Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου - Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε 

563 Τελού­νται μεγα­λο­πρε­πώς από τον Πατριάρ­χη Ευτύ­χιο τα εγκαί­νια του ανα­στη­λω­θέ­ντος ναού της Αγί­ας Σοφί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, μετά την κατάρ­ρευ­ση του τρού­λου από σει­σμό το 557.

1524 Πέθα­νε ο Πορ­το­γά­λος εξε­ρευ­νη­τής, Βάσκο Ντα Γκάμα

1167 Ιωάν­νης ο Ακτή­μων, βασι­λιάς της Αγγλί­ας. Ένα χρό­νο πριν από το θάνα­τό του είχε υπο­χρε­ω­θεί να παρα­χω­ρή­σει στους υπη­κό­ους του τη Μάγκνα Κάρ­τα, το πρώ­το Σύνταγ­μα στην Ευρώ­πη. (Θαν. 19/10/1216)

1491 Γεν­νή­θη­κε ο Ισπα­νός εκκλη­σια­στής, άγιος Ιγνά­τιος Λογιό­λα, που ίδρυ­σε την “Κοι­νω­νία του Ιησού”, το τάγ­μα των Ιησουητών

1726 Ο κυβερ­νή­της του Μπου­έ­νος Άιρες, Μπρού­νο Μαου­ρί­σιο δε Σαβά­λα, ιδρύ­ει την πόλη Μοντεβιδέο.

1761 Γεν­νή­θη­κε ο σουλ­τά­νος της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας, Σελίμ Γ’, επο­νο­μα­ζό­με­νος Μεταρρυθμιστής

1807 (π.ημ.) Πέθα­νε ο Ρώσος στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός, Αλε­ξέι Ορλόφ, με ενερ­γό ανά­μι­ξη στην απο­τυ­χη­μέ­νη εξέ­γερ­ση των Πελο­πον­νη­σί­ων το 1770 κατά των Οθω­μα­νών (Ορλο­φι­κά)

1814 Η Μεγά­λη Βρε­τα­νία και οι ΗΠΑ υπο­γρά­φουν τη Συν­θή­κη της Γάν­δης, λήγο­ντας και επί­ση­μα τον Πόλε­μο του 1812. Σύμ­φω­να με τους όρους της συν­θή­κης, οι περιο­χές που έχουν κατα­κτη­θεί κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου πρέ­πει να επι­στρα­φούν εκεί που ανή­καν (status quo pro ante), ενώ γίνε­ται η αρχή για την οριο­θέ­τη­ση των συνό­ρων μετα­ξύ ΗΠΑ και Καναδά.

1818 Ο Φραντς Γιό­ζεφ Γκρού­μπερ συν­θέ­τει το τρα­γού­δι Silent Night (Άγια Νύχτα). Θα παρου­σια­στεί σε κοι­νό την επό­με­νη μέρα και θα παρα­μεί­νει μέχρι σήμε­ρα ένα από τα εμβλη­μα­τι­κά τρα­γού­δια των Χριστουγέννων.

1818 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος φυσι­κός, Τζέιμς Πρέ­σκοτ Τζά­ουλ, ερευ­νη­τής της θερ­μο­δυ­να­μι­κής, μία μονά­δα μέτρη­σης της οποί­ας φέρει το όνο­μά του

1837 Γεν­νή­θη­κε η αυτο­κρά­τει­ρα της Αυστρο­ουγ­γα­ρί­ας Ελι­σά­βετ, γνω­στό­τε­ρη με το χαϊ­δευ­τι­κό Σίσσυ

1843 Στή­νε­ται για πρώ­τη φορά σε ελλη­νι­κό σπί­τι χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο δέντρο. Είναι το σπί­τι του Ιωάν­νη Παπαρ­ρη­γό­που­λου από τη Νάξο, γενι­κού Προ­ξέ­νου της Ρωσί­ας στην Αθήνα.

1845 Γεν­νή­θη­κε ο Δανός πρί­γκι­πας και κατο­πι­νός βασι­λιάς των Ελλή­νων Γεώρ­γιος Α’

1823 Ο λόρ­δος Βύρων φτά­νει στο Μεσο­λόγ­γι. Οι Μεσο­λογ­γί­τες τον υπο­δέ­χο­νται με απε­ρί­γρα­πτο ενθουσιασμό.

1851 Φωτιά στη βιβλιο­θή­κη του Κογκρέ­σου κατα­στρέ­φει τα 2/3 από τα 55.000 βιβλία, καθώς και τα 2/3 από την προ­σω­πι­κή βιβλιο­θή­κη του Τόμας Τζέφερσον.

1865 Ιδρύ­ε­ται στο Που­λά­σκι του Τενε­σί η Κου Κλουξ Κλαν, μία οργά­νω­ση των λευ­κών που αντι­τί­θε­ται στη φυλε­τι­κή ισότητα.

1871 Η όπε­ρα του Τζου­ζέ­πε Βέρ­ντι Άιντα κάνει πρε­μιέ­ρα στο Κάι­ρο, με την ευκαι­ρία των εγκαι­νί­ων της διώ­ρυ­γας του Σουέζ.

1889 Ο Ντά­νιελ Στό­βερ και ο Γουί­λιαμ Χέινς πατε­ντά­ρουν το ποδή­λα­το με φρέ­νο στην πίσω ρόδα.

1893 Ο Χέν­ρι Φορντ κατα­σκευά­ζει την πρώ­τη του πετρε­λαιο­μη­χα­νή και τη δοκι­μά­ζει στη αυλή του σπι­τιού του.

1914 Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ανα­κω­χή για τον εορ­τα­σμό των Χρι­στου­γέν­νων μετα­ξύ των εμπο­λέ­μων στο Δυτι­κό Μέτωπο.

1920 Ο θρυ­λι­κός τενό­ρος Ενρί­κο Καρού­ζο δίνει το τελευ­ταίο κον­τσέρ­το του.

1922 Γεν­νή­θη­κε η αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Άβα Γκάρντνερ

1935 Πέθα­νε ο Αυστρια­κός συν­θέ­της Άλμπαν Μπεργκ.

1940 Β΄ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Το υπο­βρύ­χιο “Παπα­νι­κο­λής”, με κυβερ­νή­τη τον Πλω­τάρ­χη Μίλ­το Ιατρί­δη, επι­τί­θε­ται ενα­ντί­ον μεγά­λης ιτα­λι­κής νηο­πο­μπής στην Αδρια­τι­κή θάλασ­σα και βυθί­ζει στα Στε­νά του Οτρά­ντο τρία ιτα­λι­κά οπλι­τα­γω­γά, που μετέ­φε­ραν πολε­μι­κό υλι­κό στα παρά­λια της Αλβανίας.

1943 Αρχί­ζει η μεγά­λη επί­θε­ση των σοβιε­τι­κών στρα­τευ­μά­των για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ουκρα­νί­ας, η οποία διήρ­κε­σε έως τις 14 Απρι­λί­ου 1944 και κατέ­λη­ξε με την πλή­ρη κατα­στρο­φή 18 Γερ­μα­νι­κών και Ρου­μα­νι­κών μεραρ­χιών, καθώς και τον απο­δε­κα­τι­σμό άλλων 68 (συνο­λι­κές απώ­λειες του εχθρού πάνω από 250.000 άντρες).

1943 Β΄ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο στρα­τη­γός Ντουάιτ Αϊζεν­χά­ου­ερ, μετέ­πει­τα πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, διο­ρί­ζε­ται ανώ­τα­τος στρα­τιω­τι­κός διοι­κη­τής των συμ­μα­χι­κών δυνά­με­ων στην Ευρώ­πη, με από­φα­ση του προ­έ­δρου Ρούσβελτ

1944 Ο ΕΛΑΣ συνε­χί­ζει να ανα­κα­τα­λαμ­βά­νει θέσεις στη Δρα­πε­τσώ­να, χάρη στο αμεί­ω­το θάρ­ρος και την αυτο­θυ­σία των μαχη­τών του. Η προ­ώ­θη­ση των εγχώ­ριων αστι­κών και βρε­τα­νι­κών στρα­τευ­μά­των συνε­χί­στη­κε στη Νέα Σμύρ­νη (όπου ολο­κλη­ρώ­θη­κε η σύμ­πτυ­ξη του ΕΛΑΣ), ενώ αυξή­θη­κε η πίε­ση σε Πλά­κα — Κερα­μει­κό — Ψυρ­ρή. Την ίδια μέρα, βρε­τα­νι­κή νηο­πο­μπή προ­σέγ­γι­σε το λιμά­νι της Μυτι­λή­νης. Η άμε­ση κινη­το­ποί­η­ση των λαϊ­κών οργα­νώ­σε­ων όμως απέ­τρε­ψε την από­βα­σή τους. Χιλιά­δες Μυτι­λη­νιοί, σχη­μα­τί­ζο­ντας ένα ανθρώ­πι­νο τεί­χος, βρο­ντο­φώ­να­ξαν «Go back » («γυρί­στε πίσω»). Επί 3 μέρες ο οπλι­σμέ­νος λαός της Μυτι­λή­νης, μαζί με τον ΕΛΑΣ, ανα­χαί­τι­σε κάθε από­πει­ρα από­βα­σης των Βρε­τα­νών, που τελι­κά ανα­γκά­στη­καν να απο­χω­ρή­σουν (28 Δεκέμβρη).

go back

1951 Η Λιβύη κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Ιτα­λία και απο­κτά πολί­τευ­μα συνταγ­μα­τι­κής μοναρ­χί­ας, υπό το βασι­λιά Ίντρις.

1955 Καταρ­γού­νται τα οκτα­τά­ξια γυμνά­σια στην Ελλά­δα και επα­νέρ­χο­νται τα εξατάξια.

1959 Η δρα­στη­ριό­τη­τα της Ε.Ο.Κ.Α. λήγει όταν επέρ­χε­ται παύ­ση του αγώ­να ανε­ξαρ­τη­σί­ας, μετά τη συμ­φω­νία της Ζυρίχης.

1960 Ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης μελο­ποιεί το “Άξιον Εστί” του Οδυσ­σέα Ελύτη.

1969 Ο Τσαρλς Μάν­σον και τέσ­σε­ρα μέλη του κοι­νο­βί­ου του στις ΗΠΑ κατη­γο­ρού­νται για τις δολο­φο­νί­ες της ηθο­ποιού Σάρον Τέιτ, συζύ­γου του Ρόμαν Πολάν­σκι, και των Λένο και Ρόζ­μα­ρι Λα Μπιάν­κα, ιδιο­κτη­τών αλυ­σί­δας σουπερμάρκετ.

1971 Φοβε­ρή σύγκρου­ση τρέ­νων έξω από την Αθή­να προ­κα­λεί το θάνα­το τεσ­σά­ρων ατό­μων και τον τραυ­μα­τι­σμό 35.

1971 Οι πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι των φυλα­κών Τρι­κά­λων και Χαλ­κί­δας κατε­βαί­νουν σε απερ­γία πεί­νας, σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τις απάν­θρω­πες συν­θή­κες δια­βί­ω­σής τους.

1979 Εκτο­ξεύ­ε­ται με επι­τυ­χία ο πρώ­τος Ευρω­παϊ­κός δια­στη­μι­κός πύραυ­λος («Αριάν‑1»).

1982 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Λουί Αρα­γκόν

Aragon3

1984 Ο αστυ­φύ­λα­κας Χρή­στος Μάτης σκο­τώ­νε­ται από μέλος της “17 Νοέμ­βρη”, κατά τη διάρ­κεια ληστεί­ας στο υπο­κα­τά­στη­μα της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας στα Πετράλωνα.

1989 Μέλη της οργά­νω­σης “17 Νοέμ­βρη” εισέρ­χο­νται κρυ­φά στο στρα­τό­πε­δο Συκου­ρί­ου της Λάρι­σας και αφαι­ρούν 60 αντιαρ­μα­τι­κές ρου­κέ­τες, όπλα, χει­ρο­βομ­βί­δες και σφαίρες.

1992 Πέθα­νε ο Βέλ­γος καρ­του­νί­στας, Πιερ Καλι­φόρντ, που δημιούρ­γη­σε τα “Στρουμ­φά­κια”

strumfakia

1994 Πέθα­νε ο Βρε­τα­νός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Τζον Όσμπορν, (“Οργι­σμέ­να Νιάτα”)

1995 Σημειώ­νε­ται η πρώ­τη νίκη ισλα­μι­κού κόμ­μα­τος σε εκλο­γές στην 72χρονη ιστο­ρία της Τουρ­κί­ας: Το Κόμ­μα της Ευη­με­ρί­ας κερ­δί­ζει το 21,38% των ψήφων, που του εξα­σφα­λί­ζουν την πρώ­τη θέση, αλλά όχι και την πλειο­ψη­φία στο Κοινοβούλιο.

1997 Ο δήμαρ­χος της Βενε­τί­ας παντρεύ­ει τον Αμε­ρι­κα­νό σκη­νο­θέ­τη Γού­ντι Άλεν (62 ετών) και τη φίλη του Σουν Γι Πρε­βέν (27 ετών), θετή κόρη της πρώ­ην συντρό­φου του, Μία Φάροου.

1997 Ο Ίλιτς Ραμί­ρεζ Σάν­τσες, ο γνω­στός τρο­μο­κρά­της με το προ­σω­νύ­μιο “Κάρ­λος το Τσα­κά­λι”, κατα­δι­κά­ζε­ται από γαλ­λι­κό δικα­στή­ριο σε ισό­βιο κάθειρ­ξη για το θάνα­το δύο Γάλ­λων αστυ­νο­μι­κών κι ενός Λιβα­νέ­ζου, στο Λίβανο.

2007 Προ­φυ­λα­κι­στέα κρί­νε­ται η πρώ­ην συνερ­γά­τι­δα του γενι­κού γραμ­μα­τέα του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού Χρή­στου Ζαχό­που­λου, Εύη Τσέ­κου, για εκβί­α­ση σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος και συμ­με­το­χή σε αυτο­κτο­νία με ενδε­χό­με­νο δόλο.

2008 Πέθα­νε ο Άγγλος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Χάρολντ Πίντερ (“Πάρ­τι Γενε­θλί­ων”, “Ο επιστάτης”).

pinter

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο