Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 25 Απριλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου μας και του κόσμου

Σαν σήμερα
25 Απριλίου _Τι έγινε
στον κόσμο και στην Ελλάδα;

1599 Γεν­νή­θη­κε ο ηγέ­της της αγγλι­κής επα­νά­στα­σης και προ­στά­της της Αγγλί­ας, Όλι­βερ Κρόμγουελ

1744 Πέθα­νε ο Άντερς Κέλ­σιους, Σου­η­δός αστρο­νό­μος, δημιουρ­γός της κλί­μα­κας μέτρη­σης της θερ­μο­κρα­σί­ας που φέρει το όνο­μά του

1719 Ο Ροβιν­σώ­νας Κρού­σος παίρ­νει «σάρ­κα και οστά» μέσα από την πένα του άγγλου συγ­γρα­φέα Ντά­νιελ Ντεφόε.

1792 Ο ληστής ταξι­διω­τών, Νίκο­λας Πελε­τιέρ, είναι ο πρώ­τος άνθρω­πος στις ΗΠΑ, που εκτε­λεί­ται με τη γκιλοτίνα.

1792 Ο Γάλ­λος συν­θέ­της και ποι­η­τής Ροζέ Ντε­λίλ συν­θέ­τει την «Μασ­σα­λιώ­τι­δα», τον ύμνο της Γαλ­λι­κής αστι­κής Επα­νά­στα­σης, ένα τρα­γού­δι που μετα­λα­μπά­δευ­σε το πνεύ­μα της Επα­νά­στα­σης σ’ όλα τα μήκη και πλά­τη του κόσμου. Αργό­τε­ρα, η «Μασ­σα­λιώ­τι­δα» έγι­νε ο εθνι­κός ύμνος της Γαλλίας.

massaliotida

1840 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος συν­θέ­της, Πιότρ Ίλιτς Τσαϊ­κόφ­σκι («Ο Καρυο­θραύ­στης», «Η Λίμνη των Κύκνων»)

caikofski

1850 Ο Πάουλ Γιού­λιους φον Ρόι­τερ, ιδρυ­τής του πρα­κτο­ρεί­ου ειδή­σε­ων Reuters, χρη­σι­μο­ποιεί 40 περι­στέ­ρια για να μετα­φέ­ρει στους πελά­τες του το κλεί­σι­μο των τιμών του χρηματιστηρίου.

1859 Δίνε­ται η επί­ση­μη άδεια για τη διά­νοι­ξη της Διώ­ρυ­γας του Σουέζ.

1874 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός εφευ­ρέ­της του ασυρ­μά­του, Γου­λιέλ­μο Μαρκόνι

1915 Δυνά­μεις Νεο­ζη­λαν­δών και Αυστρα­λών επι­χει­ρούν από­βα­ση στις τουρ­κι­κές ακτές της Καλ­λί­πο­λης, στο πλαί­σιο του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Κατά τη διάρ­κεια των συγκρού­σε­ων που διήρ­κε­σαν οκτώ μήνες σκο­τώ­θη­καν περί­που 7.000 Αυστρα­λοί και 2.000 Νεοζηλανδοί.

1917 Γεν­νή­θη­κε  η Ella Fitzgerald (Έλλα Φιτζέ­ραλντ – πέθα­νε 15 Ιου­νί­ου 1996) Αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια της τζαζ. Στη διάρ­κεια της στα­διο­δρο­μί­ας της, που διήρ­κε­σε περί­που έξι δεκα­ε­τί­ες, απέ­κτη­σε παγκό­σμια φήμη και κατα­ξιώ­θη­κε διε­θνώς, ξεχω­ρί­ζο­ντας χάρη στις ιδιαί­τε­ρες φωνη­τι­κές ικα­νό­τη­τές της. Κέρ­δι­σε 14 βρα­βεία Γκρά­μι και γνώ­ρι­σε πολυά­ριθ­μες τιμη­τι­κές διακρίσεις.

1920 Το Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο των Συμ­μά­χων προ­σφέ­ρει την κηδε­μο­νία των Αρμε­νί­ων στις ΗΠΑ και των Παλαι­στι­νί­ων στη Βρετανία.

1929 Το γερ­μα­νι­κό κρά­τος παίρ­νει δάνειο από τις μεγά­λες τρά­πε­ζες, επει­δή δεν έχει χρή­μα­τα να πλη­ρώ­σει τους μισθούς των δημό­σιων υπαλ­λή­λων και να χρη­μα­το­δο­τή­σει επι­δό­μα­τα ανεργίας

1940 Γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Αλ Πατσί­νο ένας από τους κορυ­φαί­ους ηθο­ποιούς όλων των επο­χών. Ερμή­νευ­σε μερι­κούς από τους πιο αξιο­μνη­μό­νευ­τους ρόλους στην ιστο­ρία του σύγ­χρο­νου κινη­μα­το­γρά­φου, ενώ η τεχνι­κή του έχει γίνει αντι­κεί­με­νο μελέ­της από τους νεό­τε­ρους ηθο­ποιούς. Έχει προ­τα­θεί εννέα φορές για βρα­βείο Όσκαρ, έχο­ντας κερ­δί­σει τελι­κά το βρα­βείο Α’ Ανδρι­κού Ρόλου για την ται­νία Άρω­μα Γυναί­κας (1992). Επί­σης έχει βρα­βευ­τεί με τέσ­σε­ρις Χρυ­σές Σφαί­ρες, δυο Βρα­βεία Έμμυ, ένα Βρα­βείο Βρε­τα­νι­κής Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρά­φου, δύο SAG και δυο θεα­τρι­κά Βρα­βεία Tony.
Οι νίκες του στα βρα­βεία Όσκαρ, Έμμυ και Tony, τον έχουν κατα­τά­ξει στους ελά­χι­στους ηθο­ποιούς που έχουν κερ­δί­σει το Τρι­πλ Κρά­ουν της υπο­κρι­τι­κής. Επι­πλέ­ον έχει βρα­βευ­τεί για το σύνο­λο της καριέ­ρας του με το τιμη­τι­κό βρα­βείο στις Χρυ­σές Σφαί­ρες (Σέσιλ Ντε Μιλ) το 2001, το Βρα­βείο για την πορεία του στον Κινη­μα­το­γρά­φο από το Αμε­ρι­κα­νι­κό Ινστι­τού­το Κινη­μα­το­γρά­φου (AFI) το 2007, το Εθνι­κό Μετάλ­λιο Τεχνών το 2012 και το Βρα­βείο Κένε­ντι το 2016.

1946 Γεν­νή­θη­κε ο Γιάν­νης Σμαραγδής.

1942 Στην Κίνα, στην κατει­λημ­μέ­νη από τους Ιάπω­νες πόλη Μπεν­χί, σημειώ­νε­ται ένα από τα χει­ρό­τε­ρα δυστυ­χή­μα­τα σε ανθρα­κω­ρυ­χείο. Οι νεκροί ξεπερ­νούν τους 1.500.

1945 Αρχί­ζει η ιδρυ­τι­κή συν­διά­σκε­ψη των Ηνω­μέ­νων Εθνών στο Σαν Φραν­σί­σκο των ΗΠΑ.

1945 Τα σοβιε­τι­κά και αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα συνα­ντιό­νται στον ποτα­μό Έλβα.

1947 Γεν­νή­θη­κε ο Hendrik Johannes Cruijff (Γιό­χαν Κρόιφ), Ολλαν­δός ποδο­σφαι­ρι­στής , (πέθα­νε – 24 Μαρ­τί­ου 2016) που αγω­νι­ζό­ταν ως επι­θε­τι­κός. Θεω­ρεί­ται ως ο κορυ­φαί­ος Ευρω­παί­ος ποδο­σφαι­ρι­στής όλων των επο­χών και στο ανώ­τα­το επί­πε­δο στην ποδο­σφαι­ρι­κή ιστο­ρία. Στις εκλο­γές της IFFHS για την ανά­δει­ξη των καλύ­τε­ρων του 20ού αιώ­να κατέ­λα­βε τη 2η θέση πίσω μόνο από τον Πελέ και ήταν ο πρώ­τος Ευρω­παί­ος. Επί­σης, εκλέ­χθη­κε 3ος καλύ­τε­ρος παί­κτης του 20ού αιώ­να και πρώ­τος Ευρω­παί­ος σε ειδι­κή ψηφο­φο­ρία του περιο­δι­κού France Football, ανά­με­σα στους νικη­τές της Χρυ­σής Μπά­λας. Μετά το τέλος της ποδο­σφαι­ρι­κής του καριέ­ρας έγι­νε προ­πο­νη­τής με μεγά­λες επι­τυ­χί­ες στο υψη­λό­τε­ρο επί­πε­δο θεω­ρού­με­νος ως ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους με ιδιαί­τε­ρη επιρ­ροή στη σύγ­χρο­νη ιστο­ρία του αθλή­μα­τος. Το 2019 ψηφί­στη­κε τέταρ­τος καλύ­τε­ρος προ­πο­νη­τής όλων των επο­χών από το France Football με πρώ­το το δάσκα­λό του Ρίνους Μίχελς.

1953 Οι επι­στή­μο­νες Φράν­σις Κρικ και Τζέιμς Γουό­τσον δημο­σιεύ­ουν την πρω­το­πο­ρια­κή εργα­σία τους για τη χημι­κή δομή του DNA. Για την ανα­κά­λυ­ψή τους αυτή, που χαρα­κτη­ρί­στη­κε ως η μεγα­λύ­τε­ρη του 20ου αιώ­να, θα τιμη­θούν με το βρα­βείο Νόμπελ το 1962.

1954 Οι ΗΠΑ πραγ­μα­το­ποιούν για πρώ­τη φορά πυρη­νι­κή δοκι­μή στα νησιά Μπικίνι.

1959 Ο πρώ­τος άνθρω­πος που ‑όπως θα απο­κα­λυ­φθεί αργό­τε­ρα- πάσχει από AIDS, εισέρ­χε­ται στο Βασι­λι­κό Νοσο­κο­μείο του Μάν­τσε­στερ. Είναι ναυ­τι­κός στο επάγ­γελ­μα και θα πεθά­νει 4,5 μήνες αργότερα.

1559 Συνε­δριά­ζει η Επι­τρο­πή Διε­θνών Βρα­βεί­ων «Λένιν», η οποία απο­φα­σί­ζει την απο­νο­μή του στον κομ­μου­νι­στι­κή ποι­η­τή Κώστα Βάρ­να­λη

1961 Κατο­χυ­ρώ­νε­ται στον αμε­ρι­κα­νό Ρόμπερτ Νόις η πατέ­ντα για το πρώ­το ολο­κλη­ρω­μέ­νο κύκλωμα.

1967 Στις ΗΠΑ, ο κυβερ­νή­της του Κολο­ρά­ντο, Τζον Λοβ, υπο­γρά­φει τον πρώ­το νόμο, που νομι­μο­ποιεί την έκτρωση.

1967 Δολο­φο­νεί­ται στον Ιππό­δρο­μο του Φαλή­ρου από τον ανθυ­πί­λαρ­χο Κ. Κώτσα­ρη ο κρα­τού­με­νος Πανα­γιώ­της Ελής.

panagiotis elis

Αφιέ­ρω­μα Πορ­το­γα­λία ~1: Στα 100 χρό­νια από την ίδρυ­ση του ΚΚ – 49 από την «επα­νά­στα­ση» των γαρυφάλλων

1974 Ξεκι­νά η «Επα­νά­στα­ση των Γαρυ­φάλ­λων» στην Πορ­το­γα­λία, μετά από την ανα­τρο­πή της δικτα­το­ρί­ας που διαρ­κού­σε από το 1926 από το «Κίνη­μα των Ενό­πλων Δυνά­με­ων». Με τη μαζι­κή είσο­δο των λαϊ­κών μαζών στο προ­σκή­νιο πήρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά λαϊ­κής επα­νά­στα­σης και πυρο­δό­τη­σε βαθιούς μετα­σχη­μα­τι­σμούς στην πορ­το­γα­λι­κή κοι­νω­νία και σήμα­ναν την απε­λευ­θέ­ρω­ση των αποι­κιών. Στις 25 Νοεμ­βρί­ου 1975 όμως επι­κρά­τη­σε η αντεπανάσταση.

Αφιέ­ρω­μα Πορ­το­γα­λία ~2: από την «επα­νά­στα­ση» των γαρυ­φάλ­λων στο συμ­βι­βα­σμό και την ευρωλαγνεία

1981 Περισ­σό­τε­ροι από 100 εργά­τες εκτί­θε­νται στη ραδιε­νέρ­γεια κατά τη διάρ­κεια επι­σκευών του πυρη­νι­κού εργο­στα­σί­ου στην Τσου­ρού­γκα της Ιαπωνίας.

1994 Πέθα­νε ο Γιώρ­γος Γεν­νη­μα­τάς (γενν. 30 Ιου­νί­ου 1939), ιδρυ­τι­κό μέλος του ΠΑΣΟΚ, βου­λευ­τής και υπουρ­γός  επί κυβερ­νή­σε­ων Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου. Υπέρ­μα­χος των καπι­τα­λι­στι­κών ανα­διαρ­θρώ­σε­ων _με το όνο­μά του έχουν συν­δε­θεί η Ανα­γνώ­ρι­ση της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, η επι­στρο­φή των πολι­τι­κών προ­σφύ­γων, το Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας (Ε.Σ.Υ.) και η ψήφος στα 18.

1995 Πέθα­νε η αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός και χορεύ­τρια, Τζίν­τζερ Ρότζερς.

2001 — Ειδι­κοί του ΟΗΕ ανα­φέ­ρουν ότι για πρώ­τη φορά έπει­τα από χρό­νια, το προ­στα­τευ­τι­κό στρώ­μα όζο­ντος πάνω από το Βόρειο Πόλο φαί­νε­ται ότι έχει σταθεροποιηθεί.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο