Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου

622 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται η Εγί­ρα, η μετοι­κε­σία του προ­φή­τη Μωά­μεθ από τη Μέκ­κα στην πόλη Για­τρίμπ, που αργό­τε­ρα θα ονο­μα­στεί Μεδί­να. Αφορ­μή για την από­δρα­ση του Μωά­μεθ από την πόλη της Μέκ­κας στά­θη­κε η απο­κή­ρυ­ξη των ιδε­ών του από το νέο αρχη­γό της δυνα­στεί­ας των Κου­ρές, Αμπού Ζαλ. Η χρο­νιά θα απο­τε­λέ­σει το έτος 1 του μου­σουλ­μα­νι­κού ημερολογίου.

787 Ξεκι­νά τις εργα­σί­ες της η 7η Οικου­με­νι­κή Σύνο­δος (2η της Νίκαιας). Η Σύνο­δος συγκα­λεί­ται από τον Αυτο­κρά­το­ρα Κων­στα­ντί­νο ΣΤ’ και τη μητέ­ρα του, Αυτο­κρά­τει­ρα Ειρή­νη την Αθη­ναία στη Νίκαια της Βιθυ­νί­ας, στο Ναό της Αγί­ας Σοφί­ας, κατό­πιν αίτη­σης του Πατριάρ­χη Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως Ταρα­σί­ου. Θα απο­φα­σί­σει την ανα­στύ­λω­ση των εικό­νων κατα­δι­κά­ζο­ντας την Εικο­νο­μα­χία και την ιδέα της σχη­μα­το­ποί­η­σης της αόρα­της και άυλης Τριάδας.

1664 Η Ολλαν­δία παρα­δί­δει το Νέο Άμστερ­νταμ στην Αγγλία. Το Νέο Άμστερ­νταμ μετο­νο­μά­ζε­ται σε Νέα Υόρκη.

1822 Ο Οδυσ­σέ­ας Ανδρού­τσος ανα­κη­ρύσ­σε­ται αρχι­στρά­τη­γος της Ανα­το­λι­κής Χέρ­σου Ελλά­δος (Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά Ελλά­δα). Στη μεγα­λο­πρε­πή τελε­τή οι αρχιε­ρείς της Αθή­νας και της Θήβας τον ζώνουν με το σπα­θί του Ομέρ Βρυώνη.

1828 Ο Ιωάν­νης Καπο­δί­στριας υπο­γρά­φει το ψήφι­σμα για την ίδρυ­ση Γενι­κού Ταχυ­δρο­μεί­ου για πρώ­τη φορά στην Ελλάδα.

1845 Αυτο­κτο­νεί διω­κό­με­νος και πάμ­πτω­χος ο Ανδρέ­ας Λόντος, μέλος της Φιλι­κής Εται­ρί­ας και πρω­τα­γω­νι­στής της επα­νά­στα­σης του 1821. Μετά το κίνη­μα της 3ης του Σεπτέμ­βρη 1843 ανα­δεί­χθη­κε αντι­πρό­ε­δρος της εθνο­συ­νέ­λευ­σης ενώ στη συνέ­χεια χρη­μά­τι­σε υπουρ­γός στρα­τιω­τι­κών & εσω­τε­ρι­κών στην επα­να­στα­τι­κή κυβέρνηση.

1869 “Μαύ­ρη Παρα­σκευή” στις ΗΠΑ: Σημειώ­νε­ται οικο­νο­μι­κή κρί­ση με από­το­μη και δρα­μα­τι­κή πτώ­ση των χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κών αγο­ρών. Αιτία η από­πει­ρα δύο κερ­δο­σκό­πων, των Τζέιμς Φισκ και Τζέι Γκουλντ, να χει­ρα­γω­γή­σουν την αγο­ρά χρυσού.

1884 Γεν­νή­θη­κε ο Ισμέτ Ινο­νού, τούρ­κος στρα­τη­γός και πολι­τι­κός, που το 1938 δια­δέ­χτη­κε στην προ­ε­δρία της Τουρ­κί­ας τον Κεμάλ Ατατούρκ

1896 Γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας, Φράν­σις Σκοτ Φιτζέραλντ,(«Ο υπέ­ρο­χος Γκάτσμπυ»)

1908 Κηρύσ­σε­ται η Ένω­ση της Κρή­της με την Ελλάδα.

1915 Ορκί­ζε­ται στην Ελλά­δα η φιλο­βα­σι­λι­κή κυβέρ­νη­ση του Αλέ­ξαν­δρου Ζαΐ­μη, σε αντι­κα­τά­στα­ση της κυβέρ­νη­σης Βενι­ζέ­λου που παραιτήθηκε.

1921 Καταρ­γεί­ται η Ύπα­τη Αρμο­στεία στη Σμύρ­νη και μετο­νο­μά­ζε­ται σε Ελλη­νι­κή Γενι­κή Διοί­κη­ση Μικρασίας.

1922 Στα νησιά Χίος και Μυτι­λή­νη όπου είχαν υπο­χω­ρή­σει τα ελλη­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα από τη Μικρά Ασία συγκρο­τεί­ται «Επα­να­στα­τι­κή Επι­τρο­πή» με επι­κε­φα­λής τους Πλα­στή­ρα Γονα­τά.

Με προ­κή­ρυ­ξή της, η «Επα­να­στα­τι­κή Επι­τρο­πή» ζητού­σε τελε­σι­γρα­φι­κά την παραί­τη­ση του βασι­λιά, τη διά­λυ­ση της Βου­λής και το σχη­μα­τι­σμό κυβέρ­νη­σης «αχρό­ου και εμπνε­ού­σης εμπι­στο­σύ­νην εις την Αντάντ» για τη διε­νέρ­γεια εκλογών.

1924 Γεν­νή­θη­κε η μεγά­λη κυρία του θεά­τρου, Βού­λα Ζουμπουλάκη

1927 Iδρύ­ε­ται αυτό­νο­μος οργα­νι­σμός διοί­κη­σης του Λιμέ­να Πει­ραιώς, ο γνω­στός ΟΛΠ.

1948 Στην Ιαπω­νία, το Τεχνι­κό Ινστι­τού­το Ερευ­νών που είχε ιδρύ­σει ο μηχα­νι­κός, Σοϊ­τσί­ρο Χόντα μετο­νο­μά­ζε­ται επι­σή­μως σε Honda Motor Company. Αρχι­κώς κατα­σκευά­ζει μόνο μοτο­σι­κλέ­τες, στη συνέ­χεια και αυτοκίνητα.

1951 Γεν­νή­θη­κε ο ισπα­νός σκη­νο­θέ­της, Πέδρο Αλμοδόβαρ

1952 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός, Νίκος Σεργιανόπουλος

1957 Εγκαι­νιά­ζε­ται στη Βαρ­κε­λώ­νη το στά­διο «Καμπ Νου»,το μεγα­λύ­τε­ρο ποδο­σφαι­ρι­κό γήπε­δο της Ευρώ­πης, έδρα της Μπαρ­τσε­λό­να κι ένας από τους «ναούς» του παγκό­σμιου ποδοσφαίρου.

1957 Ο Πρό­ε­δρος Αϊζεν­χά­ου­ερ δια­τά­ζει την εθνο­φρου­ρά να διευ­κο­λύ­νει τα παι­διά των μαύ­ρων στο Λιτλ Ροκ να πηγαί­νουν σχο­λείο, έπει­τα από τις σφο­δρές αντι­δρά­σεις για την εισ­δο­χή για πρώ­τη φορά αφρο­α­με­ρι­κα­νών στα μέχρι πρό­τι­νος σχο­λεία «μόνο για λευκούς».

1988 Σκάν­δα­λο στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες στη Σεούλ. Ανα­κοι­νώ­νε­ται ότι ο Κανα­δός παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής Μπεν Τζόν­σον αγω­νί­στη­κε ντο­πα­ρι­σμέ­νος. Του αφαι­ρεί­ται το χρυ­σό μετάλ­λιο στα 100 μ. και δεν ανα­γνω­ρί­ζε­ται το παγκό­σμιο ρεκόρ του (9.79″). Πρώ­τος ανα­κη­ρύσ­σε­ται ο Καρλ Λιού­ις με 9.92″.

.… Την ίδια μέρα στη Γαλ­λία, πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη παγκο­σμί­ως μετα­μό­σχευ­ση χεριού από γάλ­λους χει­ρουρ­γούς στη Λυών.

2000 Φεύ­γει από τη ζωή ο κομ­μου­νι­στής Λέων Αυδής, βου­λευ­τής του ΚΚΕ και επι­κε­φα­λής της δημο­τι­κής παρά­τα­ξής του στην Αθήνα.

2000 Ο Κάχι Κακια­σβί­λι κερ­δί­ζει το τρί­το του συνε­χό­με­νο χρυ­σό ολυ­μπια­κό μετάλ­λιο και δεύ­τε­ρο για την Ελλά­δα, στην κατη­γο­ρία των 94 κιλών της άρσης βαρών, στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Σίδνεϊ. Την ίδια μέρα, ο Δημο­σθέ­νης Ταμπά­κος κατα­κτά το αργυ­ρό μετάλ­λιο, στο αγώ­νι­σμα των κρί­κων στην ενόρ­γα­νη γυμνα­στι­κή, με 9.762 βαθμούς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο