Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου

Σαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

490 π.Χ. Έλλη­νες και Πέρ­σες συγκρού­ο­νται στο Μαρα­θώ­να. Οι Πέρ­σες, υπό τον Δάτι και τον Αρτα­φέρ­νη, αφή­νουν στο πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώ­λειες από την ελλη­νι­κή πλευ­ρά είναι μόλις 192, ανά­με­σά τους και ο Καλ­λί­μα­χος. Η ακρι­βής ημε­ρο­μη­νία αμφι­σβη­τεί­ται από πολ­λούς ιστο­ρι­κούς, οι οποί­οι υπο­λο­γί­ζουν ότι η μάχη διε­ξή­χθη στις 13 ή 14 Αυγού­στου (Ιστο­ρία του Ελλη­νι­κού Έθνους, Εκδο­τι­κή Αθηνών).

1519 Ο Φερ­δι­νάν­δος Μαγ­γε­λά­νος σαλ­πά­ρει από την Ισπα­νία με 5 πλοία και 270 άνδρες, προ­κει­μέ­νου να κάνει τον περί­πλου της Γης.  Μόνο ένα από τα πλοία θα ολο­κλη­ρώ­σει το ταξί­δι, ενώ ο ίδιος ο Μαγ­γε­λά­νος θα σκο­τω­θεί σε μια μάχη με τους ιθα­γε­νείς στις Φιλιππίνες.

1821 Κατα­στρέ­φε­ται το Γαλα­ξεί­δι από τους Τούρκους.

galaxidi

1863 Πέθα­νε ο γερ­μα­νός παρα­μυ­θάς, Γιά­κομπ Λού­ντ­βιχ Καρλ Γκριμ, ένας από τους δύο αδελ­φούς Γκριμ

1870 Ο ιτα­λι­κός στρα­τός ολο­κλη­ρώ­νει την ιτα­λι­κή ενο­ποί­η­ση, δίνο­ντας τέλος στη ντε φάκτο κοσμι­κή εξου­σία των Παπών μπαί­νoντας στη Ρώμη από την Πόρ­τα Πία.

1878 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός μυθι­στο­ριο­γρά­φος Άπτον Μπελ Σίν­κλερ, συγ­γρα­φέ­ας –μετα­ξύ άλλων- του «Βασι­λιά Άνθρα­κα», ενός βιβλί­ου που στη­ρί­χθη­κε στους σκλη­ρούς αιμα­τη­ρούς αγώ­νες των ανθρα­κω­ρύ­χων στις ΗΠΑ.  O A. Σίν­κλερ ήταν από τους ελά­χι­στους Αμε­ρι­κα­νούς συγ­γρα­φείς που αφιέ­ρω­σε τη ζωή του στον αγώ­να για κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη και στρά­τευ­σε την τέχνη του στην υπη­ρε­σία αυτού του σκο­πού. Συνει­δη­τός σοσια­λι­στής, έφε­ρε στο φως κοι­νω­νι­κές συν­θή­κες που προ­ο­ρί­ζο­νταν να μη βγουν σε κοι­νή θέα.

singler

1893 Ο Τσαρλς Ντά­ρια και ο αδελ­φός του δοκι­μά­ζουν στο δρό­μο το πρώ­το βεν­ζι­νο­κί­νη­το αυτο­κί­νη­το αμε­ρι­κα­νι­κής κατασκευής.

1909 Το βρε­τα­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο επι­κυ­ρώ­νει το Σύνταγ­μα της Νότιας Αφρι­κής και καθιε­ρώ­νει την αγγλι­κή και την ολλαν­δι­κή ως επί­ση­μες γλώσσες.

1912 Ο Θεμι­στο­κλής Σοφού­λης, που έχει απο­βι­βα­στεί στη Σάμο με αντάρ­τι­κες δυνά­μεις, καλεί το λαό της νήσου να εξε­γερ­θεί κατά των Τούρκων.

1918 Οι δυνά­μεις της αντε­πα­νά­στα­σης και οι Βρε­τα­νοί ιμπε­ρια­λι­στές εκτε­λούν 26 επα­να­στά­τες του Μπα­κού. Πρό­κει­ται για 26 μπολ­σε­βί­κους Επι­τρό­πους, ανά­με­σα στους οποί­ους ήταν και ο Έλλη­νας Ηρα­κλής Μετα­ξάς –μέλος του Κόμ­μα­τος των Μπολ­σε­βί­κων από το 1913.
Στις προ­σπά­θειες που έκα­ναν οι ομο­ε­θνείς του να τον απε­λευ­θε­ρώ­σουν, εκεί­νος απά­ντη­σε αρνη­τι­κά: «Πρέ­πει να συνε­χί­σω τον αγώ­να», είπε. «Κανείς και ποτέ δεν μπο­ρεί να με χωρί­σει από τον αγώ­να της νίκης της σοσια­λι­στι­κής επα­νά­στα­σης» (902.gr)

1912 Το ελλη­νι­κό πολε­μι­κό ναυ­τι­κό παρα­λαμ­βά­νει τέσ­σε­ρα νέα αντι­τορ­πι­λι­κά: «Λέων», «Πάν­θηρ», «Αετός» και «Ιέραξ».

1913 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη Ειρή­νης μετα­ξύ Τούρ­κων και Βουλγάρων.

1925 Σκο­τώ­νε­ται σε συμπλο­κή με άνδρες της Χωρο­φυ­λα­κής στην περιο­χή Κλε­φτό­βρυ­ση του Ολύ­μπου ο θρυ­λι­κός λήσταρ­χος Φώτης Γιαγκούλας.

1934 Γεν­νή­θη­κε η Ιτα­λί­δα ηθο­ποιός, Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone (Σοφία Λόρεν)

1942 Η αντι­στα­σια­κή οργά­νω­ση ΠΕΑΝ (Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αγω­νι­ζο­μέ­νων Νέων) ανα­τι­νά­ζει τα γρα­φεία της προ­δο­τι­κής οργά­νω­σης ΕΣΠΟ (Εθνι­κή Σοσια­λι­στι­κή Πατριω­τι­κή Οργά­νω­ση) Αθη­νών στη δια­σταύ­ρω­ση της οδού Πατη­σί­ων με τη Γλάδ­στω­νος. Σκο­τώ­νο­νται έλλη­νες δοσί­λο­γοι και γερ­μα­νοί αξιωματικοί.

1946 Ξεκι­νά το πρώ­το κινη­μα­το­γρα­φι­κό φεστι­βάλ των Καννών.

1951 Το ελβε­τι­κό Κοι­νο­βού­λιο κατα­ψη­φί­ζει την πρό­τα­ση για τη χορή­γη­ση του δικαιώ­μα­τος ψήφου στις γυναίκες.

1951 Το ανώ­τα­το συμ­βού­λιο του ΝΑΤΟ που συνε­δριά­ζει στην Οτά­βα απο­φα­σί­ζει την έντα­ξη της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας στη συμμαχία.

1955 Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση παρα­χω­ρεί στη Γερ­μα­νι­κή Λαο­κρα­τι­κή Δημο­κρα­τία πλή­ρη κυριαρχία.

1960 Διε­ξά­γε­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1ο Φεστι­βάλ Ελλη­νι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου στον κινη­μα­το­γρά­φο Ολύμπιον.

1965 Η Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων στις ΗΠΑ εγκρί­νει τη «χρή­ση βίας για την αντι­με­τώ­πι­ση της εξά­πλω­σης του κομ­μου­νι­στι­κού κινδύνου».

1961 Παραι­τεί­ται ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής. Η χώρα εισέρ­χε­ται σε προ­ε­κλο­γι­κή περίοδο.

1971 Πέθα­νε ο νομπε­λί­στας ποι­η­τής, Γεώρ­γιος Σεφέ­ρης, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Γεώρ­γιου Σεφε­ριά­δη. Η κηδεία του μετα­τρέ­πε­ται σε μαζι­κή λαϊ­κή δια­δή­λω­ση κατά της Χούντας.

seferis

1974 Ο Γεώρ­γιος Μαύ­ρος εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της Ένω­σης Κέντρου από την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του κόμματος.

1983 O υπουρ­γός Παι­δεί­ας, Από­στο­λος Κακλα­μά­νης, κατα­θέ­τει στη Βου­λή νομο­σχέ­διο που προ­βλέ­πει την κατάρ­γη­ση των ΚΑΤΕΕ και τη δημιουρ­γία των ΤΕΙ.

1984 Παγι­δευ­μέ­νο φορ­τη­γό στη Βηρυ­τό εκρή­γνυ­ται μπρο­στά στην πρε­σβεία των ΗΠΑ, με απο­τέ­λε­σμα 20 άνθρω­ποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκά­δες άλλοι να τραυ­μα­τι­στούν. Μετα­ξύ των τραυ­μα­τιών εμφα­νί­ζε­ται και ο Αμε­ρι­κα­νός πρέ­σβης, Ρέτζι­ναλντ Μπαρτόλομιου.
Η αφορ­μή για να πλεύ­σει, δύο μέρες αργό­τε­ρα, ο αμε­ρι­κα­νι­κός στό­λος προς τη λιβα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα έχει δοθεί.

1989 Η Βου­λή παρα­πέ­μπει στο Ειδι­κό Δικα­στή­ριο τους Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου, Θεο­φά­νη Τόμπρα και Κώστα Τσί­μα ως υπεύ­θυ­νους για το σκάν­δα­λο των τηλε­φω­νι­κών υποκλοπών.

1990 Αρχί­ζουν στις εγκα­τα­στά­σεις του Ολυ­μπια­κού Στα­δί­ου οι εργα­σί­ες του 2ου συνε­δρί­ου του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο συμ­με­τέ­χουν 4.000 και πλέ­ον αντι­πρό­σω­ποι. Το 2ο Συνέ­δριο επα­νε­κλέ­γει ομό­φω­να τον Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου πρό­ε­δρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ θεσμο­θε­τεί­ται για πρώ­τη φορά η θέση του Γραμ­μα­τέα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής. Η Κ.Ε. εκλέ­γει τον Άκη Τσο­χα­τζό­που­λο στη θέση αυτή.

1992 Το 49% των Γάλ­λων ψηφί­ζει «όχι» στο δημο­ψή­φι­σμα για τη Συν­θή­κη του Μάαστριχτ.

dimopsifisma

1995 Η Πει­θαρ­χι­κή Επι­τρο­πή της UEFA, σε έκτα­κτη συνε­δρί­α­σή της στο Οπόρ­το, απο­βάλ­λει τη Ντι­να­μό Κιέ­βου από το Κύπελ­λο Πρω­τα­θλη­τριών επι­βάλ­λο­ντας 3ετή απο­κλει­σμό για από­πει­ρα δωρο­δο­κί­ας του Ισπα­νού διαι­τη­τή, Αντό­νιο Χεσούς Λόπεζ Νιέ­το, στον αγώ­να με τον Παναθηναϊκό.

1995  Στην Τουρ­κία, η πρω­θυ­πουρ­γός Ταν­σού Τσι­λέρ υπο­βάλ­λει την παραί­τη­σή της στον πρό­ε­δρο Σου­λεϊ­μάν Ντε­μι­ρέλ, μετά το αδιέ­ξο­δο στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με τον Ντε­νίζ Μπαϊ­κάλ, τον εταί­ρο της στον κυβερ­νη­τι­κό συνασπισμό.

2001 Απευ­θυ­νό­με­νος στο Κογκρέ­σο και τον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό, ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζορτζ Μπους ανα­κη­ρύσ­σει τον «πόλε­μο κατά της Τρομοκρατίας».

2003 Σε δημο­ψή­φι­σμα που γίνε­ται στη Λετο­νία, εγκρί­νε­ται η έντα­ξη της χώρας στην ΕΕ. Το 67% ψηφί­ζει υπέρ της έντα­ξης και μόνο το 32% κατά.

2015 Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές (ΣΥΡΙΖΑ 36,34%) Αρχί­ζουν τα νέα δει­νά του ελλη­νι­κού λαού από τη “2η φορά «αρι­στε­ρά»”

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο