Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 22 Δεκεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 22 Δεκεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με 

1603 Πέθα­νε ο Οθω­μα­νός αυτο­κρά­το­ρας, Μωά­μεθ Γ’

1639 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Ζαν Μπα­τίστ Ρασέν, γνω­στό­τε­ρος στην Ελλά­δα ως Ρακίνας

1788 Αρχί­ζουν οι πρώ­τες εκλο­γές στις νεο­σύ­στα­τες ΗΠΑ. Θα ολο­κλη­ρω­θούν στις 10 Ιανουα­ρί­ου 1789.

1807 Κατό­πιν παρό­τρυν­σης του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Τόμας Τζέ­φερ­σον, το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ εγκρί­νει εμπάρ­γκο, με το οποίο απα­γο­ρεύ­ο­νται οι εμπο­ρι­κές συναλ­λα­γές με άλλες χώρες.

1849 Η εκτέ­λε­ση του Ρώσου συγ­γρα­φέα Φιο­ντόρ Ντο­στο­γιέφ­σκι ματαιώ­νε­ται την τελευ­ταία στιγ­μή. Είχε κατα­δι­κα­στεί για αντι­τσα­ρι­κή προπαγάνδα.

1858 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός συν­θέ­της, Τζιά­κο­μο Που­τσί­νι (Τόσκα)

poutsini

1882 Ο Τόμας Έντι­σον στο­λί­ζει το πρώ­το χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο δέντρο με λαμπιόνια.

1894 Κατα­δι­κά­ζε­ται ‑αδί­κως όπως θα απο­δει­χθεί- σε ισό­βια κάθειρ­ξη για προ­δο­σία ο Γάλ­λος αξιω­μα­τι­κός, εβραϊ­κής κατα­γω­γής Άλφρεντ Ντρέι­φους, με την κατη­γο­ρία της διαρ­ρο­ής πλη­ρο­φο­ριών στους Γερ­μα­νούς. Εξο­ρί­ζε­ται στο Νησί του Δια­βό­λου στη Γαλ­λι­κή Γουι­νέα (αποι­κία κατα­δί­κων) για να εκτί­σει την ποι­νή του. Η κατα­δί­κη του θα διχά­σει πολι­τι­κά τη Γαλ­λία για μια ολό­κλη­ρη δεκα­ε­τία. Τον υπε­ρα­σπί­στη­κε με το γνω­στό κεί­με­νό του υπό τον τίτλο “Κατη­γο­ρώ” ο Εμίλ Ζολά, ενώ “Υπό­θε­ση Ντρέι­φους” χαρα­κτη­ρί­ζε­ται πλέ­ον κάθε δικα­στι­κή πλά­νη. Ο Ντρέι­φους, τελι­κά θα λάβει χάρη από το Γάλ­λο πρό­ε­δρο, Εμίλ Λου­μπέ, δέκα χρό­νια μετά την κατα­δί­κη του.

dreifous

 

1900 Το εργο­στά­σιο Daimler, που διευ­θύ­νουν οι υιοί του Γκό­τλιμπ Ντάιμ­λερ, Πάουλ και Άντολφ, παρά­γει την πρώ­τη Mercedes.

1905 Αρχί­ζει η ένο­πλη εξέ­γερ­ση των εργα­τών της Μόσχας (επα­νά­στα­ση του 1905).

1915 Γεν­νή­θη­κε o ηγέ­της της αντί­στα­σης κατά των Γερ­μα­νών και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης

mpelogiannis

1917 Αρχί­ζουν στο Μπρεστ — Λιτόβσκ οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για ειρή­νη ανά­με­σα στην επα­να­στα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της Ρωσί­ας και τη Γερ­μα­νία.. Θα οδη­γή­σουν στη Συν­θή­κη του Μπρεστ-Λιτόφσκ (3 Μαρ­τί­ου 1918).

1927 Στην Ελλά­δα, οι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι απερ­γούν, ζητώ­ντας την κατα­βο­λή ενός ολό­κλη­ρου μισθού για τις γιορ­τές των Χρι­στου­γέν­νων (Δώρο Χριστουγέννων).

1929 Υπο­γρά­φε­ται συν­θή­κη ανα­κω­χής μετα­ξύ Κινέ­ζων και Ρώσων για τη Μαντζουρία.

1930 Δια­κό­σιοι ανά­πη­ροι και χήρες πολέ­μου δια­δη­λώ­νουν στο Πτι — Παλαί στην Αθή­να, ζητώ­ντας αύξη­ση του δώρου εορ­τών. Η αστυ­νο­μία φρά­ζει το δρό­μο τους και ακο­λου­θεί συμπλο­κή, κατά την οποία 20 δια­δη­λω­τές τραυ­μα­τί­στη­καν και 15 συνελήφθησαν

1936 Πέθα­νε ο Νικο­λάι Οστρόφσκι

ostrofski

1940 Ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός απε­λευ­θε­ρώ­νει τη Χει­μάρ­ρα. 730 Ιτα­λοί συλ­λαμ­βά­νο­νται αιχμάλωτοι.

1940 Το υπο­βρύ­χιο “Παπα­νι­κο­λής” βυθί­ζει το ιτα­λι­κό εμπο­ρι­κό πλοίο “Αντο­νιέ­τα”.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο Τίτο δημιουρ­γεί την πρώ­τη ταξιαρ­χία των προ­λε­τά­ριων, κατά τη διάρ­κεια του αντάρ­τι­κου κατά των Γερ­μα­νών στη Γιουγκοσλαβία.

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Μεγά­λη αντι­κα­το­χι­κή δια­δή­λω­ση φοι­τη­τών, υπαλ­λή­λων και εργα­τών λαμ­βά­νει χώρα στην Αθή­να. Σκο­τώ­νε­ται από τους κατα­κτη­τές ο φοι­τη­τής Μ. Κωνσταντινίδης.

1942  Στην ΕΣΣΔ, οι σοβιε­τι­κοί εξα­να­γκά­ζουν τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα σε υπο­χώ­ρη­ση 15 μιλί­ων, στον ποτα­μό Δον.

1944 Συγκρο­τεί­ται το πρώ­το σώμα του βιετ­να­μέ­ζι­κου απε­λευ­θε­ρω­τι­κού στρατού.

1953 Ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξαν­δρος Παπά­γος συνα­ντά­ται με το Βρε­τα­νό υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Άντο­νι Ίντεν στη βρε­τα­νι­κή πρε­σβεία της Αθή­νας για το Κυπρια­κό. Υπάρ­χει διά­στα­ση από­ψε­ων, ενώ αίσθη­ση προ­κα­λεί η δήλω­ση Ίντεν ότι για τη βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση “δεν υφί­στα­ται Κυπρια­κό ζήτη­μα, ούτε εις το παρόν, ούτε εις το μέλλον”.

1960 Ιδρύ­ε­ται μόνι­μο θέα­τρο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, με την ονο­μα­σία Οργα­νι­σμός Θεά­τρου Βορεί­ου Ελλάδας.

1962 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος ηθο­ποιός Ρέιφ Φάινς, βρα­βευ­μέ­νος δυο φορές με Όσκαρ

1963 Το ελλη­νι­κό κρουα­ζιε­ρό­πλοιο «Λακω­νία», συμ­φε­ρό­ντων Γου­λαν­δρή, πιά­νει φωτιά και βυθί­ζε­ται δύο ημέ­ρες αργό­τε­ρα στα ανοι­χτά των νησιών Μαδέ­ρα στον Ατλα­ντι­κό, προ­κα­λώ­ντας το θάνα­το 128 ατόμων.

1974 Τα νησιά Μεγά­λες Κομό­ρες, Ανζουάν και Μοχέ­λι ψηφί­ζουν σε δημο­ψή­φι­σμα υπέρ της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της από τη Γαλ­λία σε ποσο­στό 94,5% και να απο­τε­λέ­σουν το ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος Κομό­ρες. Η Μαγιότ θα παρα­μεί­νει υπό γαλ­λι­κή διοίκηση.

1978 Καθιε­ρώ­νε­ται δια νόμου η χρή­ση μιας και μονα­δι­κής ελλη­νι­κής σημαί­ας, αυτή της θάλασ­σας με τις 5 κυα­νές και 4 λευ­κές ρίγες, για όλες τις χρήσεις.

1989 Ανα­τρέ­πε­ται μετά από 42 χρό­νια ο Τσα­ου­σέ­σκου στη Ρου­μα­νία. Ο ίδιος και η γυναί­κα του προ­σπά­θη­σαν να φύγουν από τη χώρα χωρίς να τα κατα­φέ­ρουν. Αργό­τε­ρα και οι δυο θα κατα­δι­κα­στούν για μαζι­κές δολο­φο­νί­ες και θα εκτε­λε­στούν στις 25 Δεκεμ­βρί­ου. Ο Ίον Ιλιέ­σκου ανα­λαμ­βά­νει την Προ­ε­δρία της Ρουμανίας.

1989 Πέθα­νε ο βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Ιρλαν­δός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Σάμιου­ελ Μπέ­κετ (“Περι­μέ­νο­ντας τον Γκοντό”).

1989 Η βου­λευ­τής της ΝΔ και χήρα του Παύ­λου Μπα­κο­γιάν­νη, Ντό­ρα, ζητά με πρό­τα­ση νόμου ν’ απα­γο­ρευ­θεί η δημο­σί­ευ­ση και μετά­δο­ση τρο­μο­κρα­τι­κών προκηρύξεων.

1992 Συντρί­βε­ται λιβυ­κό Boeing 727, που εκτε­λού­σε εσω­τε­ρι­κή πτή­ση από τη Βεγ­γά­ζη στην Τρί­πο­λη, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν και οι 157 επιβαίνοντες.

2000 Παντρεύ­ο­νται στη Σκω­τία η Μαντό­να και ο Γκάι Ρίτσι. Είναι ο δεύ­τε­ρος γάμος για τη ντί­βα της ποπ και ο πρώ­τος για τον Άγγλο σκηνοθέτη.

2001 28 άνδρες και δύο γυναί­κες απο­τε­λούν τη μετα­βα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Αφγα­νι­στάν, που προ­ήλ­θε μετά την πτώ­ση του καθε­στώ­τος των Ταλι­μπάν. Επι­κε­φα­λής της ανα­λαμ­βά­νει ο Χαμίντ Καρζάι.

2002 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός μου­σι­κός Τζο Στρά­μερ (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Τζον Γκρέιαμ Μέλορ), ιδρυ­τής των Clash.

2005 Ο Δήμος Αθη­ναί­ων και η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα απο­φα­σί­ζουν και τυπι­κά να αγο­ρά­σουν το οικό­πε­δο στον Βοτα­νι­κό, όπου θα χτι­στεί το νέο γήπε­δο του Παναθηναϊκού.

2007 Ασκεί­ται ποι­νι­κή δίω­ξη κατά της Εύης Τσέ­κου, πρώ­ην συνερ­γά­τι­δας του Χρή­στου Ζαχό­που­λου με την οποία δια­τη­ρού­σε εξω­συ­ζυ­γι­κή σχέ­ση, για εκβί­α­ση σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος και συμ­με­το­χή σε αυτο­κτο­νία με ενδε­χό­με­νο δόλο.

2008 Η Βουλ­γά­ρα Κων­στα­ντί­να Κού­νε­βα, γραμ­μα­τέ­ας της Πανατ­τι­κής Ένω­σης καθα­ρι­στριών και Οικια­κού Προ­σω­πι­κού (ΠΕΚΟΠ), επι­στρέ­φο­ντας από την δου­λειά της, δέχε­ται δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση. Δύο άτο­μα της ρίχνουν βιτριό­λι στο πρό­σω­πο και με τη βία την ανα­γκά­ζουν να το κατα­πιεί. Θα νοση­λευ­τεί στον Ευαγ­γε­λι­σμό, με σοβα­ρές βλά­βες στο πρό­σω­πο και μόνι­μες βλά­βες σε ζωτι­κά όργα­να, ενώ θα χάσει την όρα­ση της από το ένα μάτι.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο