Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου

1687 Μερι­κή κατα­στρο­φή του Παρ­θε­νώ­να από βόμ­βα των Ενε­τών που πολιορ­κούν την Ακρό­πο­λη. Σε πολιορ­κία βρί­σκε­ται η Ακρό­πο­λη της Αθή­νας, μέσα στην οποία είναι οχυ­ρω­μέ­νη η τουρ­κι­κή φρου­ρά της πόλης, από τους Ενε­τούς, υπό τον Φρα­γκί­σκο Μορο­ζί­νι. Τα μεσά­νυ­χτα της 26ης προς 27ης Σεπτεμ­βρί­ου, που είναι παν­σέ­λη­νος, μια οβί­δα δια­περ­νά τη στέ­γη του Παρ­θε­νώ­να και ανα­φλέ­γε­ται η πυρί­τι­δα που είναι απο­θη­κευ­μέ­νη στο εσω­τε­ρι­κό του. Η έκρη­ξη, που ακο­λου­θεί, ανοί­γει τον ναό στα δύο. Κατα­στρέ­φε­ται το τελειό­τε­ρο κτί­σμα της αρχαιό­τη­τας. Οι πολιορ­κη­τές ξεσπούν σε ζητωκραυγές.

Σις 26 Σεπτεμ­βρί­ου 1687 ο Μορο­ζί­νι κατα­στρέ­φει την Ακρόπολη

1789 O Τόμας Τζέ­φερ­σον τοπο­θε­τεί­ται υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών επί προ­ε­δρί­ας Τζορτζ Ουάσινγκτον.

1810 Ο Ζαν Μπα­τίστ Μπερ­να­ντό­τε (Κάρο­λος ΙΔ’) “κλη­ρο­νο­μεί” το σου­η­δι­κό θρόνο.

1815 Υπο­γρά­φε­ται στο Παρί­σι η Πρά­ξη της Ιεράς Συμ­μα­χί­ας. Την πρά­ξη υπο­γρά­φουν ο τσά­ρος της Ρωσί­ας Αλέ­ξαν­δρος ο Α’, ο αυτο­κρά­το­ρας της Αυστρί­ας Φρα­γκί­σκος ο Α’ και ο βασι­λιάς της Πρω­σί­ας Φρει­δε­ρί­κος Γου­λιέλ­μος ο Γ’. Πρό­κει­ται για μυστι­κή αρχι­κά τρι­με­ρή συν­θή­κη, κύριος στό­χος της οποί­ας είναι η αντί­δρα­ση των αυτο­κρα­τό­ρων κατά των φιλε­λεύ­θε­ρων τάσε­ων που είχαν ήδη αρχί­σει να εκδη­λώ­νο­νται στην Ευρώ­πη μετά τη Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση το 1789.

1849 (ν.η) Γεν­νιέ­ται ο Ρώσος φυσιο­λό­γος, ψυχο­λό­γος και ερευ­νη­τής Ιβάν Παβλόφ, βρα­βευ­μέ­νος με το Νόμπελ Ιατρι­κής το 1904.

Ιβάν Πετρό­βιτς Πάβλοφ

1888 Γεν­νή­θη­κε ο βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας Αμε­ρι­κα­νός ποι­η­τής και δοκι­μιο­γρά­φος, Τόμας Στερν Έλιοτ

Σαν σήμε­ρα 26 Σεπτεμ­βρί­ου 1888 γεν­νιέ­ται ο Τόμας Στερν Ελιοτ

1902 Πέθα­νε ο γερ­μα­νο­ε­βραί­ος ράφτης, εφευ­ρέ­της και κατα­σκευα­στής των ρού­χων τζιν, Λιβάι Στρος

1901 Αρχί­ζει η εμπο­ρο­πα­νή­γυ­ρη της Λάρι­σας. Εκτός των αγο­ρα­πω­λη­σιών διε­ξά­γο­νται και ιππι­κοί αγώνες.

1903 Στο Κονέ­κτι­κατ των ΗΠΑ, οι γυναί­κες απο­κτούν δικαί­ω­μα ψήφου.

1904  Πέθα­νε ο Λευ­κά­διος Χερν, λευ­κα­δί­της συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος, ο οποί­ος θεω­ρεί­ται ο εθνι­κός ποι­η­τής της Ιαπωνίας

1905 Ο νεα­ρός γερ­μα­νο­ε­βραί­ος φυσι­κός Άλμπερτ Αϊν­στάιν δημο­σιεύ­ει την ειδι­κή θεω­ρία της σχετικότητας.

1906 Ο διά­δο­χος Γεώρ­γιος παραι­τεί­ται από τη θέση του ύπα­του αρμο­στή της Κρήτης.

1916 Βενι­ζέ­λος, Δαγκλής και Κου­ντου­ριώ­της σχη­μα­τί­ζουν στην Θεσ­σα­λο­νί­κη τη λεγό­με­νη Κυβέρ­νη­ση Εθνι­κής Άμυ­νας, επι­διώ­κο­ντας την είσο­δο της Ελλά­δας στον Α’ παγκό­σμιο πόλε­μο με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό συνα­σπι­σμό τη

1932 Ισχυ­ρός σει­σμός, μεγέ­θους 7 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, συγκλο­νί­ζει την Ιερισ­σό της Χαλ­κι­δι­κής. Ολό­κλη­ρα χωριά ισο­πε­δώ­νο­νται, 161 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται και εκα­το­ντά­δες τραυ­μα­τί­ζο­νται. Μεγά­λη κατα­στρο­φή και στο Άγιον Όρος, στο οποίο αντέ­χουν μόνο 2 μονές.

1933 Στο Μεξι­κό, τρο­με­ρή καται­γί­δα πλήτ­τει την πόλη Ταμπί­κο, όπου το νοσο­κο­μείο καταρ­ρέ­ει και κατα­πλα­κώ­νει 87 άτο­μα. Οι νεκροί φτά­νουν τους 150, ενώ στην περιο­χή κηρύσ­σε­ται στρα­τιω­τι­κός νόμος.

1934 Το Αφγα­νι­στάν γίνε­ται το 60ό μέλος της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών.

1941 Ο Σού­περ­μαν κάνει το κινη­μα­το­γρα­φι­κό του ντε­μπού­το, στην ομώ­νυ­μη ται­νία κινου­μέ­νων σχεδίων.

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Βυθί­ζε­ται στο Λακ­κί της Λέρου το Αντι­τορ­πι­λι­κό Βασί­λισ­σα Όλγα, από γερ­μα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή 25 γερ­μα­νι­κών Στού­κας, κατά τη διάρ­κεια της Μάχης της Λέρου.

1943 Την ίδια μέρα, οι Σοβιε­τι­κοί κατα­λαμ­βά­νουν το Σμο­λένσκ, το μεγα­λύ­τε­ρο οχυ­ρό των Γερ­μα­νών στο Ανα­το­λι­κό Μέτωπο.

1944 Υπο­γρά­φε­ται η Συμ­φω­νία της Καζέρ­τας, στην ομώ­νυ­μη κωμό­πο­λη της Νότιας Ιτα­λί­ας μετα­ξύ της Κυβέρ­νη­σης Εθνι­κής Ενό­τη­τας του Γεωρ­γί­ου Παπαν­δρέ­ου και των αντι­στα­σια­κών οργα­νώ­σε­ων, που δρουν στην Ελλά­δα. Οι αντάρ­τι­κες δυνά­μεις τίθε­νται υπό τις δια­τα­γές του Βρε­τα­νού στρα­τη­γού, Ρόναλντ Σκό­μπι. Η ηγε­σία του ΕΛΑΣ ανα­λαμ­βά­νει την υπο­χρέ­ω­ση να απα­γο­ρεύ­σει στις δυνά­μεις της οποια­δή­πο­τε δρά­ση προς κατά­λη­ψη της εξουσίας.

Συμ­φω­νία της Καζέρ­τας – Σαν σήμε­ρα 26 Σεπτεμ­βρί­ου 1944

1945 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός τρα­γου­δι­στής Μπράιαν Φέρι

1953 Η Ισπα­νία υπο­γρά­φει συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ και επι­τρέ­πει την εγκα­τά­στα­ση αερο­πο­ρι­κών και ναυ­τι­κών βάσε­ων στο έδα­φός της.

1957 Κάνει πρε­μιέ­ρα στο Μπρό­ντ­γου­εϊ το μιού­ζι­καλ West Side Story του Λέο­ναρντ Μπέρν­σταϊν, ένα από τα κορυ­φαία μιού­ζι­καλ όλων των εποχών.

1960 Οι υπο­ψή­φιοι για την προ­ε­δρία στις ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον και Τζον Κένε­ντι, πραγ­μα­το­ποιούν την πρώ­τη τηλε­ο­πτι­κή ανα­μέ­τρη­ση στα αμε­ρι­κα­νι­κά χρονικά.

1964 Ο Πάπας Παύ­λος ΣΤ΄παραδίδει την κάρα του αγί­ου Ανδρέα του Πρω­τό­κλη­του στην Ανα­το­λι­κή Εκκλη­σία. Η κάρα του αγί­ου επι­στρέ­φει στην Πάτρα.

1965 Στη Βρε­τα­νία, η βασί­λισ­σα προ­σφέ­ρει στους Μπι­τλς το παρά­ση­μο του Τάγ­μα­τος της Βρε­τα­νι­κής Αυτοκρατορίας.

1972 31 άτο­μα απαν­θρα­κώ­νο­νται από φωτιά που ξεσπά στο κέντρο ”Όσκαρ” στη Ρόδο.

1973  Πέθα­νε η Ιτα­λί­δα ηθο­ποιός, Άννα Μανιάνι

1980 Βόμ­βα εκρή­γνυ­ται κατά τη διάρ­κεια της μεγά­λης γιορ­τής μπύ­ρας «Οκτό­μπερ­φεστ» στο Μόνα­χο, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρω­ποι και να τραυ­μα­τι­σθούν 211. Ένα από τα θύμα­τα είναι και ο δρά­στης της επί­θε­σης, ο 21χρονος φοι­τη­τής Γκού­ντολφ Κέλερ, γνω­στός για το ακρο­δε­ξιό του παρελθόν.

1984 Υπο­γρά­φε­ται συμ­φω­νία μετα­ξύ Λον­δί­νου και Πεκί­νου που προ­βλέ­πει ότι μετά τις 30 Ιου­νί­ου 1997, ημε­ρο­μη­νία λήξης της συμ­φω­νί­ας που υπο­γρά­φη­κε το 1898 μετα­ξύ Κίνας και Βρε­τα­νί­ας, ο κινε­ζι­κός στρα­τός θα επα­να­κα­τα­λά­βει το Χονγκ Κονγκ, που θα μετα­σχη­μα­τι­στεί σε ειδι­κή διοι­κη­τι­κή ζώνη με μεγά­λη αυτονομία.

1989 Δολο­φο­νή­θη­κε στο Κολω­νά­κι από την τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση «17 Νοέμ­βρη» ο δημο­σιο­γρά­φος και βου­λευ­τής της ΝΔ, Παύ­λος Μπακογιάννης

1990 Πέθα­νε ο Ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας, Αλμπέρ­το Μοράβια

1999 Επα­νε­κλέ­γε­ται σε προ­ε­δρι­κό δημο­ψή­φι­σμα χωρίς αντί­πα­λο με 93,8% Πρό­ε­δρος της Αιγύ­πτου ο Χόσ­νι Μουμπάρακ.

2000 Στις 10:15 το βρα­δυ το Express Samina προ­σκρού­ει στις βρα­χο­νη­σί­δες Πόρ­τες της Πάρου και μέσα σε 20 λεπτά βυθί­ζε­ται. Απο τους 510 επι­βά­τες του, 81 δεν κατα­φέρ­νουν να βγουν στη στε­ριά και πνίγονται.

2002 Ναυ­τι­κή τρα­γω­δία, η χει­ρό­τε­ρη στη χώρα, πλήτ­τει τη Σενε­γά­λη. Από ανα­τρο­πή του σενε­γα­λέ­ζι­κου πλοί­ου «Τζού­λα» μετα­ξύ Γκά­μπιας και Σενε­γά­λης, χάνουν τη ζωή τους 1.863 άνθρω­ποι και δια­σώ­ζο­νται μόλις 64

2003  Πέθα­νε ο βρε­τα­νός τρα­γου­δι­στής, Ρόμπερτ Πάλμερ

2008  Πέθα­νε ο θρυ­λι­κός Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Πολ Νιούμαν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο