Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα

Σαν σήμε­ρα 23 Σεπτεμ­βρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

1821 Η Άλω­ση της Τρι­πο­λι­τσάς. Έλλη­νι­κές δυνά­μεις, υπό την αρχη­γία του Θεό­δω­ρου Κολο­κο­τρώ­νη, ύστε­ρα από τρί­μη­νη πολιορ­κία κατα­λαμ­βά­νουν την Τρί­πο­λη, όπου είχαν συγκε­ντρω­θεί 40.000 Τούρ­κοι. Η άλω­ση της Τρι­πό­λε­ως απο­τέ­λε­σε βαρύ πλήγ­μα για τους Τούρ­κους και την πρώ­τη μεγά­λη νίκη της Επαναστάσεως.

1821 Την ίδια μέρα, τουρ­κο­αι­γυ­πτια­κές δυνά­μεις κατα­λαμ­βά­νουν και πυρ­πο­λούν το Γαλαξίδι.

1835 Πέθα­νε ο Ιτα­λός συν­θέ­της, δημιουρ­γός της “Νόρ­μα”, Βιν­τσέν­ζο Μπελίνι

1846 Ο Γερ­μα­νός αστρο­νό­μος, Γιό­χαν Γκότ­φριντ Γκέιλ, ανα­κα­λύ­πτει τον όγδοο πλα­νή­τη του ηλια­κού μας συστή­μα­τος, τον Ποσειδώνα.

1856 Γεν­νή­θη­κε ο δια­πρε­πής Γερ­μα­νός Βυζα­ντι­νο­λό­γος και ελλη­νι­στής Κάρο­λος Κρουμπάχερ

carlos

1862 Ο Ότο φον Μπί­σμαρκ γίνε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της Πρω­σί­ας. Ο Μπί­σμαρκ έπαι­ξε κατα­λυ­τι­κό ρόλο στη συνέ­νω­ση των έως τότε χωρι­στών γερ­μα­νι­κών κρα­τι­δί­ων σε ενιαίο κρά­τος, του οποί­ου διε­τέ­λε­σε και πρώ­τος καγκε­λά­ριος. Υπήρ­ξε σφο­δρός πολέ­μιος του εργα­τι­κού και του τότε σοσια­λι­στι­κού κινή­μα­τος, γνω­στός για τους αντι-σοσια­λι­στι­κούς νόμους, αλλά και για την πολι­τι­κή της ενσω­μά­τω­σης που εφάρ­μο­σε ταυ­τό­χρο­να με μια σει­ρά κοι­νω­νι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις. Η πολι­τι­κή αυτή του μαστι­γί­ου — καρώ­του απο­τέ­λε­σε πρό­τυ­πο για πολ­λές άλλες αστι­κές κυβερ­νή­σεις στα επό­με­να χρό­νια στην προ­σπά­θειά τους να ανα­κό­ψουν το ανερ­χό­με­νο εργα­τι­κό — σοσια­λι­στι­κό κίνημα.

1863 Η Ιόνιος Βου­λή ψηφί­ζει την Ένω­ση της Επτα­νή­σου με την Ελλά­δα. Στην είσο­δο του βου­λευ­τη­ρί­ου στην Κέρ­κυ­ρα υπάρ­χει μαρ­μά­ρι­νη πλά­κα στην οποία ανα­γρά­φο­νται τα εξής: «ΕΝ ΤΩ ΑΡΧΑΙΩ ΤΟΥΤΟ ΙΩΝΙΩ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΩ Η ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΘΕΛΗΣΕΙ ΙΟΝΙΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΕΨΗΦΙΣΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΝΗΣΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗ 23Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1863».

1868 Στο Που­έρ­το Ρίκο στην πόλη Lares πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη επι­τυ­χη­μέ­νη από­πει­ρα επα­να­στα­τι­κής εξέ­γερ­σης, το Grito de Lares. Πρό­κει­ται για το πρώ­το βήμα προς την ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας, καθώς είναι η μονα­δι­κή φορά σε 400 χρό­νια που επα­να­στα­τούν ενά­ντια στην ισπα­νι­κή κυριαρχία.

1913 Ο Γάλ­λος αερο­πό­ρος, Ρολάν Γκα­ρός, πραγ­μα­το­ποιεί πτή­ση 558 μιλί­ων, από τα οποία τα 437 πάνω από τη θάλασ­σα, δια­νύ­ο­ντας την από­στα­ση από το Φρε­ζί, κοντά στις Κάν­νες, μέχρι την Μπι­ζέρ­τα, κοντά στην Τύνι­δα. Είναι η μακρύ­τε­ρη, χωρίς ενδιά­με­σο σταθ­μό, πτή­ση εκεί­νης της περιόδου.

1915 Ο Βασι­λιάς Κων­στα­ντί­νος εξα­να­γκά­ζει τον Ελευ­θέ­ριο Βενι­ζέ­λο σε παραί­τη­ση. Οι σύμ­μα­χοι απο­βι­βά­ζουν στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, παρα­βιά­ζο­ντας την ουδετερότητα.

1916 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός πολι­τι­κός και δύο φορές πρω­θυ­πουρ­γός της Ιτα­λί­ας, Άλντο Μόρο

1926 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός μου­σι­κός της τζαζ Τζον Κολ­τρέιν.

1928 Στη Ρώμη, όπου μετέ­βη ο πρω­θυ­πουρ­γός Ελ. Βενι­ζέ­λος, υπο­γρά­φε­ται σύμ­φω­νο φιλί­ας και διαι­τη­σί­ας μετα­ξύ Ελλά­δας και φασι­στι­κής Ιτα­λί­ας. Ο Βενι­ζέ­λος δια­βε­βαιώ­νει τον Μου­σο­λί­νι ότι «ζήτη­μα Δωδε­κα­νή­σων δεν υφί­στα­ται μετα­ξύ Ελλά­δας και Ιταλίας».

1930 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός τρα­γου­δι­στής και πια­νί­στας, Ρέι Τσαρλς

1930 Κατο­χυ­ρώ­νε­ται με δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας η λάμπα “γλό­μπος” στο γερ­μα­νό Γιο­χά­νες Οστερμάγιερ.

1932 Ενο­ποιεί­ται η Σαου­δι­κή Αραβία.

1938 Γεν­νή­θη­κε η αυστρια­κή ηθο­ποιός, Ρόμι Σνάιντερ

1939 Πέθα­νε ο αυστρια­κός ψυχί­α­τρος και ιδρυ­τής της ψυχα­νά­λυ­σης, Σίγκ­μουντ Φρόιντ

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Αυστρα­λοί επι­τί­θε­νται κατά των Ιαπώ­νων στη Νέα Γουινέα.

1942 Αρχί­ζουν πει­ρα­μα­τι­κά στο Άου­σβιτς οι εκτε­λέ­σεις Εβραί­ων με θανα­τη­φό­ρα αέρια.

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Στην Ιτα­λία, οι Ναζί κατα­στρέ­φουν το λιμά­νι της Νάπο­λης και βυθί­ζουν πολ­λά πλοία.

1943 Ο Ιτα­λός δικτά­το­ρας Μπ. Μου­σο­λί­νι ανα­κη­ρύσ­σει τη νεο­φα­σι­στι­κή «Κοι­νω­νι­κή Δημο­κρα­τία» («Δημο­κρα­τία του Σάλο»).

1944 Ομά­δα κατα­δρο­μών του ΕΑΜ — ΕΛΑΣ εισβάλ­λει στο Ραδιο­σταθ­μό Αθη­νών και μετα­δί­δει το παρα­κά­τω μήνυ­μα: «Προ­σο­χή, προ­σο­χή. Σας μιλά­ει το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Έλλη­νες, όλοι επί ποδός πολέ­μου. Ο ηρω­ι­κός ΕΛΑΣ λευ­τε­ρώ­νει την αγα­πη­μέ­νη μας πατρί­δα. Ήρθε η ώρα να λευ­τε­ρώ­σει και την Αθή­να μας. Εμπρός όλοι να λευ­τε­ρώ­σου­με τους φυλα­κι­σμέ­νους αδελ­φούς μας. Φωτιά και τσε­κού­ρι στους αμε­τα­νό­η­τους ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες, χωρο­φύ­λα­κες, μπου­ρα­ντά­δες και τους κρυ­φούς πολι­τι­κούς αρχη­γούς τους. Κλεί­στε τα’ αυτιά σας στις προ­δο­τι­κές δια­δό­σεις. Όλοι επί ποδός πολέ­μου. Ζήτω το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ζήτω οι μεγά­λοι μας σύμμαχοι

1949 Στις ΗΠΑ, ο Πρό­ε­δρος Χάρι Τρού­μαν ανα­κοι­νώ­νει ότι η ΕΣΣΔ πραγ­μα­το­ποί­η­σε δοκι­μή ατο­μι­κής βόμβας.

1949 Γεν­νή­θη­κε ο Μπρους Σπρίν­γκ­στιν, ο «boss» του αμε­ρι­κά­νι­κου ροκ

1950 Το Αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο ψηφί­ζει νόμο «για την Εσω­τε­ρι­κή Ασφά­λεια» (νόμος Μακ Κάραν) με τον οποίο τα μέλη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος ΗΠΑ θεω­ρού­νταν «πρά­κτο­ρες ξένης δυνά­με­ως» και φυλα­κί­ζο­νταν χωρίς δικα­στι­κές απο­φά­σεις. Ο νόμος αυτός ίσχυ­σε για 17 χρόνια.

1956 Το μου­σείο της Ακρό­πο­λης, που παρέ­με­νε κλει­στό από την περί­ο­δο της κατο­χής, ανοί­γει και πάλι τις πόρ­τες του με νέες αίθουσες.

1964 Ανοί­γει η Όπε­ρα του Παρι­σιού με και­νούρ­για ορο­φή, την οποία έχει φιλο­τε­χνή­σει ο Μαρκ Σαγκάλ.

1966 Δια­κό­πτε­ται η συναυ­λία των Ρόλινγκ Στό­ουνς στο Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ του Λον­δί­νου, μετά την ανε­ξέ­λεγ­κτη εισβο­λή θαυ­μα­στών τους στη σκηνή.

1972 Στις Φιλιπ­πί­νες, ο πρό­ε­δρος Φερ­νι­νάντ Μάρ­κος κηρύσ­σει στρα­τιω­τι­κό νόμο, με σκο­πό τον περιο­ρι­σμό της δια­φθο­ράς, της βίας και του πληθωρισμού.

1973 Πέθα­νε ο χιλια­νός νομπε­λί­στας ποι­η­τής και διπλω­μά­της, Πάμπλο Νερού­ντα

Neruda

1973 Το φαι­νό­με­νο Χουάν Περόν: Σε ηλι­κία 78 ετών παίρ­νει το 61,5% των ψήφων και επι­στρέ­φει στην εξου­σία της Αργε­ντι­νής ως Πρό­ε­δρος της χώρας. Η δεύ­τε­ρη γυναί­κα του, Ιζα­μπέλ, ορί­ζε­ται αντι­πρό­ε­δρος, τίτλο που η Εβί­τα είχε ευγε­νι­κά αποποιηθεί.

1973 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός παι­δα­γω­γός Αλε­ξά­ντερ Σάδερ­λαντ Νιλ, δημιουρ­γός του σχο­λι­κού συστή­μα­τος «Σάμερ­χιλ».

1974 Νομι­μο­ποιεί­ται το Κομου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δος (ΚΚΕ)

kke22

1980 Στην Ινδία, η Ιντί­ρα Γκά­ντι απο­κτά το δικαί­ω­μα να φυλα­κί­ζει χωρίς δίκη.

1992 Πέθα­νε ο Βαν Φλίτ υπο­στρά­τη­γος, αρχη­γός της Αμε­ρι­κα­νι­κής Στρα­τιω­τι­κής Απο­στο­λής στην Ελλά­δα την επο­χή του εμφυλίου

van flit

1993 Η Διε­θνής Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή ανα­θέ­τει στο Σίδνεϊ τη διορ­γά­νω­ση των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του 2000, 37 χρό­νια μετά την Ολυ­μπιά­δα της Μελβούρνης.

1995 Στην Πάτμο φτά­νει ο Οικου­με­νι­κός Πατριάρ­χης Βαρ­θο­λο­μαί­ος Α΄για τις εκδη­λώ­σεις της επε­τεί­ου των 1.900 χρό­νων από τη συγ­γρα­φή της Απο­κά­λυ­ψης του Ιωάννη.

2000 Ο Πύρ­ρος Δήμας κερ­δί­ζει το 3ο του συνε­χό­με­νο ολυ­μπια­κό μετάλ­λιο στην κατη­γο­ρία των 85 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Σίδνεϊ σηκώ­νο­ντας 175 κιλά στο αρα­σέ, 215 στο ζετέ και 390 στο σύνο­λο και ισο­φα­ρί­ζει το ρεκόρ του Ναΐμ Σου­λεϊ­μά­νο­γλου. Την ίδια μέρα η Κατε­ρί­να Θάνου κερ­δί­ζει το αργυ­ρό μετάλ­λιο στο αγώ­νι­σμα των 100 μ., με χρό­νο 11.12.

2004 Πέθα­νε η συγ­γρα­φέ­ας Διδώ Σωτη­ρί­ου. Στη διάρ­κεια της Κατο­χής, μαζί με άλλες σπου­δαί­ες αγω­νί­στριες — όπως την Μέλ­πω Αξιώ­τη, την Λιού­ντα Μάντα­κα, την Μ. Μαστρα­κά — δημο­σιο­γρα­φού­σε στα παρά­νο­μα ΕΑΜι­κά έντυ­πα και μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση, για ένα διά­στη­μα, στα χρό­νια 1946–1947, δημο­σιο­γρα­φού­σε στο «Ριζο­σπά­στη». Αργό­τε­ρα, όταν εκδό­θη­κε η εφη­με­ρί­δα «Αυγή», συνερ­γά­στη­κε με άρθρα και χρο­νο­γρα­φή­μα­τα. Επί­σης, δημο­σί­ευ­σε ποι­κί­λα θέμα­τα στο περιο­δι­κό «Επι­θε­ώ­ρη­ση της Τέχνης». «Για μένα συγ­γρα­φέ­ας είναι ο πρώ­τος σύμ­μα­χος του λαού», έλε­γε η Δ. Σωτη­ρί­ου στο «Ρ», σημειώ­νο­ντας πως «λογο­τε­χνία είναι να υπη­ρε­τείς την ιστο­ρία και τη ζωή. Να βάλεις να κατοι­κή­σει μέσα στο βιβλίο η ζωή».

dido sotiriou

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο