Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 21 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

356 π.Χ. Ο Ηρό­στρα­τος βάζει φωτιά στο Ναό της Αρτέ­μι­δας στην Έφε­σο, ένα από τα Επτά Θαύ­μα­τα του Κόσμου, θέλο­ντας με την πρά­ξη αυτή να κερ­δί­σει δόξα και να μεί­νει το όνο­μά του στην ιστορία.

1425 Πέθα­νε ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, Μανου­ήλ Β’ Παλαιολόγος

1605 Ο πρώ­τος Ψευ­δο­δη­μή­τριος στέ­φε­ται «Τσά­ρος πασών των Ρωσιών» ως Δημή­τριος Β’.

1711 Η Ρωσι­κή Αυτο­κρα­το­ρία και η Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία συνο­μο­λο­γούν ειρή­νη με την Συν­θή­κη του Πρού­θου, τερ­μα­τί­ζο­ντας το Ρωσο­τουρ­κι­κό πόλε­μο (1710–1711). Ο Τσά­ρος παραι­τεί­ται απ΄όλες τις κτή­σεις του στην Αζο­φι­κή θάλασ­σα και τον Εύξει­νο Πόντο.

1718 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη του Πασά­ρο­βιτς ανά­με­σα στην Αυστρία, τη Βενε­τία και την Οθω­μα­νι­κή αυτο­κρα­το­ρία. Η Τουρ­κία χάνει εδά­φη στα βόρεια Βαλ­κά­νια και κερ­δί­ζει τις κτή­σεις της Βενε­τί­ας σε Πελο­πόν­νη­σο και Κρήτη.

1774 H Ρωσία και η Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία υπο­γρά­φουν τη Συν­θή­κη Κιου­τσούκ- Καϊ­ναρ­τζή, σημα­το­δο­τώ­ντας τη λήξη του Ρωσο­τουρ­κι­κού πολέμου(1768–1774). Προ­βλέ­πει, μετα­ξύ άλλων, ελεύ­θε­ρη ανά τη Μεσό­γειο ναυ­σι­πλο­ΐα για τους Ρώσους. Τη συν­θή­κη αυτή θα εκμε­ταλ­λευ­τούν οι Έλλη­νες, που θα ανα­πτύ­ξουν τη ναυ­τι­λία τους, κατα­σκευά­ζο­ντας σύγ­χρο­να πλοία, στα οποία υψώ­νουν τη ρωσι­κή σημαία.

1816 Πάουλ Γιού­λιους Φον Ρόι­τερ, (Ίσρα­ελ Μπιρ Γιο­σα­φάτ το πραγ­μα­τι­κό όνο­μά του), γερ­μα­νός βαρό­νος, ιδρυ­τής του πρα­κτο­ρεί­ου ειδή­σε­ων Reuters. (Θαν. 25/2/1899)

1831 Ο Λεο­πόλ­δος Α’ γίνε­ται ο πρώ­τος βασι­λιάς του Βελγίου.

1832 Με τη Σύμ­βα­ση της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης ο Σουλ­τά­νος απο­δέ­χε­ται τη Συν­θή­κη του Λον­δί­νου που αφο­ρού­σε τη συγκρό­τη­ση του ανε­ξάρ­τη­του Ελλη­νι­κού κράτους.

1899 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας, Έρνεστ Μίλερ Χέμιν­γου­εϊ, ο οποί­ος βρα­βεύ­τη­κε με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας το 1954

xemingouei

1903 Στη Βενε­ζου­έ­λα, συλ­λαμ­βά­νε­ται από κυβερ­νη­τι­κές δυνά­μεις ο αρχη­γός των επα­να­στα­τών Μπολιβάρ.

bolivar

1904 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται έπει­τα από εργα­σί­ες 13 χρό­νων ο υπερ­σι­βη­ρι­κός σιδη­ρό­δρο­μος, μήκους 4.607 μιλίων.

1912 Εθνι­κι­στι­κή εξέ­γερ­ση κατά της οθω­μα­νι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης σημειώ­νε­ται στην Αλβανία.

1919 Η βρε­τα­νι­κή Βου­λή των Λόρ­δων επι­κυ­ρώ­νει τη Συν­θή­κη των Βερσαλλιών.

1920 Γεν­νή­θη­κε ο Ουκρα­νός βιο­λι­στής, Άιζακ Στερν, που ηχο­γρά­φη­σε και το βρα­βευ­μέ­νο με Όσκαρ σάου­ντρακ της ται­νί­ας “Ο Βιο­λι­στής της Στέγης”

1924 Παρα­χω­ρεί­ται ορι­στι­κά στον Πανα­θη­ναϊ­κό το γήπε­δο της “Περι­βό­λας” στη Λεω­φό­ρο Αλεξάνδρας.

1925 Ένας καθη­γη­τής βιο­λο­γί­ας, ο Τζον Σκό­ου­πς, κατα­δι­κά­ζε­ται στις ΗΠΑ σε πρό­στι­μο επει­δή δίδα­σκε στους μαθη­τές του τη θεω­ρία της εξέ­λι­ξης του Δαρβίνου.

diki3

1928 Αυτο­κτό­νη­σε στην Πρέ­βε­ζα ο ποι­η­τής, Κώστας Καρυω­τά­κης.

karuotakis

1930 Εγκαι­νιά­ζε­ται ο σταθ­μός της Ομό­νοιας και του υπο­γεί­ου σιδη­ρο­δρό­μου που πλέ­ον ένω­νε τη γραμ­μή από Πει­ραιά έως Κηφισιά.

1940 Εγκα­θι­δρύ­ε­ται σοβιε­τι­κή εξου­σία σε Λιθουα­νία, Λετο­νία και Εσθονία.

1952 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός κωμι­κός, Ρόμπιν Γουίλιαμς.

1954 Η Λαο­κρα­τι­κή Δημο­κρα­τία του Βιετ­νάμ και οι λαϊ­κές δυνά­μεις της Καμπό­τζης και του Λάος, με την ενερ­γό συμπα­ρά­στα­ση της ΕΣΣΔ και παρά την αντί­δρα­ση των ΗΠΑ, οδή­γη­σαν τη Γαλ­λία σε συν­θη­κο­λό­γη­ση στη διε­θνή συν­διά­σκε­ψη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Γενεύη, μετά από τη συντρι­βή των γαλ­λι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στο Ντιέν Μπιέν Φου. Με βάση τη συμ­φω­νία που υπο­γρά­φτη­κε, ορί­στη­κε γραμ­μή κατά­παυ­σης του πυρός ανά­με­σα στους Βιέτ-Μινχ (κομ­μου­νι­στές) και τον αυτο­κρά­το­ρα Μπάο Ντάι που υπο­στη­ρι­ζό­ταν από τους Γάλ­λους ιμπε­ρια­λι­στές. Η συμ­φω­νία όρι­ζε ότι ο δια­χω­ρι­σμός του Βιετ­νάμ σε βόρειο και νότιο θα ήταν προ­σω­ρι­νός έως τη διε­νέρ­γεια ελεύ­θε­ρων εκλο­γών τον Ιού­λη του 1956. Η συμ­φω­νία υπο­γρά­φτη­κε από τη Γαλ­λία, τη Βρε­τα­νία, την ΕΣΣΔ, την Κίνα, το βόρειο και το νότιο Βιετ­νάμ, την Καμπό­τζη και το Λάος.

1957 Ο Τσε Γκε­βά­ρα γίνε­ται Κομα­ντά­ντε του Επα­να­στα­τι­κού Στρα­τού της Κούβας.

1959 Ανοί­γουν τρεις νέες αίθου­σες του Μου­σεί­ου της Ακρό­πο­λης των Αθη­νών, με αρι­στουρ­γή­μα­τα της αρχαί­ας ελλη­νι­κής τέχνης.

1960 Η Σιρι­μά­βο Μπα­ντα­ρα­νάι­κε ορκί­ζε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της Κεϋ­λά­νης- σημε­ρι­νή Σρι Λάν­κα- και γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που παίρ­νει αυτό το αξί­ω­μα σε όλο τον κόσμο.

1962 Κατα­σκευά­ζε­ται το πρώ­το ελλη­νι­κό τρό­λεϊ, δαπά­νης 650.000 δρχ.

1965 Ενώ οι λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις κατά των ανα­κτό­ρων («κίνη­μα των 70 ημε­ρών» — «Ιου­λια­νά») κορυ­φώ­νο­νται, η αστυ­νο­μία δολο­φο­νεί τον φοι­τη­τή Σωτή­ρη Πέτρου­λα, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος και της Δημο­κρα­τι­κής Νεο­λαί­ας Λαμπράκη.

petroulas

1969 «Ένα μικρό βήμα για τον άνθρω­πο, ένα τερά­στιο άλμα για την ανθρω­πό­τη­τα» λέει ο Νιλ Αρμ­στρονγκ, καθώς το βρά­δυ της 20ής προς την 21η Ιού­λη, ως επι­κε­φα­λής του πλη­ρώ­μα­τος του «Απόλ­λων 11», κάνει το πρώ­το βήμα του ανθρώ­που στη Σελήνη.

selini5

1970 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται στην Αίγυ­πτο η κατα­σκευή του φράγ­μα­τος του Ασουάν.

1971 Κλεί­νει η Σχο­λή της Χάλ­κης για να μην υπα­χθεί στο Πανε­πι­στή­μιο της Κωνσταντινούπολης.

1974 Η Ελλά­δα απο­δέ­χε­ται την από­φα­ση του ΟΗΕ για κατά­παυ­ση του πυρός στην Κύπρο, μια μέρα μετά την τουρ­κι­κή εισβολή.

1975 Εκδί­δε­ται το πρώ­το φύλ­λο της καθη­με­ρι­νής απο­γευ­μα­τι­νής εφη­με­ρί­δας «Ελευ­θε­ρο­τυ­πία».

1994 Στη Βρε­τα­νία, πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος εκλέ­γε­ται ο Τόνι Μπλερ, συγκε­ντρώ­νο­ντας το 57% των ψήφων. Ο Τόνι Μπλερ δια­δέ­χε­ται τον Τζον Σμιθ, που πέθα­νε τον περα­σμέ­νο Μάιο από καρ­δια­κή προσβολή.

1996 Ο Λεω­νί­δας Σαμπά­νης παίρ­νει αργυ­ρό μετάλ­λιο στην άρση βαρών στα 59 κιλά στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Ατλά­ντα σηκώ­νο­ντας 137.5 κιλά στο αρα­σέ, 167.5 στο ζετέ και 305 στο σύνολο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο