Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 26 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 26 Ιουλίου 

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

811 Διε­ξά­γε­ται η Μάχη της Πλί­σκα. Οι Βούλ­γα­ροι, με επι­κε­φα­λής τον θηριώ­δη Κρού­μο, νικούν τους Βυζα­ντι­νούς υπό τον Νικη­φό­ρο Α’, ο οποί­ος πίπτει επί του πεδί­ου της μάχης. Το κεφά­λι του απο­κό­πτε­ται από τον Κρού­μο, επαρ­γυ­ρώ­νε­ται και γίνε­ται κύπελ­λο, με το οποίο γιορ­τά­ζει τους θριάμ­βους του.

1139 Ο τότε κόμης Αλφόν­σο, μετά την μάχη του Ουν­ρί­κε, ανα­κη­ρύσ­σε­ται από τον στρα­τό του πρώ­τος βασι­λιάς της Πορ­το­γα­λί­ας και δια­κη­ρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας από την Καστίλη.

1529 Ο Ισπα­νός κατα­κτη­τής Φραν­θί­σκο Πιθάρ­ρο ορί­ζε­ται κυβερ­νή­της του Περού.

1581 Οι βόρειες Κάτω Χώρες κηρύσ­σουν την ανε­ξαρ­τη­σία τους από τον βασι­λιά Φίλιπ­πο Β΄ της Ισπανίας.

1745 Κοντά στο Γκίλ­ντ­φορντ της Αγγλί­ας γίνε­ται ο πρώ­τος κατα­γε­γραμ­μέ­νος αγώ­νας κρί­κετ γυναικών.

1775 Ο Βενια­μίν Φρα­γκλί­νος γίνε­ται γενι­κός διευ­θυ­ντής των ταχυ­δρο­μεί­ων των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών.

1788 Η Νέα Υόρ­κη, επι­κυ­ρώ­νει το αμε­ρι­κα­νι­κό Σύνταγ­μα και γίνε­ται η 11η Πολι­τεία των ΗΠΑ.

1822 Η Μάχη στα Δερ­βε­νά­κια. Οι μικρές επα­να­στα­τι­κές δυνά­μεις υπό το Θεό­δω­ρο Κολο­κο­τρώ­νη δια­λύ­ουν τη Στρα­τιά του Δρά­μα­λη, τρέ­πο­ντας τα υπο­λείμ­μα­τά της σε άτα­κτη φυγή.

1824 Ο στό­λος των επα­να­στα­τη­μέ­νων Ελλή­νων βγαί­νει στο Αιγαίο για να απο­τρέ­ψει τουρ­κι­κή επί­θε­ση στη Σάμο. Η καθο­ρι­στι­κή ναυ­μα­χία έγι­νε στις 5 Αυγού­στου και κατέ­λη­ξε στην κατα­στρο­φή του τουρ­κι­κού στόλου

1856 Γεν­νή­θη­κε ο Ιρλαν­δός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Τζορτζ Μπέρ­ναρντ Σο

Ο ΜΠΕΡΝΑΝΤ ΣΩΟΥ (Μπέρ­ναρντ Σο) από τους τελευ­ταί­ους του αστι­κού προ­ο­δευ­τι­σμού – Ενας κήρυ­κας αλη­θειών, που δεν ακού­γο­νται συχνά

1867 Πεθαί­νει ο βασι­λιάς Όθωνας

1875 Γεν­νή­θη­κε ο ιδρυ­τής της ανα­λυ­τι­κής ψυχο­λο­γί­ας, ελβε­τός ψυχί­α­τρος, Καρλ Γκού­σταβ Γιουνγκ

1875  Γεν­νή­θη­κε ο Ισπα­νός ποι­η­τής Αντό­νιο Ματσάδο.

1885 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Αντρέ Μωρουά

1887 Εκδί­δε­ται το Unua Libro, ιδρύ­ο­ντας το κίνη­μα Εσπεράντο.

1891 Η Γαλ­λία προ­σαρ­τά την Ταϊτή.

1894 Γεν­νιέ­ται ο Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας Άλντους Χάξλεϊ.

1908 Ο Γενι­κός Εισαγ­γε­λέ­ας των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών εκδί­δει δια­τα­γή για την άμε­ση στε­λέ­χω­ση του «Γρα­φεί­ου Ερευ­νών» (αργό­τε­ρα μετο­νο­μά­στη­κε σε FBI).

1909 Εργα­τι­κή εξέ­γερ­ση εκδη­λώ­νε­ται στη Βαρ­κε­λώ­νη, που διαρ­κεί έως τις 31/7 και κατα­στέλ­λε­ται βίαια από την αστυ­νο­μία και το στρα­τό. Οι νεκροί ξεπέ­ρα­σαν τους 100, ενώ πάνω από 1.700 κατα­δι­κά­στη­καν από στρα­το­δι­κεία για «ένο­πλη εξέ­γερ­ση» σε διά­φο­ρες ποι­νές (εκτέ­λε­ση, φυλά­κι­ση, κοκ.). Η εξέ­γερ­ση πυρο­δο­τή­θη­κε με αφορ­μή την επι­στρά­τευ­ση που ανα­κοί­νω­σε η Ισπα­νι­κή κυβέρ­νη­ση προ­κει­μέ­νου να ενι­σχύ­σει την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­σή της στο Μαρόκο.

1914  Η αγγλι­κή αστυ­νο­μία ανοί­γει πυρ κατά Ιρλαν­δών δια­δη­λω­τών στο Δου­βλί­νο, με απο­τέ­λε­σμα 4 νεκρούς και 38 τραυματίες.

1922 Η Συρία υπά­γε­ται στη Γαλ­λία με διά­ταγ­μα της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών.

1925 Ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώ­το του φιλι­κό αγώ­να και νικά τον Ηρα­κλή με 2–1. Στις φανέ­λες των παι­κτών του φιγου­ρά­ρει το τετρά­φυλ­λο πρά­σι­νο τρι­φύλ­λι, που θα αντι­κα­τα­στα­θεί από τον δικέ­φα­λο αετό τέσ­σε­ρα χρό­νια αργότερα.

1925 Εγκαι­νιά­ζε­ται στη Νέα Υόρ­κη το υπο­κα­τά­στη­μα της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος. Πρό­κει­ται για το πρώ­το υπο­κα­τά­στη­μα ευρω­παϊ­κής τρά­πε­ζας στο εξωτερικό.

1926 Γεν­νή­θη­κε ο κορυ­φαί­ος κινη­μα­το­γρα­φι­στής Στάν­λεϊ Κιούμπρικ

stanley 11928 Γεν­νή­θη­κε ο Φραν­τσέ­σκο Κοσί­γκα (Francesco Cossiga, πέθα­νε το 2010) αντι­δρα­στι­κός Ιτα­λός πολι­τι­κός χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­της. Ως υπΕσ προ­έ­βη σε ανα­διάρ­θρω­ση της ιτα­λι­κής αστυ­νο­μί­ας, της πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας Sisde και των μυστι­κών υπη­ρε­σιών (για τις υπη­ρε­σί­ες του –μετα­ξύ άλλων, ανα­κη­ρύ­χτη­κε ισό­βιος γερουσιαστής).
Πρό­ε­δρος της Ιτα­λί­ας από το 1985 ως το 1992, παραι­τή­θη­κε όταν απή­χθη από τις Ερυ­θρές Ταξιαρ­χί­ες και δολο­φο­νή­θη­κε ο Άλντο Μόρο.

1929 Γίνε­ται η πρώ­τη δίκη για παρά­βα­ση του «Ιδιώ­νυ­μου». Ο φοι­τη­τής Π. Μαρ­μα­ρέ­λης δικά­ζε­ται σε 8 μήνες φυλά­κι­ση και 3 μήνες εξο­ρία, για­τί διά­βα­ζε την εφη­με­ρί­δα «Νεο­λαία», όργα­νο της Ομο­σπον­δί­ας Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών της Ελλά­δας (ΟΚΝΕ).

1933 Στη Γερ­μα­νία, ψηφί­ζε­ται νόμος σύμ­φω­να με τον οποίο θα υπο­βάλ­λο­νται σε στεί­ρω­ση άτο­μα που πάσχουν από βαριές ή κλη­ρο­νο­μι­κές σωμα­τι­κές και ψυχι­κές ασθένειες.

1934 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της Γιάν­νης Σπανός.

1936 Οι ναζι­φα­σι­στι­κές δυνά­μεις του Άξο­να παρέμ­βουν καθο­ρι­στι­κά στον Ισπα­νι­κό Εμφύλιο

1940 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δι­στής και ηθο­ποιός, Τόλης Βοσκό­που­λος -Πέθα­νε 19 Ιου­λί­ου 2021

1941 Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Φρ. Ρούζ­βελτ διο­ρί­ζει τον στρα­τη­γό Ντά­γκλας Μακάρ­θουρ, γενι­κό διοι­κη­τή των αμε­ρι­κα­νι­κών δυνά­με­ων στην Απω Ανατολή.

1943 Στο μονα­στή­ρι της Κορώ­νας — Καρ­δί­τσας συνέρ­χε­ται το Α’ Παν­θεσ­σα­λι­κό Συνέ­δριο του ΕΑΜ.

1943 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος μου­σι­κός, μέλος των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ

1944 Βρί­σκε­ται πετα­μέ­νο στους δρό­μους της Αθή­νας ένα γυναι­κείο σώμα παρα­μορ­φω­μέ­νο και μισο­κα­μέ­νο: Ηταν το πτώ­μα της Ηλέ­κτρας Απο­στό­λου. Την είχε συλ­λά­βει η Ειδι­κή Ασφά­λεια και την οδή­γη­σε στο άντρο της οδού Ελπί­δας. Εκεί την υπέ­βα­λαν σε φρι­κτά βασα­νι­στή­ρια για να της απο­σπά­σουν μυστι­κά για την οργά­νω­ση της Αντί­στα­σης και το μηχα­νι­σμό του ΚΚΕ, αφού η Ηλέ­κτρα ήταν μέλος της Επι­τρο­πής Πόλης της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αθή­νας του Κόμ­μα­τος. Λίγο πριν ξεψυ­χή­σει, είχε τον εξής διά­λο­γο με τους δημί­ους της:

-Πώς σε λένε;
‑Ελλη­νί­δα
‑Από πού είσαι;
‑Από την Αθήνα
‑Πού μένεις;
‑Στην Αθήνα
‑Ποιοι είναι οι συνερ­γά­τες σου;
— Όλοι οι Έλληνες.

ilektra

1945 Υπο­γρά­φε­ται η Δια­κή­ρυ­ξη του Πόν­τσ­δαμ, κατά την οποία ο Χάρι Τρού­μαν, ο Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ και ο Χιάνγκ Κάι Σεκ, καθο­ρί­ζουν τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την παρά­δο­ση της Ιαπω­νί­ας στους συμ­μά­χους. Η Ιαπω­νία, απο­δέ­χε­ται τους όρους της Διακήρυξης.

1945 Γεν­νή­θη­κε η μεγά­λη Αγγλί­δα ηθο­ποιός Έλεν Μίρεν.

1946 Το στρα­το­δι­κείο των Γιαν­νι­τσών κατα­δι­κά­ζει σε θάνα­το τη πρώ­τη γυναί­κα αγω­νί­στρια, τη δασκά­λα Ειρή­νη Γκί­νη. Μαζί της κατα­δι­κά­στη­καν σε θάνα­το και άλλοι 6 κομ­μου­νι­στές. Οι κατα­δι­κα­σμέ­νοι στά­θη­καν μπρος στο εκτε­λε­στι­κό από­σπα­σμα ζητω­κραυ­γά­ζο­ντας υπέρ του ΚΚΕ.

gini

1952 Βαρύ πέν­θος στην Αργε­ντι­νή για το θάνα­το της Εβί­τα Περόν, σε ηλι­κία 33 ετών από λευχαιμία.

1953 Πέθα­νε ο Νικό­λα­ος Πλα­στή­ρας, στρα­τιω­τι­κός, πολι­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας.

1953 Στην Κού­βα, αρχί­ζει η επα­νά­στα­ση του Φιντέλ Κάστρο, ο οποί­ος μαζί με τους αντάρ­τες του επι­τί­θε­νται σε στρα­τώ­να της Μον­κά­δα.

castro

1956 Στην Αίγυ­πτο, ο Γκα­μάλ Αμπ­ντέλ Νάσερ εθνι­κο­ποιεί τη Διώ­ρυ­γα του Σου­έζ, γεγο­νός που προ­κα­λεί διε­θνή κατακραυγή.

1959 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Κέβιν Σπέισι.

1961 Γεν­νή­θη­κε ο ποδο­σφαι­ρι­στής Δημή­τρης Σαραβάκος

1963 Σει­σμός στα Σκό­πια (ενιαία Γιου­γκο­σλα­βία) με απο­λο­γι­σμό 1.100 νεκρούς.

1964 Γεν­νή­θη­κε η ταλα­ντού­χα ηθο­ποιός Σάντρα Μπούλοκ.

1963 23 άτο­μα χάνουν τη ζωή τους, όταν ανα­τρέ­πε­ται στη λίμνη Αμβρα­κία μηχα­νο­κί­νη­τη βάρ­κα με 35 προ­σκυ­νη­τές που μετέ­βαι­ναν σε πανη­γύ­ρι σε κοντι­νό ξωκλήσι.

1965 Τα νησιά Μαλ­δί­βες στον Ινδι­κό Ωκε­α­νό απο­κτούν πλή­ρη πολι­τι­κή ανε­ξαρ­τη­σία από τη Βρετανία.

1967 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος ηθο­ποιός Τζέι­σον Στέιθαμ.

1978 Πέθα­νε ο βου­λευ­τής της ΕΔΑ Νίκος Κιτσί­κης, πολι­τι­κός μηχα­νι­κός (θεω­ρεί­ται πατέ­ρας της ελλη­νι­κής στα­τι­κής), καθη­γη­τής και πρύ­τα­νης του ΕΜΠ.
Στην κατο­χή φυλα­κί­σθη­κε για την αντι­στα­σια­κή του δρά­ση στον φοι­τη­τι­κό χώρο προ­σχω­ρώ­ντας στο ΕΑΜ. Έγι­νε μέλος του ΚΚΕ και το 1946 απο­λύ­θη­κε ως κομ­μου­νι­στής. Η απρι­λια­νή χού­ντα τον εξό­ρι­σε στη Γυάρο

1989 Γεν­νή­θη­κε η Αρε­τή Κετι­μέ, Ελλη­νί­δα τρα­γου­δί­στρια και μουσικός.

1992 Πέθα­νε η ηθο­ποιός Τζέ­νη Καρέζη

Τζέ­νη Καρέ­ζη: Άξια μορ­φή της Τέχνης και της Ανθρωπιάς…

1994 Πέθα­νε η σκη­νο­θέ­τρια Τώνια Μαρκετάκη.

1996 Ο Πύρ­ρος Δήμας κατα­κτά το χρυ­σό μετάλ­λιο στην άρση βαρών στην κατη­γο­ρία των 83 κιλών στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Ατλά­ντα σηκώ­νο­ντας 180 κιλά στο αρα­σέ, 212.5 στο ζετέ και 392.5 στο σύνολο.

1999 Πέθα­νε ο Φαί­δων Γκι­ζί­κης, πρό­ε­δρος της «Δημο­κρα­τί­ας» κατά τη διάρ­κεια της χούντας

***

stanley2

castro4

2015  Με ανεί­πω­τη θλί­ψη αλλά και περη­φά­νια η Και­σα­ρια­νή απο­χαι­ρέ­τη­σε τον Δήμαρ­χο σύμ­βο­λο της πόλης, μια ηρω­ι­κή μορ­φή του λαϊ­κού κινή­μα­τος και του ΚΚΕ, έναν γνή­σιο και αυθε­ντι­κό ηγέ­τη, έναν από τους κορυ­φαί­ους του αγώ­να,  που τίμη­σε το Κόμ­μα με την πολύ­χρο­νη και μεγά­λη προ­σφο­ρά του, τη συνέ­πεια και το αγω­νι­στι­κό ήθος του, τον Πανα­γιώ­τη Μακρή.

2016  Ομη­ρία σε εκκλη­σία στη Νορ­μαν­δία ‑Γαλ­λία από τζι­χα­ντι­στές, στο Saint-Etienne-du Rouvray (απο­κε­φά­λι­σαν τον ιερέα).

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο