Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 26 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 26 Αυγούστου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

55 π.Χ — Ο Ιού­λιος Καί­σα­ρας εισβάλ­λει στη Βρε­τα­νία (Britannia)

683 Μάχη της “2ης Harra”: Ο στρα­τός του Ομα­γιά­δη Χαλί­φη Yazīd I (Για­ζίντ του 1ου) σκο­τώ­νει 11.000 ανθρώ­πους στη Μεδί­να. Η μάχη ήταν ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα στρα­τιω­τι­κά επει­σό­δια του λεγό­με­νου 2ου αρα­βι­κού εμφυ­λί­ου πολέ­μου (ο 1ος ήταν αυτός με αντι­μέ­τω­πους τον īAlī b Abī Tālib ενα­ντί­ον του Muʿāwiya b. Abī Sufyān στο Siffīn).
Πήρε το όνο­μά της από τη βασαλ­τι­κή-βρα­χώ­δη έκτα­ση (ḥάρα) βορειο­α­να­το­λι­κά της Μεδίνας.

1071 Η Μάχη στο Μαν­τζι­κέρτ. Ο σουλ­τά­νος των Οθω­μα­νών, Αλπ Ασλάν, νικά το στρα­τό των Βυζα­ντι­νών, του οποί­ου ηγεί­ται ο Ρωμα­νός Δ’ ο Διο­γέ­νης. Με τη νίκη τους αυτή, οι Οθω­μα­νοί κάνουν το πρώ­το απο­φα­σι­στι­κό βήμα για την κατά­λη­ψη της Μικράς Ασίας.

matzikert

1346 Μάχη του Κρε­σύ (Crécy Hauts-de-France) κατά τη διάρ­κεια του 100ετούς Πολέ­μου, στη βόρεια Γαλ­λία μετα­ξύ του γαλ­λι­κού στρα­τού με διοι­κη­τή τον βασι­λιά Φίλιπ­πο VI (Philippe de Valois VI)  και του αγγλι­κού (που είχε απο­βι­βα­στεί στη χερ­σό­νη­σο Cotentin στις 12 Ιου­λί­ου) με επι­κε­φα­λής τον βασι­λιά Εδουάρ­δο Γ ’ (Edward III).
Οι Γάλ­λοι –υπερ­δι­πλά­σιοι αριθ­μη­τι­κά, επι­τέ­θη­καν στους Άγγλους ενώ διέ­σχι­ζαν τη βόρεια Γαλ­λία αλλά απέ­τυ­χαν με μεγά­λες απώ­λειες σε νεκρούς και τραυματίες.
Μετά από μια σύντο­μη τοξο­μα­χία (οι άγγλοι διέ­θε­ταν τα «longbow» ένα παντο­δύ­να­μο μεσαιω­νι­κό τύπο βέλους μήκους ~1,8m), οι Γάλ­λοι εξα­πέ­λυ­σαν μια επι­θέ­σεις ιππι­κού το λασπω­μέ­νο έδα­φος ‑σε ανη­φό­ρα μάλι­στα και με διά­σπαρ­τους λάκ­κους –παγί­δες που είχαν ανοί­ξει οι άγγλοι, κυριο­λε­κτι­κά διαλύθηκαν.
Επα­κο­λού­θη­σε μάχη σώμα με σώμα που χαρα­κτη­ρί­στη­κε ως «δολο­φο­νι­κή, χωρίς οίκτο, σκλη­ρή και πολύ φρι­κτή» μέχρι αργά το βράδυ.
Στη συνέ­χεια πολιορ­κούν το λιμά­νι του Καλαί που έπε­σε στα χέρια τους το επό­με­νο έτος και παρέ­μει­νε υπό αγγλι­κή κυριαρ­χία για περισ­σό­τε­ρο από δύο αιώ­νες, μέχρι το 1558.
Το Crécy καθιέ­ρω­σε την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα του μακριού τόξου ως κυρί­αρ­χο όπλο στο πεδίο μάχης για μεγά­λο διάστημα.

1498 -Ανα­τί­θε­ται η Pietà στον Michelangelo ‑γνω­στή και ως «Απο­κα­θή­λω­ση», που βρί­σκε­ται στην Βασι­λι­κή του Αγί­ου Πέτρου στην πόλη του Βατικανού.
Είναι το πρώ­το έργο του Μιχα­ήλ Άγγε­λου ‑που ήταν ζωγρά­φος, γλύ­πτης, αρχι­τέ­κτο­νας μηχα­νι­κός ποι­η­τής …και πολ­λά ακό­μη της Ανα­γέν­νη­σης (τότε λίγο μεγα­λύ­τε­ρος από 20 χρόνων).
Είναι το μονα­δι­κό που έχει υπο­γρά­ψει, και ίσως ένα από τα σπου­δαιό­τε­ρα γλυ­πτά του.

1740 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος έμπο­ρος Ζοζέφ Μον­γκολ­φιέ που μαζί με τον αδερ­φό του Ζακ εφηύ­ρε το αερόστατο

1743 Γεν­νή­θη­κε ο μεγά­λος Γάλ­λος φυσι­κός Αντώ­νιος Λαυ­ρέ­ντιος Λαβουα­ζιέ. Θεμε­λιω­τής της νεό­τε­ρης χημεί­ας, δια­τύ­πω­σε την αρχή της αφθαρ­σί­ας της ύλης, ανέ­λυ­σε τα στοι­χεία που απο­τε­λούν το νερό κ.λπ.

lavuzie

1768 Ο Τζέιμς Κουκ σαλ­πά­ρει από την Αγγλία με το HMS Endeavour.

1789 Η Συντα­κτι­κή Συνέ­λευ­ση ψηφί­ζει τη «Δια­κή­ρυ­ξη των δικαιω­μά­των του ανθρώ­που και του πολί­τη», ένα από σπου­δαιό­τε­ρα γρα­πτά μνη­μεία της Γαλ­λι­κής αστι­κής Επα­νά­στα­σης με κοσμοϊ­στο­ρι­κή σημασία.

dikaiomata

1821  Πανουρ­γιάς και Γκού­ρας με 2.000 άνδρες νικούν τους 8.000 άνδρες του Μπεϋ­ράμ Πασά στη μάχη των Βασι­λι­κών Φθιώτιδας.

1858 Απο­στέλ­λο­νται οι πρώ­τες ειδή­σεις με τηλέγραφο.

1883 Έκρη­ξη του ηφαι­στεί­ου Κρα­κα­τόα, στον Ινδι­κό Ωκε­α­νό (ανά­με­σα στη Σου­μά­τρα και την Ιάβα), σκο­τώ­νει του­λά­χι­στον 36.417 ανθρώ­πους ενώ γίνε­ται αισθη­τή σε ακτί­να 3.000 μιλί­ων. Πρό­κει­ται για τη μεγα­λύ­τε­ρη κατα­γε­γραμ­μέ­νη έκρη­ξη στην Ιστορία.

1910 Γεν­νή­θη­κε στα Σκό­πια η αλβα­νι­κής κατα­γω­γής Άγκνες Γκόν­τσα Μπο­για­τζί­ου, καθο­λι­κή μονα­χή, που έγι­νε γνω­στή ως Μητέ­ρα Τερέ­ζα, και βρα­βεύ­τη­κε με Νόμπελ Ειρήνης

1910 Ανα­κοι­νώ­νε­ται η χρη­σι­μό­τη­τα των Ακτί­νων Χ στη διε­ρεύ­νη­ση των ασθε­νειών του λάρυγγα.

1919 Πεθαί­νει ο σατι­ρι­κός ποι­η­τής Γεώρ­γιος Σουρής

souris

1920 Οι Αμε­ρι­κα­νί­δες εξα­σφα­λί­ζουν το δικαί­ω­μα της ψήφου με τη 19η τρο­πο­ποί­η­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού συντάγματος.

1922 Δίνε­ται η επί­ση­μη δια­τα­γή για την εκκέ­νω­ση της Μικράς Ασί­ας από τη Διοί­κη­ση της Στρα­τιάς. Ο ύπα­τος αρμο­στής της Σμύρ­νης και δεξί χέρι του Βενι­ζέ­λου στη Μικρά Ασία Αρι­στεί­δης Στερ­γιά­δης εγκα­τα­λεί­πει την πόλη από τους πρώ­τους, με βρε­τα­νι­κό θωρη­κτό. Οι κάτοι­κοι της Σμύρ­νης δεν θα είχαν την ίδια «τύχη» ή μετα­χεί­ρι­ση από τα συμ­μα­χι­κά πλοία που ναυ­λο­χού­σαν στα ανοι­χτά της Σμύρ­νης. Για­τί ο Στερ­γιά­δης δεν προ­έ­τρε­ψε τον ελλη­νι­κό πλη­θυ­σμό να εγκα­τα­λεί­ψει έγκαι­ρα την περιο­χή; Όπως ο ίδιος τόνι­σε: «καλύ­τε­ρα να μεί­νουν εδώ να τους σφά­ξει ο Κεμάλ, για­τί αν πάνε στην Αθή­να θα ανα­τρέ­ψουν τα πάντα» (902.gr)

mikrasiatiki katastrofi

1923 Η Ελλά­δα επι­κυ­ρώ­νει τη Συν­θή­κη Ειρή­νης της Λοζάν­νης με νομο­θε­τι­κό διάταγμα.

1934 Με το σύν­θη­μα: «Κάτω η ληστεία του ΑΣΟ» (σ.σ. Αυτό­νο­μου Στα­φι­δι­κού Οργα­νι­σμού) γίνο­νται συλ­λα­λη­τή­ρια και δια­δη­λώ­σεις από την Κόριν­θο ως την Ηλεία. Στο Αίγιο η αστυ­νο­μία επι­τί­θε­ται κατά των στα­φι­δο­πα­ρα­γω­γών τραυ­μα­τί­ζο­ντας 4 σοβα­ρά και 15 ελα­φρύ­τε­ρα. Στον Πύρ­γο γίνε­ται μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο με μαύ­ρες σημαί­ες και το σύν­θη­μα: «Ζωή ή θάνατος»

 1935 Οι αρχές προ­σπα­θώ­ντας να δια­λύ­σουν δέκα χιλιά­δες στα­φι­δο­πα­ρα­γω­γούς μαζί με τα γυναι­κό­παι­δα, που συγκε­ντρώ­θη­καν στην κεντρι­κή πλα­τεία της Πύλου, σκο­τώ­νουν 2 και τραυ­μα­τί­ζουν 12. Επα­κο­λου­θεί σωστή μάχη και οι ένο­πλοι στα­φι­δο­πα­ρα­γω­γοί γίνο­νται κύριοι της πόλης. Η κυβέρ­νη­ση κινη­το­ποιεί 2 μεραρ­χί­ες στρα­τού, συγκρο­τεί έκτα­κτο στρα­το­δι­κείο στην Καλα­μά­τα και κηρύσ­σει τον στρα­τιω­τι­κό νόμο.

1938 Γεν­νιέ­ται ο Marcello Gandini (Μαρ­τσέλ­λο Γκα­ντί­νι) Ιτα­λός σχε­δια­στής αυτο­κι­νή­των, εμπνευ­στής πολ­λών τεχνι­κών και­νο­το­μιών που επη­ρέ­α­σαν την εξέ­λι­ξη των αγω­νι­στι­κών και μη μοντέ­λων. Αρχι­κά εργά­στη­κε για το τμή­μα σχε­δια­σμού της Bertone (Μπερ­τό­νε) και το 1980 απο­χώ­ρη­σε για να εργα­στεί ως ανε­ξάρ­τη­τος σχεδιαστής.

1943 Τμή­μα του ΕΛΑΣ Βοιω­τί­ας χτυ­πά γερ­μα­νι­κή μηχα­νο­κί­νη­τη φάλαγ­γα κοντά στο χωριό Δομ­βραί­να. Οι απώ­λειες του εχθρού ήταν 71 νεκροί, 24 τραυ­μα­τί­ες, 4 άρμα­τα μάχη και 8 αυτοκίνητα.

1944 ΗΠΑ και Βρε­τα­νία ανα­γνω­ρί­ζουν ντε φάκτο την κυβέρ­νη­ση του Ντε Γκολ στη Γαλ­λία, που μπαί­νει θριαμ­βευ­τής στο Παρίσι.

1945 Στη συνέ­λευ­ση των αντι­προ­σώ­πων των εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων της Αθή­νας για την εκλο­γή της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου, ο Εργα­τι­κός Αντι­φα­σι­στι­κός Συνα­σπι­σμός (ΕΡΓΑΣ) κερ­δί­ζει συντρι­πτι­κή νίκη, αφού ψηφί­στη­κε από τους 370 σε σύνο­λο 396 αντιπροσώπων.

1946 Αρχί­ζει τις εργα­σί­ες του το Α’ Πανελ­λή­νιο Συνέ­δριο Δημο­κρα­τι­κών Γυναικών.

1948  Ο Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός Ελλά­δας αντι­με­τω­πί­ζει με επι­τυ­χία τις επι­θέ­σεις του κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού στο Καϊμακτσαλάν.

1957 Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση ανα­κοι­νώ­νει ότι πραγ­μα­το­ποί­η­σε επι­τυ­χή δοκι­μή διη­πει­ρω­τι­κού βαλ­λι­στι­κού πυραύλου.

1959: Η British Motor Corpration παρου­σιά­ζει το αυτο­κί­νη­το Mini Cooper, που σχε­δί­α­σε ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής βρε­τα­νός Αλέ­κος (Άλεκ) Ισι­γώ­νης (Sir Alec Issigonis κατά τους Άγγλους).
Το Mini ήταν ένα δίθυ­ρο συμπα­γές πόλης της τότε British Motor Corporation (BMC) από το 1959 έως το 2000 –πρό­τυ­πο της βρε­τα­νι­κής λαϊ­κής κουλ­τού­ρας της 10ετίας του 1960, όπως για τους ιτα­λούς το 500αράκι, για τους γερ­μα­νούς το σκα­θά­ρι της Volkswagen, για του γάλ­λους το Citroën 2CV (deux chevaux)
Αρχι­κά, ένας τετρα­κύ­λιν­δρος κινη­τή­ρας… 34 ίππων. Έναν χρό­νο αργό­τε­ρα, το 1960, η έκδο­ση Van. Λίγο αργό­τε­ρα, ήρθαν το Morris Mini-Traveler, το Austin Seven Countryman. Το 1961 βγή­κε στην παρα­γω­γή το Mini Pick-Up και ακο­λού­θη­σε το Cooper S. Η επα­νά­στα­ση είχε ήδη ξεκι­νή­σει, με έναν αντάρ­τη πόλε­ων (αλλά και εξοχών).

Η πρω­το­πο­ρια­κή η διά­τα­ξη της μπρο­στι­νής κίνη­σης με εγκάρ­σιο κινη­τή­ρα του Mini αντι­γρά­φη­καν αμέ­σως από τα λεγό­με­να “supermini” και στη συνέ­χεια προ­σαρ­μό­στη­καν για μεγα­λύ­τε­ρα υπο­συ­μπα­γή σχέδια.
10άδες εργο­στά­σια σ’ όλο τον κόσμο το κατα­σκεύ­α­σαν: Victoria Park|Zetland BMC στο Σίδνεϊ της Αυστρα­λί­ας και αργό­τε­ρα στην Ισπα­νία (Authi), Βέλ­γιο, Ιτα­λία (Innocenti) Χιλή, Μάλ­τα, Πορ­το­γα­λία, Νότια Αφρι­κή, Ουρου­γουάη, Βενε­ζου­έ­λα Γιου­γκο­σλα­βία (IMV)
Το Mini Mark I είχε τρεις σημα­ντι­κές εκδό­σεις — το Mark II, το Clubman και το Mark III, με σει­ρά παραλ­λα­γών, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου στέι­σιον, μικρού φορ­τη­γού και του Mini Moke (εν είδει τζιπ).
Όπως έγρα­ψαν, ακό­μα κι αν κάπο­τε το Mini θα κινεί­ται μόνο με αστρι­κή σκό­νη, αυτό θα παρα­μέ­νει στο πάν­θε­ον των θρυ­λι­κών αυτο­κι­νή­των. Όλα τα χρω­στά­με σε έναν Έλλη­να ο οποί­ος το σχε­δί­α­σε… σε χαρτοπετσέτα
Οι εκδό­σεις επι­δό­σε­ων, Mini Cooper και Cooper “S”, ήταν επι­τυ­χη­μέ­να ως αγω­νι­στι­κά και ράλι αυτο­κί­νη­τα, κερ­δί­ζο­ντας το Ράλι Μόντε Κάρ­λο το 1964, το 1965 και το 1967.
Η BMW απέ­κτη­σε το Rover Group (πρώ­ην Βρε­τα­νι­κό Leyland) το 1994 και πού­λη­σε το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του το 2000, αλλά δια­τή­ρη­σε τα δικαιώ­μα­τα κατα­σκευ­ής αυτο­κι­νή­των χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το όνο­μα Mini.

1958 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός (Άγγλος) συν­θέ­της Ραλφ Βον Ουίλιαμς

1962 Οι ΗΠΑ εκτο­ξεύ­ουν το ερευ­νη­τι­κό δια­στη­μό­πλοιο ”Μάρι­νερ ΙΙ”, για να εξε­ρευ­νή­σει την Αφροδίτη.

1974 Πεθαί­νει ο  Αμε­ρι­κα­νός πιλό­τος Charles [Augustus] Lindbergh (Τσαρλς Λίντ­μπεργκ), γνω­στός και ως Slim, Lucky Lindy και The Lone Eagle (Μονα­χι­κός Αετός), ς που έγι­νε γνω­στός καθώς το 1927 κατά­φε­ρε να δια­σχί­σει τον Ατλα­ντι­κό, δια­νύ­ο­ντας, μόνος του και χωρίς στά­ση, 5.800 χιλιό­με­τρα με το μονο­θέ­σιο μονο­κι­νη­τή­ριο αερο­πλά­νο του Spirit of St. Louis.
Για το κατόρ­θω­μά του αυτό έλα­βε το έπα­θλο των 25.000 δολα­ρί­ων που προ­σέ­φε­ρε ο Raymond Orteig σε όποιον θα κατά­φερ­νε να δια­σχί­σει χωρίς στά­ση τον Ατλα­ντι­κό. Του απο­νε­μή­θη­κε επί­σης το Μετάλ­λιο της Τιμής, το πιο μεγά­λο στρα­τιω­τι­κό βραβείο.
Ιδε­ο­λό­γος φασί­στας-ναζι­στής και ρατσι­στής ο Λίντ­μπεργκ επι­σκέ­φτη­κε πολ­λές φορές τη Ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία, έκα­νε εγκω­μια­στι­κά σχό­λια για τον Χίτλερ και του απο­νε­μή­θη­κε ο γερ­μα­νι­κός Σταυ­ρός του Τάγ­μα­τος του Αετού (παρά­ση­μο με τέσ­σε­ρις σβά­στι­κες) που απο­νε­μό­ταν σε μη Γερ­μα­νούς για την προ­σφο­ρά τους στο Γ’ Ράιχ.
Η άρνη­ση του Λίντ­μπεργκ να επι­στρέ­ψει το μετάλ­λιο αυτό μετά την έναρ­ξη του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου σε συν­δυα­σμό με τις εγκω­μια­στι­κές δηλώ­σεις του για το ναζι­στι­κό καθε­στώς και τα ρατσι­στι­κά σχό­λια του (είχε κάνει λόγο για την ανά­γκη προ­φύ­λα­ξης από τον κίν­δυ­νο της επι­μει­ξί­ας με άλλες φυλές) καθώς και οι κατη­γο­ρί­ες που εκτό­ξευε στις ομι­λί­ες του σε εκδη­λώ­σεις της οργά­νω­σης America First (Πρώ­τα η Αμε­ρι­κή) που ήταν αντί­θε­τη στην είσο­δο των Η.Π.Α στον πόλε­μο, κατά των Εβραί­ων της χώρας κλπ. προ­κά­λε­σαν τις έντο­νες αντι­δρά­σεις ακό­μη και απλών πολιτών.

1978 Πεθαί­νει (αυτο­κτό­νη­σε  στο Φοί­νιξ της Αρι­ζό­νας, λαμ­βά­νο­ντας υπερ­βο­λι­κή δόση χαπιών, δύο ημέ­ρες μετά το θάνα­το της συζύ­γου του, Πατ Πάτερ­σον) ο  Γάλ­λος ηθο­ποιός Σαρλ Μπουα­γιέ. Έχει 2 αστέ­ρια στο Hollywood Walk of Fame και τιμή­θη­κε με τον τίτλο του Ιππό­τη του Γαλ­λι­κού Τάγ­μα­τος της Τιμής.

1978 Ανε­βαί­νει στον παπι­κό θρό­νο ο πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος Β’.

1983 Ψηφί­ζε­ται στο τμή­μα δια­κο­πών της ελλη­νι­κής Βου­λής το νομο­σχέ­διο για το ΕΣΥ.

1986 Μία πρω­το­φα­νής τρα­γω­δία συγκλο­νί­ζει το Καμε­ρούν. Χίλια επτα­κό­σια άτο­μα χάνουν τη ζωή τους από τα τοξι­κά αέρια που εκλύ­ο­νται από την ηφαι­στεια­κή λίμνη του Νίος.

1989 Η Εθνι­κή ομά­δα παί­δων κατα­κτά το 10ο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα Μπά­σκετ νικώ­ντας στην Κου­έν­κα της Ισπα­νί­ας την Γιου­γκο­σλα­βία με 81–79.

1989 Πέθα­νε ο συγ­γρα­φέ­ας Ίρβιν Στόουν

2001 Ο Νίκος Κακλα­μα­νά­κης τερ­μα­τί­ζει πρώ­τος στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Mistral που διε­ξά­γε­ται στη Βάρ­κι­ζα κατα­κτώ­ντας για 3η φορά τον τίτλο.

2003 Ο Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νός τενί­στας Pete Sampras ανα­κοι­νώ­νει το τέλος της αγω­νι­στι­κής του καριέρας.

2004 Στο πάν­θε­ον του ελλη­νι­κού στί­βου περ­νά η Φανή Χαλ­κιά, καθώς στέ­φε­ται Χρυ­σή Ολυ­μπιο­νί­κης στο αγώ­νι­σμα των 400μ. μετ’ εμπο­δί­ων κόβο­ντας πρώ­τη το νήμα με επί­δο­ση 52.82 στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Αθή­νας. Την ίδια μέρα μετά από ένα συγκλο­νι­στι­κό παι­χνί­δι, που κρί­θη­κε στα τελευ­ταία δευ­τε­ρό­λε­πτα της παρά­τα­σης, τα κορί­τσια του Πόλο κατα­κτούν το αργυ­ρό μετάλ­λιο, το 4ο για τα ελλη­νι­κά χρώ­μα­τα σε αυτούς τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες και το 13ο συνολικά.

2010 Συγκρού­ο­νται στον αέρα δύο μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη τύπου F‑16 (μονο­θέ­σιο F‑16C και διθέ­σιο F‑16D), που συμ­με­τεί­χαν σε εκπαι­δευ­τι­κή άσκη­ση στη θαλάσ­σια περιο­χή νότια της Κρή­της, δυτι­κά της νήσου Χρυσή.
Νεκροί οι 2 πιλό­τοι της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας, Ανα­στά­σιος Μπα­λα­τσού­κας και Ιωσήφ Αναστασάκης

2015 Δύο Αμε­ρι­κα­νοί δημο­σιο­γρά­φοι πυρο­βο­λού­νται και σκο­τώ­νο­νται από έναν δυσα­ρε­στη­μέ­νο πρώ­ην συνερ­γά­τη τους, ενώ πραγ­μα­το­ποιού­σαν ζωντα­νό ρεπορ­τάζ στη Βιρτζίνια.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο