Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 21 Νοεμβρίου

164 π.Χ. Ο Ιού­δας Μακ­κα­βαί­ος ανα­στυ­λώ­νει το Ναό της Ιερου­σα­λήμ. Το γεγο­νός εορ­τά­ζε­ται ετη­σί­ως από τους Ιου­δαί­ους στη γιορ­τή του Χανουκά.

1694 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας και δια­νο­ού­με­νος, Βολ­ταί­ρος, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Φραν­σουά Μαρί Αρουέ

1783 Υψώ­νε­ται στον παρι­σι­νό ουρα­νό το πρώ­το επαν­δρω­μέ­νο αερό­στα­το. Εφευ­ρέ­τες τα αδέλ­φια Ιωσήφ Μιχα­ήλ και Ιάκω­βος Στέ­φα­νος Μογκο­φλιέ. Επι­βά­τες ο Γάλ­λος φυσι­κός Ζαν Φραν­σουά Πιλάτρ δε Ροζιέ και ο μαρ­κή­σιος Ντ’ Αρλάντ. Η περι­πλά­νη­ση τους διαρ­κεί 25 λεπτά.

1791 Ο Συνταγ­μα­τάρ­χης Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της προ­ά­γε­ται σε Αρχι­στρά­τη­γο και ανα­λαμ­βά­νει την αρχη­γία του Στρα­τού της Γαλ­λι­κής Δημοκρατίας.

1811 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός δρα­μα­τουρ­γός και ποι­η­τής της ρομα­ντι­κής σχο­λής Χάιν­ριχ φον Κλάιστ

1831 Οι υφα­ντερ­γά­τες της Λυών της Γαλ­λί­ας ξεση­κώ­νο­νται διεκ­δι­κώ­ντας στα­θε­ρούς μισθούς (κάτι που οι εργο­δό­τες αρνού­νταν επι­κα­λού­με­νοι τις αρχές της Γαλ­λι­κής –αστι­κής- επα­νά­στα­σης και την ελευ­θε­ρία της αγο­ράς). Οι εργά­τες έστη­σαν οδο­φράγ­μα­τα και οπλί­στη­καν. Ενα­ντί­ον τους κινή­θη­κε η εθνο­φρου­ρά. Καθώς όμως πολ­λά μέλη της είχαν εργα­τι­κή κατα­γω­γή, δεν ήταν λίγοι εκεί­νοι που αρνή­θη­καν να ανοί­ξουν πυρ κατά των απερ­γών ή ακό­μα ενώ­θη­καν μαζί τους. Τελι­κά η κυβέρ­νη­ση ανα­γκά­στη­κε να επι­στρα­τεύ­σει 20.000 στρα­τιώ­τες ενα­ντί­ον τους, κατα­στέλ­λο­ντας την εξέ­γερ­ση. Οι νεκροί και τραυ­μα­τί­ες έφτα­σαν τους 600.

1864 Δημο­σιεύ­ε­ται ο νέος εκλο­γι­κός νόμος στην «Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως». Ως μέσο ψηφο­φο­ρί­ας καθιε­ρώ­νε­ται το σφαι­ρί­διο αντί του ψηφο­δελ­τί­ου, λόγω του μεγά­λου αναλ­φα­βη­τι­σμού στην Ελλάδα.

1871 Ο Αμε­ρι­κα­νός Μόου­ζες Γκέιλ πατε­ντά­ρει τον αναπτήρα.

1877 Ο Αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της Τόμας Έντι­σον ανα­κοι­νώ­νει τη δημιουρ­γία του φωνό­γρα­φου, ένα μέσο κατα­γρα­φής και ανα­πα­ρα­γω­γής ήχου, τον οποίο ονο­μά­ζει «Ομι­λού­σα Μηχανή».

1878 Ξεκι­νά ο δεύ­τε­ρος βρε­τα­νο­αφ­γα­νι­κός πόλε­μος, που διήρ­κε­σε σχε­δόν 2 χρό­νια και έλη­ξε με νίκη του βρε­τα­νι­κού ιμπεριαλισμού.

1898 Γεν­νή­θη­κε ο Βέλ­γος σου­ρε­α­λι­στής ζωγρά­φος, Ρενέ Μαγκρίτ

1902 Γεν­νιέ­ται ο Πολω­νι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Άιζακ Μπα­σέ­βις Σίν­γκερ (βρα­βείο Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας, 1978).

1904 Τα πρώ­τα μηχα­νο­κί­νη­τα λεω­φο­ρεία κάνουν την εμφά­νι­σή τους στους δρό­μους του Παρι­σιού, αντι­κα­θι­στώ­ντας τις ιππή­λα­τες άμαξες.

1915 Ισχυ­ρή αγγλο­γαλ­λι­κή ναυ­τι­κή μοί­ρα κατα­λαμ­βά­νει τη Μήλο, θέλο­ντας να πιέ­σει τον βασι­λιά Κων­στα­ντί­νο να εξέλ­θει στον πόλε­μο με την πλευ­ρά της «Αντάντ».

1916 Πέθα­νε ο αυτο­κρά­το­ρας της Αυστρο­ουγ­γα­ρί­ας, Φρα­γκί­σκος Ιωσήφ

1916 Το πλω­τό αγγλι­κό νοσο­κο­μείο “Βρε­τα­νι­κός” και αδελ­φό πλοίο του “Τιτα­νι­κού” βυθί­ζε­ται από γερ­μα­νι­κή νάρ­κη στο στε­νό της Κέας. Από τους 1.134 επι­βαί­νο­ντες χάνο­νται 30 άτο­μα, 21 μέλη του πλη­ρώ­μα­τος και 9 μέλη του ιατρι­κού προ­σω­πι­κού, ενώ 1.104 θα διασωθούν.

1931 Ψηφί­ζε­ται ο «Χάρ­της του Ουέ­στμιν­στερ» για την παρα­χώ­ρη­ση κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των στις κτή­σεις της και την ίδρυ­ση της Βρε­τα­νι­κής Κοι­νο­πο­λι­τεί­ας των Εθνών.

1927  Άννα Συνο­δι­νού, Ελλη­νί­δα ηθο­ποιός. (Θαν. 7/1/2016)

1932 Στη Γερ­μα­νία, ο Χίτλερ δε δέχε­ται το αξί­ω­μα του καγκε­λά­ριου με περιο­ρι­σμέ­νες αρμο­διό­τη­τες, που του πρό­τει­νε ο πρό­ε­δρος Χίντενμπουργκ.

1942 Ο Αμε­ρι­κα­νός σκι­τσο­γρά­φος Μπομπ Κλά­μπετ δημιουρ­γεί το χαρα­κτή­ρα κινου­μέ­νων σχε­δί­ων Τουί­τι Μπερντ, τον αιώ­νιο στό­χο του γάτου Σιλβέστερ.

1945 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το τεύ­χος του γαλ­λι­κού γυναι­κεί­ου περιο­δι­κού ELLE.

1955 Κάνει πρε­μιέ­ρα στους κινη­μα­το­γρά­φους η ται­νία του Μιχά­λη Κακο­γιάν­νη «Στέλ­λα», με πρω­τα­γω­νί­στρια τη Μελί­να Μερκούρη.

1963 Η ελλη­νι­κή σημαία κατέ­χει την 5η θέση στην παγκό­σμια ναυτιλία.

1973 Με αφορ­μή την ισραη­λι­νο­αι­γυ­πτια­κή δια­μά­χη, οι Μπράιαν και Μάικλ Μακ­Κό­μακ από το Μπέ­βερ­λι Χιλς της Καλι­φόρ­νιας καθιε­ρώ­νουν την 21η Νοεμ­βρί­ου ως Παγκό­σμια Ημέ­ρα Χαι­ρε­τι­σμού (World Hello Day). Στό­χος τους, η γιορ­τή να απο­κτή­σει παγκό­σμιο χαρα­κτή­ρα και να συντε­λέ­σει στη συμ­φι­λί­ω­ση των ανθρώπων.

1974 Ο ΙRA τοπο­θε­τεί βόμ­βες σε 2 παμπ του Μπέρ­μιγ­χαμ στην Αγγλία, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 21 θαμώ­νες. Θα συλ­λη­φθούν 6 άτο­μα, θα κατα­δι­κα­σθούν ισό­βια, αλλά χρό­νια μετά θα αθω­ω­θούν. («Οι 6 του Μπέρμιγχαμ»)

1990 Υπο­γρά­φε­ται στο Παρί­σι ιστο­ρι­κή συμ­φω­νία μετα­ξύ των χωρών — μελών του ΝΑΤΟ και του Συμ­φώ­νου της Βαρ­σο­βί­ας, βάζο­ντας έτσι τέρ­μα στον Ψυχρό Πόλε­μο. Οι ηγέ­τες των χωρών-μελών της Διά­σκε­ψης για την Ασφά­λεια και τη Συνερ­γα­σία στην Ευρώ­πη υιο­θε­τούν την «Χάρ­τα των Παρι­σί­ων για μια Νέα Ευρώπη».

1994 Με δίχτυα τυλί­γουν τις πρε­σβεί­ες της Γαλ­λί­ας και της Ιτα­λί­ας στην Αθή­να, μέλη της Greenpeace για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για τη χρή­ση αφρό­δι­κτων, που σκο­τώ­νουν χιλιά­δες δελ­φί­νια κάθε χρό­νο στη Μεσόγειο.

1995 Κατά τη διάρ­κεια του Παγκο­σμί­ου Πρω­τα­θλή­μα­τος Άρσης Βαρών που διε­ξά­γε­ται στην Κίνα, ο Πύρ­ρος Δήμας θριαμ­βεύ­ει με 2 χρυ­σά, 1 αργυ­ρό και 1 παγκό­σμιο ρεκόρ, σηκώ­νο­ντας 212 κιλά στο ζετέ. Ο Κάχι Καχια­σβί­λι σαρώ­νει στα 99 κιλά με 2 χρυ­σά, 1 χάλ­κι­νο, 3 πανελ­λή­νια ρεκόρ και ισο­φά­ρι­ση του παγκο­σμί­ου ρεκόρ στο ζετέ, ο Βαλέ­ριος Λεω­νί­δης κερ­δί­ζει 3 αργυ­ρά, ο Βίκτωρ Μήτρου 2 χάλ­κι­να, η Γιώ­τα Αντω­νο­πού­λου 3 χάλ­κι­να στα 83 κιλά και η Μαρία Χρι­στο­φο­ρί­δου 1 χάλ­κι­νο μετάλλιο.

1998 Πέθα­νε ο ποι­η­τής, Μιχά­λης Κατσα­ρός.

2000 Πεθαί­νει ο Τσέ­χος δρο­μέ­ας Εμίλ Ζάτο­πεκ, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και «άνθρω­πος-ατμο­μη­χα­νή», 4 φορές χρυ­σός ολυμπιονίκης.

2010 Ιδρύ­ε­ται το νέο κόμ­μα της πρώ­ην υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Ντό­ρας Μπα­κο­γιάν­νη, Δημο­κρα­τι­κή Συμ­μα­χία, στο θέα­τρο Badminton.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο