Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 22 Νοεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα

Σαν σήμε­ρα 22 Νοεμ­βρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

498 Δυαρ­χία στον Παπι­κό Θρό­νο, με την εκλο­γή του Συμ­μά­χου που υπο­στη­ρί­ζε­ται από τους Βησι­γότ­θους και του Λαυ­ρε­ντί­ου που υπο­στη­ρί­ζε­ται από τους Βυζαντινούς.

1247 Σύμ­φω­να με το θρύ­λο, πεθαί­νει ο Ρομπέν των Δασών, μεγά­λος υπε­ρα­σπι­στής των φτω­χών και των αδυ­νά­των. Οι φτω­χοί του Νότιγ­χαμ θρη­νούν την απώ­λεια του.

1354 Ο Αυτο­κρά­τωρ του Βυζα­ντί­ου Ιωάν­νης ΣΤ’ Καντα­κου­ζη­νός παραι­τεί­ται από κάθε εξου­σία και κλεί­νε­ται σε μονα­στή­ρι, όπου θα ζήσει ως απλός μονα­χός έως το 1383 και θα γρά­ψει την περί­φη­μη ιστο­ρία του.

1808 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός επι­χει­ρη­μα­τί­ας, Τόμας Κουκ, ιδρυ­τής του πρώ­του ταξι­διω­τι­κού γρα­φεί­ου που φέρει το όνο­μά του έως και σήμε­ρα («Cook Travel»)

1821 Ο Γιου­σούφ Σελίμ πασάς πυρ­πο­λεί την Πάτρα.

1890 Γεν­νή­θη­κε ο στρα­τη­γός και πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας επί 11 χρό­νια, Σαρλ Ντε Γκολ

1890 Γεν­νιέ­ται ο Ισπα­νός πια­νί­στας συν­θέ­της Χοα­κίν Ροδρίγο.

1897 Μετά τον άτυ­χο Ελλη­νο­τουρ­κι­κό Πόλε­μο του 1897 υπο­γρά­φε­ται η ταπει­νω­τι­κή συν­θή­κη ειρή­νης μετα­ξύ Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Η Ελλά­δα υπο­χρε­ώ­νε­ται να εκκε­νώ­σει την περιο­χή ανά­με­σα στον Όλυ­μπο και τα Καμ­βού­νια Όρη. Η συν­θή­κη επι­βάλ­λει στην Ελλά­δα Διε­θνή Οικο­νο­μι­κό Έλεγ­χο και την υπο­χρέ­ω­ση να κατα­βάλ­λει στην Τουρ­κία 4.000.000 τουρ­κι­κές λίρες, ως πολε­μι­κή απο­ζη­μί­ω­ση. Με την ίδια συν­θή­κη, η Κρή­τη απο­κτά την αυτο­νο­μία της.

1906 Τα αρχι­κά S.O.S. καθιε­ρώ­νο­νται ως διε­θνές σήμα κιν­δύ­νου, στο Διε­θνές Συνέ­δριο Ασύρ­μα­της Τηλε­γρα­φί­ας του Βερο­λί­νου. Θα ταυ­τι­στεί με τα αρχι­κά της φρά­σης «Save Our Souls» (σώστε τις ψυχές μας)

1907 Διορ­γα­νώ­νε­ται ογκώ­δης φοι­τη­τι­κή δια­δή­λω­ση στα Προ­πύ­λαια για το μη υπο­χρε­ω­τι­κό του μαθή­μα­τος της Γυμνα­στι­κής («Γυμνα­στι­κά»).

1916 Αυτο­κτο­νεί ο σοσια­λι­στής Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τζακ Λόντον.

london 1

1920 Διε­νερ­γεί­ται δημο­ψή­φι­σμα από την κυβέρ­νη­ση Δημη­τρί­ου Ράλ­λη για την επά­νο­δο του Κων­στα­ντί­νου, ο οποί­ος είχε ανα­γκα­στεί από τις δυνά­μεις της Ανταντ να εγκα­τα­λεί­ψει το θρό­νο το 1916.

1922 πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Μαρ­σέλ Προυστ

proust

1930 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός σκη­νο­θέ­της του θεά­τρου, Σερ Πίτερ Χολ

1930 Γεν­νή­θη­κε ο  ηθο­ποιός Κώστας Ρηγόπουλος

rigopoulos

1934 Γεν­νή­θη­κε η λαϊ­κή τρα­γου­δί­στρια, Ρίτα Σακελλαρίου

1938 Δολο­φο­νεί­ται από τη μετα­ξι­κή δικτα­το­ρία με άγρια βασα­νι­στή­ρια στις φυλα­κές της Κέρ­κυ­ρας ο Χρή­στος Μαλ­τέ­ζος, Γραμ­μα­τέ­ας της ΟΚΝΕ.

maltezos

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Έλλη­νες μπαί­νουν νικη­τές στην Κορυτσά.

1941 Ανοί­γει ο παγό­δρο­μος μέσω της λίμνης Λαντό­γκα προς το πολιορ­κη­μέ­νο από τους Γερ­μα­νούς και Φιν­λαν­δούς Λένιν­γκραντ («δρό­μος της ζωής»).  Το 1941–1942 η εν λόγω δίο­δος δια­τη­ρή­θη­κε επί 152 μέρες παρά τους συνε­χείς βομ­βαρ­δι­σμούς του εχθρού, ενώ εκκε­νώ­θη­καν μέσω αυτής 514.000 πολί­τες, 35.000 τραυ­μα­τί­ες στρα­τιώ­τες, μηχα­νή­μα­τα από 86 εργο­στά­σια και πολ­λά έργα τέχνης. Την επό­με­νη χρο­νιά ο «δρό­μος της ζωής» συνέ­χι­σε να λει­τουρ­γεί, συν­δρά­μο­ντας κατα­λυ­τι­κά στη συνο­λι­κή διά­σω­ση 1,3 εκα­τομ­μυ­ρί­ων αμά­χων της ηρω­ι­κής πόλης του Λένιν­γκραντ και το κρά­τη­μα των υπε­ρα­σπι­στών της έως το σπά­σι­μο της πολιορ­κί­ας από τον Κόκ­κι­νο Στρα­τό τον Ιανουά­ριο του 1944.

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Στη μάχη του Στά­λιν­γκραντ, 250.000 Γερ­μα­νοί στρα­τιώ­τες περι­κυ­κλώ­νο­νται από τους Σοβιε­τι­κούς. Ο στρα­τη­γός Φρί­ντριχ Πάου­λους τηλε­γρα­φεί στο Χίτλερ ότι οι δυνά­μεις του περικυκλώθηκαν.

1942 Ο Χίτλερ δια­τά­ζει την αφρι­κα­νι­κή στρα­τιά του Ρόμελ να πολε­μή­σει μέχρις ενός.

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Αρχί­ζει η Διά­σκε­ψη του Καΐ­ρου. Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Φραν­κλί­νος Ρού­σβελτ, ο Βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ και ο Κινέ­ζος ηγέ­της Τσάνγκ Κάι Σεκ συνα­ντώ­νται προ­κει­μέ­νου να βρουν τρό­πο να νική­σουν την Ιαπωνία.

1943 Ο Λίβα­νος κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία του από τη Γαλ­λία, μετά από εικο­σά­χρο­νη γαλ­λι­κή κατοχή.

1956 Τελε­τή έναρ­ξης των 16ων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων στη Μελ­βούρ­νη της Αυστραλίας.

1957 Το απο­λυ­τή­ριο του Δημο­τι­κού γίνε­ται απα­ραί­τη­το για οποια­δή­πο­τε εργα­σία στην Ελλά­δα. Πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται τα νυχτε­ρι­νά σχο­λεία για την αντι­με­τώ­πι­ση του αναλφαβητισμού.

1958 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Τζέι­μι Λι Κέρτις

1963 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζον Φιτζέ­ραλντ Κένε­ντι δολο­φο­νεί­ται στο Ντά­λας του Τέξας από τον Λι Χάρ­βεϊ Όσβαλντ. Ο αντι­πρό­ε­δρος Λίντον Τζόν­σον ορκί­ζε­ται 36ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, μέσα στο προ­ε­δρι­κό αερο­σκά­φος Air Force One.

kenenti

1967 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός τενί­στας, Μπό­ρις Μπέκερ

1975 Ο Χουάν Κάρ­λος ντε Μπορ­μπόν ανα­κη­ρύσ­σε­ται βασι­λιάς, δύο μέρες μετά το θάνα­το του αρχι­στρά­τη­γου Φραν­σί­σκο Φράν­κο στη Μαδρί­τη. Ο Χουάν Κάρ­λος, ο διά­δο­χος που διά­λε­ξε ο ίδιος ο Φράν­κο, ορκί­ζε­ται ότι θα παρα­μεί­νει πιστός στις αρχές του Φράνκο.

1977 Το υπε­ρη­χη­τι­κό επι­βα­τι­κό αερο­πλά­νο «Concorde» εκτε­λεί την παρ­θε­νι­κή εμπο­ρι­κή πτή­ση του, από το Λον­δί­νο στη Νέα Υόρκη.

1980 Πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός Μέι Γουέστ

1989 Οι τρεις πολι­τι­κοί αρχη­γοί, Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης, Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου και Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης, κατά την τέταρ­τη φάση των διε­ρευ­νη­τι­κών συνο­μι­λιών με τον Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας Χρή­στο Σαρ­τζε­τά­κη, απο­φα­σί­ζουν τη σύστα­ση οικου­με­νι­κής Κυβέρ­νη­σης, υπό τον ακα­δη­μαϊ­κό Ξενο­φώ­ντα Ζολώτα.

1989 Βόμ­βα εκρή­γνυ­ται στη δυτι­κή Βηρυ­τό, κοντά στην αυτο­κι­νη­το­πο­μπή του λιβα­νέ­ζου προ­έ­δρου, Ρενέ Μουα­βάντ. Ο πρό­ε­δρος πέφτει νεκρός.

1990 Η βρε­τα­νί­δα πρω­θυ­πουρ­γός Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ ανα­κοι­νώ­νει την παραί­τη­σή της, έπει­τα από 11 χρό­νια, όταν αμφι­σβη­τεί­ται από την ηγε­σία των Συντηρητικών.

1991 Ο Μπού­τρος Μπού­τρος Γκά­λι, αντι­πρό­ε­δρος της αιγυ­πτια­κής κυβέρ­νη­σης, εκλέ­γε­ται νέος γ.γ του ΟΗΕ.

2000 Πέθα­νε ο Τσέ­χος δρο­μέ­ας, Εμίλ Ζάτο­πεκ, γνω­στός και ως «ο άνθρω­πος- ατμομηχανή».

zapotek

2002 Περισ­σό­τε­ροι από 100 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται σε ταρα­χές, ζητώ­ντας να μη γίνει ο δια­γω­νι­σμός ομορ­φιάς Μις Κόσμος στη Νιγη­ρία. Οι ταρα­χές προ­κα­λού­νται από μου­σουλ­μά­νους, οι οποί­οι εισβάλ­λουν και καί­νε τα γρα­φεία εφη­με­ρί­δας που είχε γρά­ψει ότι — αν ζού­σε ο προ­φή­της Mωά­μεθ ίσως να είχε παντρευ­τεί μια από τις δια­γω­νι­ζό­με­νες στα καλ­λι­στεία για τη Mις Κόσμος. Πάνω από 100 νεκροί, 200 τραυ­μα­τί­ες, 12.000 άστε­γοι, 22 κατε­στραμ­μέ­νες εκκλη­σί­ες και 8 κατε­στραμ­μέ­να τζα­μιά είναι ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός των ταρα­χών. Τελι­κά, ο δια­γω­νι­σμός θα διε­ξα­χθεί στο Λον­δί­νο, με νική­τρια την Τουρ­κά­λα υποψήφια.

2002 Το ΝΑΤΟ διευ­ρύ­νε­ται προς Ανα­το­λάς. Επτά νέες χώρες εισέρ­χο­νται στη Βορειο­α­τλα­ντι­κή Συμ­μα­χία. Πρό­κει­ται για τις Λετο­νία, Λιθουα­νία, Εσθο­νία, Σλο­βα­κία, Σλο­βε­νία, Βουλ­γα­ρία και Ρουμανία.

2004 Ξεσπά η λεγό­με­νη «Πορ­το­κα­λί Επα­νά­στα­ση» στην Ουκρανία.

2005 Η Αγκέ­λα Μέρ­κελ γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα καγκε­λά­ριος της Γερμανίας.

2007 Πέθα­νε ο δια­κε­κρι­μέ­νος Γάλ­λος χορο­γρά­φος, Μορίς Μπεζάρ

2011 Πέθα­νε ο Αργύ­ρης Κου­νά­δης, Έλλη­νας συν­θέ­της. Έγρα­ψε κλασ­σι­κή μου­σι­κή, αλλά και λαϊ­κά τρα­γού­δια, όπως το «Do you like the Greece» και «Όρτσα τα Πανιά», που ερμή­νευ­σε ο Αντώ­νης Καλο­γιάν­νης. (Γεν. 14/2/1924)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο