Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 1941 ιδρύθηκε το ΕΑΜ

eam1

Σαν σήμε­ρα 27 Σεπτεμ­βρί­ου 1941 ιδρύ­ε­ται το Εθνι­κό Απε­λευ­θε­ρω­τι­κό Μέτω­πο — ΕΑΜ. Από την πρώ­τη κιό­λας στιγ­μή, μετά την ολο­κλή­ρω­ση της τρι­πλής κατο­χής από τα γερ­μα­νι­κά, ιτα­λι­κά και βουλ­γα­ρι­κά στρα­τεύ­μα­τα, το ΚΚΕ ύψω­σε τη σημαία της αντίστασης.

Είχε προη­γη­θεί η ίδρυ­ση του Εργα­τι­κού Εθνι­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Μετώ­που (16 Ιού­λη 1941). Στις επα­φές που έγι­ναν ανά­με­σα στους εκπρο­σώ­πους του ΚΚΕ και τους εκπρο­σώ­πους των άλλων κομ­μά­των, το Μάη και τον Ιού­νη του 1941, τα παλιά αστι­κά κόμ­μα­τα χαρα­κτή­ρι­σαν «τυχο­διω­κτι­σμό» τα σχέ­δια για οργά­νω­ση αντί­στα­σης ενα­ντί­ον των κατα­κτη­τών και απέρ­ρι­ψαν τις προ­τά­σεις για συνεργασία.

Τα κόμ­μα­τα που τελι­κά συνυ­πέ­γρα­ψαν το ιδρυ­τι­κό του ΕΑΜ ήταν: το Αγρο­τι­κό Κόμ­μα, το νεο­σύ­στα­το κόμ­μα «Ενω­ση Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας» (ΕΛΔ), με επι­κε­φα­λής τον Ηλία Τσι­ρι­μώ­κο και το Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας (Χ. Χωμενίδης).

Η ίδρυ­ση του ΕΑΜ, πέντε μόλις μήνες μετά την κατά­κτη­ση της χώρας από τους ναζί απο­τε­λεί πολύ­τι­μη παρα­κα­τα­θή­κη του λαού.

Η ίδρυ­ση του ΕΑΜ και στη συνέ­χεια το φού­ντω­μα της Εθνι­κής Αντί­στα­σης έσω­σε την τιμή του λαού που άλλοι είτε συνερ­γά­στη­καν με τον κατα­κτη­τή είτε κήρυτ­ταν την αδράνεια.

Το ΕΑΜ οργά­νω­σε τον αγώ­να για την επι­βί­ω­ση του Λαού όταν τον αγκά­λια­ζε η πεί­να και τον απει­λού­σε άμε­σα, θανά­σι­μα, ανε­λέ­η­τα η πλή­ρης εξό­ντω­ση. Και απέ­σπα­σε από τα νύχια της τη ζωή του Λαού.

Το ΕΑΜ ματαί­ω­σε την πολι­τι­κή επι­στρά­τευ­ση που οργά­νω­σαν οι κατα­κτη­τές και οι Κουί­σλιγκς, με την οποία ένα μεγά­λο μέρος του Λαού θα βάδι­ζε στον αφα­νι­σμό και ένα μεγά­λο μέρος Γερ­μα­νών εργα­τών θα βάδι­ζε στα μέτω­πα κατά των συμ­μά­χων. Το ΕΑΜ ματαί­ω­σε τη στρα­τιω­τι­κή επι­στρά­τευ­ση με την οποία ένα μέρος των Ελλή­νων στρα­τεύ­σι­μων θα ανα­γκα­ζό­ταν να πολε­μή­σει στα μέτω­πα κατά των Συμ­μά­χων και ένα μέρος των συμ­μά­χων στρα­τιω­τών θα ανα­γκα­ζό­ταν να τους αντιμετωπίσει.

Το ΕΑΜ οργά­νω­σε τον ένο­πλο αγώ­να του Λαού, τον ενερ­γό και εφε­δρι­κό ΕΛΑΣ, με τον οποίο πρό­σφε­ρε τερά­στιες υπη­ρε­σί­ες στο Συμ­μα­χι­κό αγώ­να και προ­στά­τευ­σε από τη ληστεία, τον εξαν­δρα­πο­δι­σμό, την εξό­ντω­ση το Λαό.

Το ΕΑΜ απε­λευ­θέ­ρω­σε με τον ΕΛΑΣ μέσα στην κατο­χή τα 4/5 της χώρας. Και κει οργά­νω­σε μια νέα Ελεύ­θε­ρη Λαϊ­κή Ελλά­δα, όπου ο λαός γεύ­τη­κε την πραγ­μα­τι­κή Λευ­τε­ριά του, καρ­πώ­θη­κε την προ­κα­τα­βο­λή της Λαϊ­κής Δημοκρατίας.

 

ΕΑΜ ΕΑΜ αντη­λα­λεί / όλη η Ελλά­δα μια φωνή

Το ΚΚΕ νους, ψυχή και αιμο­δό­της της ΕΑΜι­κής αντίστασης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο