Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 23 Μαΐου

1430 Οι Βουρ­γουν­δοί συλ­λαμ­βά­νουν την Ζαν ντ’ Αρκ και αργό­τε­ρα την παρα­δί­δουν στους Άγγλους.

1618 Αρχί­ζει ο 30ετής πόλε­μος, όταν στην Πρά­γα, οι προ­τε­στά­ντες ηγέ­τες πετούν από το παρά­θυ­ρο τους καθο­λι­κούς απε­σταλ­μέ­νους της Αγί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Το γεγο­νός έχει κατα­γρα­φεί στην ιστο­ρία ως «Η εκπα­ρα­θύ­ρω­ση της Πράγας».

1707 Γεν­νιέ­ται ο Σου­η­δός βοτα­νο­λό­γος Καρλ Φον Λίνε, «πατέ­ρας» της σύγ­χρο­νης βοτα­νο­λο­γί­ας και εφευ­ρέ­της του συστή­μα­τος ταξι­νό­μη­σης φυτών και ζώων.

1785 Σε επι­στο­λή του, ο Βενια­μίν Φρα­γκλί­νος, περι­γρά­φει την τελευ­ταία του ανα­κά­λυ­ψη, τα γυα­λιά διπλής εστί­α­σης, για πρε­σβυω­πία και για μυωπία.

1873 Η πρώ­τη καρτ-ποστάλ απο­στέλ­λε­ται από το Σαν Φραν­σί­σκο των ΗΠΑ.

1878 Η Κύπρος προ­σαρ­τά­ται στην Αγγλία. Υπο­γρά­φε­ται η μυστι­κή αγγλο­τουρ­κι­κή συμ­φω­νία της 23ης Μαΐ­ου 1878 (παλαιό ημε­ρο­λό­γιο), βάσει της οποί­ας η σουλ­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση επι­τρέ­πει στη Μεγά­λη Βρε­τα­νία να ανα­λά­βει, αντί συμ­βο­λι­κού ενοι­κί­ου (92.687 λιρών στερ­λι­νών κατ’ έτος), τη διοί­κη­ση και κατο­χή της Κύπρου.

1906 Πέθα­νε ο Νορ­βη­γός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Ερρί­κος Ίψεν

1911 Ψηφί­ζε­ται το νέο Σύνταγ­μα της Ελλάδας.

1912 Η Γερ­μα­νία ναυ­πη­γεί το μεγα­λύ­τε­ρο πλοίο στον κόσμο, το Ιμπε­ρα­τόρ, 50.000 τόνων, που δρο­μο­λο­γεί­ται στη γραμ­μή Αμβούργο-Αμερική.

1923 Στο Βέλ­γιο, ιδρύ­ε­ται ο εθνι­κός αερο­με­τα­φο­ρέ­ας Sabena.

1934 Σκο­τώ­θη­καν σε μπλό­κο της αστυ­νο­μί­ας στη Λουι­ζιά­να των ΗΠΑ, το διά­ση­μο ζευ­γά­ρι παρα­νό­μων, Μπό­νι (Πάρ­κερ) και Κλάιντ (Μπά­ρο­ου).

1942 Πέθα­νε σε ηλι­κία 56 ετών ο ικρα­σιά­της μαντο­λι­νί­στας και συν­θέ­της ρεμπέ­τι­κων τρα­γου­διών Πανα­γιώ­της Τούντας

1943 Γεν­νή­θη­κε η τρα­γου­δί­στρια, Βίκυ Μοσχολιού

1949 Ιδρύ­ε­ται η Ομο­σπον­δια­κή Δημο­κρα­τία της Γερ­μα­νί­ας (Δυτι­κή Γερ­μα­νία) στις τρεις ζώνες κατο­χής των δυτι­κών δυνά­με­ων (αμε­ρι­κα­νι­κή, βρε­τα­νι­κή και γαλλική).

1951 Γεν­νή­θη­κε ο ρώσος παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής στο σκά­κι, Ανα­τό­λι Καρπόφ

1958 Ο Μάο τσε Τουνγκ ανα­κοι­νώ­νει ότι, η Κίνα αφή­νει πίσω της την αγρο­τι­κή οικο­νο­μία για να βαδί­σει προς την εκβιομηχάνιση.

1962 Αρχί­ζει η κατα­σκευή του υπό­γειου σιδη­ρό­δρο­μου στο Κεμπέκ του Καναδά.

1986 Η Κ.Υ.Π. (Κεντρι­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών) μετο­νο­μά­ζε­ται σε Ε.Υ.Π. (Εθνι­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών) και “μετε­ξε­λίσ­σε­ται” σε πολι­τι­κή οργάνωση.

2003 Ο 25χρονος Νεπα­λέ­ζος Πέμπα Ντόρ­ζι Σέρ­πα ανε­βαί­νει σε χρό­νο ρεκόρ στην κορυ­φή του Έβε­ρεστ, σε 12 ώρες και 45 λεπτά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο