Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 23 Ιανουαρίου

1556 O κατα­στρο­φι­κό­τε­ρος σει­σμός στην ανθρώ­πι­νη ιστο­ρία πλήτ­τει την επαρ­χία Σαν­τζί της Κίνας, σκο­τώ­νο­ντας πάνω από 830.000 ανθρώπους.

1849 Η Ελί­ζα­μπεθ Μπλάκ­γου­ελ απο­φοι­τά από το Geneva College της Νέας Υόρ­κης και γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που απο­κτά άδεια εξά­σκη­σης του ιατρι­κού επαγ­γέλ­μα­τος στις ΗΠΑ.

1870 Ο στρα­τός των ΗΠΑ πραγ­μα­το­ποιεί ένα ακό­μα έγκλη­μα κατά των ιθα­γε­νών Αμε­ρι­κα­νών, δολο­φο­νώ­ντας 173 γυναι­κό­παι­δα σε καταυ­λι­σμό στον ποτα­μό Μαριάς («Σφα­γή του Μαριάς» στη Νεβάδα).

1898 Γεν­νή­θη­κε  Ρώσος σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου, Σερ­γκέι Αϊζεν­στάιν («Απερ­γία», «Θωρη­κτό Ποτέμ­κιν», «Οκτώ­βρης», «Ιβάν ο Τρο­με­ρός», κ.α.).

Γενά­ρης 1927: Όταν απα­γό­ρευαν στην Ελλά­δα την προ­βο­λή της ται­νί­ας «Το θωρη­κτό Ποτέμκιν»

1925 Αυστη­ρές κυρώ­σεις επι­βάλ­λο­νται ενα­ντί­ον των αφι­σο­κολ­λη­τών, για τον ευπρε­πι­σμό της ελλη­νι­κής πρωτεύουσας.

1933 Αιμα­τη­ρά γεγο­νό­τα ξετυ­λί­γο­νται στη Νάου­σα. Με δια­τα­γή του επι­κε­φα­λής μοι­ράρ­χου, οι χωρο­φύ­λα­κες πυρο­βό­λη­σαν στο πλή­θος — 3.000 εργα­τών που πέτα­ξε ο Λανα­ράς στους δρό­μους και των οικο­γε­νειών τους, οι οποί­οι δια­μαρ­τύ­ρο­νταν μπρο­στά στο Δημαρ­χείο. Επε­σαν νεκροί τέσ­σε­ρις εργά­τες και τραυ­μα­τί­στη­καν είκο­σι. Οι φαντά­ροι αρνή­θη­καν να πυρο­βο­λή­σουν το λαό. Τα γεγο­νό­τα ξεσή­κω­σαν κύμα δια­μαρ­τυ­ριών σ’ όλη την Ελλάδα.

Νάου­σα Γενά­ρης 1933: Η αιμα­τη­ρή εργα­τι­κή κινητοποίηση

1952 Σύμ­φω­να με υπο­λο­γι­σμούς, ο κεκλι­μέ­νος πύρ­γος της Πίζας στην Ιτα­λία θα χάσει την ισορ­ρο­πία του και θα γκρε­μι­στεί το έτος 2151.

1968 Πεθαί­νει ο Κύπριος κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής Θεο­δό­σης Πιερίδης.

Σαν σήμε­ρα 23 Ιανουα­ρί­ου πεθαί­νει ο Κύπριος κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής Θεο­δό­σης Πιερίδης

1989 Ο Ισπα­νός σου­ρε­α­λι­στής ζωγρά­φος, Σαλ­βα­ντόρ Νταλί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο