Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 26 Φεβρουαρίου

1725 Νικο­λά Ζοζέφ Κινιό, γάλ­λος στρα­τιω­τι­κός μηχα­νι­κός, δημιουρ­γός του πρώ­του αυτο­κι­νή­του στον κόσμο. (Θαν. 2/10/1804)

1797 Η Τρά­πε­ζα της Αγγλί­ας εκδί­δει την πρώ­τη λίρα.

1802 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Βίκτωρ Ουγκώ

Hugo

1815 Ο Ναπο­λέ­ων με 1.200 οπα­δούς του ξεκι­νά από το νησί Έλβα, όπου ήταν εξό­ρι­στος, με προ­ο­ρι­σμό το Παρί­σι για να ξανα­πά­ρει την εξουσία

napoleon

1829 Λιβάι Στρος, γερ­μα­νι­κής κατα­γω­γής αμε­ρι­κα­νός ράφτης, εφευ­ρέ­της και κατα­σκευα­στής των ρού­χων τζιν, ιδρυ­τής της βιο­μη­χα­νί­ας ρού­χων Levi’s. (Θαν. 26/9/1902)

1883 Πέθα­νε ο Αλέ­ξαν­δρος Κου­μουν­δού­ρος, κορυ­φαία πολι­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα του 19ου αιώ­να, που χρη­μά­τι­σε δέκα φορές πρωθυπουργός

1896 Γεν­νή­θη­κε ο επα­να­στά­της μπολ­σε­βί­κος Αντρέι Ζντά­νοφ. Μετα­ξύ άλλων, διε­τέ­λε­σε Β’ Γραμ­μα­τέ­ας του Κόμ­μα­τος των Μπολ­σε­βί­κων-ΚΚΣΕ (1941 — 1948) και Πρό­ε­δρος της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης (1946 — 1947)

1911 Η συζή­τη­ση στην Ανα­θε­ω­ρη­τι­κή Βου­λή για τη γλώσ­σα στην οποία θα γρα­φεί το Σύνταγ­μα της Ελλά­δας προ­κα­λεί μεγά­λης έκτα­σης συγκρού­σεις. Οι καθη­γη­τές και οι φοι­τη­τές της Φιλο­σο­φι­κής πρω­το­στα­τούν υπέρ της καθαρεύουσας

1913 Ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός ολο­κλη­ρώ­νει την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ηπεί­ρου (Α’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλεμος).

1914 Καθελ­κύ­ε­ται ο “Βρε­ταν­νι­κός”, ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα υπε­ρω­κε­ά­νια της γραμ­μής του Βορεί­ου Ατλα­ντι­κού στις αρχές του 20ου αιώ­να και αδελ­φό πλοίο του θρυ­λι­κού Τιτα­νι­κού, το οποίο βρί­σκε­ται βυθι­σμέ­νο στις ακτές της Κέας.

1914 Στις ΗΠΑ, πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη μακρι­νή τηλε­φω­νι­κή κλή­ση, με υπό­γεια καλώ­δια μετα­ξύ της Βοστό­νης και της Ουάσινγκτον.

1915 Ορκί­ζε­ται πρω­θυ­πουρ­γός ο Δημή­τριος Γού­να­ρης, μετά την παραί­τη­ση Βενι­ζέ­λου, η οποία ακο­λού­θη­σε την άρνη­ση του βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου να συμ­φω­νή­σει με την εισχώ­ρη­ση της Ελλά­δας στην Αντάντ. Η νέα Κυβέρ­νη­ση ανα­κοι­νώ­νει ότι, εφό­σον απει­λη­θούν τα συμ­φέ­ρο­ντα της χώρας, η Ελλά­δα δεν θα διστά­σει να βγει από την ουδετερότητα.

1930 Εγκα­θί­στα­ται στο Μαν­χά­ταν της Νέας Υόρ­κης ο πρώ­τος φωτει­νός σηματοδότης.

1936 Ο Χίτλερ εγκαι­νιά­ζει, στη Σαξο­νία της Γερ­μα­νί­ας, το πρώ­το εργο­στά­σιο παρα­γω­γής του “αυτο­κι­νή­του του λαού”, του Volkswagen.

porsche

1942 Δρα­πε­τεύ­ει από τις φυλα­κές της Τρί­πο­λης ο Νίκος Πλου­μπί­δης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, που ανα­λαμ­βά­νει την καθο­δή­γη­ση της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αθή­νας του ΚΚΕ.

1946 Το αερο­πλά­νο “Lucky Lady II”, Β‑50, ξεκι­νά από το Τέξας των ΗΠΑ τον πρώ­το γύρο του κόσμου χωρίς σταθ­μό. Με κυβερ­νή­τη τον Τζέιμς Γκά­λα­χερ και πλή­ρω­μα 14 άντρες επι­στρέ­φει στις ΗΠΑ, στις 2 Μαρ­τί­ου μετά από 94 ώρες στον αέρα.

1969 Πρώ­τη προ­βο­λή της ται­νί­ας του Κώστα Γαβρά «Ζ», με θέμα τη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη και την ανα­ζή­τη­ση των ενό­χων από τον τότε ανα­κρι­τή Χρή­στο Σαρ­τζε­τά­κη, βασι­σμέ­νη στο ομώ­νυ­μο μυθι­στό­ρη­μα του Βασί­λη Βασιλικού.

1973 Ένας εκδό­της και δέκα δημο­σιο­γρά­φοι καλού­νται από το ανώ­τα­το δικα­στή­ριο των ΗΠΑ να κατα­θέ­σουν για το «σκάν­δα­λο Γουό­τερ­γκεϊτ» (την παρα­κο­λού­θη­ση των γρα­φεί­ων του Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος από τις μυστι­κές υπηρεσίες).

1980 Αίγυ­πτος και Ισρα­ήλ απο­κα­θι­στούν τις διπλω­μα­τι­κές τους σχέ­σεις, δίνο­ντας τέλος στη μετα­ξύ τους τρια­κο­ντα­ε­τή εμπό­λε­μη διαμάχη.

1983 Το άλμπουμ «Thriller» του Μάικλ Τζάκ­σον ανε­βαί­νει στο Νο1 του αμε­ρι­κά­νι­κου πίνα­κα επι­τυ­χιών, όπου θα παρα­μεί­νει για 37 εβδομάδες.

1986 Πεθαί­νει η Αμα­λία Φλέ­μινγκ, σύζυ­γος και επι­στη­μο­νι­κή συνερ­γά­τι­δα του μεγά­λου Βρε­τα­νού επι­στή­μο­να Αλε­ξά­ντερ Φλέ­μινγκ που ανα­κά­λυ­ψε την πενικιλίνη.

1993 Συγκλο­νί­ζε­ται από έκρη­ξη βόμ­βας το Παγκό­σμιο Κέντρο Εμπο­ρί­ου στη Νέα Υόρ­κη. Από την έκρη­ξη χάνουν τη ζωή τους πέντε άτο­μα και δεκά­δες τραυματίζονται.

2015 Πέθα­νε ο Ερλ Λόιντ, αμε­ρι­κα­νός καλα­θο­σφαι­ρι­στής, ο πρώ­τος μαύ­ρος που αγω­νί­στη­κε στο ΝΒΑ. (Γεν. 3/4/1928)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο