Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 23 Ιουλίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 23 Ιου­λί­ου Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου – Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

Σαν Σήμερα 23 Ιουλίου

776 π.Χ. Αρχί­ζουν στην Ολυ­μπία οι πρώ­τοι Ολυ­μπια­κοί Αγώνες.

1508 Ο Ισπα­νός στρα­τιω­τι­κός Pedro Navarro κατα­λαμ­βά­νει το Peñón de Vélez de la Gomera, έναν σημα­ντι­κό πυρή­να πει­ρα­τών στη Μεσό­γειο Θάλασσα.

1757 Πέθα­νε ο Ιτα­λός συν­θέ­της, Ντο­μέ­νι­κο Σκαρλάτι

1821 Μετά από συμ­φω­νία που υπο­γρά­φη­κε μετα­ξύ Ελλή­νων και Οθω­μα­νών στις 21 Ιου­λί­ου, η Μονεμ­βα­σιά παρα­δί­δε­ται στους Έλληνες.

1833 Η Εκκλη­σία της Ελλά­δος ανα­κη­ρύσ­σε­ται αυτο­κέ­φα­λη με βασι­λι­κό διά­ταγ­μα. Το Πατριαρ­χείο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης αρνεί­ται να ανα­γνω­ρί­σει την ενέρ­γεια αυτή του νεο­σύ­στα­του Ελλη­νι­κού κράτους.

1878 Στο Βερο­λί­νο σε συνέ­δριο κορυ­φής υπό την προ­ε­δρία του καγκε­λά­ριου Βίσμαρκ και τη συμ­με­το­χή πλη­ρε­ξού­σιων της Αγγλί­ας, Αυστρο­ουγ­γα­ρί­ας, Γαλ­λί­ας, Ιτα­λί­ας, Οθω­μα­νι­κής και Ρωσι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας και 4 βαλ­κα­νι­κών κρα­τών (Ελλά­δα, Σερ­βία, Ρου­μα­νία και Μαυ­ρο­βού­νιο) υπο­γρά­φε­ται Συν­θή­κη, η οποία θα επη­ρε­ά­σει τον πολι­τι­κό χάρ­τη της Ευρώπης.
Συγκλή­θη­κε, με στό­χο τον καθο­ρι­σμό των συνό­ρων των κρα­τών της Βαλ­κα­νι­κής Χερ­σο­νή­σου μετά το Ρωσο­τουρ­κι­κό Πόλε­μο του 1877–78 και ανα­τρο­πή της Συν­θή­κης του Αγί­ου Στε­φά­νου, που είχε συνο­μο­λο­γη­θεί στις 3 Μαρ­τί­ου 1878 μετα­ξύ της Ρωσί­ας και της Οθω­μα­νι­κής Αυτοκρατορίας.

1881: Ιδρύ­ε­ται η Διε­θνής Ομο­σπον­δία Γυμνα­στι­κής, η παλαιό­τε­ρη του σύγ­χρο­νου αθλητισμού.

1875 Πεθαί­νει ο Ισα­άκ Μέριτ Σίν­γκερ, Αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της της πρώ­της ραπτομηχανής.

1888 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός μυθι­στο­ριο­γρά­φος Ρέι­μοντ Τσά­ντλερ, δημιουρ­γός του ντε­τέ­κτιβ Φίλιπ Μάρλοου.

1892 Γεν­νή­θη­κε ο αυτο­κρά­το­ρας της Αιθιο­πί­ας, Χαϊ­λέ Σελασιέ

1903 Η εται­ρεία Ford που­λά στο Ντι­τρόιτ το πρώ­το της αυτο­κί­νη­το, το μοντέ­λο Α, το οποίο κοστί­ζει 850 δολά­ρια κι ανα­πτύσ­σει τελι­κή ταχύ­τη­τα 48 χλμ. / ώρα. Σχε­δια­στής του είναι ο Χέν­ρι Φορντ.

1905 Γεν­νιέ­ται ο Σοβιε­τι­κός αερο­ναυ­πη­γός Αρτιόμ Μικο­γιάν, σχε­δια­στής, μετα­ξύ άλλων, των αερο­σκα­φών τύπου MIG. Ανά­με­σα στις πολ­λές του δια­κρί­σεις, ο Μικο­γιάν τιμή­θη­κε δύο φορές με τον τίτλο του «Ήρωα της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης» καθώς και με το Βρα­βείο Στά­λιν (Κρα­τι­κό Βρα­βείο). Ανα­δεί­χθη­κε 6 φορές βου­λευ­τής του Ανώ­τα­του Σοβιέτ της ΕΣΣΔ.

1908 Ξεσπά η επα­νά­στα­ση των Νεό­τουρ­κων στην οθω­μα­νι­κή αυτο­κρα­το­ρία. Η επα­νά­στα­ση των Νεό­τουρ­κων πρό­βαλ­λε αρχι­κά μια σει­ρά αιτη­μά­των αστι­κών μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων και εκσυγ­χρο­νι­σμού, περιο­ρι­σμού της απο­λυ­ταρ­χί­ας, κοκ., και ως τέτοια αντι­με­τω­πί­στη­κε ευνοϊ­κά από την οικο­νο­μι­κή και πολι­τι­κή ηγε­σία, τόσο της μητρο­πο­λι­τι­κής Ελλά­δας, όσο και των Ελλή­νων της Τουρ­κί­ας. Ωστό­σο, το πραγ­μα­τι­κό πρό­σω­πο του νέου καθε­στώ­τος δεν άργη­σε να φανεί πίσω από το αρχι­κό προ­σω­πείο των μερι­κών μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων. Οι εργα­τι­κές και αγρο­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις που διεκ­δί­κη­σαν την επέ­κτα­ση των κοι­νω­νι­κών αλλα­γών και προς τα κατώ­τε­ρα λαϊ­κά στρώ­μα­τα κατε­στά­λη­σαν βίαια από τον στρατό.
Στο εθνι­κό ζήτη­μα, οι Νεό­τουρ­κοι έδω­σαν ειδι­κό βάρος στην καλ­λιέρ­γεια και έμφα­ση μιας τουρ­κι­κής εθνι­κής ταυ­τό­τη­τας, κηρύσ­σο­ντας μεν επι­σή­μως την τυπι­κή ισό­τη­τα για όλους –ανε­ξαρ­τή­τως εθνό­τη­τας- μπρο­στά στο νόμο, στην ουσία όμως αρνού­με­νοι πως υπάρ­χει εθνι­κό ζήτη­μα στην Τουρ­κία, επι­διώ­κο­ντας σε μια πορεία να αφο­μοιώ­σουν με την βία τις μειο­νό­τη­τες. Η τουρ­κι­κή αστι­κή τάξη διεκ­δι­κού­σε το έθνος-κρά­τος της.

1911 Η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη ερη­μώ­νει μετά από τερά­στια πυρ­κα­γιά. Στά­χτη γίνο­νται 7.000 σπίτια.

1912 Επι­στρέ­φει στην Αθή­να ο Κων­στα­ντί­νος Τσι­κλη­τή­ρας μετά τις επι­τυ­χί­ες του στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Στοκ­χόλ­μης και στους διε­θνείς αγώ­νες του Βερο­λί­νου και απο­βι­βά­ζε­ται στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό Πελο­πον­νή­σου, όπου ο λαός του επι­φυ­λάσ­σει ενθου­σιώ­δη υποδοχή.

1914 Η Αυστρο­ουγ­γα­ρία απο­στέλ­λει τελε­σί­γρα­φο στη Σερ­βία, μετά τη δολο­φο­νία του αρχι­δού­κα της Αυστρί­ας δια­δό­χου Φερ­δι­νάρ­δου από Σέρ­βο, αξιώ­νο­ντας απο­ζη­μιώ­σεις. Η μετα­ξύ τους δια­μά­χη θα οδη­γή­σει στον Α’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

1921 Στο Cambridge ο Edwin Gourdin δημιουρ­γεί ένα νέο παγκό­σμιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος, 7,69 μ.

1926 Η εται­ρεία “Φοξ Φιλμ” αγο­ρά­ζει τα δικαιώ­μα­τα από τη “Μου­βι­τά­ουν” για να μπο­ρεί να εγγρά­φει ήχο στις κινη­μα­το­γρα­φι­κές ταινίες.

1929 Η φασι­στι­κή κυβέρ­νη­ση Μου­σο­λί­νι απα­γο­ρεύ­ει τη χρή­ση ξένων λέξε­ων στην Ιτα­λία. Πρώ­το θύμα το ποδό­σφαι­ρο, του οποί­ου η ορο­λο­γία εξιταλίζεται.

1930 Στην Ιτα­λία, 1.404–1.425 είναι οι νεκροί και χιλιά­δες (4.624–7.000 )ι τραυ­μα­τί­ες από τον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό που πλήτ­τει την περιο­χή της Νάπο­λης και της Απουλίας.
Ο σει­σμός της Irpinia και του Vulture (μεγέ­θους 6,7) χτυ­πά τις επαρ­χί­ες Avellino, Foggia και Potenza.

1936 Η κυβέρ­νη­ση του Λαϊ­κού Μετώ­που στη Γαλ­λία απα­γο­ρεύ­ει την εξα­γω­γή όπλων κ.α. πολε­μι­κού υλι­κού προς την Δημο­κρα­τι­κή Ισπα­νία, που μάχε­ται κατά του Φράνκο.

1942 Αρχί­ζει η λει­τουρ­γία του στρα­τό­πε­δου εξό­ντω­σης Τρεμπλίνκα.

1942: Ο Χίτλερ εγκρί­νει την επι­χεί­ρη­ση Edelweiss, ενά­ντια στην ΕΣΣΔ

1943 Λήγουν στο Καρ­πε­νή­σι οι εργα­σί­ες του παι­δα­γω­γι­κού συνε­δρί­ου που άρχι­σε στις 20/7 με τη συμ­με­το­χή 300 εκπαι­δευ­τι­κών από τη Στε­ρεά Ελλάδα.

1943  Στο χωριό Περ­τού­λι Θεσ­σα­λί­ας υπο­γρά­φε­ται συμ­φω­νία μετα­ξύ του ΕΛΑΣ του ΕΔΕΣ και του ΕΚΚΑ για την ίδρυ­ση κοι­νού Στρα­τη­γεί­ου Ανταρτών.

1944  Ολο­κλη­ρώ­νο­νται στο χωριό Λάσπη Ευρυ­τα­νί­ας οι εργα­σί­ες της Συν­διά­σκε­ψης 18 διδα­σκα­λι­κών συλ­λό­γων από τη Στε­ρεά και τη Θεσ­σα­λία με θέμα το ρόλο του διδα­σκα­λι­κού κλά­δου στον εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό αγώ­να, το περιε­χό­με­νο της παι­δεί­ας και των ανα­γνω­στι­κών των σχο­λεί­ων της Ελεύ­θε­ρης Ελλά­δας, κ.α.

1944 Η μάχη της οδού Μπι­ζα­νί­ου – Καλλιθέα.

1951 Πεθαί­νει στη φυλα­κή ο στρα­τάρ­χης Φιλίπ Πετέν, που από ήρω­ας της Γαλ­λί­ας στη μάχη του Βερ­ντέν (1916) κατέ­λη­ξε ηγέ­της της κυβέρ­νη­σης δωσι­λό­γων του Βισί.

1952 Πρα­ξι­κό­πη­μα στην Αίγυ­πτο. Ομά­δα νεα­ρών αξιω­μα­τι­κών στρα­τού και αερο­πο­ρί­ας κατα­λαμ­βά­νουν το Κάι­ρο και μεγά­λες πόλεις. Τρεις ημέ­ρες αργό­τε­ρα το πρα­ξι­κό­πη­μα χαρα­κτη­ρί­ζε­ται επα­νά­στα­ση, (Ιου­λια­νή επα­νά­στα­ση), και ο βασι­λιάς Φαρούκ θα υπο­χρε­ω­θεί σε παραί­τη­ση υπέρ του δια­δό­χου και θα εγκα­τα­λεί­ψει την Αίγυπτο.

1952 Τίθε­ται σε ισχύ, η Ευρω­παϊ­κή Κοι­νό­τη­τα Άνθρα­κα και Χάλυ­βα (ΕΚΑΧ), προ­δρο­μι­κή μορ­φή της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

1953 Αρχί­ζει η δίκη του συλ­λη­φθέ­ντος κομ­μου­νι­στή Νίκου Πλου­μπί­δη και των συνερ­γα­τών του στο Στρα­το­δι­κείο Αθη­νών. Θα εκτε­λε­στεί στις 14 Αυγού­στου της ίδιας χρονιάς

1957 Γεν­νή­θη­κε ο κορυ­φαί­ος Έλλη­νας καλα­θο­σφαι­ρι­στής, Νίκος Γκάλης.

1961 Ιδρύ­θη­κε στη Νικα­ρά­γουα το Εθνικο_Απελευθερωτικό Μέτω­πο Sandinista.

1967 Εξέ­γερ­ση της δωδέ­κα­της οδού: Στο Ντι­τρόιτ (Μίσι­γκαν), μια από τις χει­ρό­τε­ρες ταρα­χές στην ιστο­ρία των ΗΠΑ ξέσπα­σε στην 12η οδό, που βρί­σκε­ται στην καρ­διά της κατά κύριο λόγο αφρο­α­με­ρι­κά­νι­κης πόλης (43 νεκροί, 342 τραυ­μα­τί­ες και περί­που 1.400 κτί­ρια πυρπολήθηκαν)

1972  Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες εγκαι­νιά­ζουν το Landsat 1, τον πρώ­το δορυ­φό­ρο για επί­γεια έρευνα

1974 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός αθλη­τής του στί­βου, Μόρις Γκριν

1974 Πνιγ­μέ­νη στο αίμα του εγκλή­μα­τος στην Κύπρο, η χού­ντα της Αθή­νας καταρ­ρέ­ει. Σε σύσκε­ψη με τη συμ­με­το­χή και πολι­τι­κών, απο­φα­σί­ζε­ται να κλη­θεί από το Παρί­σι ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής. Στην Κύπρο, παραι­τεί­ται από την προ­ε­δρία ο διο­ρι­σμέ­νος Νίκος Σαμ­ψών και τη θέση του παίρ­νει ο Γλαύ­κος Κληρίδης.

1979  Ένα τσου­νά­μι σκο­τώ­νει περισ­σό­τε­ρους από 500 ανθρώ­πους στην Ινδονησία.

1979 Η νέα κυβέρ­νη­ση της Νικα­ρά­γουας ζητά την έκδο­ση του πρώ­ην δικτά­το­ρα Anastasio Somoza.

1982  Η Διε­θνής Επι­τρο­πή (κατά της) φαλαι­νο­θη­ρί­ας απο­φά­σι­σε να τερ­μα­τί­σει την εμπο­ρι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση της φάλαι­νας έως το 1985–86

1986 Στο Λον­δί­νο, ο πρί­γκι­πας Άντριου, δού­κας του Γιορκ, παντρεύ­ε­ται τη Σάρα Φέρ­γκιου­σον στο αβα­είο του Γουέστμινστερ.

1992 Αρχί­ζει στο Βόλο η δίκη για το θάνα­το του καθη­γη­τή Νίκου Τεμπο­νέ­ρα, ο οποί­ος δολο­φο­νή­θη­κε στις μαθη­τι­κές εξε­γέρ­σεις στην Πάτρα. Κύριος κατη­γο­ρού­με­νος ο Γιάν­νης Καλαμπόκας.

1996 Πέθα­νε η ηθο­ποιός, Αλί­κη Βουγιουκλάκη.

1997 Ο Παλαι­στί­νιος ηγέ­της Για­σέρ Αρα­φάτ και ο Ισραη­λι­νός υπΕξ Ντέι­βιντ Λέβι συμ­φω­νούν να δημιουρ­γή­σουν έναν “ασφα­λή διά­δρο­μο” μετα­ξύ Γάζας και Δυτι­κής Όχθης

2004 Φεύ­γει από τη ζωή ο Μήτσος Σαχί­νης, από τη γενιά των κομ­μου­νι­στών που μεγά­λω­σαν στη διάρ­κεια της βασι­λο­με­τα­ξι­κής δικτα­το­ρί­ας της 4ης Αυγού­στου, του καθε­στώ­τος της βρε­τα­νι­κής καμα­ρί­λας, των διώ­ξε­ων και των εξο­ριών των κομ­μου­νι­στών και του ρετσι­νό­λα­δου του Μανιαδάκη.
Το 1978 εκλέ­γε­ται για πρώ­τη φορά βου­λευ­τής του ΚΚΕ και ξανά το 1981. Από το 10ο έως το 12ο Συνέ­δριο του Κόμ­μα­τος ήταν μέλος της ΚΕ.

2007 Πτώ­ση αερο­σκά­φους CL-415 κατά τη διάρ­κεια πυρό­σβε­σης, στα Στύ­ρα Ευβοίας.

2018 Φονι­κές πυρ­κα­γιές ξεσπούν στην Αττι­κή τόσο στην Κινέ­τα όσο κυρί­ως στο Μάτι της Ραφή­νας, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους 102 άνθρω­ποι και να τραυ­μα­τι­στούν δεκάδες.
Κατα­στρά­φη­καν ολο­σχε­ρώς ή έπα­θαν σοβα­ρές ζημιές χιλιά­δες σπί­τια και κάη­καν 10άδες χιλιά­δες στρέμ­μα­τα δάσους.
Τα αίτια ακό­μη διε­ρευ­νώ­νται μέσω σκυ­λο­καυ­γά­δων Συριζα-ΝΔ


ℹ️ Η 23η Ιού­λη είναι:
🔹 Παγκό­σμια Ημέ­ρα Συν­δρό­μου Sjogren
🔹 Η Αίγυ­πτος γιορ­τά­ζει Ημέ­ρα της Επα­νά­στα­σης (1952), το ίδιο και η Λιβύη…
🔹 Ημέ­ρα μνή­μης (Παπούα Νέα Γουινέα)
του Γεω­γρά­φου (Μεξι­κό)
🔹 Payador στην Αργε­ντι­νή: Η payada (στην Αργε­ντι­νή, την Ουρου­γουάη και την Παρα­γουάη) ή paya (στη Χιλή) είναι μια μου­σι­κή ποι­η­τι­κή τέχνη που του ισπα­νι­κού πολι­τι­σμού που ανα­πτύ­χτη­κε στον νότιο κώνο της Αμε­ρι­κής, όπου ο payador, αυτο­σχε­διά­ζει απαγ­γέλ­λο­ντας συνο­δεία κιθάρας.
🔹 Ημέ­ρα του Μηχα­νι­κού (Παρα­γουάη) και
🔹 Φιλί­ας (Βολι­βία)

Ατέχνως Καλές Διακοπές

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο