Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 26 Αυγούστου

1071 Η Μάχη στο Μαν­τζι­κέρτ. Ο σουλ­τά­νος των Οθω­μα­νών, Αλπ Ασλάν, νικά το στρα­τό των Βυζα­ντι­νών, του οποί­ου ηγεί­ται ο Ρωμα­νός Δ’ ο Διο­γέ­νης. Με τη νίκη τους αυτή, οι Οθω­μα­νοί κάνουν το πρώ­το απο­φα­σι­στι­κό βήμα για την κατά­λη­ψη της Μικράς Ασίας.

1346 xρη­σι­μο­ποιεί­ται για πρώ­τη φορά κανό­νι σε μάχη. Το κατέ­χουν οι Άγγλοι του Εδουάρ­δου Γ’, που τους βοη­θά να νική­σουν τις δυνά­μεις του γάλ­λου βασι­λιά Φίλιπ­που ΣΤ’ στη Μάχη του Κλεσί.

1740 γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος έμπο­ρος Ζοζέφ Μον­γκολ­φιέ που εφηύ­ρε το αερόστατο

1743 γεν­νή­θη­κε ο μεγά­λος Γάλ­λος φυσι­κός Αντώ­νιος Λαυ­ρέ­ντιος Λαβουα­ζιέ. Θεμε­λιω­τής της νεό­τε­ρης χημεί­ας, δια­τύ­πω­σε την αρχή της αφθαρ­σί­ας της ύλης, ανέ­λυ­σε τα στοι­χεία που απο­τε­λούν το νερό κ.λπ.

1789 η Συντα­κτι­κή Συνέ­λευ­ση ψηφί­ζει τη «Δια­κή­ρυ­ξη των δικαιω­μά­των του ανθρώ­που και του πολί­τη», ένα από σπου­δαιό­τε­ρα γρα­πτά μνη­μεία της Γαλ­λι­κής αστι­κής Επα­νά­στα­σης με κοσμοϊ­στο­ρι­κή σημασία.

1858 απο­στέλ­λο­νται οι πρώ­τες ειδή­σεις με τηλέγραφο.

1910 γεν­νή­θη­κε στα Σκό­πια η αλβα­νι­κής κατα­γω­γής Άγκνες Γκόν­τσα Μπο­για­τζί­ου, καθο­λι­κή μονα­χή, που έγι­νε γνω­στή ως Μητέ­ρα Τερέ­ζα, και βρα­βεύ­τη­κε με Νόμπελ Ειρήνης

1910 ανα­κοι­νώ­νε­ται η χρη­σι­μό­τη­τα των Ακτί­νων Χ στη διε­ρεύ­νη­ση των ασθε­νειών του λάρυγγα.

1919 πεθαί­νει ο σατι­ρι­κός ποι­η­τής Γεώρ­γιος Σουρής

Γιώρ­γος Σουρής

1920 οι Αμε­ρι­κα­νί­δες εξα­σφα­λί­ζουν το δικαί­ω­μα της ψήφου με τη 19η τρο­πο­ποί­η­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού συντάγματος.

1922 Δίνε­ται η επί­ση­μη δια­τα­γή για την εκκέ­νω­ση της Μικράς Ασί­ας από τη Διοί­κη­ση της Στρα­τιάς. Ο ύπα­τος αρμο­στής της Σμύρ­νης και δεξί χέρι του Βενι­ζέ­λου στη Μικρά Ασία Αρι­στεί­δης Στερ­γιά­δης εγκα­τα­λεί­πει την πόλη από τους πρώ­τους, με βρε­τα­νι­κό θωρη­κτό. Οι κάτοι­κοι της Σμύρ­νης δεν θα είχαν την ίδια «τύχη» ή μετα­χεί­ρι­ση από τα συμ­μα­χι­κά πλοία που ναυ­λο­χού­σαν στα ανοι­χτά της Σμύρ­νης. Για­τί ο Στερ­γιά­δης δεν προ­έ­τρε­ψε τον ελλη­νι­κό πλη­θυ­σμό να εγκα­τα­λεί­ψει έγκαι­ρα την περιο­χή; Όπως ο ίδιος τόνι­σε: «καλύ­τε­ρα να μεί­νουν εδώ να τους σφά­ξει ο Κεμάλ, για­τί αν πάνε στην Αθή­να θα ανα­τρέ­ψουν τα πάντα» (902.gr)

1923 η Ελλά­δα επι­κυ­ρώ­νει τη Συν­θή­κη Ειρή­νης της Λοζάν­νης με νομο­θε­τι­κό διάταγμα.

1935 Οι αρχές προ­σπα­θώ­ντας να δια­λύ­σουν δέκα χιλιά­δες στα­φι­δο­πα­ρα­γω­γούς μαζί με τα γυναι­κό­παι­δα, που συγκε­ντρώ­θη­καν στην κεντρι­κή πλα­τεία της Πύλου, σκο­τώ­νουν 2 και τραυ­μα­τί­ζουν 12. Επα­κο­λου­θεί σωστή μάχη και οι ένο­πλοι στα­φι­δο­πα­ρα­γω­γοί γίνο­νται κύριοι της πόλης. Η κυβέρ­νη­ση κινη­το­ποιεί 2 μεραρ­χί­ες στρα­τού, συγκρο­τεί έκτα­κτο στρα­το­δι­κείο στην Καλα­μά­τα και κηρύσ­σει τον στρα­τιω­τι­κό νόμο.

1944 ο στρα­τη­γός Σαρλ ντε Γκολ κάνει την είσο­δό του στο Παρίσι.

1957 η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση ανα­κοι­νώ­νει ότι πραγ­μα­το­ποί­η­σε επι­τυ­χή δοκι­μή διη­πει­ρω­τι­κού βαλ­λι­στι­κού πυραύλου.

1962 οι ΗΠΑ εκτο­ξεύ­ουν το ερευ­νη­τι­κό δια­στη­μό­πλοιο ”Μάρι­νερ ΙΙ”, για να εξε­ρευ­νή­σει την Αφροδίτη.

1978 ανε­βαί­νει στον παπι­κό θρό­νο ο πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος Β’.

1983 ψηφί­ζε­ται στο τμή­μα δια­κο­πών της ελλη­νι­κής Βου­λής το νομο­σχέ­διο για το ΕΣΥ.

1986 μία πρω­το­φα­νής τρα­γω­δία συγκλο­νί­ζει το Καμε­ρούν. Χίλια επτα­κό­σια άτο­μα χάνουν τη ζωή τους από τα τοξι­κά αέρια που εκλύ­ο­νται από την ηφαι­στεια­κή λίμνη του Νίος.

1989 η Εθνι­κή ομά­δα παί­δων κατα­κτά το 10ο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα Μπά­σκετ νικώ­ντας στην Κου­έν­κα της Ισπα­νί­ας την Γιου­γκο­σλα­βία με 81–79.

1989 πέθα­νε ο συγ­γρα­φέ­ας Ίρβιν Στόουν

2001 ο Νίκος Κακλα­μα­νά­κης τερ­μα­τί­ζει πρώ­τος στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Mistral που διε­ξά­γε­ται στη Βάρ­κι­ζα κατα­κτώ­ντας για 3η φορά τον τίτλο.

2003 ο μεγά­λος Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νός τενί­στας Pete Sampras ανα­κοι­νώ­νει το τέλος της αγω­νι­στι­κής του καριέρας.

2004 στο πάν­θε­ον του ελλη­νι­κού στί­βου περ­νά η Φανή Χαλ­κιά, καθώς στέ­φε­ται Χρυ­σή Ολυ­μπιο­νί­κης στο αγώ­νι­σμα των 400μ. μετ’ εμπο­δί­ων κόβο­ντας πρώ­τη το νήμα με επί­δο­ση 52.82 στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Αθή­νας. Την ίδια μέρα μετά από ένα συγκλο­νι­στι­κό παι­χνί­δι, που κρί­θη­κε στα τελευ­ταία δευ­τε­ρό­λε­πτα της παρά­τα­σης, τα κορί­τσια του Πόλο κατα­κτούν το αργυ­ρό μετάλ­λιο, το 4ο για τα ελλη­νι­κά χρώ­μα­τα σε αυτούς τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες και το 13ο συνολικά.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο