Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 26 Δεκεμβρίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 26 Δεκεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με 

1606 Κάνει πρε­μιέ­ρα η τρα­γω­δία του Ουί­λιαμ Σέξ­πιρ «Βασι­λιάς Λιρ».

1771 Πέθα­νε ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος, Κλοντ Αντριέν Ελβέ­τιους, γνω­στός στην Ελλά­δα και ως Κλαύ­διος Αδρια­νός Ελβέτιος

1776 Οι αμε­ρι­κα­νι­κές δυνά­μεις υπό τη διοί­κη­ση του Τζορτζ Ουά­σινγ­κτον νικούν τους Άγγλους στη Μάχη του Τρέντον.

1791 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός μαθη­μα­τι­κός, μηχα­νι­κός και εφευ­ρέ­της Τσαρλς Μπά­μπατζ, που θεω­ρεί­ται «πατέ­ρας» των ηλε­κτρο­νι­κών υπολογιστών.

1805 Το διπλω­μα­τι­κό τέλος της Μάχης του Αού­στερ­λιτς γρά­φε­ται με τη Συν­θή­κη του Πρέ­σμπουργκ, σημε­ρι­νή Μπρα­τι­σλά­βα. Η Αγία Ρωμαϊ­κή Αυτο­κρα­το­ρία του Γερ­μα­νι­κού Έθνους παύ­ει να υφί­στα­ται, έπει­τα από 900 χρό­νια ύπαρ­ξης. Η Ρωσία απο­σύ­ρε­ται από την Αυστρία και ανα­γνω­ρί­ζε­ται η κυριαρ­χία της Γαλ­λί­ας στην ιτα­λι­κή χερσόνησο.

1825 Ο Ιμπρα­ήμ φθά­νει στο Μεσο­λόγ­γι και ανα­λαμ­βά­νει τις επι­χει­ρή­σεις ενα­ντί­ον της πόλης, αφού αντι­κα­θι­στά τον Κιου­τα­χή στην αρχη­γία των τοπι­κών τουρ­κι­κών στρατευμάτων.

1860 Διε­ξά­γε­ται ο πρώ­τος κατα­γε­γραμ­μέ­νος αγώ­νας στην ιστο­ρία του ποδο­σφαί­ρου. Η Hallam FC αντι­με­τω­πί­ζει τη Sheffield FC στο Σέφινλντ. Και οι δύο ομά­δες αγω­νί­ζο­νται σήμε­ρα στις ερα­σι­τε­χνι­κές κατη­γο­ρί­ες της Αγγλίας.

1865 Ο Αμε­ρι­κα­νός Τζέιμς Μέι­σον λαμ­βά­νει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για το φίλ­τρο του καφέ.

1890 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός αρχαιο­λό­γος, Ερρί­κος Σλήμαν

1891 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας, Χέν­ρι Μίλερ (“Ο τρο­πι­κός του Καρκίνου”)

1893 Γεν­νή­θη­κε ο Μάο Τσε Τουνγκ, ηγέ­της της Κινε­ζι­κής Επα­νά­στα­σης, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Κίνας (1943–1976) και Πρό­ε­δρος της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Κίνας (1949–1976).

1909 Γεν­νή­θη­κε η Ρωσί­δα πρί­μα μπα­λα­ρί­να, Γκα­λί­να Ουλάνοβα

1918 Γεν­νή­θη­κε ο πολι­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός, Γεώρ­γιος Ράλλης.

1906 Προ­βάλ­λε­ται η πρώ­τη ται­νία μεγά­λου μήκους στην ιστο­ρία του κινη­μα­το­γρά­φου, η αυστρα­λια­νή παρα­γω­γή «Η ιστο­ρία της συμ­μο­ρί­ας του Ναντ Κέλι», που κόστι­σε 450 δολάρια.

1912 Δια­κό­πτο­νται οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις στο Λον­δί­νο για την ειρή­νη στα Βαλ­κά­νια, λόγω αδιαλ­λα­ξί­ας της Τουρκίας.

1919 Το Συμ­βού­λιο των Επι­τρό­πων του Λαού της Ρωσι­κής Σοβιε­τι­κής Ομό­σπον­δης Σοσια­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας εκδί­δει διά­ταγ­μα για την εξά­λει­ψη της αγραμ­μα­το­σύ­νης του ενή­λι­κου πληθυσμού.

1925 Η Τουρ­κία υιο­θε­τεί το Γρη­γο­ρια­νό Ημερολόγιο.

1933 Αρχί­ζει τη λει­τουρ­γία της στο Τόκιο η Nissan Motor Company.

1943 Απο­τυγ­χά­νει από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του Χίτλερ, από τον κόμη Κλά­ους φον Στάουφενμπεργκ.

1943 Πεθαί­νει ο κομ­μου­νι­στής δάσκα­λος Δημή­τρης Γλη­νός, ο οποί­ος άφη­σε τη σφρα­γί­δα του στο προ­ο­δευ­τι­κό και κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα της χώρας μας. Η πορεία του Δημή­τρη Γλη­νού είναι μια συνε­χής πορεία «όλο προς τα αρι­στε­ρά», όπως έλε­γε ο ίδιος, ενώ αυτο­βιο­γρα­φού­με­νος τόνι­ζε ότι η ιδε­ο­λο­γι­κή του δια­δρο­μή ήταν «από τον Μιστριώ­τη στον Λένιν».

glinos5

1944 Στο υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών υπό την προ­ε­δρία του αρχιε­πι­σκό­που Δαμα­σκη­νού πραγ­μα­το­ποιεί­ται διά­σκε­ψη με τη συμ­με­το­χή αντι­προ­σώ­πων του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ, των αστι­κών κομ­μά­των, της κυβέρ­νη­σης Παπαν­δρέ­ου, του πρω­θυ­πουρ­γού της Βρε­τα­νί­ας Ου. Τσόρ­τσιλ, κ.α. Μετά από μια σύντο­μη τοπο­θέ­τη­ση του Τσόρ­τσιλ και του στρα­τάρ­χη Αλε­ξά­ντερ, οι ξένοι εκπρό­σω­ποι απο­χώ­ρη­σαν από την αίθου­σα της διά­σκε­ψης. Όταν ο Γ. Σιά­ντος (Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ και εκπρό­σω­πος του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στη διά­σκε­ψη) ρώτη­σε τον προ­ε­δρεύ­ο­ντα Δαμα­σκη­νό για το αντι­κεί­με­νο των συζη­τή­σε­ων εκεί­νος του απά­ντη­σε: «Για να παρα­δώ­σε­τε τα όπλα». Και ο Σιά­ντος του απο­κρί­θη­κε: «Αν μας καλέ­σα­τε γι’ αυτό, ελά­τε να τα πάρε­τε. Νέο Λίβα­νο δεν πρό­κει­ται να’ χουμε».

1949 Ο Άλμπερτ Αϊν­στάιν παρου­σιά­ζει τη θεω­ρία του περί βαρύτητας.

1951 Ο Οργα­νι­σμός Έκδο­σης Σχο­λι­κών Βιβλί­ων στην Ελλά­δα ανα­λαμ­βά­νει την έκδο­ση και των πανε­πι­στη­μια­κών συγ­γραμ­μά­των σε χαμη­λές τιμές.

1972 Πέθα­νε ο 33ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν

1973 Η Χού­ντα ανοί­γει και πάλι το κολα­στή­ριο της Γυά­ρου, στέλ­νο­ντας εκεί 50 κρα­τού­με­νους από τις στρα­τιω­τι­κές φυλα­κές του Μπογιατίου.

1977 Πρώ­τη εμφά­νι­ση του Δημή­τρη Σαρα­βά­κου στα ποδο­σφαι­ρι­κά γήπε­δα με τη φανέ­λα του Πανιώ­νιου ενα­ντί­ον του Αιγάλεω.

1982 “Ανθρω­πος της χρο­νιάς” από το περιο­δι­κό TIME ανα­κη­ρύσ­σε­ται ο… προ­σω­πι­κός ηλε­κτρο­νι­κός υπολογιστής.

1990 Η ρου­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση απε­λαύ­νει τον πρώ­ην βασι­λιά Μιχα­ήλ, λίγες ώρες μετά την επι­στρο­φή του στο Βου­κου­ρέ­στι, έπει­τα από 43 χρό­νια εξορίας.

1991 Στην τελευ­ταία του συνε­δρί­α­ση, το Ανώ­τα­το Σοβιέτ (σοβιε­τι­κό κοι­νο­βού­λιο) υιο­θε­τεί ψήφι­σμα, που ορί­ζει το τέλος της ΕΣΣΔ. Η κόκ­κι­νη σημαία υπο­στέλ­λε­ται από το Κρεμ­λί­νο. Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, το πρώ­το εργα­τι­κό κρά­τος στον κόσμο, παύ­ει πλέ­ον να υπάρ­χει. Ο σοσια­λι­σμός έχει ανατραπεί.

anatropi sosialismou

1994 Στη Γαλ­λία, ειδι­κές δυνά­μεις ασφα­λεί­ας θέτουν τέρ­μα στην αερο­πει­ρα­τεία αερο­σκά­φους της “Air France” από αλγε­ρι­νούς ισλα­μι­στές που είχαν εκτε­λέ­σει τρεις επι­βά­τες στις 24 Δεκεμ­βρί­ου. Νεκροί και οι τέσ­σε­ρις αεροπειρατές.

1995 Κρί­ση των Ιμί­ων: Το Λιμε­ναρ­χείο Καλύ­μνου ενη­με­ρώ­νει το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών και αυτό με τη σει­ρά του το Τουρ­κι­κό Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ότι αν δεν παρέμ­βει ρυμουλ­κό, το τουρ­κι­κό πλοίο που προ­σά­ρα­ξε σε αβα­θή ύδα­τα κοντά στην Ανα­το­λι­κή Ίμια θα κινδυνεύσει.

1995 Ο νικη­τής των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών στην Τουρ­κία και πρό­ε­δρος του Iσλα­μι­κού Κόμ­μα­τος της Ευη­με­ρί­ας, Νετζμε­τίν Ερμπα­κάν, ζητά από τον πρό­ε­δρο Ντε­μι­ρέλ την εντο­λή σχη­μα­τι­σμού κυβέρνησης.

1996 Η Συν­θή­κη για την κατα­πο­λέ­μη­ση της ερη­μο­ποί­η­σης τίθε­ται σε ισχύ από τον ΟΗΕ.

1996 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η μεγα­λύ­τε­ρη απερ­γία στην ιστο­ρία της Νότιας Κορέ­ας. Συμ­με­τέ­χουν 1,2 εκα­τομ­μύ­ρια εργα­ζό­με­νοι στο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

1997 Πέθα­νε ο φιλό­σο­φος Κορ­νή­λιος Καστοριάδης.

kornilios kastoriadis

2003 Ισχυ­ρός σει­σμός μεγέ­θους 6,6 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ ισο­πε­δώ­νει την ιστο­ρι­κή πόλη Μπαμ του Νοτί­ου Ιράν και προ­κα­λεί το θάνα­το 41.000 ανθρώπων.

2004 Ισχυ­ρό­τα­τος σει­σμός, μεγέ­θους 9,3 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, σημειώ­νε­ται στ’ ανοι­χτά της Βόρειας Σου­μά­τρας. Τα παλιρ­ροϊ­κά κύμα­τα που ακο­λου­θούν, σαρώ­νουν τα παρά­λια της Ινδο­νη­σί­ας, της Ταϊ­λάν­δης, της Μαλαι­σί­ας, του Μπα­γκλα­ντές, της Ινδί­ας, των Μαλ­δί­βων Νήσων, της Σομα­λί­ας και της Ταν­ζα­νί­ας, αφή­νο­ντας πίσω τους 230.000 νεκρούς.

Τσου­νά­μι – νησιά Πού­κετ: Μια εκ των φονι­κό­τε­ρων κατα­στρο­φών σε όλο τον κόσμο – 230.000 νεκροί

2006 Πέθα­νε ο 38ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζέ­ραλντ Ράντολφ Φορντ, ο μονα­δι­κός μη αιρε­τός πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

2018 Πέθα­νε ο Θεό­δω­ρος Αντω­νί­ου, ένας από τους σημα­ντι­κούς Έλλη­νες συν­θέ­τες, αρχι­μου­σι­κός και παιδαγωγός

antoniou

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο