Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

 Σαν σήμερα 27 Φεβρουαρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 27 Φεβρουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

274 Γεν­νή­θη­κε ο Μέγας Κων­στα­ντί­νος, πρώ­τος αυτο­κρά­το­ρας του Βυζαντίου

konstantinos

380 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου Μέγας Θεο­δό­σιος, με έδι­κτό του (διά­ταγ­μα) ανα­γνω­ρί­ζει τον χρι­στια­νι­σμό ως επί­ση­μη θρη­σκεία του ρωμαϊ­κού κράτους

1548 γεν­νιέ­ται ο Τζορ­ντά­νο Μπρού­νο, Ιτα­λός φιλό­σο­φος, αστρο­νό­μος, μαθη­μα­τι­κός και ποι­η­τής, εκπρό­σω­πος του πανθεϊσμού

Τζορ­ντά­νο Μπρού­νο, ο πρώ­τος μάρ­τυ­ρας της επιστήμης

1861 Με αίμα βάφο­νται στη Βαρ­σο­βία της Πολω­νί­ας δια­δη­λώ­σεις υπέρ της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της χώρας από τη Ρωσία. Ο ρωσι­κός στρα­τός ανοί­γει πυρ ενα­ντί­ον των συγκε­ντρω­μέ­νων και σκο­τώ­νει πέντε διαδηλωτές

1869 Εγκαι­νιά­ζε­ται ο ατμο­κί­νη­τος αστι­κός σιδη­ρό­δρο­μος Αθή­νας — Πει­ραιά, υπό την επω­νυ­μία ΣΑΠ Α.Ε., μετέ­πει­τα ΗΣΑΠ. Επι­βά­τες στο πρώ­το δρο­μο­λό­γιο είναι η βασί­λισ­σα Όλγα, ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξαν­δρος Ζαΐ­μης, υπουρ­γοί, στρα­τιω­τι­κοί, διπλω­μά­τες και άλλοι επίσημοι.

1900 Στη Γερ­μα­νία, 18 νεα­ροί ιδρύ­ουν στο εστια­τό­ριο «Γκι­ζέ­λα» του Μονά­χου την ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα Μπάγερν.

1900 Στη Μεγά­λη Βρε­τα­νία, ιδρύ­ε­ται το Εργα­τι­κό Κόμ­μα, από τα εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα και αρι­στε­ρούς πολι­τι­κούς φορείς.

1902 Γεν­νιέ­ται ο αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τζον Στάιν­μπεκ. Έργα του: τα «Στα­φύ­λια της Οργής», «Άνθρω­ποι και Ποντί­κια», κ.α.

stainbeg

1905 Ο ιαπω­νι­κός στρα­τός απω­θεί τα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα στη Μαν­τζου­ρία και περ­νά­ει τον ποτα­μό Σα (Ρωσοϊ­α­πω­νι­κός Πόλε­μος, 1904–1905).

1922 Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο των ΗΠΑ επι­κυ­ρώ­νει ομό­φω­να την παρα­χώ­ρη­ση του δικαιώ­μα­τος ψήφου στις γυναίκες

1932 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Ελί­ζα­μπεθ Τέιλορ.

1933 Εμπρη­σμός στο Ράιχ­σταγκ. Η φωτιά στη γερ­μα­νι­κή Βου­λή, λίγες μέρες πριν από τις γερ­μα­νι­κές εκλο­γές, “φορ­τώ­θη­κε” από τους Ναζί στους κομ­μου­νι­στές, και ο Χίτλερ βρή­κε την ευκαι­ρία να κηρύ­ξει κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης, να ανα­στεί­λει τα πολι­τι­κά δικαιώ­μα­τα, να κλεί­σει τον αντι­πο­λι­τευ­τι­κό Τύπο και να θέσει εκτός νόμου τα πολι­τι­κά κόμματα.

raihstag

1939 Οι κυβερ­νή­σεις της Γαλ­λί­ας και της Βρε­τα­νί­ας ανα­γνω­ρί­ζουν τη φασι­στι­κή κυβέρ­νη­ση του Φράνκο.

1939 Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο των ΗΠΑ θέτει εκτός νόμου τις καθι­στι­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες των εργα­ζο­μέ­νων στις απερ­γί­ες με το αιτιο­λο­γι­κό ότι παρα­βιά­ζουν τα δικαιώ­μα­τα των ιδιο­κτη­τών των επιχειρήσεων.

1939 πεθαί­νει στη Μόσχα, η Ναντέν­τζα (Νάντια) Κρούπ­σκα­για, βασι­κό στέ­λε­χος του Μπολ­σε­βί­κι­κου κόμ­μα­τος και σύζυ­γος του Βλα­ντι­μίρ Λένιν

Ναντέζ­ντα Κρούπ­σκα­για: Κοι­νή γραμ­μή, κοι­νός δρό­μος, αλλη­λεγ­γύη μετα­ξύ άνδρα και γυναίκας

1943 Πέθα­νε ο ποι­η­τής, Κωστής Παλα­μάς.

palamas

1948 Ομα­δι­κές δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις στη Μακρό­νη­σο, κατά τις οποί­ες σκο­τώ­νο­νται 17 και τραυ­μα­τί­ζο­νται 61 φαντά­ροι. Άλλοι 250 παρα­πέ­μπο­νται στο στρατοδικείο

makronisos

1952 Πεθαί­νει ο τέως δικτά­το­ρας και στρα­τιω­τι­κός Θεό­δω­ρος Πάγκαλος.

1959 Θεμε­λιώ­νε­ται στην Αθή­να από τον τότε πρω­θυ­πουρ­γό Κων­στα­ντί­νο Καρα­μαν­λή το ξενο­δο­χείο «Χίλ­τον»

1966 Από το τριώ­ρο­φο κτί­ριο της Γεω­γρα­φι­κής Υπη­ρε­σί­ας Στρα­τού στο Πεδί­ον του Άρε­ως εκπέ­μπει για πρώ­τη φορά η Τηλε­ό­ρα­ση Ενό­πλων Δυνά­με­ων (ΤΕΔ), μετέ­πει­τα ΥΕΝΕΔ, με ένα πρό­γραμ­μα που ξεκι­νά στις 19:00 και λήγει στις 21:10.

2010 Φονι­κός σει­σμός μεγέ­θους 8,8 Ρίχτερ “χτυ­πά­ει” τη νότια Χιλή, με επί­κε­ντρο την Κον­σεπ­σιόν. Δημιουρ­γεί­ται γιγα­ντιαίο τσου­νά­μι. Περί­που 800 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους, ενώ οι ζημιές που προ­κά­λε­σε ανήλ­θαν σε 30 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια (22 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ).

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο