Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 22 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα από τον τόπο μας και τον κόσμο που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 👀  22 Απριλίου __
Γεγονότα και πρόσωπα 
που έμειναν στην ιστορία και 
δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1500 Ο πορ­το­γά­λος εξε­ρευ­νη­τής, Πέδρο Αδρά­λες Καμπράλ, γίνε­ται ο πρώ­τος Ευρω­παί­ος, που φτά­νει στη Βραζιλία.

1616 Πεθαί­νει στη Μαδρί­τη ο συγ­γρα­φέ­ας του δον Κιχώ­τη, Μιγκου­έλ Θερ­βά­ντες.

don kixotis

1724 γεν­νή­θη­κε ο Εμμά­νου­ελ Καντ, γερ­μα­νός φιλό­σο­φος και ιδρυ­τής του κρι­τι­κού ιδεαλισμού

1870 Γεν­νιέ­ται ο Βλα­ντι­μίρ Ιλιτς Ουλιά­νοφ, ο Λένιν

lenin 150«Ώρα, βρό­ντα τα συν­θή­μα­τά του κεραυνούς -
μήπως θα το ρίξου­με στα κλάματα;
Λένιν ζωντα­νό­τε­ρος κι απ’ τους ζωντανούς
Είναι η γνώ­ση μας, η δύνα­μη και τ’ άρματα»
Β. Μαγια­κόφ­σκι για τον Βλα­ντι­μίρ Ίλιτς Λένιν
Αφιε­ρω­μέ­νο στο ΚΚΣΕ

Χρό­νος – αρχή μια ιστο­ρία για τον Λένιν.
Όχι όμως για­τί έπε­σα σε θλίψη
ΟΧΙ ‑συνει­δη­τός πόνος ΝΑΙ!
Τα συν­θή­μα­τα του Λένιν ανεμίζουν.

Τώρα περισ­σό­τε­ρο από ζωντανός.
Το μάθα­με πια, εξου­σία με τα όπλα!
Θα ζήσεις πάντα!
Σαν θυμω­μέ­νη καται­γί­δα
,
πριν ανα­τεί­λει ο ήλιος | είναι κοντά,
Καθα­ρί­ζο­ντας τα φύκια
από την πρά­σι­να λάσπη της μέδουσας.

Τι έκα­νε; Ποιός είναι αυτός;
Για­τί τέτοια τιμή;
Το ρολόι είναι μικρό “ημε­ρο­λο­για­κό”
Μιλά­με – για “επο­χές” για και­ρούς δοξασμένους

Κού­βα: Ο Λένιν ψηλά στο λόφο μνη­μείο ‑σύμ­βο­λο της αδελ­φο­σύ­νης μετα­ξύ δύο λαών

Β·λ‑α·δ‑ι-μ-η‑ρ _Ι-λ-ι-τ‑ς

1892 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος συν­θέ­της Εντουάρ Λαλό.

1894 Πέθα­νε ο Κώστας Κρυ­στάλ­λης, Ηπει­ρώ­της ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος.  Κυνη­γη­μέ­νος από τους Τούρ­κους ήρθε στην Αθή­να όπου αντι­με­τώ­πι­σε πολ­λά προ­βλή­μα­τα επι­βί­ω­σης. Εξαι­τί­ας των δύσκο­λων συν­θη­κών δια­βί­ω­σης πέθα­νε από φυμα­τί­ω­ση σε ηλι­κία 26 χρόνων.

krustallis3

1904 Γεν­νή­θη­κε ο Ρόμπερτ Οπεν­χάι­μερ, γερ­μα­νι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νός φυσι­κός, κύριος κατα­σκευα­στής της πρώ­της ατο­μι­κής βόμβας

openhaimer

1912 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο της εφη­με­ρί­δας «Πράβ­ντα», το επί­ση­μο όργα­νο του σοβιε­τι­κού κομ­μου­νι­στι­κού κόμ­μα­τος. Πρώ­τος εκδό­της της, ο Ιωσήφ Βισα­ριό­νο­βιτς Τζου­γκα­σβί­λι, γνω­στό­τε­ρος ως Στάλιν.

1912 Η Τουρ­κία απο­φα­σί­ζει το προ­σω­ρι­νό άνοιγ­μα των Δαρ­δα­νε­λί­ων, γεγο­νός που σχο­λιά­ζε­ται ως διπλω­μα­τι­κή ήττα της Πύλης.

1915 Χημι­κά όπλα χρη­σι­μο­ποιού­νται για πρώ­τη φορά στο πεδίο της μάχης. Στη Μάχη του Υπρ του Βελ­γί­ου, κατά τη διάρ­κεια του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις εκτο­ξεύ­ουν κυλίν­δρους με αέρια χλω­ρί­ου, με απο­τέ­λε­σμα να βρουν το θάνα­το 5.000 γάλ­λοι στρατιώτες.

1928 Σφο­δρό­τα­τος σει­σμός σημειώ­νε­ται στην Κοριν­θία, με απο­τέ­λε­σμα 20 άνθρω­ποι να χάσουν τη ζωή τους και 3.000 σπί­τια να κατα­στρα­φούν. Στη Νέα Κόριν­θο καταρ­ρέ­ει το κτί­ριο των φυλα­κών, με απο­τέ­λε­σμα πολ­λοί κρα­τού­με­νοι να δραπετεύσουν.

1931 Εγκαι­νιά­ζε­ται στην Αθή­να το Μου­σείο Μπενάκη.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Βυθί­ζε­ται έξω από τις Λαγού­σες νήσους το αντι­τορ­πι­λι­κό Ύδρα, από σφο­δρή αερο­πο­ρι­κή γερ­μα­νι­κή προσβολή.

1943 Στο Ανθο­χώ­ρι του Μετσό­βου τμή­μα­τα του ΕΛΑΣ χτυ­πούν την ιτα­λι­κή φρου­ρά που αριθ­μού­σε 1.200 άντρες και απε­λευ­θε­ρώ­νουν το Μέτσοβο.

1969 Στο Χιού­στον των ΗΠΑ, για­τροί πραγ­μα­το­ποιούν την πρώ­τη μετα­μό­σχευ­ση ανθρώ­πι­νου οφθαλμού.

1970 Γιορ­τά­ζε­ται για πρώ­τη φορά η Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Γης

1994 Πέθα­νε ο Ρίτσαρντ Νίξον, 37ος Πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών της Αμερικής.

2002 Του­λά­χι­στον 160 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους, μετα­ξύ των οποί­ων και δεκά­δες μαθη­τές, πάνω από 1.300 άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­ζο­νται και 8.000 κατοι­κί­ες κατα­στρέ­φο­νται, όταν ανα­φλέ­γε­ται πυρί­τι­δα από ηλε­κτρι­κά καλώ­δια, που ακο­λού­θη­σε τη σύγκρου­ση δύο τρέ­νων στην πόλη Ριονγ­κ­τσόν της Βόρειας Κορέ­ας, τα οποία μετέ­φε­ραν γκά­ζι και βεν­ζί­νη. Αν και αρχι­κά οι αρχές της χώρας είχαν εμπο­δί­σει τη διαρ­ροή πλη­ρο­φο­ριών προς τα ξένα ΜΜΕ και δεν έδι­ναν καμία πλη­ρο­φο­ρία για το συμ­βάν, τελι­κά έκα­ναν έκκλη­ση στη διε­θνή κοι­νό­τη­τα για βοή­θεια, αρνού­με­νες, ωστό­σο, να δεχτούν βοή­θεια από τη Νότια Κορέα και την Κίνα.

Τώρα ρίξ­τε τον τοί­χο! ΖΗΤΩ o ΛΕΝΙΝ!

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο