Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 24 Φεβρουαρίου

391 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, Θεο­δό­σιος Α’, απα­γο­ρεύ­ει την ειδω­λο­λα­τρία. Στο πλαί­σιο αυτό παύ­ει και η τέλε­ση των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων που είχαν ξεκι­νή­σει το 776 π.Χ.

1821 Ο Αλέ­ξαν­δρος Υψη­λά­ντης κηρύσ­σει στο Ιάσιο την έναρ­ξη του απε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώνα.

1863 Κάνουν για πρώ­τη φορά την εμφά­νι­σή τους σε απο­κριά­τι­κη παρέ­λα­ση στη Νέα Ορλε­ά­νη της Λου­ϊ­ζιά­νας, τα απο­κριά­τι­κα άρματα.

1943  Με την καθο­δή­γη­ση του ΕΑΜ Αθή­νας κηρύσ­σε­ται απερ­γία των εργα­τών, υπαλ­λή­λων, μαθη­τών και πραγ­μα­το­ποιεί­ται μεγά­λη δια­δή­λω­ση στην Αθή­να με συμ­με­το­χή 100.000 λαού για την επι­βί­ω­ση και την ματαί­ω­ση της πολι­τι­κής επιστράτευσης.

Η ορμή του λαού ήταν ασυ­γκρά­τη­τη εκεί­νη τη μέρα, όπως άλλω­στε και τις επό­με­νες. Ομά­δες δια­δη­λω­τών εισέ­βα­λαν στα παλαιά ανά­κτο­ρα και κατέ­κλυ­σαν τα κυβερ­νη­τι­κά γρα­φεία, ενώ ο κύριος όγκος της δια­δή­λω­σης κατευ­θύν­θη­κε στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας — που τότε ήταν στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Μπου­μπου­λί­νας και Τοσίτσα.

Οταν έφτα­σε έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας μίλη­σαν αντι­πρό­σω­ποι του ΕΑΜ. Ανά­με­σά τους και η ΕΠΟ­Νί­τισ­σα Νίκη (πριν μία μέρα είχε ιδρυ­θεί η ΕΠΟΝ), που ενθου­σί­α­σε τους νέους. Μετά τις ομι­λί­ες οι δια­δη­λω­τές κατέ­λα­βαν το υπουρ­γείο κι έβα­λαν φωτιά στα αρχεία του με τους κατα­λό­γους των υπο­ψη­φί­ων προς επιστράτευση.

Αυτό ήταν η αρχή. Την άλλη ημέ­ρα το πρωί ο «Ριζο­σπά­στης» σε έκτα­κτη έκδο­σή του καλού­σε το λαό να συνε­χί­σει τον αγώ­να για να ματαιώ­σει τον κίν­δυ­νο της πολι­τι­κής επι­στρά­τευ­σης. (902.gr)

1946  Ο Χουάν Περόν εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της Αργεντινής.

1981 Ο Εγκέ­λα­δος χτυ­πά τις Αλκυο­νί­δες με 6,6 Ρίχτερ, αφή­νο­ντας πίσω του μεγά­λες κατα­στρο­φές και τους Αθη­ναί­ους να περ­νούν αρκε­τά βρά­δια στα πάρ­κα και τους δρό­μους της πόλης. Ο επί­ση­μος απο­λο­γι­σμός των θυμά­των είναι 20 νεκροί, εκ των οποί­ων οι περισ­σό­τε­ροι από καρ­δια­κή προσβολή.

1983 To E/Γ Ο/Γ Χρυ­σή Αυγή βυθί­ζε­ται στον Κάβο ντ’ Όρο, παρα­σύ­ρο­ντας στο θάνα­το 28 επιβαίνοντες.

1989 Ενα Μπόινγκ 747 της εται­ρί­ας United Airlines, με προ­ο­ρι­σμό τη Νέα Ζηλαν­δία από τη Χαβάη, ανοί­γει κατά τη διάρ­κεια της πτή­σης με απο­τέ­λε­σμα να εκσφεν­δο­νι­στούν στον αέρα 9 άτο­μα, επι­βά­τες και πλήρωμα.

2003 πέθα­νε ο ηθο­ποιός Τίτος Βανδής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο