Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 22 Μαρτίου 1933 ιδρύθηκε το Νταχάου — Πρώτοι του «ένοικοι» οι Γερμανοί κομμουνιστές

Ανοί­γει τις πύλες του το πρώ­το ναζι­στι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης στο Ντα­χά­ου της Βαυα­ρί­ας. Λει­τούρ­γη­σε ως πρό­τυ­πο για τη δημιουρ­γία άλλων παρό­μοιων τόπων εγκλει­σμού. Πρώ­τοι του «ένοι­κοι» ήταν Γερ­μα­νοί, μέλη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, και άλλοι πολι­τι­κοί αντί­πα­λοι των ναζί.

Με την έναρ­ξη του πολέ­μου, η χρή­ση του Ντα­χά­ου διευ­ρύν­θη­κε για να συμπε­ρι­λά­βει κατα­να­γκα­στι­κή εργα­σία, εγκλει­σμό Εβραί­ων υπη­κό­ων από τις χώρες που η ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία κατα­λάμ­βα­νε. Ανά­με­σα τους ο Νίκος Ζαχα­ριά­δης και άλλοι Έλλη­νες κομ­μου­νι­στές. Το Ντα­χά­ου ήταν το πρώ­το στρα­τό­πε­δο όπου Γερ­μα­νοί για­τροί πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πει­ρά­μα­τα σε κρατουμένους

Το Ντα­χά­ου επί της ουσί­ας ήταν στρα­τό­πε­δο εξό­ντω­σης και ενοι­κί­α­σης εργα­τών σκλά­βων στα εργο­στά­σια της περιο­χής. Σε όλη την περί­ο­δο που λει­τούρ­γη­σε είχε κρα­τού­με­νους από 26 χώρες και όσοι βρέ­θη­καν κρα­τού­με­νοι εδώ, με βάση τον πίνα­κα αφί­ξε­ων του στρα­το­πέ­δου ήταν 206.206. Από τις εκτε­λέ­σεις, τις απί­στευ­τες κακου­χί­ες, τα πει­ρά­μα­τα δολο­φο­νή­θη­καν, με βάση τα όποια κατα­γε­γραμ­μέ­να και σίγου­ρα παρα­ποι­η­μέ­να στοι­χεία από το 1940 μέχρι το ’45, 27.734. Δεν είναι κατα­γε­γραμ­μέ­νο και είναι αδιευ­κρί­νι­στο πόσοι δολο­φο­νή­θη­καν από το 1933 μέχρι το 1940.

***

Η αδια­φο­ρία της κοι­νής γνώ­μης στο πρώ­το κύμα συλ­λή­ψε­ων (κομ­μου­νι­στών) στα 1933 έδω­σε την ευκαι­ρία στους ναζί να συνε­χί­σουν το έργο τους. («…αλλά εγώ δεν μίλη­σα για­τί δεν ήμουν κομ­μου­νι­στής»). Παρό­τι οι ωμό­τη­τες των Ες Ες, σε βάρος των κρα­του­μέ­νων στο Ντα­χά­ου, με αιφ­νι­δια­στι­κούς ξυλο­δαρ­μούς, ευφά­ντα­στα βασα­νι­στή­ρια και σκλη­ρό ποι­νο­λό­γιο, διέρ­ρε­αν στην κοι­νή γνώ­μη, δεν στά­θη­καν ικα­νές να τη συγκι­νή­σουν και να αφυ­πνί­σουν. Ετσι στα­δια­κά δημιουρ­γή­θη­καν και άλλα στρα­τό­πε­δα θανά­του, όπως αυτά του Άου­σβιτς, του Μαϊ­ντά­νεκ, του Σόμπι­μπορ ή της Τρεμπλίνκα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο