Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 27 Ιουνίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 27 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε 

1350 Γεν­νή­θη­κε ο βυζα­ντι­νός αυτο­κρά­το­ρας, Μανου­ήλ Β’ Παλαιολόγος

1638 Απαγ­χο­νί­στη­κε από τους Τούρ­κους ο Κύριλ­λος Λού­κα­ρις, Πατριάρ­χης Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως, επει­δή τον υπο­ψιά­ζο­νταν ότι ετοί­μα­ζε εξέ­γερ­ση των υπό­δου­λων Ρωμιών

1693 Το πρώ­το γυναι­κείο περιο­δι­κό εκδί­δε­ται στο Λον­δί­νο με τίτλο «Ladies Mercury».

1709 Η Μάχη της Πολ­τά­βας, επί ουκρα­νι­κού εδά­φους. Ο Μέγας Πέτρος επι­κε­φα­λής του ρωσι­κού στρα­τού νικά το σου­η­δι­κό υπό τον Κάρο­λο τον 12ο και θέτει τέρ­μα στις μεγα­λοϊ­δε­α­τι­κές φιλο­δο­ξί­ες των σκανδιναβών.

1759 Στον Κανα­δά, οι Βρε­τα­νοί υπό τον Τζον Γουλφ αρχί­ζουν την πολιορ­κία του Κεμπέκ.

1844 Ο Τζό­ζεφ Σμιθ, ιδρυ­τής της Εκκλη­σί­ας των Μορ­μό­νων, λυν­τσά­ρε­ται μέχρι θανά­του σε φυλα­κή της Καρ­θα­γέ­νης στο Ιλινόις.

1850 Γεν­νή­θη­κε ο Ελλη­νοϊρ­λαν­δός συγ­γρα­φέ­ας, Λευ­κά­διος Χερν. Λευ­κα­δί­της συγ­γρα­φέ­ας, που έζη­σε πολ­λά χρό­νια στην Ιαπω­νία με το όνο­μα Για­κού­μο Κοϊ­ζού­μι και με τα βιβλία του έκα­νε γνω­στή στη Δύση τη χώρα του Ανα­τέλ­λο­ντος Ηλί­ου (Θαν. 26/9/1904)

xern

1877 Αρχί­ζει ο ρωσο­τουρ­κι­κός πόλεμος

rosotourkikos

1905 Ανταρ­σία στο θωρη­κτό Ποτέμ­κιν, κατά τη διάρ­κεια της απο­τυ­χη­μέ­νης ρωσι­κής επα­νά­στα­σης. Οι ναύ­τες του θωρη­κτού «Πρί­γκι­πας Ποτέμ­κιν της Ταυ­ρί­δας», αγα­να­κτι­σμέ­νοι από την απάν­θρω­πη μετα­χεί­ρι­ση και την ανή­κου­στη σκλη­ρό­τη­τα της διοί­κη­σης, εξό­ντω­σαν τους πιο μιση­τούς αξιω­μα­τι­κούς και ύψω­σαν στο πλοίο κόκ­κι­νη σημαία.

«Το θωρη­κτό “Ποτέμ­κιν ” έμει­νε ένα ανί­κη­το έδα­φος της επα­νά­στα­σης και όποια και αν ήταν η τύχη του, έχου­με μπρο­στά μας ένα αναμ­φι­σβή­τη­το και σημα­ντι­κό­τα­το γεγο­νός: Την από­πει­ρα σχη­μα­τι­σμού ενός πυρή­να επα­να­στα­τι­κού στρα­τού», έγρα­φε εκεί­νες τις μέρες ο Λένιν.

potemkin2

 

1911 Η ελλη­νι­κή Βου­λή ορι­στι­κο­ποιεί, με την ψήφι­ση σχε­τι­κού νομο­σχε­δί­ου, το διο­ρι­σμό του δια­δό­χου Κων­στα­ντί­νου στη θέση του Γενι­κού Επι­θε­ω­ρη­τή Στρατού.

1913 Ναυ­τι­κή μοί­ρα με επι­κε­φα­λής τον ναύ­αρ­χο Παύ­λο Κου­ντου­ριώ­τη ελλι­με­νί­ζε­ται στην Καβά­λα, απε­λευ­θε­ρώ­νο­ντας την πόλη από τη βουλ­γα­ρι­κή κατοχή.

1913  Ανα­κα­τα­λαμ­βά­νε­ται από τον ελλη­νι­κό στρα­τό και τo Σιδη­ρό­κα­στρο Σερ­ρών, το οποίο απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται από τη βουλ­γα­ρι­κή κατοχή.

1929 Ιδρύ­ε­ται η Αγρο­τι­κή Τρά­πε­ζα της Ελλάδας.

1939 Επι­τρο­πή, στην οποία συμ­με­τέ­χει ο Μανό­λης Τρια­ντα­φυλ­λί­δης, εξε­τά­ζει το θέμα της σύντα­ξης της νέας Γραμ­μα­τι­κής της ελλη­νι­κής γλώσσας.

1941 Γεν­νή­θη­κε ο Πολω­νός σκη­νο­θέ­της, Κρι­στόφ Κισλόφ­σκι («Μπλε, Κόκ­κι­νη, Λευ­κή Ταινία»)

1941 Ιδρύ­ε­ται το Γενι­κό Στρα­τη­γείο των εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κών παρ­τι­ζά­νι­κων σωμά­των της Γιου­γκο­σλα­βί­ας με επι­κε­φα­λής τον Ι. Μπ. Τίτο.

1943 Πέθα­νε ο ρεμπέ­της Βαγ­γέ­λης Παπάζογλου

Βαγ­γέ­λης Παπά­ζο­γλου, αρνή­θη­κε να δίνει τρα­γού­δια στους λογο­κρι­τές του Μεταξά

1946 Η διά­σκε­ψη των τεσ­σά­ρων υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών (Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, ΗΠΑ, Βρε­τα­νί­ας, Γαλ­λί­ας) απο­φά­σι­σε ομό­φω­να, μετά από πρό­τα­ση της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, την από­δο­ση της Δωδε­κα­νή­σου στην Ελλάδα.

1951 Πέθα­νε ο μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ας από την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και απο­κα­λού­με­νος εθνι­κός ευερ­γέ­της Κων­στα­ντί­νος Σισμά­νο­γλου («Σισμα­νό­γλειο»)

1962 «Ο τελι­κός της Νύχτας»: Ολυ­μπια­κός και Πανα­θη­ναϊ­κός συνα­ντώ­νται στο ουδέ­τε­ρο γήπε­δο της Νέας Φιλα­δέλ­φειας, στον τελι­κό του Κυπέλ­λου Ελλά­δος. Ο αγώ­νας στην κανο­νι­κή του διάρ­κεια λήγει ισό­πα­λος 0- 0, ενώ στο 100ό λεπτό της παρά­τα­σης ο Ελβε­τός διαι­τη­τής τον δια­κό­πτει λόγω σκό­τους. Οι φίλα­θλοι, νομί­ζο­ντας ότι όλα είναι κανο­νι­σμέ­να για να επα­να­λη­φθεί ο αγώ­νας για περισ­σό­τε­ρες εισπρά­ξεις, εισβάλ­λουν στον αγω­νι­στι­κό χώρο, ενώ η ΕΠΟ, φοβού­με­νη παρό­μοια επει­σό­δια, δεν ορί­ζει επα­να­λη­πτι­κό, με απο­τέ­λε­σμα να μην υπάρ­ξει νικη­τής τη χρο­νιά αυτή.

«Ο τελι­κός της Νύχτας»: Ο τελι­κός του Κυπέλ­λου Ελλά­δας που δεν τελεί­ω­σε ποτέ!

1967 Το πρώ­το ATM εγκα­θί­στα­ται σε τρα­πε­ζι­κό υπο­κα­τά­στη­μα στο Ένφιλντ του Λονδίνου.

1977 Η Γαλ­λι­κή Σομα­λία απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της, με την επο­νο­μα­σία, Τζιμπουτί.

1995 Στο Κατάρ, με αναί­μα­κτο πρα­ξι­κό­πη­μα, ο πρί­γκι­πας διά­δο­χος Χαμάντ μπιν Χαλί­φα Αλ Τάνι ανα­τρέ­πει τον πατέ­ρα του που βρί­σκε­ται στο εξω­τε­ρι­κό, και αυτο­χρί­ζε­ται Εμίρης.

1998 Πέθα­νε ο κομ­μου­νι­στής δια­νο­ού­με­νος Κωστής Μοσκώφ

moskof

1999 Πέθα­νε ο δικτά­το­ρας Γεώρ­γιος Παπα­δό­που­λος, στρα­τιω­τι­κός και πρω­τερ­γά­της της χού­ντας των συνταγματαρχών

2001 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της Τζακ Λέμον

2009 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Σπύ­ρος Καλογήρου

Σπύ­ρος Καλο­γή­ρου, ένας καλός ηθο­ποιός, ένας λαϊ­κός, καλό­καρ­δος και γλυ­κός άνθρωπος,

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο