Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 26 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έγραψαν ιστορία

Σαν σήμερα 🤔  26η Απριλίου -
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου 
Γεγονότα και πρόσωπα 
που έμειναν στην ιστορία

121 Γεν­νή­θη­κε ο Μάρ­κος Αυρή­λιος, στω­ι­κός φιλό­σο­φος και αυτο­κρά­το­ρας της Ρώμης

1721 — Μεγά­λος σει­σμός κατα­στρέ­φει την ιρα­νι­κή πόλη Ταμπρίζ.

1798 Γεν­νή­θη­κε ο Ευγέ­νιος Ντε­λα­κρουά, Γάλ­λος ρομα­ντι­κός ζωγρά­φος («Η σφα­γή της Χίου»)

eugenios decrua

1802 — Ο Ναπο­λέ­ων Α΄ υπο­γρά­φει γενι­κή αμνη­στία επι­τρέ­πο­ντας σε όλους, εκτός από περί­που χίλιους από τους πιο γνω­στούς εξό­ρι­στους της Γαλ­λι­κής Επα­νά­στα­σης, να επι­στρέ­ψουν στη Γαλ­λία, στο πλαί­σιο μίας χει­ρο­νο­μί­ας συμ­φι­λί­ω­σης με τις παρα­τά­ξεις του Παλαιού Καθε­στώ­τος και για να εδραιώ­σει τελι­κά τη δική του κυριαρχία.

1822 Τίθε­ται σε ισχύ ο πρώ­τος φορο­λο­γι­κός νόμος των επα­να­στα­τη­μέ­νων Ελλή­νων, με την επι­βο­λή της δεκά­της επί των καρπών.

1825 Ο Ιμπρα­ήμ με 11.000 πεζούς και 800 ιππείς κυριεύ­ει τη Σφα­κτη­ρία, την οποία υπε­ρά­σπι­ζαν 1.500 Έλλη­νες. Πέφτουν μαχό­με­νοι ο Υπουρ­γός Στρα­τιω­τι­κών Ανα­γνώ­στης Παπα­γε­ωρ­γί­ου (Ανα­γνω­στα­ράς) και ο φιλέλ­λη­νας Ιτα­λός επα­να­στά­της Σαντα­ρό­ζα (Γεν. 18/11/1783), μαζί με άλλους 350 Έλληνες.

1828 Η Ρωσία κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία. Ο πόλε­μος τελεί­ω­σε στις 14 Σεπτεμ­βρί­ου 1829 με νίκη της Ρωσί­ας και την υπο­γρα­φή της Συν­θή­κης της Αδρια­νού­πο­λης. Η έκβα­ση του πολέ­μου συνέ­βα­λε σημα­ντι­κά στην εξέ­λι­ξη της Επα­νά­στα­σης του 1821 και στη δια­μόρ­φω­ση του διε­θνούς εκεί­νου πλαι­σί­ου που οδή­γη­σε στη συγκρό­τη­ση ανε­ξάρ­τη­του κράτους.

1831 Δημο­σιεύ­ε­ται ο πρώ­τος νόμος περί τύπου στην Ελλά­δα, που εγεί­ρει θύελ­λα δια­μαρ­τυ­ριών κατά του κυβερ­νή­τη, Ιωάν­νη Καποδίστρια.

1860 Πεθαί­νει ο Θεό­κλη­τος Φαρ­μα­κί­δης, ανώ­τε­ρος κλη­ρι­κός, οπα­δός του δια­φω­τι­σμού, δημο­σιο­γρά­φος και αγω­νι­στής της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης (μέλος της Φιλι­κής Εταιρίας).

1861 πέθα­νε ο Γιά­κομπ Φίλιπ Φαλ­με­ρά­υ­ερ, Αυστρια­κός περι­η­γη­τής, δημο­σιο­γρά­φος, πολι­τι­κός και ιστο­ρι­κός, περισ­σό­τε­ρο γνω­στός για τις θεω­ρί­ες του σχε­τι­κά με τη φυλε­τι­κή κατα­γω­γή των Νεοελλήνων

1865 Στρα­τιώ­τες του ιππι­κού της Ένω­σης σκο­τώ­νουν στη Βιρ­τζί­νια τον Τζον Γουίλκς Μπουθ, δολο­φό­νο του Αβρα­άμ Λίνκολν.

1877 Ανα­κα­λύ­πτε­ται στην Ολυ­μπία από Γερ­μα­νούς αρχαιο­λό­γους ο Ερμής του Πραξιτέλη.

1894 Γεν­νιέ­ται  ο Γερ­μα­νός Ναζί Ρού­ντολφ Ες.

1900 Γεν­νή­θη­κε ο Τσαρλς Ρίχτερ, Αμε­ρι­κα­νός γεω­φυ­σι­κός, εφευ­ρέ­της της ομώ­νυ­μης κλί­μα­κας μέτρη­σης του σει­σμι­κού μεγέθους.

1903 Ιδρύ­ε­ται ο ποδο­σφαι­ρι­κός σύλ­λο­γος Atlético de Madrid (Ατλέ­τι­κο Μαδρί­της) και αγω­νί­ζε­ται στο Γουά­ντα Μετρο­πο­λι­τά­νο. Έχει κατα­κτή­σει 11 φορές το Πρω­τά­θλη­μα και 10 το Κύπελ­λο Ισπα­νί­ας, καθώς και το ισπα­νι­κό Σού­περ Καπ 2 φορές. Σε διε­θνές επί­πε­δο, το 1962 κατέ­κτη­σε το Κύπελ­λο Κυπελ­λού­χων Ευρώ­πης και το 1974 το Διη­πει­ρω­τι­κό Κύπελ­λο. Δια­κρί­θη­κε στο Γιου­ρό­πα Λιγκ κατα­κτώ­ντας το, το 2010, το 2012 και το 2018 και στο Ευρω­παϊ­κό Σού­περ Καπ τις ίδιες χρο­νιές. Δια­θέ­τει ακό­μα αξιό­μα­χο τμή­μα χει­ρο­σφαί­ρι­σης. Από από­ψε­ως γοή­τρου, τίτλων και πλή­θους οπα­δών, θεω­ρεί­ται η τρί­τη τη τάξει ομά­δα της Ισπα­νί­ας μετά τη Ρεάλ Μαδρί­της και την Μπαρσελόνα.
Οι ανα­με­τρή­σεις μετα­ξύ της Ρεάλ Μαδρί­της και της Ατλέ­τι­κο έχουν ιδιαί­τε­ρο χρώ­μα. Εξαι­ρου­μέ­νων των αγώ­νων τους με άλλους συλ­λό­γους που εδρεύ­ουν στη Μαδρί­τη (π.χ. Ράγιο Βαγιε­κά­νο, Χετά­φε), η σύγκρου­ση μετα­ξύ των “Λευ­κών” (Blancos) και των “Ερυ­θρό­λευ­κων” (Rojiblancos) ήταν πάντα και θα παρα­μεί­νει η κατε­ξο­χήν ποδο­σφαι­ρι­κή αντι­πα­λό­τη­τα της ισπα­νι­κής πρω­τεύ­ου­σας. Προ­σεγ­γί­ζο­ντας κοι­νω­νιο­λο­γι­κά το θέμα, στο συλ­λο­γι­κό ασυ­νεί­δη­το των κατοί­κων της πόλης, η διά­κρι­ση είναι σαφής. Η Ρεάλ Μαδρί­της συν­δέ­ε­ται δια­χρο­νι­κά με το “κατε­στη­μέ­νο” και τις ανώ­τε­ρες τάξεις, ακό­μα και αν στους κόλ­πους της εξαι­τί­ας πολ­λα­πλών επι­τυ­χιών συσπει­ρώ­νει ανθρώ­πους από όλα τα στρώ­μα­τα, ενώ η Ατλέ­τι­κο θεω­ρεί­ται ότι εκπρο­σω­πεί την εργα­τι­κή τάξη, χαρα­κτη­ρι­ζό­με­νη ανέ­κα­θεν από μια “αίσθη­ση εξέ­γερ­σης” (sentimiento de rebeldia).
Η βαθιά αντί­θε­ση μετα­ξύ των δύο αντι­πά­λων απο­τυ­πώ­νε­ται και στην επι­λο­γή των εδρών τους. Το Σαντιά­γο Μπερ­να­μπέ­ου, βρί­σκε­ται στον (πλού­σιο) βόρειο τομέα της πόλης, ανά­με­σα σε τρά­πε­ζες και γρα­φεία επι­χει­ρη­μα­τι­κών κολοσ­σών, ενώ το Γουά­ντα Μετρο­πο­λι­τά­νο στα νότια της Μαδρί­της, δίπλα σε ένα εργο­στά­σιο ζυθοποιίας

1904 Γεν­νή­θη­κε ο οικο­νο­μο­λό­γος και πολι­τι­κός Ξενο­φών Ζολώτας,

1905 Γεν­νή­θη­κε ο Jean Vigo (Ζαν Βιγκό), Γάλ­λος σκη­νο­θέ­της. Ο πατέ­ρας του,ενώ υπήρ­ξε μέλος του Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος και στη διάρ­κεια του Α΄Παγκόσμιου Πόλε­μου υπο­στή­ρι­ξε τη φιλο­πό­λε­μη Εθνι­κή Ένω­ση. Όμως στη συνέ­χεια στρά­φη­κε κατά της Action Francaise και της Δεξιάς γενι­κό­τε­ρα. Μέσω της εφη­με­ρί­δας «Le bonnet rouge» (Ο κόκ­κι­νος σκού­φος) προ­ω­θού­σε την ιδέα σύνα­ψης μιας “έντι­μης ειρή­νης” μετα­ξύ Γάλ­λων και Γερ­μα­νών και κατη­γο­ρή­θη­κε πως χρη­μα­το­δο­τεί­ται από τους Γερ­μα­νούς, συνε­λή­φθη, βασα­νί­στη­κε και στραγ­γα­λί­στη­κε στο κελί του. Σε ηλι­κία δώδε­κα ετών ο Ζαν Βιγκό ορφά­νε­ψε από πατέ­ρα και μεγά­λω­σε σε οικο­τρο­φεία. Σε ηλι­κία 19 ετών, ο Ζαν Βιγκό πήγε στο Παρί­σι για σπου­δές αλλά αρρώ­στη­σε από φυμα­τί­ω­ση. Στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1920 πήγε στη Νίκαια και στην Κυα­νή Ακτή. Εκεί πρω­το­α­σχο­λή­θη­κε με τον κινη­μα­το­γρά­φο, αφού αγό­ρα­σε μηχα­νή λήψε­ως  και συνερ­γά­στη­κε με τον Μπό­ρις Κάουφ­μαν, αδελ­φό του Σοβιε­τι­κού σκη­νο­θέ­τη Ντζί­γκα Βερτόφ.

1915 Η Ιτα­λία, παρό­τι υπήρ­ξε μέλος της Τρι­πλής Συμ­μα­χί­ας (Γερ­μα­νία, Αυστρο­ουγ­γα­ρία, Ιτα­λία) από τη συγκρό­τη­σή της το 1882, με την έκρη­ξη του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, αλλά­ζει ιμπε­ρια­λι­στι­κό στρα­τό­πε­δο και συντάσ­σε­ται με τις δυνά­μεις της Αντάντ (Γαλ­λία, Αγγλία, Ρωσία).

1926 Ιδρύ­ε­ται και επι­σή­μως ο ΠΑΟΚ, με την έγκρι­ση του κατα­στα­τι­κού του από το Πρω­το­δι­κείο Θεσσαλονίκης.

1929 Βρε­τα­νοί πιλό­τοι πραγ­μα­το­ποιούν, για πρώ­τη φορά, χωρίς ενδιά­με­ση στά­ση, το ταξί­δι Λον­δί­νο-Ινδία, από­στα­σης 4.130 μιλίων.

1933 Στην Ελλά­δα, καθιε­ρώ­νε­ται η δικα­στι­κή τήβεν­νος για τους εφέ­τες και αρε­ο­πα­γί­τες, κατά την ώρα της άσκη­σης του λει­τουρ­γή­μα­τός τους.

1937 Η γερ­μα­νι­κή πολε­μι­κή αερο­πο­ρία βομβαρ­δί­ζει και κατα­στρέ­φει τη βασκι­κή πόλη της Γκου­έρ­νι­κα (Γκερ­νί­κα) στην Ισπα­νία. «Κραυ­γές παι­διών, κραυ­γές γυναι­κών, κραυ­γές που­λιών», σημεί­ω­νε στο ημε­ρο­λό­γιό του ο μεγά­λος Ισπα­νός κομ­μου­νι­στής ζωγρά­φος Πάμπλο Πικά­σο, λίγο πριν απο­τυ­πώ­σει στον ομώ­νυ­μο πίνα­κά του την κατα­στρο­φή της Γκου­έρ­νι­κα, κλη­ρο­δο­τώ­ντας στην αιω­νιό­τη­τα την αγριό­τη­τα του πολέμου.

gernica

1942 Ατύ­χη­μα σε ανθρα­κω­ρυ­χείο στο Μαν­τσου­κούο σκο­τώ­νει 1549 Κινέ­ζους ανθρακωρύχους.

1944 Ανα­σχη­μα­τί­ζε­ται η εξό­ρι­στη ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση στο Κάι­ρο. Πρω­θυ­πουρ­γός ορκί­ζε­ται ο Γεώρ­γιος Παπαν­δρέ­ου, με αντι­πρό­ε­δρο τον Πανα­γιώ­τη Κανελλόπουλο

1945 Συλ­λαμ­βά­νε­ται για προ­δο­σία ο στρα­τάρ­χης Φιλίπ Πετέν, επι­κε­φα­λής του δωσι­λο­γι­κού καθε­στώ­τος του «Βισί» στη Γαλ­λία κατά το Β΄ Παγκό­σμιο Πόλεμο

1959 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δο­ποιός Θανά­σης Παπακωνσταντίνου

1962 Το δια­στη­μι­κό σκά­φος Ranger 4 της NASA συντρί­βε­ται στη Σελήνη.

1963 Πεθαί­νει ο παι­δα­γω­γός Μιχά­λης Παπα­μαύ­ρος. Ο Μ. Παπα­μαύ­ρος ήταν ένας από τους πρω­τερ­γά­τες της εκπαι­δευ­τι­κής μεταρ­ρύθ­μι­σης και του δημο­τι­κι­σμού, μέλος του Εκπαι­δευ­τι­κού Ομί­λου. Επα­νει­λημ­μέ­να διώ­χτη­κε, απο­λύ­θη­κε, φυλα­κί­στη­κε και εκτο­πί­στη­κε για τις ιδέ­ες του. Πήρε μέρος στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση. Στο Εθνι­κό Συμ­βού­λιο των Κορυ­σχά­δων εκλέ­χτη­κε εθνο­σύμ­βου­λος Χίου. Παράλ­λη­λα, μαζί με τον Κ. Δ. Σωτη­ρί­ου ανέ­λα­βε τη διεύ­θυν­ση του «Παι­δα­γω­γι­κού Φρο­ντι­στη­ρί­ου της Ελεύ­θε­ρης Ελλάδας».

papamauros

1964 Η νήσος Ζαν­ζι­βά­ρη και η ηπει­ρω­τι­κή Ταν­γκα­νί­κα σχη­μα­τί­ζουν το κρά­τος της Ταν­ζα­νί­ας, στη δυτι­κή Αφρική.

1982 57 άτο­μα σκο­τώ­νο­νται από πυρο­βο­λι­σμούς πρώ­ην αστυ­νο­μι­κού στην επαρ­χία Γκιόν­γκ­σαν­γκναμ-ντο της Νότιας Κορέας.

1986 Πυρη­νι­κή κατα­στρο­φή στο Τσερ­νο­μπίλ της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης (Ουκρα­νία): Κατά τη διάρ­κεια προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νης άσκη­σης, ο αντι­δρα­στή­ρας νού­με­ρο 4 του εργο­στα­σί­ου πυρη­νι­κής ενέρ­γειας του Τσερ­νο­μπίλ αντι­με­τω­πί­ζει μια δια­κύ­μαν­ση ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος που έχει ως απο­τέ­λε­σμα σει­ρά εκρή­ξε­ων ατμού και την κατα­στρο­φή τμή­μα­τος του καλύμ­μα­τος του αντιδραστήρα.
Τριά­ντα ένα άτο­μα πέθα­ναν απευ­θεί­ας από τη μόλυν­ση. 29 από ακα­τά­στα­τη δηλη­τη­ρί­α­ση και 2 από την έκρη­ξη. Το ραδιε­νερ­γό νέφος μετα­φέρ­θη­κε πάνω από τις περιο­χές της Δυτι­κής Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και την Ευρώ­πη μολύ­νο­ντας τες.
Πάνω από 135.000 άνθρω­ποι απο­μα­κρύν­θη­καν άμε­σα από το Πρι­πιάτ και τις γύρω περιο­χές, ενώ δημιουρ­γή­θη­κε απα­γο­ρευ­μέ­νη ζώνη 30 χιλιο­μέ­τρων γύρω από το εργο­στά­σιο. Το επό­με­νο διά­στη­μα, πάνω από 350.400 άνθρω­ποι απο­μα­κρύν­θη­καν από τις ζώνες υψη­λής συγκέ­ντρω­σης ραδιε­νερ­γών σωμα­τι­δί­ων. Ώρες μετά την έκρη­ξη, στή­νε­ται ένας γιγα­ντιαί­ος μηχα­νι­σμός για το σβή­σι­μο της πυρ­κα­γιάς και την κάλυ­ψη του αντι­δρα­στή­ρα. Από γη και αέρα, με οχή­μα­τα, ρομπότ και ελι­κό­πτε­ρα, πέφτουν χιλιά­δες τόνοι τσι­μέ­ντου, άμμου και υλι­κών για την απορ­ρό­φη­ση των ραδιε­νερ­γών σωμα­τι­δί­ων, με απο­τέ­λε­σμα η φωτιά να σβή­σει εντε­λώς στις 18.35 (902.gr)

tsernompil

1994 Διε­ξά­γο­νται οι πρώ­τες πολυ­φυ­λε­τι­κές εκλο­γές στη Νότιο Αφρική.

1996 Η ελλη­νι­κή Βου­λή ψηφί­ζει νόμο για την καθιέ­ρω­ση της 24ης Απρι­λί­ου ως Ημέ­ρα Μνή­μης της Γενο­κτο­νί­ας των Αρμε­νί­ων από την Τουρκία.

Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να: Στα… αιώ­νια γήπε­δα (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

1999 Ο αργε­ντι­νός πρώ­ην ποδο­σφαι­ρι­στής και προ­πο­νη­τής, Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να, συλ­λαμ­βά­νε­ται στο Μπου­έ­νος Άιρες για κατο­χή ναρκωτικών.

2005 Πεθαί­νει ο Παρα­γουα­νός συγ­γρα­φέ­ας Αου­γκού­στο Ρόα Μπά­στος, που μαζί με τους Γκά­μπριελ Γκαρ­σία Μάρ­κες και Μάριο Βάρ­γκας Γιό­σα θεω­ρού­νται από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους λατι­νο­α­με­ρι­κα­νούς συγγραφείς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο