Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 23 Ιανουαρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 23 Ιανουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1556 O κατα­στρο­φι­κό­τε­ρος σει­σμός στην ανθρώ­πι­νη ιστο­ρία πλήτ­τει την επαρ­χία Σαν­τζί της Κίνας, σκο­τώ­νο­ντας πάνω από 830.000 ανθρώπους.

1832  Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ιμπρε­σιο­νι­στής ζωγρά­φος, Εντουάρ Μανέ.

1845 Το αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο ανα­κη­ρύσ­σει την Τρί­τη, μετά την πρώ­τη Δευ­τέ­ρα του Νοεμ­βρί­ου ως ημέ­ρα διε­ξα­γω­γής των προ­ε­δρι­κών εκλογών.

1849 Η Ελί­ζα­μπεθ Μπλάκ­γου­ελ απο­φοι­τά από το Geneva College της Νέας Υόρ­κης και γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που απο­κτά άδεια εξά­σκη­σης του ιατρι­κού επαγ­γέλ­μα­τος στις ΗΠΑ.

1870 Ο στρα­τός των ΗΠΑ πραγ­μα­το­ποιεί ένα ακό­μα έγκλη­μα κατά των ιθα­γε­νών Αμε­ρι­κα­νών, δολο­φο­νώ­ντας 173 γυναι­κό­παι­δα σε καταυ­λι­σμό στον ποτα­μό Μαριάς («Σφα­γή του Μαριάς» στη Νεβάδα).

1872 Γεν­νή­θη­κε ο Πολ Λαν­ζε­βέν. Γάλ­λος διά­ση­μος φυσι­κός και επι­φα­νής δημό­σιος παράγοντας.

lanzeven

1873 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Μαρί Ανρί Μπέιλ (Στε­ντάλ).

1897 Τούρ­κοι άτα­κτοι, γνω­στοί και ως Βασι­βου­ζού­κοι, πυρ­πο­λούν χωριά της περιο­χής των Χανί­ων και προ­βαί­νουν σε βιαιο­πρα­γί­ες ενα­ντί­ον των κατοί­κων τους.

1898 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου, Σερ­γκέι Αϊζεν­στάιν («Απερ­γία», «Θωρη­κτό Ποτέμ­κιν», «Οκτώ­βρης», «Ιβάν ο Τρο­με­ρός», κ.α.).

1910 Γεν­νή­θη­κε ο Βέλ­γος Ρομά κιθα­ρί­στας της τζαζ Τζάν­γκο Ράινχαρντ.

1912 Γεν­νή­θη­κε ο Σοβιε­τι­κός διευ­θυ­ντής όπε­ρας Μπό­ρις Ποκρόφ­σκι, διευ­θυ­ντής του θεά­τρου Μπολ­σόι από το 1943 έως το 1982

1912 Υπο­γρά­φε­ται στη Χάγη η Διε­θνής Συν­θή­κη για το Oπιο. Είναι η πρώ­τη συν­θή­κη για τον έλεγ­χο και την απα­γό­ρευ­ση των ναρκωτικών.

1925 Αυστη­ρές κυρώ­σεις επι­βάλ­λο­νται ενα­ντί­ον των αφι­σο­κολ­λη­τών, για τον ευπρε­πι­σμό της ελλη­νι­κής πρωτεύουσας.

1928 Γεν­νή­θη­κε η Γαλ­λί­δα ηθο­ποιός, Ζαν Μορό.

1929 Μεγά­λη πυρ­κα­γιά απο­τε­φρώ­νει σχε­δόν τη μισή ελλη­νι­κή συνοι­κία των Ταταύ­λων στην Κωνσταντινούπολη.

1933 Αιμα­τη­ρά γεγο­νό­τα ξετυ­λί­γο­νται στη Νάου­σα. Με δια­τα­γή του επι­κε­φα­λής μοι­ράρ­χου, οι χωρο­φύ­λα­κες πυρο­βό­λη­σαν στο πλή­θος — 3.000 εργα­τών που πέτα­ξε ο Λανα­ράς στους δρό­μους και των οικο­γε­νειών τους, οι οποί­οι δια­μαρ­τύ­ρο­νταν μπρο­στά στο Δημαρ­χείο. Επε­σαν νεκροί τέσ­σε­ρις εργά­τες και τραυ­μα­τί­στη­καν είκο­σι. Οι φαντά­ροι αρνή­θη­καν να πυρο­βο­λή­σουν το λαό. Τα γεγο­νό­τα ξεσή­κω­σαν κύμα δια­μαρ­τυ­ριών σ’ όλη την Ελλάδα.

naousa kinitopoiisi

1943 Οι δυνά­μεις της 8ης Στρα­τιάς του Μοντ­γκό­με­ρι κατα­λαμ­βά­νουν την Τρί­πο­λη της Λιβύ­ης που κατεί­χαν οι δυνά­μεις του Άξονα.

1944 Πεθαί­νει ο Νορ­βη­γός συμ­βο­λι­στής ζωγρά­φος Έντ­βαρντ Μουνκ

munk

1950 Η Ιερου­σα­λήμ ανα­κη­ρύσ­σε­ται επί­ση­μα ως η νέα πρω­τεύ­ου­σα του Ισραήλ.

1952 Σύμ­φω­να με υπο­λο­γι­σμούς, ο κεκλι­μέ­νος πύρ­γος της Πίζας στην Ιτα­λία θα χάσει την ισορ­ρο­πία του και θα γκρε­μι­στεί το έτος 2151.

1968 Το αμε­ρι­κα­νι­κό κατα­σκο­πευ­τι­κό σκά­φος «Που­έ­μπλο» με 83μελές πλή­ρω­μα κατα­λαμ­βά­νε­ται από περι­πο­λι­κά σκά­φη της ΛΔ Κορέας

puemplo

1968 Πεθαί­νει ο Κύπριος κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής Θεο­δό­σης Πιερίδης.

pieridis

1968 Οι Αμε­ρι­κα­νοί δίνουν το «χρί­σμα» στη χούντα

xounta

1973 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, ανα­κοι­νώ­νει στον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό, μέσω τηλε­ό­ρα­σης και ραδιο­φώ­νου, την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας για επί­ση­μη κατά­παυ­ση του πυρός στο Βιετνάμ.

1976 Πέθα­νε ο κομ­μου­νι­στής βαρύ­το­νος Πολ Ρόμπ­σον (Paul Robeson)

Robeson

1989 Ο Ισπα­νός σου­ρε­α­λι­στής ζωγρά­φος, Σαλ­βα­ντόρ Ντα­λί.

dali

«Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο