Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 22 Ιανουαρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 22 Ιανουα­ρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

565 Ο Πατριάρ­χης Ευτύ­χιος καθαι­ρεί­ται από τον Αυτο­κρά­το­ρα της Βυζα­ντι­νής Αυτο­κρα­το­ρί­ας Ιου­στι­νια­νό Α΄ και αντι­κα­θί­στα­ται από τον Πατριάρ­χη Ιωάν­νη Γ΄ Σχολαστικό.

730 Ο πρώ­ην σύγκε­λος του πατριάρ­χη Γερ­μα­νού, Ανα­στά­σιος, γίνε­ται πατριάρ­χης και συνυ­πο­γρά­φει το διά­ταγ­μα ενα­ντί­ον των εικό­νων. Δια­τάσ­σο­νται η κατα­στρο­φή των εικό­νων και η δίω­ξη των εικονόφιλων.

1440 Γεν­νή­θη­κε ο τσά­ρος της Ρωσί­ας, Ιβάν Γ’ Βασί­λιε­βιτς, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και Μέγας

1506 Ιδρύ­ε­ται η Ελβε­τι­κή Φρου­ρά που απο­τε­λεί το σώμα που προ­στα­τεύ­ει τον Πάπα και το Κολέ­γιο των Kαρ­δι­να­λί­ων. Οι πρώ­τοι 150 ελβε­τοί στρα­τιώ­τες φτά­νουν στο Βατικανό.

1517 Μάχη της Ridaniya: Οι Οθω­μα­νοί του Σελίμ Α΄ κατα­λαμ­βά­νουν το Κάι­ρο, κατα­λύ­ο­ντας την κυριαρ­χία των Μαμελούκων.

1561 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος φιλέλ­λη­νας πολι­τι­κός και φιλό­σο­φος, Φράν­σις Μπέι­κον, γνω­στός και με το εξελ­λη­νι­σμέ­νο όνο­μα Φρα­γκί­σκος Βάκων

1666 Πέθα­νε ο μαχα­ρα­γιάς, Σαχ Τζα­χάν, που έχτι­σε το μαυ­σω­λείο Ταζ Μαχάλ στη μνή­μη της νεκρής γυναί­κας του

1771 Η Ισπα­νία παρα­χω­ρεί τα νησιά Φόκλαντ στη Μ. Βρετανία.

1788 Γεν­νιέ­ται ο λόρ­δος Βύρω­νας (Τζορτζ Γκόρ­ντον Νόελ Μπάι­ρον). Αγγλος ρομα­ντι­κός ποι­η­τής. Δια­δρα­μά­τι­σε εξέ­χο­ντα ρόλο στην κοι­νω­νι­κή ζωή της Ευρώ­πης ως πολέ­μιος της πολι­τι­κής και ιδε­ο­λο­γι­κής αντί­δρα­σης στην επο­χή της Ιερής Συμ­μα­χί­ας. Με το έργο του επη­ρέ­α­σε καθο­ρι­στι­κά την παγκό­σμια λογο­τε­χνία. Ενθερ­μος υπο­στη­ρι­κτής της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης του 1821, το 1824 απο­βι­βά­στη­κε στο Μεσο­λόγ­γι και με τη συμ­με­το­χή του στην Επα­νά­στα­ση έπαι­ξε σπου­δαίο ρόλο, τόσο στην προ­βο­λή της Ελλά­δας στο διε­θνές προ­σκή­νιο, όσο και στην εμψύ­χω­ση των αγωνιστών.

bayron

1830 (π.ημ.) Πρω­τό­κολ­λο της ανε­ξαρ­τη­σί­ας του ελλη­νι­κού κρά­τους: Η διά­σκε­ψη του Λον­δί­νου, ύστε­ρα από αγγλι­κή πρό­τα­ση, δια­κη­ρύσ­σει την πολι­τι­κή ανε­ξαρ­τη­σία της Ελλά­δας με το άρθρο 1 του Πρω­το­κόλ­λου που υπο­γρά­φε­ται από τους πλη­ρε­ξου­σί­ους της Αγγλί­ας, της Γαλ­λί­ας και της Ρωσί­ας. Το άρθρο 1 ορί­ζει: “H Ελλάς θέλει σχη­μα­τί­σει έν Κρά­τος ανε­ξάρ­τη­τον, και θέλει χαί­ρει όλα τα δίκαια, πολι­τι­κά, διοι­κη­τι­κά και εμπο­ρι­κά, τα προ­σπε­φυ­κό­τα εις εντε­λή ανεξαρτησίαν”..

1840 Οι πρώ­τοι Βρε­τα­νοί άποι­κοι εγκα­θί­στα­νται στη Νέα Ζηλανδία.

1842 Η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα αρχί­ζει επι­σή­μως τις εργα­σί­ες της, με πρώ­το διοι­κη­τή το Γεώρ­γιο Σταύρου.

1848 Πέθα­νε  ο αγω­νι­στής της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης και πρώ­τος προ­έ­δρος της Βου­λής, Πανού­τσος Νοταράς

1849 Γεν­νή­θη­κε ο Σου­η­δός δρα­μα­τουρ­γός και πεζο­γρά­φος, Αύγου­στος Στρίντ­μπεργκ (“Ο Πατέ­ρας”, “Μις Τζούλια”)

1863 Ο Όθω­νας και η δυνα­στεία του κηρύσ­σο­νται έκπτω­τοι από την Ελλά­δα και επι­κυ­ρώ­νε­ται το δημο­ψή­φι­σμα του Νοεμ­βρί­ου 1862 για την επι­λο­γή νέου βασι­λιά, που ήταν ευνοϊ­κό για τον άγγλο πρί­γκι­πα Αλφρέδο.

1863 Ξεσπά στην Πολω­νία, στη Λιθουα­νία και στη Λευ­κο­ρω­σία η “Εξέ­γερ­ση του Γενά­ρη”. Σκο­πός της εξέ­γερ­σης είναι η από­κτη­ση της εθνι­κής κυριαρ­χί­ας των τριών χωρών, οι οποί­ες βρί­σκο­νται υπό την κυριαρ­χία της Ρωσίας.

1870 Ιδρύ­ε­ται στη Γερ­μα­νία η Ντόι­τσε Μπανκ.

1879 Οι Ζου­λού αιφ­νι­διά­ζουν και συντρί­βουν τις βρε­τα­νι­κές δυνά­μεις στη Μάχη της Ισα­ντλουά­να, κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου των Άγγλων με τους Ζουλού.

1889 Ιδρύ­ε­ται η εται­ρία Columbia Phonograph στην Ουά­σινγ­κτον των ΗΠΑ. Είναι η πιο παλιά δισκο­γρα­φι­κή εταιρία.

1899 Οι αρχη­γοί έξι αυστρα­λια­νών αποι­κιών συνα­ντώ­νται στη Μελ­βούρ­νη, προ­κει­μέ­νου να συζη­τή­σουν για τη Συνομοσπονδία.

1891 Γεν­νή­θη­κε ο Αντό­νιο Γκράμ­σι, από τους ιδρυ­τές του Κομου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ιταλίας

gramsi

1898 Γεν­νή­θη­κε  ο Σερ­γκέι Μιχα­ή­λο­βιτς Αϊζενστάιν

aizenstain

1901 Πέθα­νε  η βασί­λισ­σα του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας και Ιρλαν­δί­ας και Αυτο­κρά­τει­ρα των Ινδιών, Αλε­ξα­ντρί­να Βικτό­ρια, που σημά­δε­ψε τον 19ο αιώ­να στη Μ. Βρε­τα­νία και η επο­χή της ονο­μά­στη­κε Βικτοριανή

1903 Οι ΗΠΑ και η Κολομ­βία κατα­λή­γουν σε συμ­φω­νία για την κατα­σκευή της Διώ­ρυ­γας του Παναμά.

1905 (ν.ημ.) “Ματω­μέ­νη Κυρια­κή”: Η ρωσι­κή αυτο­κρα­το­ρι­κή φρου­ρά, σκο­τώ­νει πάνω από 500 εργά­τες, οι οποί­οι δια­δη­λώ­νουν ειρη­νι­κά, έξω από το χει­με­ρι­νό παλά­τι στην Αγία Πετρού­πο­λη. Η “Ματω­μέ­νη Κυρια­κή” απο­τε­λεί την απαρ­χή της πρώ­της ρωσι­κής επανάστασης.

Απευ­θυ­νό­με­νοι στους εργά­τες, οι Μπολ­σε­βί­κοι θα τονί­σουν τότε σε προ­κή­ρυ­ξή τους: «Δεν πρέ­πει να παρα­κα­λού­με τον τσά­ρο, δεν πρέ­πει να ταπει­νω­νό­μα­στε μπρο­στά στον άσπον­δο εχθρό μας, αλλά να τον γκρε­μί­σου­με από το θρό­νο… Η απε­λευ­θέ­ρω­ση των εργα­τών μπο­ρεί να είναι έργο μόνο των ίδιων των εργα­τών. Μην περι­μέ­νε­τε την ελευ­θε­ρία ούτε από τους παπά­δες, ούτε από τους τσά­ρους». Μετά τη «Ματω­μέ­νη Κυρια­κή», η επα­νά­στα­ση απλώ­θη­κε σ’ ολό­κλη­ρη τη Ρωσία, με απο­κο­ρύ­φω­ση την ένο­πλη Δεκεμ­βρια­νή εξέ­γερ­ση των εργα­τών της Μόσχας.

matomeni kuriaki 1

1909 Τηλε­γρά­φη­μα από τα Χανιά ανα­φέ­ρει ότι 60 Ρώσοι στρα­τιώ­τες ανα­χώ­ρη­σαν από το νησί και ότι το στρα­τώ­να τους στο Ρέθυ­μνο κατέ­λα­βαν 180 χωρο­φύ­λα­κες, οι οποί­οι ύψω­σαν την ελλη­νι­κή σημαία.

1914 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της κλα­σι­κής μου­σι­κής, Δημή­τρης Δραγατάκης

1915 Κάνει πρε­μιέ­ρα στον αθη­ναϊ­κό κινη­μα­το­γρά­φο «Πάν­θε­ον» η ται­νία του Κων­στα­ντί­νου Μπα­χα­τώ­ρη «Γκόλ­φω», με πρω­τα­γω­νι­στές τον Γιώρ­γο Πλου­τή και τη Βιρ­γι­νία Δια­μά­ντη. Πρό­κει­ται για την πρώ­τη ελλη­νι­κή ται­νία μεγά­λου μήκους.

1918 Στρα­τιω­τι­κή στά­ση στη Λαμία κατά της επι­στρά­τευ­σης που έχει δια­τά­ξει η κυβέρ­νη­ση του Ελευ­θέ­ριου Βενι­ζέ­λου κατα­στέλ­λε­ται με βίαιο τρόπο.

1919 Πέθα­νε  ο Σου­η­δός ζωγρά­φος, Καρλ Λάρσον

1923  Δημο­σιεύ­ε­ται το νομο­θε­τι­κό διά­ταγ­μα, που ψηφί­στη­κε 5 ημέ­ρες πριν (18/1) και με το οποίο αντι­κα­θί­στα­ται το Ιου­λια­νό ημε­ρο­λό­γιο από το Γρη­γο­ρια­νό. Όμως ο εορ­τα­σμός του ορθό­δο­ξου Πάσχα θα συνε­χί­σει να γίνε­ται με βάση το Ιου­λια­νό ημε­ρο­λό­γιο, με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­χει η δια­φο­ρά με το δυτι­κό, που ορί­ζε­ται μετα­ξύ 22/3 και 25/4, ενώ το ορθό­δο­ξο μετα­ξύ 4/4 και 8/5.

1924 Ο Ράμ­σεϊ Μακ Ντό­ναλντ γίνε­ται ο πρώ­τος “εργα­τι­κός” πρω­θυ­πουρ­γός της Μεγά­λης Βρετανίας.

1927 Η πρώ­τη μετά­δο­ση ματς από το ράδιο

radiofoniki metadosi

1931 Ο σερ Άιζακ Άιζακς ορκί­ζε­ται γενι­κός κυβερ­νή­της της Αυστρα­λί­ας. Πρό­κει­ται για τον πρώ­το κυβερ­νή­τη της χώρας, που γεν­νή­θη­κε στην Αυστραλία.

1938 Η Ελλά­δα νικά την Παλαι­στί­νη με 3–1 στο Τελ Αβίβ, με δύο γκολ του Κλε­άν­θη Βικε­λί­δη κι ένα του Αντώ­νη Μηγιά­κη. Είναι η πρώ­τη εκτός έδρας νίκη στην ιστο­ρία της εθνι­κής μας ομά­δας ποδοσφαίρου.

1939 Η πρώ­τη διά­σπα­ση ατό­μου ουρα­νί­ου επι­τυγ­χά­νε­ται στο πανε­πι­στή­μιο Κολούμπια.

1942 Γεν­νή­θη­κε ο “στρα­τη­γός” του ελλη­νι­κού ποδο­σφαί­ρου, Μίμης Δομάζος

1944 Από­βα­ση στο Άντζιο Ιτα­λί­ας. Στη συμ­μα­χι­κή δύνα­μη απο­βά­σε­ων μετέ­χουν τα Αντι­τορ­πιλ­λι­κά “ΚΡΗΤΗ”, “ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ” και τα Αρμα­τα­γω­γά “ΣΑΜΟΣ”, “ΛΗΜΝΟΣ” και “ΧΙΟΣ”.

1949 Μετά από πολιορ­κία ενός περί­που μηνός, οι κομ­μου­νι­στές του Μάο κατα­λαμ­βά­νουν το Πεκίνο.

1951 Εκτε­λού­νται στο Γου­δή οι στρα­τιώ­τες Σταύ­ρος Κασ­σάν­δρας και Νίκος Πιτσί­κας, κατα­δι­κα­σμέ­νοι από το Έκτα­κτο Στρα­το­δι­κείο Αθη­νών επί εσχά­τη προ­δο­σία, επει­δή αρνή­θη­καν να πολε­μή­σουν στην Κορέα.

1957 Οι Ισραη­λι­νοί απο­χω­ρούν από τη χερ­σό­νη­σο του Σινά. Είχαν εισβά­λει στην Αίγυ­πτο στις 29 Οκτω­βρί­ου 1956.

1963 Υπο­γρά­φε­ται στο Παρί­σι μετα­ξύ Γαλ­λί­ας και Γερ­μα­νί­ας η Συν­θή­κη των Ηλυ­σί­ων, με την οποία επι­τυγ­χά­νε­ται ορι­στι­κά η γαλ­λο­γερ­μα­νι­κή συμ­φι­λί­ω­ση. Ο γαλ­λο­γερ­μα­νι­κός άξο­νας που δια­μορ­φώ­νε­ται θεω­ρεί­ται η ατμο­μη­χα­νή της Ενω­μέ­νης Ευρώπης

1969 Πέθα­νε  η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Τζού­ντι Γκάρλαντ

1970 Εκτε­λεί­ται η πρώ­τη εμπο­ρι­κή πτή­ση αερο­σκά­φους Boeing 747, από τη Νέα Υόρ­κη στο Λον­δί­νο με 332 επι­βά­τες και 18 άτο­μα πλή­ρω­μα. Διαρ­κεί έξι ώρες.

1972 Έπει­τα από 10 χρό­νια σκλη­ρών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, τα σύνο­ρα της ΕΟΚ διευ­ρύ­νο­νται, με την έντα­ξη της Βρε­τα­νί­ας, της Ιρλαν­δί­ας, της Δανί­ας και της Νορβηγίας.

1973 Πέθα­νε  ο 36ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Λίντον Τζόνσον

1976 Το Ανα­θε­ω­ρη­τι­κό Στρα­το­δι­κείο μειώ­νει τις ποι­νές των 14 στρα­τιω­τι­κών επι­κε­φα­λής της από­πει­ρας πρα­ξι­κο­πή­μα­τος το Φλε­βά­ρη του 1975, σε 1 έως 8,5 χρό­νια φυλάκισης.

1977 Πέθα­νε ο συγ­γρα­φέ­ας, Μενέ­λα­ος Λουντέμης

lountemis2 lountemis1

1982 Πέθα­νε  ο ηθο­ποιός, Παντε­λής Ζερβός

1984 Η κυβέρ­νη­ση της Τυνη­σί­ας ανα­κοι­νώ­νει ότι 200 νεκροί και 800 τραυ­μα­τί­ες είναι ο απο­λο­γι­σμός των συγκρού­σε­ων, που ξέσπα­σαν με αφορ­μή την από­φα­ση για τον τερ­μα­τι­σμό των κρα­τι­κών επι­δο­τή­σε­ων στα αγρο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα και το κύμα της ακρί­βειας που εξα­νέ­μι­σε τα λαϊ­κά εισοδήματα.

tunisia

1987 Ο Αμε­ρι­κα­νός πολι­τι­κός Μπαντ Ντουάιερ, που είχε κρι­θεί ένο­χος παθη­τι­κής δωρο­δο­κί­ας, προ­γραμ­μα­τί­ζει συνέ­ντευ­ξη τύπου και αυτο­κτο­νεί μπρο­στά στις κάμερες.

1990 Στις ΗΠΑ, κατα­δι­κά­ζε­ται ο Ρομπερτ Μόρις, για ιό που εξα­πέ­λυ­σε στο δια­δί­κτυο το 1988. Πρό­κει­ται για τον ιό Μόρις, ο οποί­ος ήταν ο πρώ­τος ιός που “κυκλο­φό­ρη­σε” ευρέ­ως στο δια­δί­κτυο. Ο Μόρις τώρα είναι καθη­γη­τής στο ΜΙΤ.

1994 Πέθα­νε  ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Τέλι Σαβά­λας (“Κότζακ”)

2003 Ανα­κοι­νώ­νε­ται επί­ση­μα η επι­στρο­φή του Δημή­τρη Αβρα­μό­που­λου στη Νέα Δημοκρατία.

2005 Πέθα­νε  η μεξι­κά­να συν­θέ­τρια και τρα­γου­δί­στρια, Κον­σου­έ­λο Βελά­σκες (“Besame Mucho”).

2009 Στην Κίνα, σε θάνα­το κατα­δι­κά­ζο­νται οι Ζανγκ Γιου­ζούν και Γκενγκ Τζιν­πίνγκ, επει­δή παρή­γα­γαν και διέ­θε­ταν στο εμπό­ριο βρε­φι­κό γάλα σε σκό­νη επι­μο­λυ­σμέ­νο με μελα­μί­νη, εξαι­τί­ας του οποί­ου έξι παι­διά πέθα­ναν και του­λά­χι­στον 300.000 νόση­σαν. Η πρώ­ην πρό­ε­δρος και γενι­κή διευ­θύ­ντρια του κινε­ζι­κού ομί­λου Sanlu κατα­δι­κά­ζε­ται σε ισό­βια κάθειρξη.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο