Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 22 Οκτωβρίου

362 π.Χ. Ο ναός του Δαφ­νί­ου Απόλ­λω­να, έξω από την Αντιό­χεια, κατα­στρέ­φε­ται από μία μυστη­ριώ­δη πυρκαγιά.

1746 Ιδρύ­ε­ται στις ΗΠΑ το ονο­μα­στό πανε­πι­στή­μιο του Πρίνστον.

1797  Ο 28χρονος Γάλ­λος Αντρέ Ζαν Γκαρ­νε­ρέν γίνε­ται ο πρώ­τος άνθρω­πος που χρη­σι­μο­ποί­η­σε αλε­ξί­πτω­το, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας πτώ­ση από αερό­στα­το σε ύψος 3.200 ποδών.

1798 Δυνά­μεις του Αλή πασά από 4.000 πεζούς και 3.000 ιππείς με επι­κε­φα­λής τον ίδιο και τον γιο του Μου­χτάρ επι­τί­θε­νται κατά της Πρέ­βε­ζας όπου αμύ­νο­νται 1.000 Έλλη­νες και Γάλ­λοι υπό τον στρα­τη­γό Λα Σαλ­σέ. Η μάχη είναι ιδιαί­τε­ρα φονι­κή. Ο Αλή τελι­κά κατα­λαμ­βά­νει την πόλη και την παρα­δί­δει στις φλόγες.

1811 Γεν­νή­θη­κε ο μεγά­λος Ούγ­γρος μου­σουρ­γός και πια­νί­στας Φραντς Λιστ

1824 Μεσού­ντος του Εθνι­κού Ξεση­κω­μού, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Γρη­γό­ριος Δικαί­ος ‑Παπα­φλέσ­σας, εισβάλ­λει στην Αρκα­δία για να πλή­ξει τους οπα­δούς του Κολο­κο­τρώ­νη, κατά τη διάρ­κεια του Β’ Εμφύ­λιου Πολέμου.

1844 Η μέρα της “Μεγά­λης Απο­γο­ή­τευ­σης”: Οι οπα­δοί του Μιλε­ρι­σμού ονο­μά­ζουν τη μέρα αυτή ως “Μεγά­λη Απο­γο­ή­τευ­ση”, καθώς ο αρχη­γός τους, Ουί­λιαμ Μίλερ, τους είχε πει ότι στις 22 Οκτω­βρί­ου του 1844 ο κόσμος θα έφτα­νε στο τέλος του και ο Χρι­στός θα κατέ­βαι­νε για δεύ­τε­ρη φορά στη Γη.

1844 Γεν­νή­θη­κε η θρυ­λι­κή Γαλ­λί­δα ηθο­ποιός, Σάρα Μπερνάρ

1887 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός κομ­μου­νι­στής δημο­σιο­γρά­φος Τζον Ριντ.

1906 Πέθα­νε ο Γάλ­λος ιμπρε­σιο­νι­στής ζωγρά­φος, Πολ Σεζάν

1912 “Το αντι­τορ­πι­λι­κό ““Ιέραξ””, υπό τον κυβερ­νή­τη Αντώ­νιο Βρα­τσά­νο, απε­λευ­θε­ρώ­νει με άγη­μά του τα Ψαρά. Την ίδια μέρα, Σώμα Προ­σκό­πων υπό τον οπλαρ­χη­γό του Μακε­δο­νι­κού Αγώ­να καπε­τάν Για­γκλή διώ­χνει την τουρ­κι­κή φρου­ρά της Νιγρί­τας, απε­λευ­θε­ρώ­νει την πόλη και εγκα­θι­στά τις ελλη­νι­κές αρχές.

1922 Πέθα­νε ο Ανδρέ­ας Καρ­κα­βί­τσας, Έλλη­νας πεζο­γρά­φος, ένας από τους τρεις μεγά­λους εκπρο­σώ­πους της ηθο­γρα­φί­ας, μαζί με τους Αλέ­ξαν­δρο Παπα­δια­μά­ντη και Γεώρ­γιο Βιζυ­η­νό και ο κατ’ εξο­χήν εκπρό­σω­πος του νατου­ρα­λι­σμού στη νεο­ελ­λη­νι­κή λογο­τε­χνία. (Γεν. 1865) (Κατ’ άλλους πέθα­νε 24 Οκτωβρίου)

Σαν σήμε­ρα 24 Οκτω­βρί­ου «έφυ­γε» από τη ζωή ο Ανδρέ­ας Καρκαβίτσας

1918 Ανα­φέ­ρε­ται το πρώ­το κρού­σμα της Ισπα­νι­κής Γρί­πης, με το οποίο ξεκί­νη­σε μια επι­δη­μία, που κόστι­σε τη ζωή σε 20 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους σε όλο τον κόσμο.

1919 Γεν­νή­θη­κε η βρα­βευ­μέ­νη με Νόμπελ αγγλί­δα συγ­γρα­φέ­ας, Ντό­ρις Λέσινγκ, το 1937 ο συν­θέ­της του έντε­χνου ελλη­νι­κού τρα­γου­διού, Μάνος Λοΐζος

1929 Γεν­νή­θη­κε ο Λεβ Για­σίν, Ρώσος τερ­μα­το­φύ­λα­κας. (Θαν. 20/3/1990)

Λέβ Για­σίν, η «μαύ­ρη αράχνη»

1938 Πέθα­νε ο αρχιε­πί­σκο­πος Αθη­νών Χρυ­σό­στο­μος Παπαδόπουλος

1943 Γεν­νή­θη­κε η Γαλ­λί­δα ηθο­ποιός, Κατρίν Ντενέβ

1953 Κιν­δυ­νεύ­ει να κλεί­σει το ξενο­δο­χείο “Μεγά­λη Βρε­τα­νία” και ζητεί­ται κρα­τι­κή ενίσχυση.

1959 Πέθα­νε ο εξπρεσ­σιο­νι­στής ζωγρά­φος, Γιώρ­γος Μπουζιάνης

1960 Παραι­τού­νται από το Εθνι­κό Θέα­τρο ο Αλέ­ξης Μινω­τής και η Κατί­να Παξινού.

1962 Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζον Φ. Κένε­ντι καταγ­γέλ­λει σε τηλε­ο­πτι­κό μήνυ­μα ότι υπάρ­χουν βάσεις ρωσι­κών πυραύ­λων στην Κού­βα και επι­βάλ­λει ναυ­τι­κό απο­κλει­σμό στο νησί, σε μια ζώνη 500 μιλί­ων. (“Κρί­ση των Πυραύ­λων”) Ποτέ άλλο­τε η ανθρω­πό­τη­τα δεν έφτα­σε τόσο κοντά στο πυρη­νι­κό ολοκαύτωμα.

1964 Η Σου­η­δι­κή Ακα­δη­μία απο­νέ­μει το βρα­βείο Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας στο Γάλ­λο φιλό­σο­φο, Ζαν Πολ Σαρτρ, αγνο­ώ­ντας την από­φα­ση του Γάλ­λου συγ­γρα­φέα να μην απο­δε­χθεί το βραβείο.

1973 Αρα­βοϊσ­ραη­λι­νός πόλε­μος του Γιομ Κιπούρ: Το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ υιο­θε­τεί αμε­ρι­κα­νο­σο­βιε­τι­κό ψήφι­σμα. Η Συρία δέχε­ται την ανα­κω­χή και ανα­κτά τα προ του πολέ­μου εδά­φη της. Ανά­λο­γη συν­θή­κη θα υπο­γρά­ψει μετά από δύο μέρες και η Αίγυ­πτος, που βγαί­νει κερ­δι­σμέ­νη, αφού κατα­λαμ­βά­νει και τις δύο όχθες της Διώ­ρυ­γας του Σουέζ.

1975 Το σοβιε­τι­κό δια­στη­μό­πλοιο “Βενέ­ρα 9” προ­σγειώ­νε­ται στην Αφρο­δί­τη, απ’ όπου στέλ­νει φωτογραφίες.

1987 τον Οίκο Κρί­στις της Νέας Υόρ­κης πωλεί­ται ένα­ντι 5,39 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων ένα αντί­τυ­πο της πρώ­της έκδο­σης της Βίβλου του Γου­τεμ­βέρ­γιου. Το βιβλίο τυπώ­θη­κε το 1448.

1986 Πεθαί­νει ο Ούγ­γρος για­τρός Άλμπερτ φον Σεντ Γκιέρ­γκι ντε Ναγκι­ρά­πολτ (Βρα­βείο Νόμπελ, 1937)

1987 Πέθα­νε ο Ιτα­λός ηθο­ποιός, Λίνο Βεντούρα

1987 Στον οίκο «Κρί­στις» της Ν. Υόρ­κης πωλεί­ται για 5,39 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια ένα αντί­τυ­πο της πρώ­της έκδο­σης της Βίβλου από τον Γου­τεμ­βέρ­γιο, που τυπώ­θη­κε το 1448.

1990 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος Λουί Πιέρ Αλτουσέρ

1991 Νέος Οικου­με­νι­κός Πατριάρ­χης Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως εκλέ­γε­ται ο μητρο­πο­λί­της Χαλ­κη­δό­νος, Βαρ­θο­λο­μαί­ος (κατά κόσμον Δημή­τριος Αρχοντόνης).

1993 Νέος πρό­ε­δρος της Βου­λής εκλέ­γε­ται ο βου­λευ­τής Β’ Αθη­νών του ΠΑΣΟΚ, Από­στο­λος Κακλαμάνης.

2002 Πέθα­νε η πρώ­ην βασί­λισ­σα των Αλβα­νών, Τζεραλντίνα

2008 Η Ινδία εκτο­ξεύ­ει προς τη Σελή­νη το πρώ­το μη επαν­δρω­μέ­νο δια­στη­μό­πλοιό της, το “Τσα­ντρα­γιάν”.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο