Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 25 Δεκεμβρίου

4 π.Χ., σύμ­φω­να με πολ­λούς ερευ­νη­τές, γεν­νή­θη­κε ο Ιησούς Χρι­στός (το έτος 0, σύμ­φω­να με τον Διο­νύ­σιο τον Μικρό)

Χρι­στού­γεν­να: Η μεγά­λη νύχτα των θεών (πολ­λοί θεοί, ίδια κόλπα)

274 Ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας Αυρη­λια­νός αφιε­ρώ­νει ένα ναό στο θεό Ήλιο, την ημέ­ρα που οι Ρωμαί­οι γιορ­τά­ζουν τη χει­με­ρι­νή ιση­με­ρία και την ανα­γέν­νη­ση του ήλιου.

336 Γιορ­τά­ζο­νται για πρώ­τη φορά τα Χρι­στού­γεν­να στη Ρώμη.

Πότε καθιε­ρώ­θη­κε η γιορ­τή των Χριστουγέννων

376 Καθιε­ρώ­νε­ται στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας (Βυζα­ντι­νής) ο εορ­τα­σμός των Χρι­στου­γέν­νων στις 25 Δεκεμβρίου.

390 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου Μέγας Θεο­δό­σιος παρα­δέ­χε­ται την ενο­χή του σε διά­πρα­ξη μαζι­κών φόνων στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και προ­βαί­νει σε δημό­σια απο­λο­γία, ενώ­πιον του αρχιε­πι­σκό­που Μεδιο­λά­νων Αμβροσίου.

800 Ο πάπας Λέων ΙΙΙ στέ­φει αυτο­κρά­το­ρα της Αγί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας τον Καρλομάγνο.

820 Δολο­φο­νεί­ται ο αυτο­κρά­το­ρας Λέων Ε’ εντός του Ιερού Ναού των Ανα­κτό­ρων. Στο θρό­νο ανέρ­χε­ται ο Μιχα­ήλ Β’ Τραυλός.

876 Ο βυζα­ντι­νός διοι­κη­τής του Υδρού­ντος (Otranto) απο­σπά το Μπά­ρι από τους Φρά­γκους και το καθι­στά προ­πύρ­γιο της εξόρ­μη­σης των βυζα­ντι­νών στη νότια Ιταλία.

1000 Ιδρύ­ε­ται το Βασί­λειο της Ουγ­γα­ρί­ας από τον Στέ­φα­νο Α’.

1059 Ο αυτο­κρά­το­ρας Ισα­ά­κιος Α’ Κομνη­νός παραι­τεί­ται από τον βυζα­ντι­νό θρό­νο και τον δια­δέ­χε­ται ο Κων­στα­ντί­νος Ι’ Δούκας.

1066 Ο Γου­λιέλ­μος ο Κατα­κτη­τής στέ­φε­ται βασι­λιάς της Αγγλίας.

1100 Ο Βαλ­δουί­νος Α’ στέ­φε­ται στη Βασι­λι­κή της Γεν­νή­σε­ως βασι­λιάς της Ιερουσαλήμ.

1223 Ο Άγιος Φρα­γκί­σκος της Ασί­ζης φτιά­χνει την πρώ­τη σκη­νή της Γέν­νη­σης (Φάτ­νη).

1261 Ο 11χρονος βυζα­ντι­νός αυτο­κρά­το­ρας Ιωάν­νης Δ’ Λάσκα­ρης καθαι­ρεί­ται και τυφλώ­νε­ται με δια­τα­γή του συναυ­το­κρά­το­ρα Μιχα­ήλ Η΄ Παλαιολόγου.

1642 Γεν­νή­θη­κε  ο Αγγλο­ε­βραί­ος φυσι­κός, μαθη­μα­τι­κός και αστρο­νό­μος, Άιζα­ακ Νιού­τον, γνω­στό­τε­ρος στην Ελλά­δα ως Ισα­άκ Νεύτων

1734 Το Ορα­τό­ριο των Χρι­στου­γέν­νων του Γιό­χαν Σεμπά­στιαν Μπαχ παρου­σιά­ζε­ται για πρώ­τη φορά στον Άγιο Θωμά της Λειψίας.

1741 Ο Σου­η­δός αστρο­νό­μος Άντερς Κέλ­σιους εισά­γει την εκα­το­ντα­βάθ­μια κλί­μα­κα μέτρη­σης της θερ­μο­κρα­σί­ας, που έκτο­τε φέρει το επώ­νυ­μό του.

1818 Το γνω­στό­τε­ρο, ίσως, χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο τρα­γού­δι του Φραντς Γιό­ζεφ Γκρού­μπερ Silent Night (Άγια Νύχτα) παρου­σιά­ζε­ται για πρώ­τη φορά στο Ναό του Αγί­ου Νικο­λά­ου στο   μικρό χωριό Όμπερ­ντορφ της Αυστρί­ας το 1818 και μετά ξεχά­στη­κε, μέχρι το 1825 που ανα­κά­λυ­ψε την παρ­τι­τού­ρα ένας επι­σκευα­στής εκκλη­σια­στι­κών οργά­νων… Η «Άγια Νύχτα» έχει μετα­φρα­στεί σε περισ­σό­τε­ρες από 300 γλώσ­σες σε όλο τον κόσμο.

1821 Γεν­νή­θη­κε η ιδρύ­τρια του αμε­ρι­κα­νι­κού Ερυ­θρού Σταυ­ρού, Κλά­ρα Μπάρτον

1822 Οι υπε­ρα­σπι­στές του Μεσο­λογ­γί­ου, υπό τον Μ. Μαυ­ρο­κορ­δά­το, απο­κρού­ουν με επι­τυ­χία μεγά­λη επί­θε­ση 20.000 περί­που Τούρ­κων, υπό τον Ομέρ Βρυώνη.

1832 Ο πρώ­τος προ­φή­της της Εκκλη­σί­ας των Μορ­μό­νων, Τζό­ζεφ Σμιθ, προ­λέ­γει τον Αμε­ρι­κα­νι­κό Εμφύ­λιο (1861).

1870 Γεν­νή­θη­κε η Πολω­νο­α­με­ρι­κα­νί­δα επι­χει­ρη­μα­τί­ας Έλε­να Ρου­μπιν­στάιν, ιδρύ­τρια της ομώ­νυ­μης εται­ρεί­ας καλλυντικών

1878 Γεν­νή­θη­κε ο Ελβε­το­α­με­ρι­κα­νός οδη­γός αγώ­νων ταχύ­τη­τας και ιδρυ­τής της ομώ­νυ­μης αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας, Λουίς Σεβρολέτ

1887 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός μεγα­λο­ξε­νο­δό­χος, Κόν­ραντ Χίλ­τον, που έδω­σε το επώ­νυ­μό του στη γνω­στή αλυ­σί­δα ξενοδοχείων

1899 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Χάμ­φρεϊ Μπόγκαρντ

1911 Με ελλη­νι­κό βασι­λι­κό διά­ταγ­μα ορί­ζε­ται ότι οι αρε­ο­πα­γί­τες θα φέρουν τήβεν­νο, όταν βρί­σκο­νται στην έδρα.

1926 Ο Χιρο­χί­το ανε­βαί­νει στο «θρό­νο του παγο­νιού». Θα παρα­μεί­νει αυτο­κρά­το­ρας της Ιαπω­νί­ας ως το θάνα­τό του το 1989.

1932 Ισχυ­ρός σει­σμός, μεγέ­θους 7,6 Ρίχτερ συγκλο­νί­ζει την περιο­χή Τσάν­γκ­μα της Κίνας και προ­κα­λεί το θάνα­το 70.000 ανθρώπων.

1938 Η Βίβιαν Λι περ­νά­ει από οντι­σιόν και επι­λέ­γε­ται από το σκη­νο­θέ­τη Ντέι­βιντ Σέλ­τζ­νικ για το ρόλο της Σκάρ­λετ Ο’ Χάρα στο «Όσα παίρ­νει ο Άνεμος».

1938 Πεθαί­νει ο Τσέ­χος συγ­γρα­φέ­ας επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας Κάρελ Τσά­πεκ, ο πρώ­τος που χρη­σι­μο­ποί­η­σε τη λέξη «ρομπότ» (εργά­της).

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η βρε­τα­νι­κή φρου­ρά στο Χονγκ Κονγκ παρα­δί­δε­ται στους Ιάπωνες.

1944 Στη διάρ­κεια της νύχτας της 24ης προς 25η Δεκέμ­βρη, ειδι­κό από­σπα­σμα του ΕΛΑΣ μετέ­φε­ρε υπο­γεί­ως ένα περί­που τόνο δυνα­μί­τη, τον οποίο και τοπο­θέ­τη­σε κατάλ­λη­λα στα θεμέ­λια του ξενο­δο­χεί­ου «Μεγά­λη Βρε­τα­νία» στο Σύνταγ­μα, που λει­τουρ­γού­σε ως Στρα­τη­γείο των Βρε­τα­νών και εγχώ­ριων αστι­κών δυνά­με­ων. Όταν όμως έγι­νε γνω­στό ότι κατέ­φθα­σε στην Αθή­να ο Ου. Τσόρ­τσιλ (25 Δεκέμ­βρη) και ενδε­χο­μέ­νως να διέ­με­νε στο «Μεγά­λη Βρε­τα­νία» η επι­χεί­ρη­ση ακυρώθηκε.

25 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 1944 H επι­χεί­ρη­ση των υπο­νό­μων της Αθήνας

1947 Ο Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός επι­τί­θε­ται και κατα­λαμ­βά­νει την Κόνιτσα.

1973 Καταρ­ρέ­ει το APRANET (πρώ­ι­μο Ίντερ­νετ) από ιό.

1973 Πέθα­νε ο Τούρ­κος στρα­τη­γός και πολι­τι­κός, Ισμέτ Ινο­νού, (Μου­στα­φά Ισμέτ Πασά), ο οποί­ος το 1938 δια­δέ­χτη­κε στην προ­ε­δρία της Τουρ­κί­ας τον Κεμάλ Ατατούρκ

1977 Πέθα­νε  ο Άγγλος ηθο­ποιός, Τσάρ­λι Τσά­πλιν (Σαρ­λό)

Τσάρ­λι Τσά­πλιν, εξέ­φρα­σε τον ανθρώ­πι­νο πόνο, την ανθρώ­πι­νη δυστυ­χία μέσα στις απάν­θρω­πες συν­θή­κες του καπιταλισμού

1979 Η Αίγυ­πτος αρχί­ζει ευρεί­ας κλί­μα­κας εργα­σί­ες συντή­ρη­σης και απο­κα­τά­στα­σης της περί­φη­μης Σφίγγας.

1983 Πέθα­νε  ο Ισπα­νός σου­ρε­α­λι­στής ζωγρά­φος, Χουάν Μιρό

1989 Ο Νικο­λάε Τσα­ου­σέ­σκου και η γυναί­κα του Έλε­να, κατα­δι­κά­ζο­νται σε θάνα­το από στρα­το­δι­κείο και εκτε­λού­νται για γενοκτονία.

1991 Ο Μιχα­ήλ Γκορ­μπα­τσόφ παραι­τεί­ται από πρό­ε­δρος της ΕΣΣΔ, μετά την από­φα­ση 11 Δημο­κρα­τιών να σχη­μα­τί­σουν Κοι­νο­πο­λι­τεία Ανε­ξαρ­τή­των Κρα­τών (ΚΑΚ). Η κόκ­κι­νη σημαία με το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο υπο­στέ­λε­ται από το Κρεμλίνο.

ΕΣΣΔ 1991 – «Όμως εγώ δεν παρα­δέ­χτη­κα την ήττα…»

1995 Κρί­ση των Ιμί­ων: Το τουρ­κι­κό φορ­τη­γό πλοίο Φιγκέν Ακάτ προ­σα­ρά­ζει σε αβα­θή ύδα­τα κοντά στην Ανα­το­λι­κή Ίμια και εκπέ­μπει σήμα κιν­δύ­νου. Ο πλοί­αρ­χός του αρνεί­ται βοή­θεια από το Λιμε­νι­κό, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι βρί­σκε­ται σε τουρ­κι­κή περιο­χή και ότι οι μόνες αρμό­διες είναι οι αρχές της χώρας του.

1995 Πέθα­νε  ο ιτα­λο­α­με­ρι­κα­νός ηθο­ποιός και τρα­γου­δι­στής, Ντιν Μάρτιν

2006 Πέθα­νε  ο Αμε­ρι­κα­νός τρα­γου­δο­ποιός, Τζέιμς Μπρά­ουν, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και «Νονός της Σόουλ»

2008 Πέθα­νε  η Αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια, χορεύ­τρια και ηθο­ποιός, Έρθα Κιτ.

2016 Αερο­πο­ρι­κή τρα­γω­δία στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα με 92 νεκρούς. Οι 64 εξ αυτών μέλη της Χορω­δί­ας του Κόκ­κι­νου Στρα­τού (χορω­δία Αλε­ξά­ντροφ) γνω­στή κι ως το «Τάγ­μα που τρα­γου­δά­ει». Το Τάγ­μα που με τη γλώσ­σα της μου­σι­κής εξέ­φρα­σε τον παλ­λαϊ­κό αντι­φα­σι­στι­κό αγώ­να του σοβιε­τι­κού λαού.

Ανή­με­ρα των Χρι­στου­γέν­νων, το «Τάγ­μα που τρα­γου­δά­ει» έχα­σε το ένα τρί­το των μελών του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο