Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου

1739 Η Αγγλία κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Ισπα­νία για το κομ­μέ­νο αυτί ενός άγγλου πλοιάρχου.

1814 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Αγγλία η πρώ­τη επέμ­βα­ση πλα­στι­κής χειρουργικής.

1817 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος λεξι­κο­γρά­φος, Πιερ Λαρούς

1872 Πέθα­νε ο Γάλ­λος ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας, Θεό­φι­λος Γκοτιέ

1873 Υπο­γρά­φε­ται η «Συμ­μα­χία των τριών αυτο­κρα­το­ριών» μετα­ξύ της Γερ­μα­νί­ας, της Αυστρο­ουγ­γα­ρί­ας και της Ρωσίας.

1901 Γεν­νή­θη­κε ο φιλό­σο­φος και συγ­γρα­φέ­ας, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος

1909 Στην Ολλαν­δία, το Διε­θνές Δικα­στή­ριο της Χάγης καθο­ρί­ζει τα παρά­κτια σύνο­ρα της Σου­η­δί­ας και της Νορβηγίας.

1911 Η κρη­τι­κή Βου­λή ψηφί­ζει την ένω­ση με την Ελλάδα.

1912 Ο τουρ­κι­κός στρα­τός υπο­χω­ρεί συνε­χώς κατά τους Βαλ­κα­νι­κούς Πολέ­μους. Κατα­λαμ­βά­νο­νται και τα Γιαννιτσά.

1914 Η Μεγά­λη Βρε­τα­νία κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία και προ­σαρ­τά την Κύπρο

1915 Στην Ελλά­δα, πέφτει η Κυβέρ­νη­ση Ζαΐ­μη και ο σχη­μα­τι­σμός νέας Κυβέρ­νη­σης ανα­τί­θε­ται στον Στέ­φα­νο Σκου­λού­δη. Η κυβέρ­νη­σή του είναι υπη­ρε­σια­κή και έχει εντο­λή να δια­λύ­σει τη Βου­λή και να προ­κη­ρύ­ξει νέες εκλογές.

1917 Η ΚΕ του Κόμ­μα­τος των Μπολ­σε­βί­κων απο­φα­σί­ζει την προ­ε­τοι­μα­σία της επα­νά­στα­σης στη Ρωσία

1918 Ο ηθο­ποιός Τσάρ­λι Τσά­πλιν παντρεύ­ε­ται σε ηλι­κία 29 ετών τη 17χρονη Μίλ­ντρεντ Χάρις.

1919 Γεν­νή­θη­κε ο αρχαιο­λό­γος, Μανό­λης Ανδρό­νι­κος, που ανα­κά­λυ­ψε την αρχαιο­λο­γι­κή περιο­χή στη Βεργίνα

1921 Πέθα­νε  ο Σκο­τσέ­ζος κτη­νί­α­τρος που εφηύ­ρε το ελα­στι­κό με σαμπρέ­λα, Τζον Μπόιντ Ντάνλοπ

1925 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της, Μάνος Χατζι­δά­κις

Μάνος Χατζι­δά­κις: «Βιο­γρα­φι­κό σε πρώ­το προ­σω­πι­κό» – Πέθα­νε σαν σήμε­ρα 15 Iουνίου

1940 Γεν­νή­θη­κε ο βρα­ζι­λιά­νος ποδο­σφαι­ρι­στής, Έντσον Αρά­ντες ντο Νασι­μέ­ντο, γνω­στός ως Πελέ

Σαν σήμε­ρα «γεν­νή­θη­κε» ένας μύθος… (BINTEO)

1941 Οι γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις κατο­χής εκτε­λούν 157 κατοί­κους του Μεσό­βου­νου Κοζά­νης και πυρ­πο­λούν το χωριό.

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Αρχί­ζει η δεύ­τε­ρη μάχη του Ελ Αλα­μέιν, με τη συμ­με­το­χή και ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων. Μοντ­γκό­με­ρι ενα­ντί­ον Ρόμελ.

1944 Αρχί­ζει η Ναυ­μα­χία του Λέι­τε στ’ ανοι­χτά των Φιλιπ­πί­νων, μετα­ξύ Αμε­ρι­κα­νών και Ιαπώ­νων, κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Θεω­ρεί­ται η μεγα­λύ­τε­ρη ναυ­μα­χία της ανθρώ­πι­νης ιστορίας.

1954 Μετά από πολ­λές συνε­δριά­σεις στο Παρί­σι οι σύμ­μα­χοι, νικη­τές του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, υπο­γρά­φουν το Πρω­τό­κολ­λο περί τερ­μα­τι­σμού του Καθε­στώ­τος Κατο­χής της Γερ­μα­νί­ας. Την ίδια μέρα υπο­γρά­φο­νται τέσ­σε­ρα τρο­πο­ποι­η­τι­κά πρω­τό­κολ­λα, γνω­στά ως Πρω­τό­κολ­λα των Παρι­σί­ων, που δημιουρ­γούν τη Δυτι­κο­ευ­ρω­παϊ­κή Ένω­ση (ΔΕΕ), ενώ το ΝΑΤΟ προ­σκα­λεί την Ομο­σπον­δια­κή Δημο­κρα­τία της Γερ­μα­νί­ας για να γίνει μέλος της Συμμαχίας.

1956 Αρχί­ζει η αντε­πα­νά­στα­ση στην Ουγγαρία

Η αντε­πα­νά­στα­ση του 1956 στην Ουγ­γα­ρία και οι ετε­ρό­κλη­τοι υπο­στη­ρι­χτές της

1959 Πέθα­νε ο εξπρε­σιο­νι­στής ζωγρά­φος Γιώρ­γος Μπουζιάνης.

1960 Εγκαι­νιά­ζε­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το Καυ­τα­τζό­γλειο Εθνι­κό Στάδιο.

1962 Στην Κού­βα ο Κάστρο κηρύσ­σει επι­στρά­τευ­ση, όταν οι ΗΠΑ δια­τά­ζουν την κατά­σχε­ση 25 σοβιε­τι­κών σκα­φών παρά τις απει­λές της Μόσχας.

Η Κρί­ση των Πυραύ­λων στην Κού­βα: Ποτέ άλλο­τε η ανθρω­πό­τη­τα δεν έφτα­σε τόσο κοντά στο πυρη­νι­κό ολοκαύτωμα

1964 Σε ανα­κοί­νω­σή του που δημο­σιεύ­ε­ται στη Le Figaro, ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος Ζαν Πολ Σαρτρ αρνεί­ται το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας, που του απο­νε­μή­θη­κε την προη­γού­με­νη, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι θα μεί­ω­νε το γόη­τρο της συγ­γρα­φι­κής του δου­λειάς και θα δέσμευε την ελευ­θε­ρία του.

1970 Οι ΗΠΑ συμ­φω­νούν να που­λή­σουν 180 τανκς στο Ισραήλ.

1971 “Ο Γεώρ­γιος Παπα­δό­που­λος είναι ταγ­μέ­νος υπέρ της επα­να­φο­ράς της Δημο­κρα­τί­ας”, δηλώ­νει ο αντι­πρό­ε­δρος των ΗΠΑ και Έλλη­νας ομο­γε­νής, Σπί­ρο Αγκνιου!

1974 Συλ­λαμ­βά­νο­νται και εκτο­πί­ζο­νται στη Τζιά οι πρω­τερ­γά­τες του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος της 21ης Απρι­λί­ου, Γ. Παπα­δό­που­λος, Σ. Πατ­τα­κός και Ν. Μακαρέζος.

1980 Πλημ­μύ­ρες και χιο­νο­θύ­ελ­λες στη Θεσ­σα­λία σαρώ­νουν τις σκη­νές των σεισμοπλήκτων.

1983 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Δήμος Στα­ρέ­νιος (Γεν. 15/9/1909)

Δήμος Στα­ρέ­νιος: Θα τον θυμό­μα­στε όχι μόνο σαν ηθο­ποιό αλλά και για τη συμ­βο­λή του στην ΕΑΜι­κή Αντίσταση

1991 Ο Βαρ­θο­λο­μαί­ος A’ εκλέ­γε­ται Πατριάρ­χης Κωνσταντινουπόλεως.

2001 Πέθα­νε  ο Άγγλος δάσκα­λος και διαι­τη­τής, Κεν Άστον, που ειση­γή­θη­κε την κίτρι­νη και κόκ­κι­νη κάρ­τα στο ποδό­σφαι­ρο, ως μέλος της τεχνι­κής επι­τρο­πής της FIFA.

2008 Παραι­τεί­ται ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας και κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Θεό­δω­ρος Ρου­σό­που­λος, λόγω του σκαν­δά­λου του Βατοπεδίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο