Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 26 Ιουλίου

1139 Ο τότε κόμης Αλφόν­σο, μετά την μάχη του Ουν­ρί­κε, ανα­κη­ρύσ­σε­ται από τον στρα­τό του πρώ­τος βασι­λιάς της Πορ­το­γα­λί­ας και δια­κη­ρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας από την Καστίλη.

1788 Η Νέα Υόρ­κη, επι­κυ­ρώ­νει το αμε­ρι­κα­νι­κό Σύνταγ­μα και γίνε­ται η 11η Πολι­τεία των ΗΠΑ.

1822 Η Μάχη στα Δερ­βε­νά­κια. Οι μικρές επα­να­στα­τι­κές δυνά­μεις υπό το Θεό­δω­ρο Κολο­κο­τρώ­νη δια­λύ­ουν τη Στρα­τιά του Δρά­μα­λη, τρέ­πο­ντας τα υπο­λείμ­μα­τά της σε άτα­κτη φυγή.

1856 Γεν­νή­θη­κε ο Ιρλαν­δός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Τζορτζ Μπέρ­ναρντ Σο

1867 Πεθαί­νει ο βασι­λιάς Όθωνας

1875 Γεν­νή­θη­κε ο ιδρυ­τής της ανα­λυ­τι­κής ψυχο­λο­γί­ας, ελβε­τός ψυχί­α­τρος, Καρλ Γκού­σταβ Γιουνγκ

1894 Γεν­νιέ­ται ο Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας Άλντους Χάξλεϊ.

1922 Η Συρία υπά­γε­ται στη Γαλ­λία με διά­ταγ­μα της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών.

1925 Ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώ­το του φιλι­κό αγώ­να και νικά τον Ηρα­κλή με 2–1. Στις φανέ­λες των παι­κτών του φιγου­ρά­ρει το τετρά­φυλ­λο πρά­σι­νο τρι­φύλ­λι, που θα αντι­κα­τα­στα­θεί από τον δικέ­φα­λο αετό τέσ­σε­ρα χρό­νια αργότερα.

1925 Εγκαι­νιά­ζε­ται στη Νέα Υόρ­κη το υπο­κα­τά­στη­μα της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος. Πρό­κει­ται για το πρώ­το υπο­κα­τά­στη­μα ευρω­παϊ­κής τρά­πε­ζας στο εξωτερικό.

1933 Στη Γερ­μα­νία, ψηφί­ζε­ται νόμος σύμ­φω­να με τον οποίο θα υπο­βάλ­λο­νται σε στεί­ρω­ση άτο­μα που πάσχουν από βαριές ή κλη­ρο­νο­μι­κές σωμα­τι­κές και ψυχι­κές ασθένειες.

1940 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δι­στής και ηθο­ποιός, Τόλης Βοσκόπουλος

1943 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος μου­σι­κός, μέλος των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ

1944 Βρί­σκε­ται πετα­μέ­νο στους δρό­μους της Αθή­νας ένα γυναι­κείο σώμα παρα­μορ­φω­μέ­νο και μισο­κα­μέ­νο: Ηταν το πτώ­μα της Ηλέ­κτρας Απο­στό­λου. Την είχε συλ­λά­βει η Ειδι­κή Ασφά­λεια και την οδή­γη­σε στο άντρο της οδού Ελπί­δας. Εκεί την υπέ­βα­λαν σε φρι­κτά βασα­νι­στή­ρια για να της απο­σπά­σουν μυστι­κά για την οργά­νω­ση της Αντί­στα­σης και το μηχα­νι­σμό του ΚΚΕ, αφού η Ηλέ­κτρα ήταν μέλος της Επι­τρο­πής Πόλης της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αθή­νας του Κόμ­μα­τος. Λίγο πριν ξεψυ­χή­σει, είχε τον εξής διά­λο­γο με τους δημί­ους της:

-Πώς σε λένε;

-Ελλη­νί­δα

-Από πού είσαι;

-Από την Αθήνα

-Πού μένεις;

-Στην Αθή­να

-Ποιοι είναι οι συνερ­γά­τες σου;

- Όλοι οι Έλληνες.

Σαν σήμε­ρα 26 Ιουλίου

1945 Υπο­γρά­φε­ται η Δια­κή­ρυ­ξη του Πόν­τσ­δαμ, κατά την οποία ο Χάρι Τρού­μαν, ο Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ και ο Χιάνγκ Κάι Σεκ, καθο­ρί­ζουν τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την παρά­δο­ση της Ιαπω­νί­ας στους συμ­μά­χους. Η Ιαπω­νία, απο­δέ­χε­ται τους όρους της Διακήρυξης.

1946 Το στρα­το­δι­κείο των Γιαν­νι­τσών κατα­δι­κά­ζει σε θάνα­το τη πρώ­τη γυναί­κα αγω­νί­στρια, τη δασκά­λα Ειρή­νη Γκί­νη. Μαζί της κατα­δι­κά­στη­καν σε θάνα­το και άλλοι 6 κομ­μου­νι­στές. Οι κατα­δι­κα­σμέ­νοι στά­θη­καν μπρος στο εκτε­λε­στι­κό από­σπα­σμα ζητω­κραυ­γά­ζο­ντας υπέρ του ΚΚΕ.

«Σας συγ­χαί­ρω για την κόρη που γεννήσατε»

1952 Βαρύ πέν­θος στην Αργε­ντι­νή για το θάνα­το της Εβί­τα Περόν, σε ηλι­κία 33 ετών από λευχαιμία.

1952 Πέθα­νε η πρώ­τη κυρία της Αργε­ντι­νής Εύα Περόν

1953 Πέθα­νε ο Νικό­λα­ος Πλα­στή­ρας, στρα­τιω­τι­κός, πολι­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας.

1953 Στην Κού­βα, αρχί­ζει η επα­νά­στα­ση του Φιντέλ Κάστρο, ο οποί­ος μαζί με τους αντάρ­τες του επι­τί­θε­νται σε στρα­τώ­να της Μον­κά­δα.

«Κατα­δι­κά­στε με, δεν έχει σημα­σία, η Ιστο­ρία θα με δικαιώσει»!

1956 Στην Αίγυ­πτο, ο Γκα­μάλ Αμπ­ντέλ Νάσερ εθνι­κο­ποιεί τη Διώ­ρυ­γα του Σου­έζ, γεγο­νός που προ­κα­λεί διε­θνή κατακραυγή.

1965 Τα νησιά Μαλ­δί­βες στον Ινδι­κό Ωκε­α­νό απο­κτούν πλή­ρη πολι­τι­κή ανε­ξαρ­τη­σία από τη Βρετανία.

1996 Ο Πύρ­ρος Δήμας κατα­κτά το χρυ­σό μετάλ­λιο στην άρση βαρών στην κατη­γο­ρία των 83 κιλών στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Ατλά­ντα σηκώ­νο­ντας 180 κιλά στο αρα­σέ, 212.5 στο ζετέ και 392.5 στο σύνολο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο