Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 23 Φεβρουαρίου

532 Θεμε­λιώ­νε­ται από τον αυτο­κρά­το­ρα Ιου­στι­νια­νό ο ναός της Αγί­ας Σοφί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, έργο των αρχι­τε­κτό­νων Ανθέ­μιου και Ισι­δώ­ρου, μετά την κατα­στρο­φή του παλαιό­τε­ρου κατά τη Στά­ση του Νίκα.

1455 Ο εφευ­ρέ­της της τυπο­γρα­φί­ας, Ιωάν­νης Γου­τεμ­βέρ­γιος, τυπώ­νει το πρώ­το βιβλίο, τη Βίβλο.

Ιωάν­νης Γουτεμβέργιος

1685 Γεν­νή­θη­κε ο Γκέ­οργκ Φρί­ντριχ Χέντελ, Γερ­μα­νός συν­θέ­της του μπα­ρόκ, που δια­κρί­θη­κε κυρί­ως για τα ορα­τό­ριά του

Γεώρ­γιος – Φρει­δε­ρί­κος Χέντελ

1839  Θεμε­λιώ­νε­ται το κεντρι­κό κτί­ριο του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, βάσει σχε­δί­ων του Δανού αρχι­τέ­κτο­να Hans Christian Hansen.

1887  Η γαλ­λι­κή Ριβιέ­ρα πλήτ­τε­ται από ισχυ­ρή σει­σμι­κή δόνη­ση. Του­λά­χι­στον 2.000 άνθρω­ποι βρί­σκουν το θάνα­το στα ερείπια.

1893 Ο Ρού­ντολφ Ντί­ζελ κατο­χυ­ρώ­νει νομι­κά την εφεύ­ρε­ση της μηχα­νής ντίζελ.

1903  Η Κού­βα παρα­χω­ρεί μόνι­μα ένα­ντι μισθώ­μα­τος τον κόλ­πο του Γκουα­ντα­νά­μο, στις Η.Π.Α.

1918 Μέρα του Κόκ­κι­νου Στρα­τού. Είχε προη­γη­θεί Διά­ταγ­μά της Προ­σω­ρι­νής Εργα­το­α­γρο­τι­κής Κυβέρ­νη­σης (Συμ­βού­λιο των Επι­τρό­πων του Λαού) στις 18/1/1918 για τη δημιουρ­γία του Κόκ­κι­νου Στρα­τού Εργα­τών — Αγρο­τών σε εθε­λο­ντι­κή βάση. Οι πρώ­τες μονά­δες του νέου επα­να­στα­τι­κού στρα­τού δια­κρί­θη­καν αμέ­σως στη μάχη κατά των Γερ­μα­νών στις τοπο­θε­σί­ες Νάρ­βα και Πσκοβ. Η ημέ­ρα που δόθη­καν αυτές οι μάχες ορί­στη­κε τιμη­τι­κά ως Μέρα του Κόκ­κι­νου Στρατού.

1942  Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι πρώ­τες βόμ­βες του Άξο­να πέφτουν σε έδα­φος των ΗΠΑ, πλήτ­το­ντας πετρε­λαιο­πη­γή στην Καλιφόρνια

1943 Οι Γερ­μα­νοί κατα­κτη­τές ανα­κοι­νώ­νουν την πολι­τι­κή επι­στρά­τευ­ση των Ελλή­νων, προ­κει­μέ­νου να τους χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν σε κατα­να­γκα­στι­κά έργα.

1943 Ιδρύ­ε­ται στην Αθή­να η Εθνι­κή Πανελ­λα­δι­κή Οργά­νω­ση Νέων (Ε.Π.Ο.Ν.), έχο­ντας στις τάξεις της την αφρό­κρε­μα της νεο­λαί­ας. Θα ανα­λά­βει σημα­ντι­κή δρά­ση την περί­ο­δο της γερ­μα­νι­κής κατοχής.

Βίντεο – αφιέ­ρω­μα για την ίδρυ­ση και τη δρά­ση της ΕΠΟΝ

1944 Τμή­μα του μηχα­νι­κού του ΕΛΑΣ Νοτί­ου Ολύ­μπου ανα­τι­νά­ζει την ταχεία γερ­μα­νι­κή αμα­ξο­στοι­χία αρ. 53 με απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το 450 Γερ­μα­νών, εκ των οποί­ων το 1/3 ήταν αξιωματικοί.

1954  Πραγ­μα­το­ποιεί­ται ο πρώ­τος μαζι­κός εμβο­λια­σμός κατά της πολιο­μυ­ε­λί­τι­δας, σε παι­διά, στο Πίτσ­μπουργκ, της Πεν­σιλ­βά­νια, των Η.Π.Α.

1957 Πέθα­νε η ρεμπέ­τισ­σα Μαρί­κα Νίνου

Μαρί­κα Νίνου, «ιστό­ρη­σε» τις γυναι­κεί­ες φιγού­ρες των λαϊ­κών συνοικιών

1965 Σταν Λόρελ, καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Άρθουρ Στάν­λεϊ Τζέ­φερ­σον, άγγλος κωμι­κός. («Χοντρός και Λιγνός») (Γεν. 16/6/1890)

1966 1500 τηλε­ο­πτι­κοί δέκτες λαμ­βά­νουν το πρώ­το κανο­νι­κό πρό­γραμ­μα του ΕΙΡ, της σημε­ρι­νής ΕΡΤ

1974 Κοσμάς Πολί­της, Έλλη­νας λογο­τέ­χνης, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους πεζο­γρά­φους της γενιάς του ’30. («Λεμο­νο­δά­σος», «Eroica») (Γεν. 16/3/1888)

1981 Στις 6.20 το από­γευ­μα, μέσα στην αίθου­σα της ισπα­νι­κής Βου­λής εκδη­λώ­νε­ται το πρα­ξι­κό­πη­μα — οπε­ρέ­τα με επι­κε­φα­λής τον αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χη της Πολι­το­φυ­λα­κής Αντό­νιο Τεχέ­ρο, που ανε­βαί­νει στο βήμα και κολ­λά το περί­στρο­φό του στον κρό­τα­φο του προ­έ­δρου του Κοι­νο­βου­λί­ου. Μετά από λίγες ώρες οι πλή­ρως απο­μο­νω­μέ­νοι πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες παραδίδονται.

23 Φεβρουα­ρί­ου 1981: Ενα πρα­ξι­κό­πη­μα που δεν έγι­νε ποτέ…

2003 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Τίτος Βανδής

Τίτος Βαν­δής, ο ΕΑΜί­της, ο κομ­μου­νι­στής, ο σπου­δαί­ος ηθοποιός

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο