Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 25η Σεπτεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 25η Σεπτεμβρίου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1066 Η μάχη του Στάμ­φορντ Μπριτζ σημα­το­δο­τεί το τέλος των επι­δρο­μών των Βίκινγκ στην Αγγλία.

1237 Αγγλία και Σκω­τία υπο­γρά­φουν στο Γιορκ συν­θή­κη, με την οποία καθο­ρί­ζουν τη θέση των κοι­νών συνό­ρων τους.

1513 - Ο Ισπα­νός εξε­ρευ­νη­τής Βάσκο Νού­νιες ντε Μπαλ­μπόα φτά­νει στον Ειρη­νι­κό Ωκεανό.

1789 Τίθε­ται σε ισχύ από το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ το Νομο­σχέ­διο των Δικαιω­μά­των. Πρό­κει­ται για 10 τρο­πο­ποι­ή­σεις του Αμε­ρι­κα­νι­κού Συντάγματος.

1818 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη μετάγ­γι­ση αίμα­τος ανθρώ­που στο Guy’s Hospital του Λον­δί­νου. Πρό­κει­ται για μείγ­μα αίμα­τος δια­φό­ρων δοτών. Η μετάγ­γι­ση δεν επι­τυγ­χά­νει και ο ασθε­νής πεθαίνει.

1838 Γεν­νιέ­ται ο ποι­η­τής Αχιλ­λέ­ας Παράσχος.

parasxos

1849 Πέθα­νε ο ήρω­ας του ’21, Νική­τας Στα­μα­τε­λό­που­λος, γνω­στό­τε­ρος ως Νικη­τα­ράς ο Τουρκοφάγος

1883 Δημιουρ­γεί­ται στη Ρωσία η πρώ­τη μαρ­ξι­στι­κή ομά­δα με την ονο­μα­σία «Απε­λευ­θέ­ρω­ση της εργασίας».

1897 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Ουί­λιαμ Φόκνερ, βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας (1949).

fokner

1903 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός ζωγρά­φος Μαρκ Ρόθ­κο, από τους κορυ­φαί­ους εκπρο­σώ­πους του αφη­ρη­μέ­νου εξπρε­σιο­νι­σμού στη ζωγρα­φι­κή. (Θαν. 25/2/1970)

1906 Γεν­νιέ­ται ο μεγά­λος Σοβιε­τι­κός συν­θέ­της Ντμί­τρι Σοστα­κό­βιτς. Για το έργο του και για τη γενι­κό­τε­ρη προ­σφο­ρά του ο Σοστα­κό­βιτς τιμή­θη­κε –μετα­ξύ άλλων- με τον τίτλο του καλ­λι­τέ­χνη του Λαού της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και ανα­κη­ρύ­χτη­κε Ήρω­ας της Σοσια­λι­στι­κής Εργα­σί­ας. Το έργο του συγκα­τα­λέ­γε­ται στα κορυ­φαία του 20ού αιώνα.

sostakovic

1907 Η Νέα Ζηλαν­δία ανα­κη­ρύσ­σε­ται σε κτή­ση στα πλαί­σια της Βρε­τα­νι­κής Αυτοκρατορίας.

1912 Ιδρύ­ε­ται η σχο­λή δημο­σιο­γρα­φί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Κολού­μπια στη Νέα Υόρκη.

1919 Οι αγρό­τες της Θεσ­σα­λί­ας πραγ­μα­το­ποιούν στη Λάρι­σα ευρύ­τα­τη Παν­θεσ­σα­λι­κή Αγρο­τι­κή Σύσκε­ψη, με αφορ­μή την αδυ­να­μία της κυβέρ­νη­σης να εφαρ­μό­σει τα Νομο­θε­τι­κά Δια­τάγ­μα­τα για την απαλ­λο­τρί­ω­ση των μεγά­λων τσιφλικιών.

1926 Στις ΗΠΑ, ο Χέν­ρι Φορντ ανα­κοι­νώ­νει στο προ­σω­πι­κό της αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας του την από­φα­σή του να καθιε­ρώ­σει το οκτά­ω­ρο και την πεν­θή­με­ρη εβδο­μα­διαία απασχόληση.

fornd

1932 Στην Ελλά­δα, διε­ξά­γο­νται βου­λευ­τι­κές εκλο­γές με απλή ανα­λο­γι­κή, που οδη­γούν σε ουσια­στι­κή ισο­πα­λία των δύο μεγά­λων κομ­μά­των, του Λαϊ­κού και των Φιλε­λευ­θέ­ρων. Καθί­στα­ται αδύ­να­τη η συνερ­γα­σία τους για σχη­μα­τι­σμό κυβέρ­νη­σης. Υστε­ρα από δια­βου­λεύ­σεις, πρω­θυ­πουρ­γός θα ανα­λά­βει ο Πανα­γής Τσαλ­δά­ρης του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος. Σύντο­μα θα παρα­δώ­σει την εξου­σία στον Ελευ­θέ­ριο Βενι­ζέ­λο, που θα οδη­γή­σει τη χώρα σε εκλο­γές το Μάρ­τιο του 1933.

1947 Οι μητρο­πο­λί­τες Κοζά­νης Ιωα­κείμ και Ηλεί­ας Αντώ­νιος με επι­στο­λή τους προς τον πρω­θυ­πουρ­γό Θ. Σοφού­λη απαι­τούν το στα­μά­τη­μα του εμφυ­λί­ου πολέμου.

 

1949 Γεν­νή­θη­κε ο ισπα­νός σκη­νο­θέ­της, Πέδρο Αλμοδόβαρ

1955 Γεν­νιέ­ται ο Καρλ-Χάινς Ρου­με­νί­γκε, Γερ­μα­νός ποδοσφαιριστής

1956 Αρχί­ζει τη λει­τουρ­γία του το πρώ­το στον κόσμο υπε­ρα­τλα­ντι­κό καλώ­διο στη Σκωτία.

1960 Καθελ­κύ­ε­ται στις ΗΠΑ το αερο­πλα­νο­φό­ρο «Εντερ­πράιζ», που είναι το πρώ­το που κινεί­ται με ατο­μι­κή ενέργεια.

1961 Στις ΗΠΑ, ο Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ αρχί­ζει τον αγώ­να για τα δικαιώ­μα­τα ψήφου των μαύ­ρων στο Νότο.

1962 Ο Φιντέλ Κάστρο δίνει άδεια στους Σοβιε­τι­κούς να φτιά­ξουν ναυ­τι­κή βάση στην Κού­βα για τον αλιευ­τι­κό στό­λο τους στον Ατλα­ντι­κό. Οι ΗΠΑ αισθά­νο­νται ότι απει­λού­νται άμε­σα και ξανα­θέ­τουν σε ισχύ το “Δόγ­μα Μον­ρόε”, το οποίο τονί­ζει το απα­ρα­βί­α­στο της ζωτι­κής σφαί­ρας συμ­φε­ρό­ντων της Αμερικής.

1962 Η Αλγε­ρι­νή Εθνο­συ­νέ­λευ­ση, με Πρό­ε­δρο τον Φερ­χάτ Αμπάς, εκλέ­γει πρω­θυ­πουρ­γό της χώρας τον Μπεν Μπε­λά. Το πολί­τευ­μα της Αλγε­ρί­ας προσ­διο­ρί­ζε­ται ως «Λαϊ­κή Δημοκρατία».

1964 Αρχί­ζει στη Μοζαμ­βί­κη ένο­πλη εξέ­γερ­ση κατά των Πορ­το­γά­λων ιμπε­ρια­λι­στών, η οποία διαρ­κεί σχε­δόν 12 χρό­νια και οδη­γεί στην ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας (25/6/1975).

1968 Γεν­νιέ­ται ο Willard Carroll “Will” Smith (Γουίλ Σμιθ), Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός και ράπερ (DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince)

1969 - Γεν­νή­θη­κε η Ουα­λή ηθο­ποιός Catherine Zeta-Jones (Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς).

1970 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας Έριχ Μαρία Ρεμάρκ.

remark

1971 Στο Βελι­γρά­δι, ο Τίτο και ο Λεο­νίντ Μπρέζ­νιεφ υπο­γρά­φουν δια­κή­ρυ­ξη, με την οποία εγγυώ­νται την ανε­ξαρ­τη­σία της Γιουγκοσλαβίας.

1972 Στη Νορ­βη­γία, οι ψηφο­φό­ροι τάσ­σο­νται κατά της έντα­ξης στην ΕΟΚ με 53,5%.

1973 Μαζι­κή φοι­τη­τι­κή δια­δή­λω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στους δρό­μους της Αθή­νας σε ένδει­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης προς τον λαό της Χιλής όπου οι πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες με την υπο­στή­ρι­ξη των ΗΠΑ είχαν ανα­τρέ­ψει τον Σοσια­λι­στή πρό­ε­δρο Σ. Αλιέ­ντε και είχαν εγκα­θι­δρύ­σει στρα­τιω­τι­κή δικτατορία.

1974 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο του νόμι­μου “Ριζο­σπά­στη”

rizospastis

1977 Η δολο­φο­νία του Στιβ Μπί­κο κλο­νί­ζει το απαρτχάιντ

bico

1978 Boeing 727 συγκρού­ε­ται με Cessna στο Σαν Ντιέ­γκο, σκο­τώ­νο­ντας 144 άτομα.

1982 Η Σοφία Σακο­ρά­φα πετυ­χαί­νει παγκό­σμιο ρεκόρ ακο­ντι­σμού στα Χανιά, με βολή στα 74,20 μ. Ο προη­γού­με­νος Έλλη­νας που κατεί­χε παγκό­σμιο ρεκόρ ήταν το 1970 ο Χρή­στος Παπα­νι­κο­λά­ου στο άλμα επί κοντώ (5,49 μ.).

1984 Δολο­φο­νή­θη­κε από τον Πρό­ε­δρο των Ελλή­νων Λογο­τε­χνών, Αθα­νά­σιο Νάσιου­τζικ, ο συγ­γρα­φέ­ας, Αθα­νά­σιος Διαμαντόπουλος.

1988 Εορ­τά­ζε­ται με λαμπρό­τη­τα η 900ετηρίδα της Μονής Πάτμου, με επι­κε­φα­λής τον Οικου­με­νι­κό Πατριάρ­χη Δημή­τριο τον Α΄.

1991 Κοι­νο­τι­κό έπαι­νο απο­σπά το ελλη­νι­κό πολε­ο­δο­μι­κό σχέ­διο για την Καλα­μά­τα, που καταρ­τί­στη­κε μετά το σει­σμό του 1986.

1992 Μόσχα και Ουά­σινγ­κτον εξα­λεί­φουν ένα από τα τελευ­ταία κατά­λοι­πα του Ψυχρού Πολέ­μου, επι­τρέ­πο­ντας την ελεύ­θε­ρη δια­κί­νη­ση των δημο­σιο­γρά­φων και των επι­χει­ρη­μα­τιών που εργά­ζο­νται στην ΕΣΣΔ ή στις ΗΠΑ.

1996 Ορκί­ζε­ται ο πρω­θυ­πουρ­γός Κώστας Σημί­της και τα μέλη του νέου υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου, ενώ­πιον του Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, Κωστή Στεφανόπουλου.

2005 Η Εθνι­κή ομά­δα της Ελλά­δος στο μπά­σκετ κατα­κτά το 34ο Πανευ­ρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα για δεύ­τε­ρη φορά στην ιστο­ρία της, κερ­δί­ζο­ντας στον τελι­κό στο Βελι­γρά­δι τη Γερ­μα­νία με 78–62. Ο Πανα­γιώ­της Γιαν­νά­κης είναι ο μόνος που έχει κατα­φέ­ρει να στε­φθεί πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης ως παί­κτης (το 1987) και ως προ­πο­νη­τής (2005).

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο