Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 25 Ιουλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμερα 25 Ιουλίου ||

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου –
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

 

306 Πεθαί­νει ο Ρωμαί­ος Αυτο­κρά­το­ρας Γάιος Φλά­βιος Βαλέ­ριος Κων­στά­ντιος ο Χλω­ρός, πατέ­ρας του Μεγά­λου Κων­στα­ντί­νου. Ο Κων­στα­ντί­νος Α’ ανα­κη­ρύσ­σε­ται Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας από το στρα­τό του, με ενθου­σιώ­δεις εκδη­λώ­σεις στο Εβό­ρα­κο (Eboracum, σημε­ρι­νό Γιορκ).

1261 Ο Αλέ­ξιος Στρα­τη­γό­που­λος, επι­κε­φα­λής στρα­τιω­τι­κού βυζα­ντι­νού τάγ­μα­τος, εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται την ασθε­νή άμυ­να των Λατί­νων, εισχω­ρεί στα τεί­χη και απε­λευ­θε­ρώ­νει την Κωνσταντινούπολη.

1814 Ο Βρε­τα­νός μηχα­νι­κός και εφευ­ρέ­της Τζορτζ Στέ­φεν­σον πατε­ντά­ρει την ατμομηχανή

1822 Τα ξημε­ρώ­μα­τα της 25ης Ιού­λη η πρώ­τη τουρ­κι­κή φάλαγ­γα, καθώς έφτα­νε στα Δερ­βε­νά­κια, αιφ­νι­διά­ζε­ται και δια­λύ­ε­ται από τους Έλλη­νες επα­να­στά­τες. Ο Δρά­μα­λης με τον υπό­λοι­πο στρα­τό του απο­φα­σί­ζει να φύγει από τον Αγιο Σώστη. Εκεί τους περί­με­νε το δεύ­τε­ρο χτύ­πη­μα του Κολο­κο­τρώ­νη. Η φοβε­ρή στρα­τιά του Δρά­μα­λη απο­δε­κα­τί­στη­κε, χιλιά­δες Τούρ­κοι σκο­τώ­θη­καν. Η κατα­στρο­φή του Δρά­μα­λη ήταν ολοκληρωτική.

dramalis

 

1832 Στη Μασα­χου­σέ­τη σημειώ­νε­ται το πρώ­το κατα­γε­γραμ­μέ­νο ατύ­χη­μα με τραί­νο στην αμε­ρι­κα­νι­κή ιστο­ρία. Τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι πέφτουν από ένα βαγό­νι, όταν αυτό απο­κολ­λά­ται από το τραί­νο. Ο ένας σκο­τώ­νε­ται και οι άλλοι τραυ­μα­τί­ζο­νται σοβαρά.

1893 Εγκαι­νιά­ζε­ται η Διώ­ρυ­γα της Κορίν­θου. Για τη διά­νοι­ξή της, που συντε­λέ­στη­κε τμη­μα­τι­κά από το 1882 έως το 1893, δού­λε­ψαν συνο­λι­κά πάνω από 2.500 εργά­τες. «Κοι­νω­νι­κές εντά­σεις» ξέσπα­σαν το 1889, όταν η Διε­θνής Εται­ρία του Ισθμού χρε­ο­κό­πη­σε και εκα­το­ντά­δες εργά­τες βρέ­θη­καν χωρίς δου­λειά από τη μια μέρα στην άλλη. Η κυβέρ­νη­ση έστει­λε μάλι­στα στρα­τιω­τι­κό από­σπα­σμα στον Ισθμό για να «προ­λη­φθούν εξεγέρσεις».

1895 Ο Γάλ­λος χημι­κός Πιέρ Κιου­ρί παντρεύ­ε­ται τη συνά­δελ­φό του Μαρία.

1905 Γεν­νιέ­ται ο Βούλ­γα­ρος συγ­γρα­φέ­ας Ελί­ας Κανέ­τι, που το 1981 τιμή­θη­κε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1905 Γεν­νή­θη­κε ο Σαλ­βα­ντόρ Αλιέντε

alinde

1907 Η Ιαπω­νία κηρύσ­σει την Κορέα προ­τε­κτο­ρά­το της.

1917 Στη Γαλ­λία, κατα­δι­κά­ζε­ται σε θάνα­το ως πρά­κτο­ρας της Γερ­μα­νί­ας κατά τον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο η Ολλαν­δέ­ζα χορεύ­τρια, Μαρ­γκα­ρί­τα Γκιρ­τρουί­ντα Ζελ, γνω­στή ως Μάτα Χάρι.

1929 Ο πάπας Πίος ΙΑ’ πραγ­μα­το­ποιεί την πρώ­τη του εμφά­νι­ση εκτός Βατι­κα­νού, εγκα­τα­λεί­πο­ντας ένα έθι­μο 59 ετών, που κρα­τού­σε “φυλα­κι­σμέ­νους” αυτόν και τους προ­κα­τό­χους του στο κρατίδιο.

1929 ψηφί­ζε­ται από τη Βου­λή επί πρω­θυ­πουρ­γί­ας Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου ο νόμος «Περί μέτρων ασφα­λεί­ας του κοι­νω­νι­κού καθε­στώ­τος και προ­στα­σί­ας των ελευ­θε­ριών». Εχει στό­χο την κατα­στο­λή της κομ­μου­νι­στι­κής προ­πα­γάν­δας και δρά­σης και θα μεί­νει γνω­στός ως «Ιδιώ­νυ­μο».

1929: Η κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου ψηφί­ζει το «ιδιώ­νυ­μο»

 

1934 Φασι­στι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα επι­κρα­τεί στην Αυστρία. Δολο­φο­νεί­ται ο καγκε­λά­ριος Ντόλφους.

1943 Ολο­καύ­τω­μα στη Μου­σιω­τί­τσα της Ηπεί­ρου. Οι γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις κατο­χής δολο­φο­νούν και τους 154 κατοί­κους του.

1943 Ο Ιτα­λός δικτά­το­ρας Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι ανα­γκά­ζε­ται να παραι­τη­θεί έπει­τα από συνε­δρί­α­ση του Μεγά­λου Συμ­βου­λί­ου του και συλ­λαμ­βά­νε­ται. Ο βασι­λιάς Βίκτωρ Εμμα­νου­ήλ διο­ρί­ζει πρω­θυ­πουρ­γό τον στρα­τάρ­χη Πιέ­τρο Μπαντόλιο.

1945 Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας, Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ, εγκα­τα­λεί­πει τη Συν­διά­σκε­ψη του Πότσ­νταμ, που ασχο­λεί­ται με το μέλ­λον της Γερ­μα­νί­ας και της Ευρώ­πης, για να παρα­κο­λου­θή­σει τα απο­τε­λέ­σμα­τα των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών της χώρας του. Ο Τσόρ­τσιλ χάνει τις εκλο­γές και υπο­βάλ­λει την παραί­τη­σή του. Ο νέος πρω­θυ­πουρ­γός Κλέ­μεντ Άτλι, που ανή­κει στο Εργα­τι­κό Κόμ­μα, θα εκπρο­σω­πή­σει τη Βρε­τα­νία στο Πότσνταμ.

1947 Άγρια σφα­γή από χωρο­φύ­λα­κες 30 γυναι­κών στη Νιγρί­τα. Σφά­ζουν ακό­μη και βρέ­φη 6 μηνών.

1947 Επί­θε­ση του ΔΣΕ στα Γρεβενά

25/7/1947: Επί­θε­ση του ΔΣΕ στα Γρε­βε­νά (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

1952 Το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στη­ρι­ζό­με­νο ‑σε μεγά­λο βαθ­μό- σε πλη­ρο­φο­ρί­ες στε­λε­χών από την Ελλά­δα, καθώς και στην πρω­το­βου­λία του Πλου­μπί­δη να δημο­σιο­ποι­ή­σει επι­στο­λή με την οποία ανα­λάμ­βα­νε την ευθύ­νη του παρά­νο­μου μηχα­νι­σμού του ΚΚΕ, ενώ υπεύ­θυ­νος ήταν ο Μπε­λο­γιάν­νης, βγά­ζει από­φα­ση «για τον Νίκο Πλου­μπί­δη (Μπάρ­μπα)», με την οποία τον δια­γρά­φει, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ιδιαί­τε­ρα σκλη­ρούς, άδι­κους και απα­ρά­δε­κτους χαρα­κτη­ρι­σμούς (του προ­δό­τη, του χαφιέ, κλπ.).

Ο Πλου­μπί­δης, απο­μο­νω­μέ­νος και χαρα­κτη­ρι­σμέ­νος από την ηγε­σία του Κόμ­μα­τος ως πρά­κτο­ρας, όχι μόνο δεν το απο­κή­ρυ­ξε, αλλά και το υπε­ρά­σπι­σε μέχρι την τελευ­ταία του πνοή. Και ο ίδιος θεω­ρού­σε πως υπήρ­ξε θύμα συγκυ­ριών και λαν­θα­σμέ­νων –ενδε­χο­μέ­νως και προ­βο­κα­τό­ρι­κα διο­χε­τευ­μέ­νων- παρα­πλα­νη­τι­κών πλη­ρο­φο­ριών: «Δε με χωρί­ζει καμιά δια­φο­ρά με την ηγε­σία του κόμ­μα­τός μου», τόνι­ζε στην εφη­με­ρί­δα «Προ­ο­δευ­τι­κή Αλλα­γή» της 25/7/1954. «Η ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος περί απο­κη­ρύ­ξε­ώς μου είχε σκο­πό να προ­φυ­λά­ξει το κόμ­μα από έναν υπο­τι­θέ­με­νο εχθρό και οφεί­λε­ται σε σφα­λε­ρές ενδεί­ξεις και υπο­βο­λι­μαί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες. Πάντως, πιστεύω ότι το κόμ­μα θα επα­νε­ξε­τά­σει εν και­ρώ το ζήτημα».

Όπως και έγι­νε 4 χρό­νια μετά, από την 9η Ολο­μέ­λεια του Κόμ­μα­τος το 1958 (Πηγή: 902.gr).

1952 Το Που­έρ­το Ρίκο γίνε­ται αυτο­κυ­βερ­νώ­με­νο κρά­τος, μετά την προ­σχώ­ρη­σή του στην Αμε­ρι­κα­νι­κή Κοινοπολιτεία.

1962 Στις ΗΠΑ ψηφί­ζε­ται νομο­σχέ­διο για ίση αμοι­βή, ανε­ξαρ­τή­τως φύλου.

1965 Για πρώ­τη φορά ο Μπομπ Ντί­λαν εμφα­νί­ζε­ται με ηλε­κτρι­κή κιθά­ρα. Στους θεα­τές δεν αρέ­σει καθό­λου ο νέος ήχος, οι οποί­οι, μάλι­στα, τον γιουχάρουν.

1967 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος, Κων­στα­ντί­νος Παρθένης

1969 Κατά τη διάρ­κεια του Πολέ­μου στο Βιετ­νάμ, ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον, δια­κη­ρύσ­σει το Δόγ­μα Νίξον, σύμ­φω­να με το οποίο οι ΗΠΑ περι­μέ­νουν πλέ­ον από τους συμ­μά­χους τους να φρο­ντί­ζουν τη στρα­τιω­τι­κή τους άμυνα.

1969 Ο Άρειος Πάγος δέχε­ται το μαγνη­τό­φω­νο ως μέσο από­δει­ξης στα δικαστήρια.

1971 Στο Κεϊ­πτά­ουν της Νότιας Αφρι­κής, ο πρω­το­πό­ρος καρ­διο­χει­ρουρ­γός, Κρί­στιαν Μπάρ­ναρντ, μετα­μο­σχεύ­ει ταυ­τό­χρο­να ανθρώ­πι­νη καρ­διά και πνεύμονες.

1974 Επι­στρέ­φουν οι πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι από τη Γυά­ρο. Στο Πόρ­το Ράφτη όπου απο­βι­βά­ζο­νται γίνο­νται δεκτοί με θερ­μές εκδη­λώ­σεις από χιλιά­δες συγκε­ντρω­μέ­νου λαού.

1978 Στο νοσο­κο­μείο Όλντ­χαμ της Αγγλί­ας, κάτω από την επί­βλε­ψη του γυναι­κο­λό­γου δρ. Πάτρικ Στέ­πτο­ου, η Λέσλι Μπρά­ουν γεν­νά ένα υγιέ­στα­το κορι­τσά­κι, που ζυγί­ζει δύο κιλά και εξα­κό­σια γραμ­μά­ρια. Είναι η Λουίζ Μπρά­ουν, το πρώ­το «παι­δί του σωλή­να» στον κόσμο.

1979 Στη Νικα­ρά­γουα, μετά από πιέ­σεις της επα­να­στα­τι­κής οργά­νω­σης των Σαντι­νί­στας και της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ, ο δικτά­το­ρας Ανα­στά­ζιο Σομό­ζα εξα­να­γκά­ζε­ται σε παραί­τη­ση από την προ­ε­δρία της χώρας και δια­φεύ­γει στο εξω­τε­ρι­κό. Τη δια­κυ­βέρ­νη­ση ανα­λαμ­βά­νει μια πεντα­με­λής ομά­δα, που ελέγ­χε­ται από τους Σαντινίστας.

1984 Η Σοβιε­τι­κή κοσμο­ναύ­της Σβε­τλά­να Σαβί­τσκα­για γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που «περ­πα­τά» στο διάστημα.

1992 Γίνε­ται η επί­ση­μη τελε­τή έναρ­ξης των 25ων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων στη Βαρ­κε­λώ­νη, οι οποί­οι θα ολο­κλη­ρω­θούν στις 9 Αυγούστου.

1994 Με βού­λευ­μά του το Συμ­βού­λιο Εφε­τών αίρει το τρα­πε­ζι­κό απόρ­ρη­το για τους λογα­ρια­σμούς, που δια­τη­ρούν στην Ελλά­δα οι Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης, Νίκος Γεωρ­γιά­δης, Ηρα­κλής Μαθιό­που­λος και Μιχά­λης Καμ­μέ­νος, οι οποί­οι εμπλέ­κο­νται στην υπό­θε­ση της ΑΓΕΤ.

1995 Στη Γαλ­λία, βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση, που σημειώ­νε­ται στο μετρό στο Παρί­σι προ­κα­λεί το θάνα­το επτά ατό­μων και τον τραυ­μα­τι­σμό 80.

2000 Μεγά­λο αερο­πο­ρι­κό δυστύ­χη­μα της Air France Concorde. Υπε­ρη­χη­τι­κό Κον­κόρντ αμέ­σως μετά την απο­γεί­ω­σή του από το Παρί­σι πέφτει φλε­γό­με­νο παρα­σύ­ρο­ντας στο θάνα­το 113 άτο­μα εκ των οποί­ων τέσ­σε­ρις στο έδαφος.

2011 Πέθα­νε ο Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης, κύπριος σκη­νο­θέ­της. («Στέλ­λα», «Κυρια­κά­τι­κο Ξύπνη­μα», «Ζορ­μπάς», «Το κορί­τσι με τα μαύ­ρα») (Γεν. 11/6/1922)

Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης, πολυ­τά­λα­ντος και πρω­το­πό­ρος του μετα­πο­λε­μι­κού ελλη­νι­κού κινηματογράφου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο