Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 23 Μαρτίου

1556 O κατα­στρο­φι­κό­τε­ρος σει­σμός στην ανθρώ­πι­νη ιστο­ρία πλήτ­τει την επαρ­χία Σαν­τζί της Κίνας, σκο­τώ­νο­ντας περισ­σό­τε­ρους από 830.000 ανθρώπους.

1749 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος μαθη­μα­τι­κός, φυσι­κός και αστρο­νό­μος Πιερ Σιμόν Λαπλάς, του οποί­ου οι μελέ­τες πάνω στη μηχα­νι­κή του αστρο­νο­μι­κού συστή­μα­τος έδω­σαν τερά­στια ώθη­ση στην έρευ­να του διαστήματος.

1783 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Μαρί Ανρί Μπέιλ, γνω­στό­τε­ρος ως Στα­ντάλ («Το μαύ­ρο και το κόκ­κι­νο» «Το μονα­στή­ρι της Πάρμας»).

1821 Οι Ελλη­νες επα­να­στά­τες κατα­λαμ­βά­νουν την Καλα­μά­τα. Την ίδια μέρα η Μεσ­ση­νια­κή Σύγκλη­τος εκδί­δει την «προει­δο­ποί­η­ση εις τας ευρω­παϊ­κάς αυλάς», με την οποία γνω­στο­ποιεί τον ξεση­κω­μό του γένους των Ελλήνων.

1821  Ενώ σημειώ­νο­νταν οι πρώ­τες επι­τυ­χί­ες των επα­να­στα­τη­μέ­νων στην Ελλά­δα, ο Πατριάρ­χης Γρη­γό­ριος ο Ε΄ αφο­ρί­ζει τον Αλέ­ξαν­δρο Υψη­λά­ντη και τους επα­να­στά­τες της Μολδοβλαχίας.

Στον αφο­ρι­σμό του ο Πατριάρ­χης Γρη­γό­ριος ο Ε΄ χαρα­κτή­ρι­ζε την Επα­νά­στα­ση ως «αχα­ρι­στία […] συνο­δευ­μέ­νη και με πνεύ­μα κακο­ποιόν και απο­στα­τι­κόν ενα­ντί­ον της κοι­νής ημών ευερ­γέ­τι­δος και τρο­φού, κρα­ταιάς και αητ­τή­του βασι­λεί­ας», που «εμφαί­νει και τρό­πον αντί­θε­ον»! Τους δε «ασε­βείς πρω­ταί­τιους», Μ. Σού­τσο και Α. Υψη­λά­ντη, τους κατα­δί­κα­ζε ως «συμπρά­κτο­ρες φιλε­λεύ­θε­ρους», οι οποί­οι, «επι­χεί­ρη­σαν έργον μια­ρόν, θεο­στε­γές και ασύ­νε­τον» και καλού­σε τους πιστούς «να τους μισή­τε και να τους αποστρέφεσθε».

Το κεί­με­νο δια­βά­στη­κε από άμβω­νος σε όλους τους χρι­στια­νι­κούς πλη­θυ­σμούς, κάνο­ντας μεγά­λη ζημιά στην υπό­θε­ση του Αγώ­να (ιδιαί­τε­ρα μετα­ξύ των αγρο­τι­κών πλη­θυ­σμών). Την ίδια στιγ­μή προ­κά­λε­σε την κατα­κραυ­γή σημα­ντι­κού μέρους των κατα­πιε­ζό­με­νων λαών, που μέσα τους έκαι­γε η φλό­γα της Επανάστασης.

Οι λαϊ­κές μάζες στα 1821

1832 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ιμπρε­σιο­νι­στής ζωγρά­φος, Εντουάρ Μανέ.

1839 Κατα­γρά­φε­ται για πρώ­τη φορά η λέξη ΟΚ. Λέγε­ται ότι προ­έρ­χε­ται από την ελλη­νι­κή φρά­ση «Όλα Καλά» που έγρα­φαν οι πρό­γο­νοι μετα­νά­στες, που δού­λευαν στο λιμά­νι, πάνω στα κιβώ­τια με το εμπό­ρευ­μα. Πάντως, η εφη­με­ρί­δα της επο­χής «Boston Morning Post» γρά­φει ότι ο όρος προ­έρ­χε­ται από το ανορ­θό­γρα­φο «Oll Korrect» (αντί για το σωστό All Correct). Μάλ­λον έχει δίκιο, αφού το 1839 δεν ήταν η επο­χή της μετα­νά­στευ­σης στο νέο κόσμο για τους Έλληνες.

1849: Η Ελί­ζα­μπεθ Μπλάκ­γου­ελ απο­φοι­τά από το Geneva College της Νέας Υόρ­κης και γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που απο­κτά άδεια εξά­σκη­σης του ιατρι­κού επαγ­γέλ­μα­τος στις ΗΠΑ.

1897: Οι Τούρ­κοι προ­βαί­νουν σε φοβε­ρές σφα­γές και πυρ­πο­λή­σεις χωριών στα Χανιά. Οι βιαιό­τη­τες θα διαρ­κέ­σουν δύο ημέ­ρες και θα επε­κτα­θούν και σε άλλες πόλεις του νησιού. Εκα­τό περί­που επα­να­στά­τες θα συγκε­ντρω­θούν στο Ακρω­τή­ρι απο­φα­σι­σμέ­νοι να διεκ­δι­κή­σουν με κάθε μέσο την Ένω­ση της Κρή­της με την Ελλάδα.

1903 Οι αδερ­φοί Ράιτ κατα­θέ­τουν αίτη­ση ευρε­σι­τε­χνί­ας για την εφεύ­ρε­σή τους «Ιπτά­με­νη Μηχα­νή», δηλα­δή το αεροπλάνο.

1910 Γεν­νιέ­ται ο Ιάπω­νας σκη­νο­θέ­της Ακί­ρα Κου­ρο­σά­βα. Ανά­με­σα στις πιο γνω­στές ται­νί­ες του, «Οι επτά Σαμου­ράι», «Όνει­ρα», «Γιο­τζί­μπο», κ.α.

1915 Βασί­λι Ζάι­τσεφ, ρώσος στρα­τιω­τι­κός, ίσως ο πιο διά­ση­μος ελεύ­θε­ρος σκο­πευ­τής. (Θαν. 15/12/1991)

1912: Υπο­γρά­φε­ται στη Χάγη η Διε­θνής Συν­θή­κη για το Oπιο. Είναι η πρώ­τη συν­θή­κη για τον έλεγ­χο και την απα­γό­ρευ­ση των ναρκωτικών.

1929 Μεγά­λη πυρ­κα­γιά απο­τε­φρώ­νει σχε­δόν τη μισή ελλη­νι­κή συνοι­κία των Ταταύ­λων στην Κωνσταντινούπολη.

1929 Δημο­σιεύ­ε­ται στον Ριζο­σπά­στη τηλε­γρά­φη­μα του Αλβέρ­του Αϊν­στάιν προς την κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου. Ο μεγά­λος επι­στή­μο­νας, που ήταν και μέλος της Επι­τρο­πής Αμύ­νης των Θυμά­των της Λευ­κής (αστι­κής) Τρο­μο­κρα­τί­ας στα Βαλ­κά­νια, δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για την απο­βο­λή φοι­τη­τών από το Πανε­πι­στή­μιο για πολι­τι­κούς λόγους, απαι­τώ­ντας την ελευ­θε­ρία της σκέ­ψης των φοιτητών.

Το τηλε­γρά­φη­μα του Ά. Αϊν­στάιν προς την κυβέρ­νη­ση Βενιζέλου

1935 Η γερ­μα­νι­κή Βου­λή εγκρί­νει να δοθούν στον Αδόλ­φο Χίτλερ δικτα­το­ρι­κές εξουσίες.

1956 Οι κύπριοι μαθη­τές απέ­χουν από τα μαθή­μα­τά τους, σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τις συλ­λή­ψεις συμ­μα­θη­τών τους που δια­δή­λω­ναν υπέρ της ένω­σης της Κύπρου με την Ελλάδα.

1973 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, ανα­κοι­νώ­νει στον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό, μέσω τηλε­ό­ρα­σης και ραδιο­φώ­νου, την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας για επί­ση­μη κατά­παυ­ση του πυρός στο Βιετνάμ.

1989 Πέθα­νε ο ισπα­νός σου­ρε­α­λι­στής ζωγρά­φος, Σαλ­βα­ντόρ Νταλί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο