Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 21 Μαρτίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1685 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της, Γιό­χαν Σεμπά­στιαν Μπαχ

mpax

1800 Υπο­γρά­φε­ται ανά­με­σα στη Ρωσία και την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία η Συν­θή­κη της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, με την οποία ιδρύ­ε­ται η Πολι­τεία των Επτά Ηνω­μέ­νων Νήσων (Επτά­νη­σα). Το νεο­σύ­στα­το κρά­τος θα ήταν αυτό­νο­μο, με εγγυ­η­τή της ανε­ξαρ­τη­σί­ας του τη Ρωσία, αλλά φόρου υπο­τε­λές στο σουλτάνο.

1804 Ο ναπο­λε­ό­ντειος κώδι­κας γίνε­ται ο ποι­νι­κός κώδι­κας της Γαλλίας.

1821 Οι έλλη­νες επα­να­στά­τες κατα­λαμ­βά­νουν τα Καλά­βρυ­τα. Θεω­ρεί­ται η πρώ­τη πολε­μι­κή πρά­ξη του Αγώ­να στην Πελοπόννησο

1872 Η εφη­με­ρί­δα «Παλιγ­γε­νε­σία» δημο­σιεύ­ει άρθρο ενα­ντί­ον της Διε­θνούς Εται­ρεί­ας, δηλα­δή της Σοσια­λι­στι­κής Διε­θνούς. Το άρθρο κατα­λή­γει ως εξής: «Η κατα­δί­ω­ξις ίσως είναι το προ­σφο­ρώ­τε­ρον φάρ­μα­κον κατά της επα­ρά­του εται­ρεί­ας, ης τα μέλη εστρα­το­λο­γή­θη­σαν εκ των κατω­τά­των στρω­μά­των της ευρω­παϊ­κής κοι­νω­νί­ας και εκ φιλο­τα­ρά­χων και διε­φθαρ­μέ­νων». Πρό­κει­ται για δήλω­ση που κατα­δεί­κνυε τις προ­θέ­σεις της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης απέ­να­ντι στις ανερ­χό­με­νες σοσια­λι­στι­κές ιδέες.

1910 Ιδρύ­θη­κε το Εργα­τι­κό Κέντρο στην Αθή­να. Την ίδια μέρα απήρ­γη­σαν οι ναυ­το­θερ­μα­στές του Πει­ραιά. Η απερ­γία τους λήγει με την ικα­νο­ποί­η­ση των αιτη­μά­των τους

1920 γεν­νή­θη­κε ο λαϊ­κός συν­θέ­της και δεξιο­τέ­χνης του μπου­ζου­κιού Μανώ­λης Χιώ­της, ο οποί­ος στις 21 Μαρ­τί­ου του 1970, ανή­με­ρα των 50ών γενε­θλί­ων του, άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή.

1935 Η Περ­σία μετο­νο­μά­ζε­ται σε Ιράν.

1939  η ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία με τελε­σί­γρα­φό της προς την κυβέρ­νη­ση της Πολω­νί­ας αξί­ω­νε την παρά­δο­ση της πόλης Γκντάνσκ

1939 nazi poland

1945 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Στη Δανία, μετά το βομ­βαρ­δι­σμό των στρα­τη­γεί­ων της Γκε­στά­πο στην Κοπεγ­χά­γη, τα αερο­σκά­φη της βρε­τα­νι­κής πολε­μι­κής αερο­πο­ρί­ας (RAF) βομ­βαρ­δί­ζουν κατά λάθος το Γαλ­λι­κό Σχο­λείο, σκο­τώ­νο­ντας 86 παι­διά και 10 μοναχές.

1960 Η Σφα­γή του Σάρπ­βιλ: Η αστυ­νο­μία της ρατσι­στι­κής Νοτί­ου Αφρι­κής, του απαρτ­χάιντ και των φυλε­τι­κών δια­κρί­σε­ων, πνί­γει στο αίμα ειρη­νι­κή δια­δή­λω­ση μαύ­ρων φοι­τη­τών. Από τα πυρά των αστυ­νο­μι­κών σκο­τώ­νο­νται 69 δια­δη­λω­τές και τραυ­μα­τί­ζο­νται 180. Με αφορ­μή το τρα­γι­κό αυτό γεγο­νός, ο ΟΗΕ ανα­κή­ρυ­ξε την 21η Μαρ­τί­ου ως Παγκό­σμια Ημέ­ρα για την Εξά­λει­ψη των Φυλε­τι­κών Δια­κρί­σε­ων.

alabama

1961 Στη σκη­νή του Κάβερν Κλαμπ του Λίβερ­πουλ ανε­βαί­νει για πρώ­τη φορά ένα άγνω­στο συγκρό­τη­μα με το περί­ερ­γο όνο­μα… «Beatles».

1963  Κλεί­νει η περι­βό­η­τη φυλα­κή του Αλκα­τράζ, στον κόλ­πο του Σαν Φρανσίσκο

1972 Ο δικτά­το­ρας Γεώρ­γιος Παπα­δό­που­λος καταρ­γεί τον Γεώρ­γιο Ζωι­τά­κη από αντι­βα­σι­λέα και ανα­λαμ­βά­νει ο ίδιος το αξίωμα.

1979 Ιδρύ­ε­ται η Ενω­ση Ποδο­σφαι­ρι­κών Ανω­νύ­μων Εται­ριών (ΕΠΑΕ), υπεύ­θυ­νη για τις επαγ­γελ­μα­τι­κές διορ­γα­νώ­σεις του επαγ­γελ­μα­τι­κού ποδοσφαίρου.

1980 Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζί­μι Κάρ­τερ, κηρύσ­σει μποϊ­κο­τάζ στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της ίδιας χρο­νιάς που έγι­ναν στη Μόσχα, ως ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τη σοβιε­τι­κή εισβο­λή στο Αφγανιστάν.

1990 Η Ναμί­μπια απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της μετά από 75 χρό­νια δια­κυ­βέρ­νη­σης από τη Νότιο Αφρική

1996 Πέθα­νε ο ο κομ­μου­νι­στής λογο­τέ­χνης Δημή­τρης Ραβά­νης – Ρεντής

rentis

2012 Πέθα­νε ο Τονί­νο Γκου­έ­ρα, ιτα­λός ποι­η­τής και σενα­ριο­γρά­φος, στε­νός συνερ­γά­της του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου, του Φεντε­ρί­κο Φελί­νι, του Μικε­λάν­τζε­λο Αντο­νιό­νι και των αδελ­φών Ταβιά­νι. (Γεν. 16/3/1920)

2014 Πέθα­νε ο Κωστής Παπα­γιώρ­γης, Έλλη­νας δοκι­μιο­γρά­φος, αρθρο­γρά­φος και μετα­φρα­στής φιλο­σο­φι­κών έργων. (Γεν. 7/11/1947)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο