Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 23 Δεκεμβρίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 23 Δεκεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με 

245 Ζηνο­βία, βασί­λισ­σα της Παλ­μύ­ρας. (Θαν. 274)

962 Ο βυζα­ντι­νός στρα­τη­γός και μετέ­πει­τα αυτο­κρά­το­ρας Νικη­φό­ρος Φωκάς συντρί­βει τους Άρα­βες στο Χαλέ­πι της Συρίας.

1524 Πεθαί­νει ο Πορ­το­γά­λος εξε­ρευ­νη­τής Βάσκο ντα Γκά­μα, ο πρώ­τος ευρω­παί­ος που ανα­κά­λυ­ψε το θαλάσ­σιο πέρα­σμα από τον Ατλα­ντι­κό προς τις Ινδί­ες, νότια από το ακρω­τή­ρι της Καλής Ελπίδας.

1620 Αρχί­ζει η κατα­σκευή της πρώ­της μόνι­μης ευρω­παϊ­κής εγκα­τά­στα­σης στη Νέα Αγγλία, 2 μέρες αφού το “Μέι­φλα­ου­ερ” έφτα­σε στο λιμά­νι του Πλί­μουθ, στη σημε­ρι­νή Μασαχουσέτη.

1777 Γεν­νή­θη­κε ο τσά­ρος της Ρωσί­ας, Αλέ­ξαν­δρος Α’, ο οποί­ος νίκη­σε τον Ναπο­λέ­ο­ντα και πρω­το­στά­τη­σε στη δημιουρ­γία της Ιερής Συμμαχίας

1783 Ο αρχι­στρά­τη­γος Τζορτζ Ουά­σινγ­κτον παραι­τεί­ται από τον Ηπει­ρω­τι­κό Στρα­τό των Η.Π.Α.

1790 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος αρχαιο­λό­γος, Ζαν Φραν­σουά Σαμπο­λιόν, που απο­κρυ­πτο­γρά­φη­σε την ιερο­γλυ­φι­κή γρα­φή των αρχαί­ων Αιγυπτίων

1805 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός θρη­σκευ­τι­κός ηγέ­της και ιδρυ­τής της Εκκλη­σί­ας των Μορ­μό­νων, Τζό­ζεφ Σμιθ τζούνιορ

1812 Γεν­νή­θη­κε ο σκο­Σκο­τσέ­ζος συγ­γρα­φέ­ας, Σάμιου­ελ Σμάιλς

1834 Πέθα­νε ο Άγγλος οικο­νο­μο­λό­γος και ιερω­μέ­νος, “πατέ­ρας” της δημο­γρα­φί­ας, Τόμας Μάλ­θους, ο οποί­ος δια­τύ­πω­σε το νόμο που φέρει το όνο­μά του, σύμ­φω­να με τον οποίο ο πλη­θυ­σμός τεί­νει να αυξά­νει γρη­γο­ρό­τε­ρα από την τρο­φή που χρειά­ζε­ται για τις ανά­γκες του

1861 Τα παρα­δου­νά­βια πρι­γκι­πά­τα της Βλα­χί­ας και της Μολ­δα­βί­ας ενώ­νο­νται και σχη­μα­τί­ζουν τη Ρουμανία.

1876 Ο σουλ­τά­νος της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας Αμπ­ντούλ Χαμίτ Β’ παρα­χω­ρεί το πρώ­το Σύνταγ­μα στους υπη­κό­ους του.

1879 Η Έβερ­τον δίνει τον πρώ­το της αγώ­να με το νέο της όνο­μα (προη­γού­με­νος τίτλος St Domingo’s Football Club) ενα­ντί­ον της St Peter’s στο Στάν­λει Παρκ.

1888 O Ολλαν­δός ζωγρά­φος Βίν­σεντ Βαν Γκογκ, μετα­νιω­μέ­νος επει­δή προ­σέ­βα­λε τον φίλο και ομό­τε­χνό του Πολ Γκο­γκέν, κόβει το αρι­στε­ρό αυτί του.

van gong

1909 Ο Στρα­τιω­τι­κός Σύν­δε­σμος, που έκα­νε την Επα­νά­στα­ση στο Γου­δή, καλεί τον Ελευ­θέ­ριο Βενι­ζέ­λο στην Αθή­να να ανα­λά­βει πολι­τι­κός του σύμβουλος.

1909 Ιδρύ­ε­ται το πρώ­το σοσια­λι­στι­κό κόμ­μα στην Ελλά­δα από τον Πλά­τω­να Δρα­κού­λη, ηγέ­τη του Σοσια­λι­στι­κού Συν­δέ­σμου. Το Ελλη­νι­κό Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα δηλώ­νει ότι θα συμ­με­τά­σχει στις εκλογές.

1909 Στην εφη­με­ρί­δα Εργά­της του Βόλου αρχί­ζει να δημο­σιεύ­ε­ται σε συνέ­χειες το Κομου­νι­στι­κό Μανι­φέ­στο των Μαρξ και Ένγκελς, σε μετά­φρα­ση του δια­πρε­πούς λογί­ου Κώστα Χατζό­που­λου.

kommounistiko manifest

1908 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός, Παντε­λής Ζερβός

1909 Ο Αλβέρ­τος ορκί­ζε­ται βασι­λιάς του Βελ­γί­ου, μετά τον θάνα­το του πατέ­ρα του Λεο­πόλ­δου Β’.

1912 Εγκαι­νιά­ζε­ται το φράγ­μα του Ασουάν στην Αίγυπτο.

1913 Ιδρύ­ε­ται η Ομο­σπον­δια­κή Τρά­πε­ζα των ΗΠΑ η Federal Reserve System ή Fed, η κεντρι­κή τρά­πε­ζα των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών. Δημιουρ­γεί­ται από το Κογκρέ­σο με την υπο­γρα­φή της Federal Reserve Act από τον πρό­ε­δρο, Γού­ντρο­ου Ουίλ­σον, ώστε να παρέ­χει στο έθνος ένα ασφα­λέ­στε­ρο πιο ευέ­λι­κτο και πιο στα­θε­ρό νομι­σμα­τι­κό και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό σύστημα.

1916 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου Ντί­νο Ρίζι.

 1918 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός πολι­τι­κός, Χέλ­μουτ Σμιτ, που δια­τέ­λε­σε και καγκελάριος

1929 Γεν­νή­θη­κε ο δημο­τι­κός τρα­γου­δι­στής, Χρό­νης Αηδονίδης,

1924 Η κυβέρ­νη­ση του Ανδρέα Μιχα­λα­κό­που­λου συνά­πτει σύμ­βα­ση με την αμε­ρι­κα­νι­κή εται­ρία “ΟΥΛΕΝ” για την ύδρευ­ση της Αθήνας.

1926 Οι ΗΠΑ επεμ­βαί­νουν και πάλι στη Νικα­ρά­γουα. Οι Αμε­ρι­κα­νοί πεζο­ναύ­τες θα παρα­μεί­νουν στη χώρα έως το 1933

1928 Ιδρύ­ε­ται το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας με τη σημε­ρι­νή μορ­φή του, ως ανώ­τα­το ακυ­ρω­τι­κό διοι­κη­τι­κό δικαστήριο.

1933 Στη Γερ­μα­νία, σε θάνα­το κατα­δι­κά­ζε­ται ο Ολλαν­δός αναρ­χο­κομ­μου­νι­στής Μαρί­νους Βαν Ντε Λού­μπε, που είχε κατη­γο­ρη­θεί για τον εμπρη­σμό του Ράιχ­σταγκ (Βου­λή). Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ο Βαν ντερ Λού­μπε ήταν ένας που­λη­μέ­νος στους φασί­στες αγύρ­της αντι­κομ­μου­νι­στής, που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για τον εμπρη­σμό του Ράι­χτσαγκ ως προ­βο­κά­τσια για να κλι­μα­κω­θεί ο άγριος διωγ­μός κατά των κομ­μου­νι­στών — αγω­νι­στών που αντι­στά­θη­καν στη φασι­στι­κή βία.

1945 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της Γιώρ­γος Απέργης

1945 Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο γήπε­δο του Πανα­θη­ναϊ­κού για την ανα­γνώ­ρι­ση της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Παρό­μοιες συγκε­ντρώ­σεις έγι­ναν σε πολ­λές πόλεις της χώρας.

1947 Οι επι­στή­μο­νες των εργα­στη­ρί­ων “Bell” Μπαρ­ντίν, Μπρά­τιν και Σόκλεϊ παρου­σιά­ζουν το τρανζίστορ.

1947  Σχη­μα­τί­ζε­ται στα βου­νά η πρώ­τη “Προ­σω­ρι­νή Δημο­κρα­τι­κή Κυβέρ­νη­ση” των ανταρ­τών, με πρω­θυ­πουρ­γό και υπουρ­γό Στρα­τιω­τι­κών το Μάρ­κο Βαφειά­δη και αντι­πρό­ε­δρο και υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών τον Γιάν­νη Ιωαννίδη.

1948 Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ιαπω­νί­ας κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, Χιντέ­κι Τόγιο, εκτε­λεί­ται δι’ απαγ­χο­νι­σμού ως εγκλη­μα­τί­ας πολέ­μου, μετά την κατα­δί­κη του από συμ­μα­χι­κό δικαστήριο.

1954 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη μετα­μό­σχευ­ση νεφρού από το δρ. Γιό­ζεφ Μάρεϊ σε νοσο­κο­μείο της Βοστόνης.

1956 Οι Βρε­τα­νοί και Γάλ­λοι στρα­τιώ­τες απο­σύ­ρο­νται από την Αίγυ­πτο μετά την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στα πλαί­σια της κρί­σης του Σουέζ.

1963 Θαλάσ­σια τρα­γω­δία στον Ατλα­ντι­κό. Το υπε­ρω­κε­ά­νιο «Λακω­νία», του εφο­πλι­στή Γου­λαν­δρή, τυλί­γε­ται στις φλό­γες, καθώς έπλεε 500 ναυ­τι­κά μίλια από το Γιβραλ­τάρ. Διε­θνής στό­λος και ελι­κό­πτε­ρα σπεύ­δουν σε βοή­θεια των 1.036 ατό­μων που επι­βαί­νουν στο πλοίο. Στον τελι­κό απο­λο­γι­σμό: 96 νεκροί και 31 αγνοούμενοι.

1968 Τελειώ­νει η αμε­ρι­κα­νο­κο­ρε­ά­τι­κη κρί­ση για το «Που­έ­μπλο»

puemplo

1972 Ανα­κα­λύ­πτο­νται 16 επι­ζή­σα­ντες, 72 ημέ­ρες μετά τη συντρι­βή αερο­σκά­φους στην ορει­νή περιο­χή των Άνδε­ων. Δια­τη­ρή­θη­καν στη ζωή τρε­φό­με­νοι με τις σάρ­κες των νεκρών συνε­πι­βα­τών τους.

1972 Σει­σμός μεγέ­θους 6,5 Ρίχτερ στη Μανά­γκουα της Νικα­ρά­γουας προ­κα­λεί το θάνα­το 10.000 ατόμων.

1972 Πέθα­νε ο Ρώσος αερο­ναυ­πη­γός, κατα­σκευα­στής των φερώ­νυ­μων αερο­πλά­νων που χρη­σι­μο­ποιού­νται κυρί­ως στην πολι­τι­κή αερο­πο­ρία, Αντρέι Τουπόλεφ.

1975 Ξεκι­νά τη δρά­ση της η τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση “17 Νοέμ­βρη”. Δολο­φο­νεί στο Ψυχι­κό τον σταθ­μάρ­χη της CIA στην Αθή­να Ρίτσαρντ Γου­έλς. Είναι το πρώ­το της χτύπημα.

1990 Η Σλο­βε­νία ψηφί­ζει την από­σχι­σή της από τη Γιου­γκο­σλα­βία με το 88% των ψήφων.

1990 Με Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα απο­φα­σί­ζε­ται να κυκλο­φο­ρή­σει το ΛΟΤΤΟ.

1991 Τα 12 κρά­τη — μέλη της ΕΟΚ ανα­γνω­ρί­ζουν έμμε­σα, αλλά σαφώς, τη Ρωσία ως “ντε φάκτο” διά­δο­χο κατά­στα­ση της πρώ­ην ΕΣΣΔ.

1994 Στη γερ­μα­νι­κή εται­ρία “Χοχτίφ” ανα­τί­θε­ται η κατα­σκευή του αερο­δρο­μί­ου των Σπά­των, σύμ­φω­να με ομό­φω­νη από­φα­ση της Κυβερ­νη­τι­κής Επιτροπής.

1997 Το Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο Αθη­νών κηρύτ­τει ενό­χους, χωρίς κανέ­να ελα­φρυ­ντι­κό, τους Αση­μά­κη Κατσού­λα και Μανό­λη Δημη­τρο­κάλ­λη για την υπό­θε­ση των “σατα­νι­στών της Παλλήνης”.

2013 Πέθα­νε ο Βίκτωρ Σαρη­γιαν­νί­δης, ελλη­νι­κής κατα­γω­γής δια­πρε­πής αρχαιο­λό­γος. (Γεν. 23/9/1929)sarigiannidis

2013 Πέθα­νε ο αντι­στρά­τη­γος ε.α. του Κόκ­κι­νου Στρα­τού Μιχα­ήλ Καλάζ­νι­κοφ, σχε­δια­στής του ομω­νύ­μου όπλου (Βρα­βείο «Στά­λιν» 1949, «Ήρω­ας της Σοσια­λι­στι­κής Εργα­σί­ας», 1958, κ.α.).

kalasnikof

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο