε χρό­νια πριν ανέ­βει στο θρό­νο της Βρετανίας.

1952 Το σπί­τι του Αλέ­ξαν­δρου Παπα­δια­μά­ντη στη Σκιά­θο γίνε­ται μουσείο.

1959 Υπο­γρά­φε­ται στον ΟΗΕ η Δια­κή­ρυ­ξη για τα δικαιώ­μα­τα του παιδιού.

1962 Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζον Κένε­ντι βεβαιώ­νε­ται ότι η ΕΣΣΔ έχει απο­μα­κρύ­νει όλους τους πυραύ­λους της από την Κού­βα και δια­τά­ζει τη δια­κο­πή του απο­κλει­σμού του νησιού από τις ΗΠΑ, που διήρ­κε­σε ένα μήνα.

1964 Το Βατι­κα­νό αθω­ώ­νει τους Εβραί­ους από την ενο­χή για τη σταύ­ρω­ση του Ιησού.

1970 Η πλειο­ψη­φία των μελών του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών τάσ­σε­ται υπέρ της εισ­δο­χής της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Κίνας στον Οργα­νι­σμό. Ωστό­σο, δεν συγκε­ντρώ­νε­ται η απαι­τού­με­νη πλειο­ψη­φία των 2/3 ώστε να εγκρι­θεί. Η Λ. Δ. της Κίνας θα γίνει μέλος του ΟΗΕ ένα χρό­νο αργό­τε­ρα, λαμ­βά­νο­ντας και τη θέση της στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας (την οποία έως τότε είχε η κινε­ζι­κή αστι­κή εθνι­κι­στι­κή κυβέρ­νη­ση στην Ταϊβάν).

1974 Σημειώ­νε­ται το πρώ­το δυστύ­χη­μα με αερο­σκά­φος τύπου Boeing 747. Ανή­κει στη γερ­μα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή εται­ρία Lufthansa και συντρί­βε­ται στο Ναϊ­ρό­μπι της Κένυας, με απο­τέ­λε­σμα να βρουν το θάνα­το 59 άτομα.

1975 Πέθα­νε ο Ισπα­νός δικτά­το­ρας στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός, Φραν­σί­σκο Φράνκο

1977 Η Νέα Δημο­κρα­τία κερ­δί­ζει τις δεύ­τε­ρες εκλο­γές της μετα­πο­λί­τευ­σης, με ποσο­στό 41,85%. Το ΠΑΣΟΚ καθί­στα­ται αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση με το 25,33% των ψήφων.

1976 Υπο­γρά­φε­ται από τις κυβερ­νή­σεις Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας, στη Βέρ­νη, συμ­φω­νία για «ανα­κω­χή» στο Αιγαίο.

1978 Πέθα­νε ο Ιτα­λός ζωγρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας και γλύ­πτης, Τζόρ­τζιο Ντε Κίρικο

1979 Ένο­πλοι μου­σουλ­μά­νοι κατα­λαμ­βά­νουν τη Μέκ­κα και κρα­τούν ομή­ρους 6.000 πιστούς. Η ομη­ρία τους θα κρα­τή­σει δύο εβδο­μά­δες. Η τελι­κή επί­θε­ση απε­λευ­θέ­ρω­σης των ομή­ρων θα γίνει από δυνά­μεις του Πακι­στάν με την υπο­στή­ρι­ξη Γάλ­λων κομά­ντο. Κατά το μακε­λειό που θα επα­κο­λου­θή­σει θα βρουν το θάνα­το 377 άνθρω­ποι και θα τραυ­μα­τι­στούν 600.

1989 Υπο­γρά­φε­ται η Δια­κή­ρυ­ξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώ­μα­τα του Παιδιού.

1990 Δολο­φο­νι­κή από­πει­ρα από τη 17Ν με εκτό­ξευ­ση ρου­κε­τών κατά του Βαρ­δή Βαρ­δι­νο­γιάν­νη σημειώ­νε­ται στη Νέα Ερυ­θραία. Το τεθω­ρα­κι­σμέ­νο αυτο­κί­νη­το του επι­χει­ρη­μα­τία, του σώζει τη ζωή.

1995 Ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου εισά­γε­ται εσπευ­σμέ­να στο Ωνά­σειο Καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κό Κέντρο με σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγείας.

2003 Στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, άλλα 27 άτο­μα βρί­σκουν τρα­γι­κό θάνα­το και πάλι από παγι­δευ­μέ­να αυτο­κί­νη­τα, που εκρή­γνυ­νται έξω από το βρε­τα­νι­κό προ­ξε­νείο και τη βρε­τα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων τρά­πε­ζα HSBC. Η πρώ­τη επί­θε­ση είχε γίνει πριν από πέντε μέρες, στις συνα­γω­γές Νέβε Σαλόμ και Μπεθ Ισρα­έλ, με απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το 25 ανθρώ­πων και τον τραυ­μα­τι­σμό εκα­το­ντά­δων. Την ευθύ­νη για τις δύο διπλές επι­θέ­σεις ανα­λαμ­βά­νει τουρ­κι­κή ισλα­μι­κή οργά­νω­ση για λογα­ρια­σμό και της Αλ Κάιντα.

2003 Συλ­λαμ­βά­νε­ται ο γνω­στός τρα­γου­δι­στής Μάικλ Τζάκ­σον, με την κατη­γό­ρια της απο­πλά­νη­σης ανηλίκου.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο