Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 22 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 22 Ιου­λί­ου Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου — Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

776 π.Χ. Ολυ­μπία: ορι­σμέ­νοι ιστο­ρι­κοί υπο­στη­ρί­ζουν ότι οι πρώ­τοι Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες ξεκί­νη­σαν αυτήν την ημέρα.

1209 Σταυ­ρο­φο­ρία των Αλβι­γη­νών της Καθο­λι­κής Εκκλη­σί­ας ενά­ντια στις αιρέ­σεις των «Καθα­ρών» και του Βαλ­δεϊ­σμού: οι μαι­νό­με­νοι σταυ­ρο­φό­ροι κατα­κτούν τη γαλ­λι­κή πόλη Μπε­ζιέ (Béziers) και σφα­γιά­ζο­ντας είκο­σι χιλιά­δες ανθρώ­πους, τόσο «Καθα­ρούς» όσο και Καθο­λι­κούς που αρνή­θη­καν να τους παραδώσουν.

1613 Ενθρο­νί­ζε­ται ο Μιχα­ήλ Φιο­ντό­ρο­βιτς Ρομά­νοβ στη Μόσχα ως «Μιχα­ήλ Α’, τσά­ρος πάσης Ρωσίας».

1793 Ο Alexander Mackenzie φτά­νει στον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό και γίνε­ται ο πρώ­τος Ευρω­παί­ος που έκα­νε μια διη­πει­ρω­τι­κή διέ­λευ­ση βόρεια του Μεξικού.

1812 Ισπα­νι­κός πόλε­μος της ανε­ξαρ­τη­σί­ας: Βρε­τα­νι­κές δυνά­μεις με επι­κε­φα­λής τον Sir Arthur Wellesley (ο μελ­λο­ντι­κός Δού­κας του Ουέλ­λινγ­κτον) νίκη­σαν τα γαλ­λι­κά στρα­τεύ­μα­τα κοντά στη Σαλαμάνκα.

1887 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός φυσι­κός, Γκού­σταβ Χερτζ,  που το 1925 τιμή­θη­κε με το βρα­βείο Νόμπελ Φυσικής.

1894 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται ο πρώ­τος πραγ­μα­τι­κός αγώ­νας ράλι αυτο­κι­νή­των στην ιστο­ρία, το Παρίσι-Ρουέν.

1895 Γεν­νιέ­ται ο μεγά­λος Σοβιε­τι­κός (Λευ­κο­ρώ­σος) αερο­ναυ­πη­γός Πάβελ Σου­χόϊ, βρα­βευ­μέ­νος –μετα­ξύ άλλων- δύο φορές με το Κρα­τι­κό Βρα­βείο της ΕΣΣΔ και τρεις φορές με το μετάλ­λιο Λένιν. Διε­τέ­λε­σε βου­λευ­τής του Ανώ­τα­του Σοβιέτ της ΕΣΣΔ την περί­ο­δο 1958–1974.

suxoi

1898 Παντρεύ­ο­νται Λένιν και Κρούπ­σκα­για, προ­κει­μέ­νου η τελευ­ταία να μπο­ρέ­σει να τον ακο­λου­θή­σει –μετά τη φυλα­κή, στην εξο­ρία του στα βάθη της Σιβηρίας.

1910 Στη Ρωσία, τα χει­ρό­γρα­φα του Τολ­στόι κατα­στρέ­φο­νται από φωτιά στην κατοι­κία του συγγραφέα.

1916 Στο Σαν Φραν­σί­σκο της Καλι­φόρ­νια, μια βόμ­βα εκρή­γνυ­ται στην Market Street κατά τη διάρ­κεια της παρέ­λα­σης της Preparedness Day (ημέ­ρας ετοι­μό­τη­τας) που διορ­γα­νώ­θη­κε από τοπι­κούς υπο­στη­ρι­κτές του κινή­μα­τος υπέρ της αμε­ρι­κα­νι­κής εισό­δου στον παγκό­σμιο πόλε­μο σκο­τώ­νο­ντας 10 και τραυ­μα­τί­ζο­ντας 40 άτομα

1920 Πέθα­νε ο Κων­στα­ντί­νος Χατζό­που­λος, Έλλη­νας μυθι­στο­ριο­γρά­φος, ποι­η­τής, διη­γη­μα­το­γρά­φος, μετα­φρα­στής και δοκι­μιο­γρά­φος, από τους πρω­το­πό­ρους του δημο­τι­κι­σμού και του σοσια­λι­σμού στην Ελλά­δα. (Γεν. 11/5/1868)

xatzopoulos

1927 Ιδρύ­ε­ται η Ρόμα από τη συνέ­νω­ση τριών ομά­δων της Ρώμης, της Ρόμαν, της Άλμπα-Αου­ντά­τσε και της Φορ­τι­τού­ντο-Προ Ρόμα. Πρω­το­στά­της της ίδρυ­σης και ο δικτά­το­ρας Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι ο οποί­ος, αν και οπα­δός της συμπο­λί­τισ­σας Λάτσιο, επι­θυ­μεί την ύπαρ­ξη δύο ισχυ­ρών ομά­δων στη Ρώμη που θα μπο­ρέ­σουν να αντα­γω­νι­στούν τις ομά­δες του Βορρά.

1929 Επί­ση­μο τουρ­κι­κό ανα­κοι­νω­θέν αναγ­γέλ­λει τη δια­κο­πή των ελλη­νο­τουρ­κι­κών διαπραγματεύσεων.

1932 Γεν­νή­θη­κε ο διά­ση­μος σχε­δια­στής μόδας, Όσκαρ ντε λα Ρέντα

1932 Πέθα­νε ο Ερί­κο Μαλα­τέ­στα, ιτα­λός αναρ­χο­κομ­μου­νι­στής, φίλος του Μπα­κού­νιν. Πέρα­σε τα περισ­σό­τε­ρα χρό­νια της ζωής του μετα­ξύ φυλα­κής και εξο­ρί­ας. (Γεν. 14/12/1853)

1933 Ο Αμε­ρι­κα­νός Γουί­λι Ποστ γίνε­ται ο πρώ­τος πιλό­τος που κάνει το γύρο του κόσμου, οδη­γώ­ντας ένα μονο­πλά­νο της Λόκχιντ.

1934 Έξω από το Biograph Theater στο Σικά­γο, ο John Dillinger «Νο1 δημό­σιος κίν­δυ­νος», τραυ­μα­τί­ζε­ται θανά­σι­μα από πρά­κτο­ρες του FBI.

1936 Υπο­γρά­φε­ται συμ­φω­νη­τι­κό ανά­με­σα στο ΚΚΕ και το Αγρο­τι­κό Κόμ­μα (Ι. Σοφια­νό­που­λος) για τη δημιουρ­γία Λαϊ­κού Μετώ­που πάλης κατά του φασισμού.

1937 New Deal: η Γερου­σία των ΗΠΑ απορ­ρί­πτει την πρό­τα­ση του Προ­έ­δρου Franklin D. Roosevelt να προ­σθέ­σει δικα­στές στο Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο 1942 Ξεκι­νά η συστη­μα­τι­κή εκδί­ω­ξη και ξεκλή­ρι­σμα των Εβραί­ων από το Γκέ­το της Βαρσοβίας.

1940 Ιδρύ­ε­ται στη Βρε­τα­νία η Διεύ­θυν­ση Ειδι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων (SOE), με βασι­κό ρόλο στην κατα­σκο­πία, τη διε­νέρ­γεια κατα­δρο­μών και δολιο­φθο­ρών στην κατε­χό­με­νη Ευρώ­πη. Η SOE είχε δρά­ση και στην Ελλάδα

1943 500.000 λαού στην κατε­χό­με­νη Αθή­να με κάλε­σμα του ΕΑΜ πραγ­μα­το­ποιούν μαχη­τι­κή δια­δή­λω­ση ενα­ντί­ον της από­φα­σης των Γερ­μα­νών να παρα­χω­ρή­σουν στη Βουλ­γα­ρία ολό­κλη­ρη τη Βόρεια Ελλά­δα ως τον Αξιό. Τα γερ­μα­νι­κά τανκς επι­χεί­ρη­σαν χωρίς επι­τυ­χία να δια­λύ­σουν τις φάλαγ­γες των δια­δη­λω­τών, 30 από τους οποί­ους πέφτουν νεκροί, 200 τραυ­μα­τί­ζο­νται και 500 συλλαμβάνονται.Ο Χίτλερ ανα­γκά­ζε­ται να ανα­στεί­λει την από­φα­ση «επ’ αόριστον».

katoxi1943 Πανα­γιώ­τα Στα­θο­πού­λου την κομ­μά­τια­σαν οι ερπύ­στριες του γερ­μα­νι­κού τανκς στη δια­δή­λω­ση κατά της επέ­κτα­σης της βουλ­γα­ρι­κής κατοχής

stathopoulou

1943 Την ίδια μέρα η Ελβε­τία απα­γο­ρεύ­ει κάθε ναζι­στι­κό κόμ­μα ή οργάνωση.

1944 Ολο­κλη­ρώ­νει τις εργα­σί­ες της η διε­θνής οικο­νο­μι­κή Διά­σκε­ψη του Μπρέ­τον Γουντς. Απόρ­ροια της Συνό­δου υπήρ­ξε μετα­ξύ άλλων, η αντι­κα­τά­στα­ση του χρυ­σού από το δολά­ριο ως μέσου διε­θνών συναλ­λα­γών, η υιο­θέ­τη­ση της Γενι­κής Συμ­φω­νί­ας Δασμών και Εμπο­ρί­ου (GATT) καθώς και η δημιουρ­γία του Διε­θνούς Νομι­σμα­τι­κού Ταμεί­ου και της Παγκό­σμιας Τράπεζας.

1944 Έπει­τα από σκλη­ρές μάχες με τους Ναζί η δεξιά πτέ­ρυ­γα του 1ου Λευ­κο­ρω­σι­κού Μετώ­που του Κόκ­κι­νου Στρα­τού απε­λευ­θε­ρώ­νει την πρώ­τη μεγά­λη Πολω­νι­κή πόλη Χελμ, η οποία γίνε­ται και η πρώ­τη έδρα της Πολω­νι­κής Επι­τρο­πής Εθνι­κής Απελευθέρωσης.

1944 Σφα­γή στον καθε­δρι­κό ναό San Miniato, έξω από την Πίζα ‑οι ένο­πλες δυνά­μεις (πυρο­βο­λι­κό) των ΗΠΑ σκο­τώ­νουν 55 άμα­χους που ήταν μέσα στην εκκλησία.
Επί χρό­νια οι αμε­ρι­κα­νοί κυκλο­φο­ρού­σαν το αφή­γη­μα, πως το έκα­ναν Γερμανοί.

1946 Από­πει­ρα στο King David Hotel: To Irgun (παρα­στρα­τιω­τι­κή σιω­νι­στι­κή ισραη­λι­κή οργά­νω­ση) πυρο­δο­τεί βόμ­βα στο ξενο­δο­χείο της Ιερου­σα­λήμ, έδρα της βρε­τα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής και πολι­τι­κής διοί­κη­σης, σκο­τώ­νο­ντας 90 άτομα.
Δυο χρό­νια αργό­τε­ρα σε συνερ­γα­σία με την επί­σης ακρο­δε­ξιά ομά­δαι Lehi συντε­λεί­ται η σφα­γή Deir Yassin (χωριό ~600 κατοί­κων κοντά στην Ιερου­σα­λήμ) όταν 130 πλη­ρω­μέ­νοι δολο­φό­νοι  σκό­τω­σαν του­λά­χι­στον 107 Παλαι­στί­νιους Άρα­βες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων γυναι­κών και παι­διών (ανε­ξα­κρί­βω­τοι οι τραυ­μα­τί­ες και πόσοι επέζησαν).

1949 Εγκαι­νιά­ζε­ται η σήραγ­γα Κιούρ­κων, μήκους 7.140 μ. κάτω από την Πάρ­νη­θα, προ­κει­μέ­νου να ενι­σχυ­θεί η ύδρευ­ση των Αθηνών.

1949 Γεν­νή­θη­κε ο Λάσε Βίρεν, φιλαν­δός δρο­μέ­ας μεγά­λων απο­στά­σε­ων. Υπήρ­ξε ο μόνος αθλη­τής στην ιστο­ρία των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων που κατέ­κτη­σε τέσ­σε­ρα χρυ­σά μετάλ­λια σε δύο συνε­χό­με­νες διορ­γα­νώ­σεις, στα 5 και 10 χιλιό­με­τρα (1972, 1976).

1955 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Γουί­λεμ Νταφόε.

1959 Λήγει η δίκη του Μανό­λη Γλέ­ζου κι άλλων αγω­νι­στών της Αρι­στε­ράς ενώ­πιον του Τακτι­κού Στρα­το­δι­κεί­ου Αθη­νών. Κατα­δι­κά­ζο­νται σε φυλά­κι­ση, εκτό­πι­ση και στέ­ρη­ση των πολι­τι­κών τους δικαιωμάτων.

1974 Στην Κύπρο ο «πρό­ε­δρος» Ν. Σαμ­ψών, που εγκα­τέ­στη­σε η Χού­ντα, κηρύσ­σει την ένω­ση της Κύπρου με την Ελλά­δα. Ταυ­τό­χρο­να οι Τούρ­κοι απο­βι­βά­ζουν άρμα­τα μάχης στην Κυρή­νεια, ρίχνουν αλε­ξι­πτω­τι­στές στο βόρειο τμή­μα του νησιού, στέλ­νουν νέα πλοία και προ­σγειώ­νουν 80 αερο­πλά­να στη θέση Αγύρ­τα. Στις 16:00 το από­γευ­μα αρχί­ζει να ισχύ­ει η κατά­παυ­ση του πυρός, όπως είχε συμφωνηθεί.

1962 Πρό­γραμ­μα Mariner: Το δια­στη­μι­κό λεω­φο­ρείο Mariner 1 κινεί­ται εκτός ελέγ­χου μέσα σε λίγα λεπτά από την εκτό­ξευ­ση και πρέ­πει να καταστραφεί.

1970 - Αερο­πει­ρα­τία σε Boeing 727 της Ολυ­μπια­κής από έξι Παλαι­στί­νιους που ζητούν την απε­λευ­θέ­ρω­ση συμπα­τριω­τών τους κρα­του­μέ­νων στην Ελλάδα.
Το αερο­σκά­φος παρα­μέ­νει για οκτώ ώρες στο Ελλη­νι­κό … τελι­κά οι αερο­πει­ρα­τές ανα­χω­ρούν μόνοι τους, αφού ελευ­θε­ρώ­νουν τους 55 ομή­ρους, με τη απλή δια­βε­βαί­ω­ση ότι οι επτά κρα­τού­με­νοι θα αφε­θούν στο άμε­σο μέλ­λον και παρα­δί­δο­νται στις αιγυ­πτια­κές αρχές (δεν του δέχτη­κε ο Λίβανος).

1970 Μια επί­θε­ση που ενορ­χη­στρώ­θη­κε από την «Ndrangheta» (ομά­δα οργα­νω­μέ­νου εγκλή­μα­τος τύπου μαφί­ας που έχει την έδρα της στην Καλα­βρία) μακρύ χέρι των νεο­φα­σι­στών στο Reggio Calabria εκτρο­χιά­ζει το τραί­νο υψη­λής ταχύ­τη­τας Freccia del Sud κοντά στην Gioia Tauro, προ­κα­λώ­ντας 6 θανά­τους και 60 τραυ­μα­τι­σμούς. Η επί­θε­ση είναι κομ­μά­τι του μεγά­λου πάζλ της Strategia della tensione (στρα­τη­γι­κή της έντα­σης) στην Ιταλία.

1975    📷   Φωτο­γρα­φι­κή ματιά 📍  Stanley Forman «Έξο­δος Κιν­δύ­νου που Καταρρέει»Έξοδος Κινδύνου που Καταρρέει

1977  Ο Κινέ­ζος ηγέ­της Deng Xiaoping επι­στρέ­φει στην εξουσία.

1980 Ο πρω­τα­θλη­τής της ελλη­νο­ρω­μαϊ­κής πάλης Στέ­λιος Μυγιά­κης του Εθνι­κού ΓΣ κατα­κτά το χρυ­σό μετάλ­λιο στα 62 κιλά στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Μόσχας.

1981 Κατα­δί­κη σε ισό­βια κάθειρ­ξη για τον Mehmet Ali Ağca, που απο­πει­ρά­θη­κε να δολο­φο­νή­σει τον Πάπα Giovanni Paolo II (Ιωάν­νη Παύ­λου ΙΙ).

Γιάννης Γαΐτης1984 Πέθα­νε ο Έλλη­νας ζωγρά­φος, χαρά­κτης και γλύ­πτης Γιάν­νης Γαΐτης

gaitis

1987 Πρω­το­φα­νής καύ­σω­νας (συν­δυα­σμός υψη­λής θερ­μο­κρα­σί­ας και υγρα­σί­ας) πλήτ­τει την Ελλά­δα. Μέχρι τις 29 Ιου­νί­ου η θερ­μο­κρα­σία θα βρί­σκε­ται στα­θε­ρά πάνω από τους 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Σε 1.300 η επί­ση­μη εκτί­μη­ση των νεκρών (1.115 στην Αθήνα).

1991 Παλαιο­ντο­λο­γι­κά ευρή­μα­τα από ανθρω­ποει­δή, καμη­λο­παρ­δά­λεις, ρινό­κε­ρους και αντι­λό­πες, ηλι­κί­ας 8–10 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ετών, απο­κα­λύ­πτο­νται στη Νικί­τη Χαλκιδικής.

1991 Την ίδια μέρα στην Τουρ­κία, το συνταγ­μα­τι­κό δικα­στή­ριο απο­φαί­νε­ται, πως το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της χώρας είναι παρά­νο­μο και δια­τά­ζει το κλεί­σι­μό του.

1991 Συλ­λαμ­βά­νε­ται ο serial killer Jeffrey Dahmer (Τζέ­φρι Ντά­μερ) αφού βρέ­θη­καν λεί­ψα­να 11 ανδρών και αγο­ριών στο δια­μέ­ρι­σμά του στο Μιλ­γουό­κι του Ουισκόνσιν.

1992 - Κοντά στο Medellín (Μεδε­γίν η δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη της Κολομ­βί­ας μετά την πρω­τεύ­ου­σα Μπο­γκο­τά), ο άρχο­ντας ναρ­κω­τι­κών Pablo Escobar δρα­πε­τεύ­ει από την πολυ­τε­λή φυλα­κή του, φοβού­με­νος την έκδο­ση στις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες.

1993 - Πεθαί­νει ηθο­ποιός Γιάν­νης Αργύρης.

1995 Χρυ­σό μετάλ­λιο για την Εθνι­κή Εφή­βων στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Μπά­σκετ στην Αθή­να μέσα στο κατά­με­στο ΟΑΚΑ, όπου κερ­δί­ζει στον τελι­κό την Αυστρα­λία με 91–73.

1996 Συγκλο­νι­στι­κή ανα­μέ­τρη­ση Βαλέ­ριου Λεω­νί­δη- Ναούμ Σου­λεϊ­μά­νο­γλου στα 64 κιλά της άρσης βαρών στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Ατλά­ντα. Ο Λεω­νί­δης παίρ­νει τελι­κά το αργυ­ρό ολυ­μπια­κό μετάλ­λιο έχο­ντας σηκώ­σει 145 κιλά στο αρα­σέ, 187.5 στο ζετέ (παγκό­σμιο ρεκόρ) και 332.5 στο σύνο­λο. Για τον Σου­λεϊ­μά­νο­γλου είναι το τρί­το συνε­χό­με­νο χρυ­σό σε Ολυμπιάδα.

2003 (μετα)Ιρακινός πόλε­μος μέλη του 101ου αερο­με­τα­φε­ρό­με­νου σώμα­τος marines των ΗΠΑ, με τη βοή­θεια των ειδι­κών δυνά­με­ων, επι­τέ­θη­καν σε ένα συγκρό­τη­μα κτι­ρί­ων στο Ιράκ, σκο­τώ­νο­ντας –μετα­ξύ άλλων, τους γιους του Σαντάμ Χου­σε­ΐν, ‘Uday και Qusayy, συν τον 14χρονο γιο του Κου­σάι Μου­στα­φά Χουσεΐν.

2003 Φωτιά από βρα­χυ­κύ­κλω­μα στην κορυ­φή του Πύρ­γου του Άιφελ, με απο­μά­κρυν­ση χιλιά­δων του­ρι­στών από την περιοχή.

2004 Εκδό­θη­κε από την Ανε­ξάρ­τη­τη Επι­τρο­πή Ερευ­νών των ΗΠΑ, έκθε­ση για την 11η Σεπτεμ­βρί­ου (2001) που απαλ­λάσ­σει τους προ­έ­δρους Μπιλ Κλί­ντον και Τζορτζ Μπους, αλλά τους κατα­λο­γί­ζει ευθύ­νη για στρα­βά των υπη­ρε­σιών ασφα­λεί­ας που διέρ­ρευ­σαν σει­ρά πλη­ρο­φο­ριών που εκμε­ταλ­λεύ­τη­καν οι τρομοκράτες.
Νωρί­τε­ρα σε έκθε­ση 800 σελί­δων, πολ­λές από τις οποί­ες περιεί­χαν απόρ­ρη­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, επι­κρί­νε­ται το FBI και η CIA και η ευθύ­νη επι­με­ρί­ζε­ται σχε­δόν ισο­με­ρώς στις αμε­ρι­κα­νι­κές υπη­ρε­σί­ες πληροφοριών.

2005 Λον­δί­νο: η ρωσί­δα Elena Isinbaeva είναι η πρώ­τη γυναί­κα στην ιστο­ρία που πέρα­σε τα 5 μέτρα στο επί κοντώ.

2011 Νορ­βη­γία: τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις στο Όσλο, μια βόμ­βα σε αυτο­κί­νη­το εκρή­γνυ­ται στο κέντρο της πόλης όχι μακριά από τα γρα­φεία του πρω­θυ­πουρ­γού, προ­κα­λώ­ντας 8 θανάτους.
Δύο ώρες αργό­τε­ρα μετά μια βρο­χή από σφαί­ρες στην Utøya, ένα μικρό νησί 30 χλμ από την πρω­τεύ­ου­σα, μετρού­νται 69 θύμα­τα (σφα­γή σε κατα­σκή­νω­ση νεολαίας).

2018 Έφυ­γε από τη ζωή ο ποι­η­τής Μάνος Ελευθερίου

manos1

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο