Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 21 Απριλίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 21 Απρι­λί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

753 π.Χ Σύμ­φω­να με το μύθο, ο Ρωμύ­λος και ο Ρέμος ιδρύ­ουν τη Ρώμη.

1821 Οι Αθη­ναί­οι υψώ­νουν τη σημαία της Επα­νά­στα­σης κατά των Τούρκων.

1864 Γεν­νή­θη­κε ο Μαξ (Μαξι­μί­λιαν) Βέμπερ, γερ­μα­νός κοι­νω­νιο­λό­γος, από τους θεμε­λιω­τές της επι­στή­μης της κοινωνιολογίας

1898 Ξεκι­νά ο ισπα­νο­α­με­ρι­κα­νι­κός πόλε­μος, ο οποί­ος έλη­ξε στις 13 Αυγού­στου του ίδιου έτους με ήττα της Ισπα­νί­ας. Οι ΗΠΑ ως ανερ­χό­με­νη ιμπε­ρια­λι­στι­κή δύνα­μη εκτό­πι­σαν τους Ισπα­νούς από την Κού­βα και το Που­έρ­το Ρίκο (στην Καραϊ­βι­κή), καθώς και στις Φιλιπ­πί­νες και τη νήσο Γκουάμ (στον Ειρη­νι­κό Ωκεανό).

1904 Ιδρύ­ε­ται στο Παρί­σι η Διε­θνής Ποδο­σφαι­ρι­κή Ομο­σπον­δία (FIFA).

1910 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας, Μαρκ Του­έιν, («Οι περι­πέ­τειες του Τομ Σόγιερ», «Οι περι­πέ­τειες του Χάκλ­μπε­ρι Φιν»)

1914 Οι ΗΠΑ επεμ­βαί­νουν στρα­τιω­τι­κά στο Μεξι­κό και κατα­λαμ­βά­νουν τη Βερα­κρούζ. Η επέμ­βα­ση συγκα­τα­λέ­γε­ται στους λεγό­με­νους «Πολέ­μους της Μπα­νά­νας», μια σει­ρά στρα­τιω­τι­κών επεμ­βά­σε­ων των ΗΠΑ σε χώρες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής το διά­στη­μα 1898–1934 με σκο­πό την ιμπε­ρια­λι­στι­κή διείσ­δυ­ση και κυριαρχία.

1912 Οι Ιτα­λοί κατα­λαμ­βά­νουν τη Ρόδο από τους Οθωμανούς

1915 Οι ΗΠΑ επεμ­βαί­νουν στρα­τιω­τι­κά στο Μεξι­κό και κατα­λαμ­βά­νουν τη Βερα­κρούζ. Η επέμ­βα­ση συγκα­τα­λέ­γε­ται στους λεγό­με­νους «Πολέ­μους της Μπα­νά­νας», μια σει­ρά στρα­τιω­τι­κών επεμ­βά­σε­ων των ΗΠΑ σε χώρες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής το διά­στη­μα 1898–1934 με σκο­πό την ιμπε­ρια­λι­στι­κή διείσ­δυ­ση και κυριαρχία.

1915 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Άντο­νι Κουίν, («Ζορ­μπάς ο Έλληνας»)

Anthony Quinn

1923 Στην Ιτα­λία, ο Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι ανα­κη­ρύσ­σει την ημέ­ρα ίδρυ­σης της Ρώμης εθνι­κή γιορ­τή, ενώ καταρ­γεί την Πρωτομαγιά.

1941 Τα βουλ­γα­ρι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατα­λαμ­βά­νουν την Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη, έπει­τα από έγκρι­ση των Γερμανών.

1944 Οι Γαλ­λί­δες απο­κτούν δικαί­ω­μα ψήφου

1944 Στην Και­σα­ρια­νή ο ΕΛΑΣ δίνει σκλη­ρές μάχες ενά­ντια στη συν­δυα­σμέ­νη επί­θε­ση 1.000 γερ­μα­νο­τσο­λιά­δων, χαφιέ­δων της Ειδι­κής Ασφά­λειας και ανδρών της Γκε­στά­πο. Την επό­με­νη μέρα 25.000 δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι κατε­βαί­νουν σε απερ­γία με αίτη­μα την κατά­παυ­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας αλλά και για τα ειδι­κό­τε­ρα ζητή­μα­τά τους. Οι εκδη­λώ­σεις και κινη­το­ποι­ή­σεις για την υπε­ρά­σπι­ση της Και­σα­ρια­νής πλη­θαί­νουν και η πρω­τεύ­ου­σα παρου­σιά­ζει απερ­για­κή όψη. Οι δυνά­μεις Κατο­χής προ­χω­ρούν σε 17 εκτελέσεις.

1945 Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός εισέρ­χε­ται στα περί­χω­ρα του Βερολίνου.

1947 Ο διά­δο­χος του ελλη­νι­κού θρό­νου, Παύ­λος, ορκί­ζε­ται Βασι­λεύς των Ελλή­νων, και στη συνέ­χεια απευ­θύ­νει μέσω ραδιο­φώ­νου διάγ­γελ­μα προς τον ελλη­νι­κό λαό.

1960 Η πρω­τεύ­ου­σα της Βρα­ζι­λί­ας μετα­φέ­ρε­ται από το Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο στη νεό­τευ­κτη Μπραζίλια.

1963 Ο Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης ξεκι­νά­ει από το Μαρα­θώ­να την πρώ­τη Πορεία Ειρή­νης, κατά τη διάρ­κεια της οποί­ας συλ­λαμ­βά­νε­ται και κακοποιείται.

poreia lamprakis

1967 Εκδη­λώ­νε­ται στην Αθή­να στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα, υπό τον συνταγ­μα­τάρ­χη Γεώρ­γιο Παπα­δό­που­λο ‑γνω­στό σαν η Χού­ντα των Συνταγ­μα­ταρ­χών- κατά ωμή παρα­βί­α­ση του τότε Συντάγ­μα­τος, με απο­τέ­λε­σμα την επι­βο­λή του δικτα­το­ρι­κού καθε­στώ­τος (1967 — 1974). Οι πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες ορί­ζουν ως πρω­θυ­πουρ­γό τον Αρε­ο­πα­γί­τη, Κων­στα­ντί­νο Κόλλια.

1941 – 21η Απρι­λί­ου – ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ πεμ­πτο­φα­λαγ­γί­τες ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

1970 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στη Μόσχα μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση για τα 100 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του Β. Ι. Λένιν. Στη συγκέ­ντρω­ση παρευ­ρέ­θη­κε και αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, ενώ ο κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής Κώστας Βάρ­να­λης, με αφορ­μή την επέ­τειο, έστει­λε στην εφη­με­ρί­δα «Ισβέ­στια» θερ­μό χαι­ρε­τι­σμό και αυτό­γρα­φη αφιέ­ρω­ση μαζί με το γνω­στό ποί­η­μα «Οδη­γη­τής», που είχε γρά­ψει για τον μεγά­λο ηγέ­τη του παγκό­σμιου προλεταριάτου

1972 Την ώρα που οι επι­τε­λείς της Χού­ντας συμ­με­τεί­χαν σε δοξο­λο­γία στο μητρο­πο­λι­τι­κό ναό της πρω­τεύ­ου­σας, περισ­σό­τε­ροι από 200 φοι­τη­τές, αψη­φώ­ντας τον στρα­τιω­τι­κό νόμο και τις ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, οργά­νω­σαν στο κέντρο της Αθή­νας αντι­δι­κτα­το­ρι­κή εκδή­λω­ση και δια­δή­λω­ση. Δυνά­μεις της αστυ­νο­μί­ας επι­τέ­θη­καν και διέ­λυ­σαν με τη βία τους φοι­τη­τές, ενώ διε­νερ­γή­θη­καν και πολ­λές συλ­λή­ψεις. Την αγω­νι­στι­κή εκδή­λω­ση των φοι­τη­τών χαι­ρέ­τη­σε το Γρα­φείο του Κλι­μα­κί­ου της ΚΕ του ΚΚΕ. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, η οργά­νω­ση της ΚΝΕ έγρα­ψε στους τοί­χους αντι­δι­κτα­το­ρι­κά συν­θή­μα­τα και σκόρ­πι­σε χιλιά­δες προκηρύξεις.

1986  Καθιε­ρώ­νε­ται επι­σή­μως η Σημαία της Ευρώ­πης, με δώδε­κα χρυ­σά άστρα που σχη­μα­τί­ζουν κύκλο πάνω σε μπλε φόντο.

2003 Πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια της τζαζ και της σόουλ, Νίνα Σιμόν.

nina semon

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο