Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 26 Ιανουαρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 26 Ιανουα­ρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

1340 Ο βασι­λιάς Εδουάρ­δος Γ’ της Αγγλί­ας αυτο­α­να­κη­ρύσ­σε­ται βασι­λιάς της Γαλλίας.

1500 Ο Ισπα­νός εξε­ρευ­νη­τής Βισέ­ντε Για­νιές Πιν­σόν ανα­κα­λύ­πτει τη Βραζιλία.

1531 Ισχυ­ρός σει­σμός συγκλο­νί­ζει τη Λισα­βό­να της Πορ­το­γα­λί­ας και αφή­νει πίσω του 30.000 νεκρούς.

1564 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται η σύνο­δος του Τρι­δέ­ντου, που εγκα­θι­στά τη διά­κρι­ση μετα­ξύ Ρωμαιο­κα­θο­λι­κι­σμού και Προ­τε­στα­ντι­σμού. Ανα­θε­μα­τί­ζο­νται, ως αιρε­τι­κοί, ο Μαρ­τί­νος Λού­θη­ρος και ο Καλ­βί­νος και θεσπί­ζο­νται πλή­θος κανό­νων για τα Μυστή­ρια της Εκκλησίας.

1699 Υπο­γρά­φε­ται στην Κρο­α­τία η Συν­θή­κη του Κάρ­λο­βιτς, με την οποία τερ­μα­τί­ζε­ται ο Αυστρο-οθω­μα­νι­κός πόλε­μος. Η συν­θή­κη θα σημά­δε­ψει την αρχή της Οθω­μα­νι­κής παρακ­μής και την ανά­δει­ξη της Αυστρί­ας σε κυρί­αρ­χη δύνα­μη της κεντρι­κής Ευρώπης.

1700 Μεγά­λος σει­σμός, που υπο­λο­γί­ζε­ται στα 9 Ρίχτερ, σημειώ­νε­ται στα ανοι­κτά των Δυτι­κών ακτών του Κανα­δά, ο πιο ισχυ­ρός στην ιστο­ρία της χώρας. Προ­κα­λεί τσου­νά­μι, που θάβει πολ­λά παρά­κτια χωριά ιθα­γε­νών, ενώ προ­κα­λεί θύμα­τα και εκτε­τα­μέ­νες ζημιές στην Ιαπωνία.

1785 Ο Βενια­μίν Φρα­γκλί­νος, από τους ιδρυ­τές — πατέ­ρες του αμε­ρι­κα­νι­κού έθνους, σε επι­στο­λή προς την κόρη του εκφρά­ζει την αντί­θε­σή του για την επι­λο­γή του αετού ως συμ­βό­λου των ΗΠΑ. Ο ίδιος προ­τι­μού­σε τη γαλοπούλα.

1788 Αρχί­ζει η ευρω­παϊ­κή αποί­κη­ση της Αυστρα­λί­ας με την άφι­ξη στό­λου 11 πλοί­ων στο λιμά­νι του Σίδνεϊ. Αυτός ο πρώ­τος στό­λος με αρχη­γό τον άγγλο Άρθουρ Φίλιπ, καπε­τά­νιο στο Βασι­λι­κό Ναυ­τι­κό, φέρ­νει 1500 ανθρώ­πους, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 750 κατά­δι­κων, στη νέα αποι­κία. Ο Φίλιπ και οι άνδρες του απο­βι­βά­ζο­νται στην ανα­το­λι­κή πλευ­ρά της Αυστρα­λί­ας και ιδρύ­ουν το Σίδνεϊ, την πρώ­τη μόνι­μη ευρω­παϊ­κή αποι­κία λευ­κών στην ήπει­ρο. Η ημέ­ρα αυτή εορ­τά­ζε­ται ως “Η Ημέ­ρα της Αυστραλίας”.

1808 Λαμ­βά­νει χώρα το πρώ­το και μονα­δι­κό στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στην ιστο­ρία της Αυστρα­λί­ας (Rum Rebellion).

1821 Αρχί­ζει στο Λάι­μπαχ (τη σημε­ρι­νή Λιου­μπλιά­να) το συνέ­δριο της Ιεράς Συμ­μα­χί­ας, το οποίο κατέ­λη­ξε στις 12 Μαΐ­ου με τη δια­κοί­νω­ση πως «Οι Ηγεμόνες…θεωρούν νομι­κώς άκυ­ρον και απο­κη­ρυ­κτέ­αν παρά των αρχών του Δημο­σί­ου Δικαί­ου της Ευρώ­πης, πάσαν υπο­τι­θέ­με­νην μεταρ­ρύθ­μι­σιν πραγ­μα­το­ποιου­μέ­νην δια κινή­μα­τος ή ανοι­κτής βίας».

1821 Αρχί­ζει η διά­σκε­ψη της Βοστί­τσας (Αίγιο). Στο σπί­τι του Αντρέα Λόντου, ο Παπα­φλέσ­σας παρου­σιά­ζει στους πρού­χο­ντες πλη­ρε­ξού­σια γράμ­μα­τα του Αλέ­ξαν­δρου Υψη­λά­ντη και τους δια­βά­ζει δια­τα­γή να ετοι­μά­σουν 25.000 άνδρες. Ανα­κοι­νώ­νει στους προ­κρί­τους ότι η επα­νά­στα­ση ενα­ντί­ον των Οθω­μα­νών έχει ορι­στεί για τις 25 Μαρτίου.

1823 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός για­τρός Έντουαρντ Τζέ­νερ, ο οποί­ος ανα­κά­λυ­ψε το πρώ­το εμβό­λιο κατά της ευλο­γιάς και έθε­σε τα θεμέ­λια της ανοσολογίας.

1825 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο από τους εκπρο­σώ­πους της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης Ιωάν­νη Ορλάν­δο και Ανδρέα Λου­ριώ­τη και τον Οίκο Ρικάρ­δο, το δεύ­τε­ρο δάνειο της Ανε­ξαρ­τη­σί­ας. Το ονο­μα­στι­κό κεφά­λαιο του δανεί­ου είναι 2.000.000 λίρες, από τις οποί­ες το καθα­ρό ποσό περιο­ρί­ζε­ται στις 816.000 λίρες.

1828 Ο Ιωάν­νης Καπο­δί­στριας ορκί­ζε­ται στο Μητρο­πο­λι­τι­κό Ναό της Αίγι­νας, προ­σω­ρι­νή έδρα της κυβέρ­νη­σής του, ως ο πρώ­τος Κυβερ­νή­της του Ελεύ­θε­ρου Ελλη­νι­κού Κράτους.

1837 Το Μίσι­γκαν γίνε­ται η 26η Πολι­τεία των ΗΠΑ.

1838 Το Τενε­σί επι­κυ­ρώ­νει τον πρώ­το νόμο για την ποτο­α­πα­γό­ρευ­ση στην ιστο­ρία των ΗΠΑ.

1841 Το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο κατα­λαμ­βά­νει το Χονγκ Κονγκ.

1861 Αμε­ρι­κα­νι­κός Εμφύ­λιος Πόλε­μος: Η Λουι­ζιά­να απο­χω­ρεί από τις Η.Π.Α.

1870 Η Βιρ­τζί­νια γίνε­ται και πάλι πολι­τεία των Η.Π.Α.

1871 Ιδρύ­ε­ται στο Λον­δί­νο το Rugby Football Union. Σκο­πός της δημιουρ­γί­ας του είναι η δια­φο­ρο­ποί­η­ση του ράγκ­μπι από το ποδόσφαιρο.

1874 γεν­νή­θη­κε ο Γουί­λιαμ Σόμερ­σετ Μομ, Άγγλος συγγραφέας

mom

1895 Πέθα­νε ο ρομα­ντι­κός ποι­η­τής του 19ου αιώ­να, Αχιλ­λέ­ας Παρά­σχος (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Νασά­κης ή Νασί­κο­γλου), κορυ­φαί­ος εκπρό­σω­πος της Α’ Αθη­ναϊ­κής Σχολής

axilleas parasxos

1905 Ανα­κα­λύ­πτε­ται το μεγα­λύ­τε­ρο δια­μά­ντι του κόσμου 3.106 καρα­τί­ων, γνω­στό ως Κού­λι­ναν, στο ορυ­χείο Πρε­μιέρ, στην Πραι­τό­ρια της Δυτι­κής Αφρικής.

1911 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της, Νόρ­μπερτ Σούλ­τζε (“Λιλί Μαρλέν”)

1918 Γεν­νή­θη­κε ο πρό­ε­δρος της Ρου­μα­νί­ας, Νικο­λάε Τσαουσέσκου

1921 Γεν­νή­θη­κε ο Ιάπω­νας επι­χει­ρη­μα­τί­ας, Ακίο Μορί­τα, συνι­δρυ­τής της εται­ρί­ας ηλε­κτρο­νι­κών SONY

1924 Η Πετρού­πο­λη μετο­νο­μά­ζε­ται σε Λένιν­γκραντ προς τιμή του μεγά­λου κομ­μου­νι­στή ηγέ­τη επα­να­στά­τη, 5 μέρες μετά το θάνα­τό του.

1925 Γεν­νή­θη­κε ο βρα­βευ­μέ­νος με Όσκαρ, Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Πολ Νιούμαν

1928 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου, Ροζέ Βαντίμ Πλε­μιά­νι­κοφ (“Και ο Θεός έπλα­σε τη γυναίκα”)

1932 Η αγρο­τι­κή εξέ­γερ­ση, λόγω της φτώ­χειας, που μαστί­ζει τον αγρο­τι­κό πλη­θυ­σμό, παίρ­νει πανελ­λή­νιες διαστάσεις.

 1936 Το ΚΚΕ μπαί­νει για πρώ­τη φορά στη Βου­λή με το σχή­μα του “Παλ­λαϊ­κού Μετώ­που” (Ελλά­δας συγκρό­τη­σε με το Αγρο­τι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας) και επι­κε­φα­λής το Νίκο Πλου­μπί­δη.  Παρά την προ­ε­κλο­γι­κή τρο­μο­κρα­τία και τους διωγ­μούς, το «Παλ­λαϊ­κό Μέτω­πο» πετυ­χαί­νει σοβα­ρή νίκη. Λαμ­βά­νει 15 έδρες και 73.411 ψήφους. Οι Φιλε­λεύ­θε­ροι κατα­λαμ­βά­νουν 126 έδρες και το Λαϊ­κό κόμ­μα 72.

pallaiko metopo

1939 Οι δυνά­μεις του στρα­τη­γού Φράν­κο κατα­λαμ­βά­νουν τη Βαρ­κε­λώ­νη, το πιο ισχυ­ρό προ­πύρ­γιο της Δημο­κρα­τι­κής Ισπα­νί­ας. Τρεις μήνες αργό­τε­ρα θα πέσει και η Μαδρίτη.

1941 Αρχί­ζει η μάχη της Τρε­μπε­σί­νας. Ο ελλη­νι­κός στρα­τός κυριεύ­ει τις ανα­το­λι­κές πλα­γιές του όρους.

1942 Η αμε­ρι­κα­νι­κή εκστρα­τευ­τι­κή δύνα­μη στην Ευρώ­πη, απο­τε­λού­με­νη από χιλιά­δες στρα­τιώ­τες, απο­βι­βά­ζε­ται στη Βόρεια Ιρλαν­δία, για πρώ­τη φορά μετά τον Α’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

 1942 Ο λαός της Αθή­νας, με πρω­το­πό­ρους έξι χιλιά­δες ανά­πη­ρους του ελλη­νοϊ­τα­λι­κού πολέ­μου, κατε­βαί­νει σε μαχη­τι­κή δια­μαρ­τυ­ρία για την επιβίωση.

1944 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται μεγά­λη απερ­γία των δημο­σί­ων και τρα­πε­ζι­κών υπαλ­λή­λων στην Αθή­να με αίτη­μα την χορή­γη­ση τρο­φί­μων και την παύ­ση της τρομοκρατίας.

1945 Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός ξεκι­νά μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση περι­κύ­κλω­σης της 4ης Γερ­μα­νι­κής Στρα­τιάς στην Ανα­το­λι­κή Πρω­σία, που θα ολο­κλη­ρω­θεί 2 μήνες αργό­τε­ρα με την πλή­ρη συντρι­βή της.

1945 Γεν­νή­θη­κε η Βρε­τα­νί­δα μου­σι­κός Ζακλίν ντι Πρε

1950 Ιδρύ­ε­ται η Δημο­κρα­τία της Ινδί­ας, με την υπερ­ψή­φι­ση του νέου συντάγ­μα­τός της, ύστε­ρα από μια μετα­βα­τι­κή περί­ο­δο που δια­δέ­χτη­κε την ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας από τους Βρε­τα­νούς το 1947. Εκτο­τε η ημε­ρο­μη­νία καθιε­ρώ­νε­ται ως Ημέ­ρα της Δημο­κρα­τί­ας στην Ινδία.

1952 “Μαύ­ρο Σάβ­βα­το” στο Κάι­ρο. Οι μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις των Αιγυ­πτί­ων επε­κτεί­νο­νται στο Κάι­ρο, με εκτε­τα­μέ­νους εμπρη­σμούς εκα­το­ντά­δων κτι­ρί­ων, βρε­τα­νι­κών κυρί­ως συμ­φε­ρό­ντων. Με σύν­θη­μα «η Αίγυ­πτος στους Αιγυ­πτί­ους» οι επα­να­στά­τες καί­νε ξένες τρά­πε­ζες, γρα­φεία εται­ρειών, ξενο­δο­χεία, κινη­μα­το­γρά­φους και κέντρα διασκέδασης.

1956 Τελε­τή έναρ­ξης των 7ων Χει­με­ρι­νών Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων στην Κορ­τί­να Ντ’ Αμπέ­τσο της Ιταλίας.

1957 Η ηθο­ποιός Λιζ Τέι­λορ παίρ­νει το δεύ­τε­ρο δια­ζύ­γιό της, αυτή την φορά από τον συνά­δελ­φό της, Μάικλ Γουάιλντινγκ

1963 Γεν­νή­θη­κε ο Πορ­το­γά­λος προ­πο­νη­τής ποδο­σφαί­ρου, Ζοζέ Μουρίνιο.

1977 Πέθα­νε ο κινη­μα­το­γρα­φι­κός παρα­γω­γός και ιδρυ­τής της Finos Film, Φιλο­ποί­μην Φίνος

1980 Το Ισρα­ήλ και η Αίγυ­πτος συνά­πτουν διπλω­μα­τι­κές σχέσεις.

1990 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός ιστο­ρι­κός και φιλό­σο­φος Λιού­ις Μάμφορντ.

1992 Ο πρό­ε­δρος, Μπό­ρις Γέλ­τσιν, ανα­κοι­νώ­νει ότι η Ρωσία παύ­ει να στο­χεύ­ει με τα πυρη­νι­κά της όπλα πόλεις των ΗΠΑ.

1992 Η ται­νία του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου, “Το Μετέ­ω­ρο Βήμα του Πελαρ­γού”, παίρ­νει το πρώ­το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Κινηματογράφου.

1993 Ο Βάτσλαβ Χάβελ εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της Τσε­χι­κής Δημοκρατίας.

1995 Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Κάρο­λος Παπού­λιας, ματαιώ­νει την επί­σκε­ψή του στο Άου­σβιτς, ύστε­ρα από την επι­μο­νή της Πολω­νί­ας να αναρ­τη­θεί η σκο­πια­νή σημαία με τον Ήλιο της Βερ­γί­νας, κατά τη διάρ­κεια των εκδη­λώ­σε­ων για τα 50 χρό­νια από την απε­λευ­θέ­ρω­ση των κρα­του­μέ­νων του ναζι­στι­κού στρατοπέδου.

1998 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλί­ντον, αρνεί­ται σε απευ­θεί­ας τηλε­ο­πτι­κή συνέ­ντευ­ξη από το Λευ­κό Οίκο, ότι είχε οποια­δή­πο­τε σεξουα­λι­κή σχέ­ση με τη μαθη­τευό­με­νη υπάλ­λη­λο, Μόνι­κα Λεβίνσκι.

2001 Ισχυ­ρός σει­σμός μεγέ­θους 7,9 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ ισο­πε­δώ­νει το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του ινδι­κού κρα­τί­διου Γκου­χα­ράτ, σκο­τώ­νο­ντας περί τις 20.000 άτομα.

2003 Πέθα­νε ο Βαλέ­ρι Μπρού­μελ, ρώσος αθλη­τής του άλμα­τος εις ύψος, που κατέρ­ρι­ψε 6 φορές το παγκό­σμιο ρεκόρ και κατέ­κτη­σε ένα χρυ­σό κι ένα αργυ­ρό μετάλ­λιο σε Ολυ­μπια­κούς Αγώνες

2005 Η Κοντο­λί­ζα Ράις γίνε­ται η πρώ­τη έγχρω­μη, που ανα­λαμ­βά­νει το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ.

2007 Νέος πρό­ε­δρος της UEFA εκλέ­γε­ται ο παλαί­μα­χος Γάλ­λος ποδο­σφαι­ρι­στής, Μισέλ Πλατινί.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο