Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 21 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1527 πέθα­νε ο Νικο­λό Μακια­βέ­λι, πολι­τι­κός στο­χα­στής από τη Φλω­ρε­ντία, που δίδα­ξε την άσκη­ση της πολι­τι­κής εξου­σί­ας χωρίς ηθι­κούς φραγμούς

makiaveli

1734 Στο Μόντρε­αλ της Νέας Γαλ­λί­ας (στο σημε­ρι­νό Κανα­δά), η Aφρι­κα­νή σκλά­βα Μαρί-Ζοζέφ Ανζε­λίκ απαγ­χο­νί­ζε­ται, αφού πρώ­τα βασα­νί­στη­κε δημό­σια και ομο­λό­γη­σε την ενο­χή της για τον εμπρη­σμό που κατέ­στρε­ψε μεγά­λο μέρος της πόλης.

1749 Ιδρύ­ε­ται από Βρε­τα­νούς αποί­κους (Άγγλους και Σκώ­τους) το Χάλι­φαξ της Νέας Σκω­τί­ας, στα ανα­το­λι­κά παρά­λια του Καναδά

1874 Πεθαί­νει ο Σου­η­δός φυσι­κός Άντερς Γιό­νας Άνγκ­στρομ, του οποί­ου το όνο­μα δόθη­κε στη μονά­δα μέτρη­σης του φάσματος.

1905 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος και συγ­γρα­φέ­ας, Ζαν Πολ Σαρτρ1908 Πάνω από 250.000 γυναί­κες συγκε­ντρώ­νο­νται στο Χάιντ Παρκ του Λον­δί­νου για να ζητή­σουν δικαί­ω­μα ψήφου.

1908 Πάνω από 250.000 γυναί­κες συγκε­ντρώ­νο­νται στο Χάιντ Παρκ του Λον­δί­νου για να ζητή­σουν δικαί­ω­μα ψήφου.

1908 Πεθαί­νει ο Νικο­λάι Ρίμ­σκι Κόρ­σα­κοφ. Μεγά­λος Ρώσος συν­θέ­της. Στα βήμα­τα του Γκλίν­κα αξιο­ποί­η­σε τα ιδε­ώ­δη μιας εθνι­κής μου­σι­κής, αντλώ­ντας έμπνευ­ση από τη ρωσι­κή παρά­δο­ση. Εργα του: Σεχρα­ζάτ, Ισπα­νι­κό Καπρί­τσιο, Ρωσι­κό Πάσχα. Εγρα­ψε ακό­μη 3 συμ­φω­νί­ες και όπε­ρες. Ενορ­χή­στρω­σε αρι­στουρ­γη­μα­τι­κά και την όπε­ρα του Μου­σόρ­γκ­σκι «Μπο­ρίς Γκουντουνόφ»

1911 Ο πρώ­ην Πρό­ε­δρος του Μεξι­κού, Πορ­φύ­ριο Ντί­αζ, αυτο­ε­ξο­ρί­ζε­ται στο Παρίσι.

1913 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται η τρι­ή­με­ρη μάχη του Κιλ­κίς — Λαχα­νά μετα­ξύ του ελλη­νι­κού και βουλ­γα­ρι­κού στρα­τού (Β’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλε­μος), η οποία θα λήξει με νίκη των πρώ­των. Πρό­κει­ται για μια από τις φονι­κό­τε­ρες μάχες στην ελλη­νι­κή Ιστο­ρία, με τις απώ­λειες του ελλη­νι­κού στρα­τού να φτά­νουν τις 8.828 νεκρούς και τραυματίες.

1919 Γενι­κή απερ­γία στην Γουί­νι­πεγκ του Κανα­δά κατα­στέλ­λε­ται βιαί­ως από την αστυ­νο­μία, με απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το δύο απερ­γών και τον τραυ­μα­τι­σμό άλλων δεκα­πέ­ντε («Ματω­μέ­νο Σάββατο»)

1929 Πέθα­νε ο πρώ­ην Δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων και μεγά­λος εθνι­κός ευερ­γέ­της, Εμμα­νου­ήλ Μπενάκης

1933 Το εθνι­κό κίνη­μα της Γερ­μα­νί­ας είναι το τελευ­ταίο κόμ­μα, που του αφαι­ρεί­ται κάθε δύνα­μη από τη χιτλε­ρι­κή κυβέρ­νη­ση. Στη Γερ­μα­νία υπάρ­χει πια ένα και μόνο κόμ­μα: Το Εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κό (Ναζί).

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Το Τομπρούκ της Λιβύ­ης υπο­κύ­πτει στις γερ­μα­νι­κές δυνάμεις.

1942 Για­πω­νέ­ζι­κο υπο­βρύ­χιο επι­χει­ρεί μέσα στο έδα­φος των ΗΠΑ, κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Ανα­δύ­ε­ται στην επι­φά­νεια και βάλ­λει με 17 οβί­δες κατά του οχυ­ρού Στί­βενς, που κατο­πτεύ­ει το στό­μιο του ποτα­μού Κολά­μπια στο Όρε­γκον, προ­κα­λώ­ντας ελα­φρές ζημίες.

1948 Η Columbia λαν­σά­ρει τον πρώ­το δίσκο 33 1/3 στρο­φών από βινύ­λιο, δημιουρ­γία του δρ. Πίτερ Γκόλντμαρκ

1949 Σκο­τώ­νε­ται σε μάχη στα Μάρ­μα­ρα Φθιώ­τι­δας ο στρα­τη­γός του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας Γιάν­νης Αλε­ξάν­δρου (Δια­μα­ντής), διοι­κη­τής της 2ης Μεραρ­χί­ας του ΔΣΕ.

diamantis

1953 Γεν­νή­θη­κε η πρώ­ην Πρό­ε­δρος του Πακι­στάν Μπε­να­ζίρ Μπού­το, η πρώ­τη γυναί­κα Πρό­ε­δρος σε μου­σουλ­μα­νι­κό κράτος

1954 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Αθή­να η πρώ­τη τεχνη­τή γονι­μο­ποί­η­ση. Κρα­τεί­ται μυστι­κή η ταυ­τό­τη­τα “δότη και λήπτη”

1955 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ποδο­σφαι­ρι­στής, Μισέλ Πλα­τι­νί, από τα κορυ­φαία «δεκά­ρια» του παγκό­σμιου ποδοσφαίρου

1958 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός πια­νί­στας και συν­θέ­της Έντουαρντ Έρντμαν.

1963 Το κον­κλά­βιο των 10 καρ­δι­να­λί­ων εκλέ­γει ως νέο Πάπα, με το όνο­μα Παύ­λος Στ’, τον αρχιε­πί­σκο­πο του Μιλά­νου, Τζιο­βά­νι Μπα­τί­στα Μοντίνι.

1969 Στη Γαλ­λία, ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Βου­λής, Ζακ Σαμπάν Ντελ­μάς, ορί­ζε­ται πρω­θυ­πουρ­γός από τον Πρό­ε­δρο, Ζορζ Πομπιντού.

1970 Η Βρα­ζι­λία νικά την Ιτα­λία με 4–1 στο «Αζτέ­κα» της Πόλης του Μεξι­κού και κατα­κτά το 9ο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο Ποδοσφαίρου.

1976 Οι ευρω­κο­μου­νι­στές του Ενρί­κο Μπερ­λίν­γκου­ερ κερ­δί­ζουν τις εκλο­γές στην Ιταλία.

1994 Κατα­τί­θε­ται για έγκρι­ση στην Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή το Πρό­γραμ­μα Σύγκλι­σης της ελλη­νι­κής οικονομίας.

1996 Οι ηγέ­τες της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης συμ­φω­νούν με τη Βρε­τα­νία τον τερ­μα­τι­σμό της κρί­σης που δημιουρ­γή­θη­κε από τη νόσο των «τρε­λών αγε­λά­δων». Η νόσος, προ­κλή­θη­κε από τη τρο­φή που δίνο­νταν στις αγε­λά­δες, η οποία περιεί­χε αλε­σμέ­νο κρέ­ας και κόκα­λα από άλλες αγε­λά­δες (παρό­τι τα ζώα αυτά είναι φυτο­φά­γα). Ως απο­τέ­λε­σμα, πάνω από 180.000 αγε­λά­δες στη Μ. Βρε­τα­νία αρρώ­στη­σαν, ενώ σχε­δόν 4,5 εκα­τομ­μύ­ρια θανα­τώ­θη­καν σε μια προ­σπά­θεια να εξα­φα­νι­στεί η νόσος.

1997 Την έκθε­ση των κει­μη­λί­ων του Αγί­ου Όρους εγκαι­νιά­ζει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας, Κωστής Στεφανόπουλος.

2009 Το νέο Μου­σείο της Ακρό­πο­λης ανοί­γει τις πύλες του για το κοι­νό, για περιο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό επισκεπτών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο