Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 25 Ιουνίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 25 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε 

1678 Η Ενε­τή μαθη­μα­τι­κός, Έλε­να Κορ­νά­ρο Πισκό­πια, γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που λαμ­βά­νει διδα­κτο­ρι­κό δίπλωμα.

1795 Γάλ­λοι βασι­λό­φρο­νες και Βρε­τα­νοί στρα­τιώ­τες απο­βι­βά­ζο­νται στις Γαλ­λι­κές ακτές της Βρε­τά­νης για να κατα­πνί­ξουν τη Γαλ­λι­κή αστι­κή Επανάσταση.

1822 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός παρα­μυ­θάς, Ε.Τ.Α. Χόφ­μαν («Καρυο­θραύ­στης»)

1826 Στη μάχη του Διρού, οι οπλι­σμέ­νες με δρε­πά­νια Μανιά­τισ­σες στα­μα­τούν τους Αιγύ­πτιους του Ιμπρα­ήμ, που έκα­ναν αιφ­νι­δια­στι­κή από­βα­ση, για να πλα­γιο­κο­πή­σουν τους οχυ­ρω­μέ­νους, στα στε­νά του Αρμυ­ρού, Μανιά­τες. Μετά από αυτό, ο Ιμπρα­ήμ εγκα­τέ­λει­ψε κάθε σκέ­ψη να πάρει τη Μάνη.

1852 Γεν­νή­θη­κε ο διά­ση­μος Κατα­λα­νός αρχι­τέ­κτο­νας, Αντό­νιο Γκα­ου­ντί, ο οποί­ος στό­λι­σε με τις δημιουρ­γί­ες του τη Βαρκελώνη

1876 Στη μάχη του Λιτλ Μπιγκ Χορν (25–26/6/1876), οι Ινδιά­νοι Ντα­κό­τα, Τσε­γιέν και Αρά­πα­χο, κατα­τρο­πώ­νουν το 7ο Σύνταγ­μα Ιππι­κού των ΗΠΑ υπό τον συνταγ­μα­τάρ­χη Κάστερ, ο οποί­ος πέθα­νε μαζί με τους 267 άνδρες του. Πρό­κει­ται για μια από τις λίγες νίκες που πέτυ­χαν οι ιθα­γε­νείς Αμε­ρι­κα­νοί απέ­να­ντι στον επε­κτα­τι­σμό των ΗΠΑ κατά τον «Μεγά­λο Πόλε­μο των Σιού» το 1876.

1903 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος συγ­γρα­φέ­ας, Τζορτζ Όργου­ελ, («Η φάρ­μα των ζώων», «1984»)

1925 Στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα εκδη­λώ­νε­ται στην Ελλά­δα. Ο στρα­τη­γός Θεό­δω­ρος Πάγκα­λος ανα­τρέ­πει την κυβέρ­νη­ση Μιχα­λα­κο­πού­λου και εγκα­θι­δρύ­ει δικτα­το­ρία, την οποία επι­χει­ρεί να καλύ­ψει με κοι­νο­βου­λευ­τι­κό μαν­δύα σχη­μα­τί­ζο­ντας κυβέρ­νη­ση, στην οποία παρέ­χουν την εμπι­στο­σύ­νη τους όλα σχε­δόν τα αστι­κά κόμματα.

1936 Η εθνι­κή μας ομά­δα μπά­σκετ δίνει τον πρώ­το διε­θνή αγώ­να της, με αντί­πα­λο την Τουρ­κία. Θα ηττη­θεί με 49–12.

1940 Β’ παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο Αδόλ­φος Χίτλερ ξενα­γεί­ται στο Παρίσι.

1941 Β’ παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η ιτα­λι­κή σημαία υψώ­νε­ται στην Ακρό­πο­λη, δίπλα στη γερ­μα­νι­κή και την ελλη­νι­κή. Οι Ιτα­λοί κατα­θέ­τουν στε­φά­νια στο μνη­μείο του Αγνω­στου Στρατιώτη.

1942 Β’ παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο υπο­στρά­τη­γος Ντουάιτ Αϊζεν­χά­ου­ερ ανα­λαμ­βά­νει τη διοί­κη­ση των δυνά­με­ων των ΗΠΑ στην Ευρώ­πη, με βάση το Λονδίνο.

1943 Σχε­δόν 100.000 λαού δια­δη­λώ­νουν στην Αθή­να δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για την εκτέ­λε­ση 106 κομ­μου­νι­στών στο Κούρ­νο­βο. Οι δια­δη­λω­τές απαι­τούν το στα­μά­τη­μα των εκτε­λέ­σε­ων, των συλ­λή­ψε­ων και την κατάρ­γη­ση της ομη­ρί­ας. Στις συγκρού­σεις με τις δυνά­μεις κατα­στο­λής έπε­σαν νεκροί 15 δια­δη­λω­τές, ενώ τραυ­μα­τί­στη­καν 75.

1944 Τμή­μα­τα του 16ου Συντάγ­μα­τος του ΕΛΑΣ μπαί­νουν στη Νάου­σα, απο­μο­νώ­νουν τη γερ­μα­νι­κή φρου­ρά και παίρ­νουν από το εργο­στά­σιο Λανα­ρά 220 φορ­τία ύφα­σμα, ρου­χι­σμό και κουβέρτες.

1949 Ιδρύ­ε­ται ο νομός και η μητρό­πο­λη Πει­ραιώς και νήσων.

1950 Ως απο­τέ­λε­σμα της ιμπε­ρια­λι­στι­κής υπο­δαύ­λι­σης ξεσπά ένο­πλη σύγκρου­ση ανά­με­σα στη Λαο­κρα­τι­κή Δημο­κρα­τία της Κορέ­ας και τη Νότια Κορέα. Στις 27/6 το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ απο­φα­σί­ζει την απο­στο­λή στρα­τευ­μά­των για την υπο­στή­ρι­ξη της Νότιας Κορέ­ας διε­θνο­ποιώ­ντας έτσι την πολε­μι­κή σύγκρου­ση. Στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση που ακο­λού­θη­σε μετεί­χαν συνο­λι­κά 23 κρά­τη, ανά­με­σά τους και η Ελλά­δα. Τελι­κά ο πόλε­μος έλη­ξε με την υπο­γρα­φή ανα­κω­χής (27/7/1953) και τη δια­τή­ρη­ση των συνό­ρων των δύο κρα­τών στο ύψος του 38ου Παραλ­λή­λου. Το κόστος της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης σε ανθρώ­πι­νες ζωές ήταν τρο­μα­κτι­κό. Σε σχε­δόν 3.000.000 υπο­λο­γί­ζο­νται οι νεκροί ανά­με­σα στον άμα­χο πλη­θυ­σμό, απο­τέ­λε­σμα –μετα­ξύ άλλων- και των αδιά­κρι­των και ισο­πε­δω­τι­κών βομ­βαρ­δι­σμών βορειο­κο­ρε­α­τών πόλε­ων από την αερο­πο­ρία των ΗΠΑ (902.gr)

1951 Το CBS κάνει την πρώ­τη του έγχρω­μη τηλε­ο­πτι­κή μετάδοση.

1963 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός ποπ τρα­γου­δι­στής, κυπρια­κής κατα­γω­γής, Τζορτζ Μάικλ, κατά κόσμο Γιώρ­γος Κυριά­κος Παναγιώτου

1967 Ακού­γε­ται για πρώ­τη φορά η μεγά­λη επι­τυ­χία των Beatles «All You Need Is Love», στα εγκαί­νια του δορυ­φο­ρι­κού προ­γράμ­μα­τος του BBC.

1975 Η Μοζαμ­βί­κη κερ­δί­ζει την ανε­ξαρ­τη­σία της, μετά από 470 χρό­νια πορ­το­γα­λι­κής κυριαρ­χί­ας. Ο μαρ­ξι­στής Σαμό­ρα Μασέλ ανα­λαμ­βά­νει την εξουσία.

1982 Καταρ­γεί­ται το κού­ρε­μα με την ψιλή στον ελλη­νι­κό στρα­τό. Επι­τρέ­πε­ται πλέ­ον στους νεο­σύλ­λε­κτους να έχουν μαλ­λιά μέχρι 4 πόντους (4 εκ.).

1984 Πέθα­νε ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος, Μισέλ Φουκό

 

1991 Η Γιου­γκο­σλα­βία δια­σπά­ται. Σλο­βε­νία και Κρο­α­τία κηρύσ­σουν την ανε­ξαρ­τη­σία τους.

1993 Η Κιμ Κάμπελ γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα πρω­θυ­πουρ­γός του Καναδά.

1997 Πέθα­νε ο γάλ­λος ωκε­α­νο­γρά­φος και εξε­ρευ­νη­τής Ζακ-Υβ Κουστώ

2004 Euro 2004: Η Εθνι­κή Ελλά­δας ποδο­σφαί­ρου πραγ­μα­το­ποιώ­ντας μεγά­λη εμφά­νι­ση κόντρα στους μέχρι τότε Πρω­τα­θλη­τές Ευρώ­πης Γάλ­λους, πετυ­χαί­νει ιστο­ρι­κή νίκη με 1–0 με γκολ του Άγγε­λου Χαρι­στέα. Η Ελλά­δα είναι στους “4” της Ευρώπης.

2008 Πέθα­νε ο δημο­σιο­γρά­φος Νίκος Καρα­ντη­νός, μέλος στη συντα­κτι­κή επι­τρο­πή της «Νέας Γενιάς» και στα νεό­τε­ρα χρό­νια δάσκα­λος της μαχό­με­νης δημοσιογραφίας

karantinos

2009 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός τρα­γου­δι­στής, Μάικλ Τζάκσον.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο