Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 27 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

Σαν σήμερα27η Απριλίου __
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου
και του κόσμου

395 Ο αυτο­κρά­το­ρας Αρκά­διος παντρεύ­ε­ται την Αιλία Ευδο­ξία, κόρη του Φρά­γκου στρα­τη­γού Φλά­βιου Βαύ­δου, η οποία γίνε­ται μία από τις πιο ισχυ­ρές Βυζα­ντι­νές αυτο­κρά­τει­ρες της ύστε­ρης αρχαιότητας.

711 Μου­σουλ­μα­νι­κή κατά­κτη­ση της Ιβη­ρι­κής χερ­σο­νή­σου: Μαυ­ρι­τα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα απο­βι­βά­ζο­νται στο Γιβραλ­τάρ για να ξεκι­νή­σουν την εισβο­λή τους στην Ιβη­ρι­κή Χερ­σό­νη­σο (Αλ-Άντα­λους).

1521 Σκο­τώ­θη­κε ο Πορ­το­γά­λος εξε­ρευ­νη­τής, Φερ­δι­νάν­δος Μαγγελάνος

1791 Γεν­νή­θη­κε ο Σάμιου­ελ Μορς, αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της και ζωγρά­φος, δημιουρ­γός του τηλέ­γρα­φου και των σημά­των Μορς

1805 Διε­ξά­γε­ται η μάχη της Ντέρ­να στη σημε­ρι­νή Λιβύη, μετα­ξύ αμε­ρι­κα­νών πεζο­ναυ­τών υπό τον Γουί­λιαμ Ίτον και πει­ρα­τών υπό τον Γιου­σούφ Καρα­μαν­λή, που λυμαί­νο­νται τις ακτές της Βόρειας Αφρι­κής. Είναι η πρώ­τη χερ­σαία επι­χεί­ρη­ση των ΗΠΑ σε ξένο έδα­φος. Τους πεζο­ναύ­τες συν­δρά­μουν 500 έλλη­νες και άρα­βες μισθο­φό­ροι. (Α’ Βερ­βε­ρι­κός Πόλεμος)

1810 – Ο Λού­ντ­βιχ βαν Μπε­τό­βεν συν­θέ­τει το διά­ση­μο κομ­μά­τι “Für Elise”.

1864 Πέθα­νε ο Γιάν­νης Μακρυ­γιάν­νης, ηγε­τι­κή μορ­φή της Ελλη­νι­κής Επανάστασης

makrugiannis

1805 Δυνά­μεις Αμε­ρι­κα­νών πεζο­ναυ­τών υπό τον Γουί­λιαμ Iτον, επι­κου­ρού­με­νες από Eλλη­νες, Αρα­βες και Τούρ­κους μισθο­φό­ρους, κατα­λαμ­βά­νουν την πόλη Ντέρ­να, στη βόρειο Αφρι­κή, επι­χει­ρώ­ντας να δια­λύ­σουν εστί­ες πει­ρα­τών που μαί­νο­νται τη Μεσό­γειο και το βόρειο Ατλα­ντι­κό. Είναι η πρώ­τη επέμ­βα­ση αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τευ­μά­των στο εξω­τε­ρι­κό στην ιστορία.

1840 Μπαί­νει ο θεμέ­λιος λίθος στο παλά­τι του Γου­ε­στμίν­στερ του Λον­δί­νου, που σήμε­ρα “φιλο­ξε­νεί” τη βρε­τα­νι­κή Βουλή.

1875 Στην Ελλά­δα, τη δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώρας ανα­λαμ­βά­νει για πρώ­τη φορά ο Χαρί­λα­ος Τρικούπης.

1882 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός φιλό­σο­φος και δοκι­μιο­γρά­φος Ραλφ Γουόλ­ντο Έμερσον.

Νίκος Ζαχα­ριά­δης, γέν­νη­μα της ταξι­κής πάλης & του ΚΚΕ

1903 Γεν­νή­θη­κε ο Νίκος Ζαχα­ριά­δης

1906 Γεν­νή­θη­κε ο συγ­γρα­φέ­ας, Γιώρ­γος Θεοτοκάς

theotokas

1908 Τελε­τή έναρ­ξης των 4ων σύγ­χρο­νων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων στο Λον­δί­νο. Διαρ­κούν 6 μήνες έως τις 31 Οκτω­βρί­ου και κατέ­χουν το ρεκόρ της μεγα­λύ­τε­ρης διάρ­κειας. Συμ­με­τέ­χουν 1.999 αθλη­τές και 36 αθλήτριες.

1910 Η γαλ­λι­κή Εθνο­συ­νέ­λευ­ση αρνεί­ται να υπο­γρά­ψει το νόμο για την παρο­χή του δικαιώ­μα­τος ψήφου στις γυναίκες.

1935 Γεν­νή­θη­κε ο Θεό­δω­ρος Αγγε­λό­που­λος, Έλλη­νας σκη­νο­θέ­της. (Θαν. 24/1/2012)

aggelopoulos

1937 Πέθα­νε ο Αντό­νιο Γκράμ­σι, Ιτα­λός μαρ­ξι­στής φιλό­σο­φος, από τους ιδρυ­τές του Κομου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ιτα­λί­ας. (Γεν. 22/1/1891)

gramsi

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισέρ­χο­νται στην Αθή­να, σημα­το­δο­τώ­ντας την έναρ­ξη της περιό­δου της Κατο­χής. Όλος ο κόσμος μένει κατά­κλει­στος στα σπί­τια του. Στις 23 Απρί­λη, τέσ­σε­ρις μέρες πριν πέσει η Αθή­να στα χέρια των Γερ­μα­νών, ο βασι­λιάς και η κυβέρ­νη­ση έφυ­γαν για την Κρή­τη, αφή­νο­ντας σαν «οπι­σθο­φυ­λα­κή» τον υφυ­πουρ­γό Ασφα­λεί­ας του μετα­ξι­κού καθε­στώ­τος, Κ. Μανια­δά­κη, ο οποί­ος είχε και τη …φρο­ντί­δα να παρα­δο­θούν δέσμιοι οι 2.000 περί­που φυλα­κι­σμέ­νοι και εξό­ρι­στοι αγω­νι­στές, κυρί­ως κομμουνιστές.

nazi acropoli

1941 η Συγ­γρα­φέ­ας Πηνε­λό­πη Δέλ­τα, αυτο­κτό­νη­σε με δηλη­τή­ριο, σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την κατά­λη­ψη της Αθή­νας από τους Γερμανούς

1944 Μεγά­λη απερ­γία του αθη­ναϊ­κού λαού ενα­ντί­ον της τρο­μο­κρα­τί­ας των δυνά­με­ων κατο­χής και των ντό­πιων συνερ­γα­τών τους.

1945 Ο Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι συλ­λαμ­βά­νε­ται από Ιτα­λούς παρτιζάνους.

1945 Την ίδια μέρα, οι Σύμ­μα­χοι απορ­ρί­πτουν πρό­τα­ση ειρή­νης από τον αρχη­γό των SS Χάιν­ριχ Χίμ­λερ, επι­μέ­νο­ντας στην άνευ όρων παρά­δο­ση της Γερμανίας.

1950 Η Βρε­τα­νία ανα­γνω­ρί­ζει επί­ση­μα το κρά­τος του Ισραήλ

1957 Η Ελλά­δα προ­σχω­ρεί στο «Δόγ­μα Αϊζεν­χά­ου­ερ». Κατά το «Δόγ­μα Αϊζεν­χά­ου­ερ» ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ εξου­σιο­δο­τού­νταν να χρη­σι­μο­ποιεί τις ένο­πλες δυνά­μεις της χώρας προ­κει­μέ­νου να «βοη­θή­σει» οποιο­δή­πο­τε κρά­τος ή ομά­δα κρα­τών ζητού­σε συν­δρο­μή των ΗΠΑ «για την αντι­με­τώ­πι­ση ένο­πλης επί­θε­σης από οποια­δή­πο­τε χώρα που ελέγ­χο­νταν από το διε­θνή κομμουνισμό».

1960 Η Δημο­κρα­τία του Τόγκο απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της από τη Γαλλία.

1961 Η Σιέ­ρα Λεό­νε απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της από το Ηνω­μέ­νο Βασίλειο.

1970 Για πρώ­τη φορά στον κόσμο, σε παρι­σι­νό νοσο­κο­μείο, τοπο­θε­τεί­ται σε καρ­διο­πα­θή βημα­το­δό­της από πλουτώνιο

1972 Η Ιαπω­νία παρα­λύ­ει από την απερ­γία 1,6 εκατ. εργαζομένων.

1978 Ξεκι­νά η λαϊ­κή επα­νά­στα­ση στο Αφγα­νι­στάν, που ολο­κλη­ρώ­θη­κε το επό­με­νο πρωί με την εκτέ­λε­ση του προ­έ­δρου του Μοχά­μεντ Ντα­ούντ Χαν και την εγκα­θί­δρυ­ση της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας.   Λαός και στρα­τός ανα­γνώ­ρι­σαν ως πολι­τι­κό εκφρα­στή τους το Λαϊ­κό Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα (ΛΔΚΑ), που ανέ­λα­βε την εξου­σία. Από τα πρώ­τα μέτρα, που πήρε η λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση ήταν να μοι­ρά­σει τη γη στους ακτή­μο­νες, στους μικρο­καλ­λιερ­γη­τές, στους εργά­τες γης και στους νομά­δες. Πρω­τά­κου­στο γεγο­νός για ένα λαό, που επί 10 αιώ­νες βρι­σκό­ταν κάτω από το φεου­δαρ­χι­κό ζυγό. Από αυτή τη στιγ­μή άρχι­ζε και ένο­πλη ανα­μέ­τρη­ση ανά­με­σα σ’ εκεί­νους που απο­κτού­σαν γη και σ’ εκεί­νους που την έχα­σαν… 6.795.670 στρέμ­μα­τα γης μοι­ρά­στη­καν σε 2.000.000 άτο­μα. 4.000.000 στρέμ­μα­τα αφαι­ρέ­θη­καν από τους 39.000 γαιο­κτή­μο­νες χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση. 11.000.000 μέλη αγρο­τι­κών οικο­γε­νειών απαλ­λά­χτη­καν από τα χρέη τους στους τοκο­γλύ­φους, ύψους 70 δισ … (Ριζο­σπά­στης) _οι γυναί­κες για πρώ­τη φορά από­κτη­σαν δικαιώ­μα­τα στη μόρ­φω­ση, στη δου­λειά, στην κοινωνία.

1981 Το ποντί­κι, ο “αχώ­ρι­στος φίλος” των ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών, κάνει το ντε­μπού­το του από την εται­ρία Xerox PARC

1988 Δολο­φο­νεί­ται στην Αθή­να ο ηγέ­της της μυστι­κής οργά­νω­σης “ASALA”, ο Αγκόπ Αγκο­πιάν. Την ίδια ημέ­ρα πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Αθή­να δολο­φο­νι­κή από­πει­ρα ενα­ντί­ον του Ματ Σάμπρι γραμ­μα­τέα του κλι­μα­κί­ου P.L.O. Αθήνας

1990 Τερ­μα­τί­ζε­ται η 27χρονη εξο­ρία του ηγέ­τη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Νότιας Αφρι­κής, Τζόε Σλό­μπο, από το καθε­στώς του Απαρτχάιντ.

1992 Σχη­μα­τί­ζε­ται η Ομο­σπον­δια­κή Δημο­κρα­τία της Γιου­γκο­σλα­βί­ας από την ένω­ση Σερ­βί­ας και Μαυροβουνίου

1993 Μετά από ένα σκλη­ρό εμφύ­λιο πόλε­μο, που κρά­τη­σε 30 χρό­νια, η Ερυ­θραία απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Αιθιοπία

2007 Πέθα­νε ο Μστι­σλάβ Ροστρο­πό­βιτς, Σοβιε­τι­κός τσε­λί­στας και διευ­θυ­ντής ορχή­στρας. Θεω­ρεί­ται ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους βιο­λον­τσε­λί­στες του 20ού αιώ­να. Εκτός από τις ερμη­νεί­ες και την τεχνι­κή του, έγι­νε γνω­στός για τη σύν­θε­ση και εκτέ­λε­ση νέων έργων, που διεύ­ρυ­ναν σημα­ντι­κά το ρεπερ­τό­ριο του τσέ­λο. Έδω­σε πρε­μιέ­ρες για περισ­σό­τε­ρα από 100 έργα και έκα­νε μακρές φιλί­ες με συν­θέ­τες όπως οι Ντμί­τρι Σοστα­κό­βιτς, Σερ­γκέι Προ­κό­φιεφ, Ανρί Ντυ­τι­γιέ, Ολι­βιέ Μεσιάν, Λου­τσιά­νο Μπέ­ριο, Άλφρεντ Σνίτ­κε, Νόρ­μπερτ Μόρετ, Ανδρέ­ας Μακρής, Μπέν­τζα­μιν Μπρί­τεν κ.ά.

2008 Πέθα­νε ο Κύπριος συν­θέ­της Μάριος Τόκας _Official εδώ

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο