Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 28 Απριλίου 

1789 Ξεσπά η “ανταρ­σία του Μπά­ου­ντι” στο βρε­τα­νι­κό ιστιο­φό­ρο του Βασι­λι­κού Ναυ­τι­κού “Μπά­ου­ντι”. Ο καπε­τά­νιος και 18 μέλη του πλη­ρώ­μα­τος αφή­νο­νται στη θάλασ­σα, σε μια μικρή ανοι­κτή βάρκα.

1814 Ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της εξο­ρί­ζε­ται στο νησί Έλβα ως «αιχ­μά­λω­τος της Ευρώπης».

1821 Στη σύσκε­ψη της Καρύ­ται­νας, ο Κολο­κο­τρώ­νης γίνε­ται αρχι­στρά­τη­γος και ο Τομπά­ζης ναύ­αρ­χος των επα­να­στα­τη­μέ­νων Ελλήνων.

1900 Γεν­νιέ­ται ο Μορίς Τορέζ, ηγε­τι­κή μορ­φή του γαλ­λι­κού και διε­θνούς εργα­τι­κού και κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος, Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Γαλ­λι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος από το 1930 έως το 1964.

1908 Γεν­νή­θη­κε ο Όσκαρ Σίντλερ, γερ­μα­νός επι­χει­ρη­μα­τί­ας, που έσω­σε τις ζωές 1.200 Εβραί­ων κατά τη διάρ­κεια του ολο­καυ­τώ­μα­τος. Η ιστο­ρία έγι­νε γνω­στή από την ται­νία του Στί­βεν Σπίλ­μπεργκ «Η λίστα του Σίντλερ».

1919 Στη διάρ­κεια της Διά­σκε­ψης Ειρή­νης του Παρι­σιού, εγκρί­νε­ται το σχέ­διο του Κατα­στα­τι­κού Χάρ­τη για την Κοι­νω­νία των Εθνών.

1920 Το Αζερ­μπαϊ­τζάν προ­σαρ­τά­ται στη Σοβιε­τι­κή Ένωση.

1923 Ανοί­γει της πύλες του το Γου­έ­μπλεϊ με τον τελι­κό του Κυπέλ­λου Αγγλί­ας, ανά­με­σα στη Μπόλ­τον και τη Γου­έ­στ­χαμ. 200.000 θεα­τές παρα­κο­λου­θούν το μεγά­λο αγώ­να, που λήγει 2–0 υπέρ της Μπόλτον.

1930 Η Πολι­τεία της Καλι­φόρ­νια, στις ΗΠΑ, βυθί­ζε­ται στο σκο­τά­δι, λόγω ολι­κής έκλει­ψης ηλίου.

1932 Ανα­κοι­νώ­νε­ται η ανα­κά­λυ­ψη του πρώ­του εμβο­λί­ου κατά του κίτρι­νου πυρε­τού από τους ερευ­νη­τές Γουίλ­μπορ Σόγιερ, Ρέι Λόιντ και Στιού­αρτ Κίτσεν.

1952  Τίθε­ται σε ισχύ η Συν­θή­κη του Σαν Φραν­σί­σκο, με την οποία τερ­μα­τί­ζε­ται η περί­ο­δος κατο­χής της Ιαπω­νί­ας από τις Συμ­μα­χι­κές Δυνάμεις.

1952  Ο Ντουάιτ Αϊζεν­χά­ου­ερ παραι­τεί­ται από Ανώ­τα­τος Διοι­κη­τής του ΝΑΤΟ, προ­κει­μέ­νου να θέσει υπο­ψη­φιό­τη­τα για την προ­ε­δρία των ΗΠΑ.

1944 Η μάχη στο «Κάστρο του Υμητ­τού»: Μια από τις πιο λαμπρές σελί­δες του αγώ­να του λαού της Αθή­νας κατά των κατα­κτη­τών και των ντό­πιων συνερ­γα­τών τους.

Τρεις νεο­λαί­οι ΕΛΑ­Σί­τες της Αθή­νας, ο διμοι­ρί­της Δημή­τρης Αυγέ­ρης και οι μαχη­τές Κώστας Φολ­τό­που­λος και Θάνος Κιοκ­με­νί­δης αντι­με­τώ­πι­σαν 7 ολό­κλη­ρες ώρες με τα ατο­μι­κά τους όπλα, σ’ ένα σπι­τά­κι του Υμητ­τού, 200 χιτλε­ρι­κούς και ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες και αφού τους προ­ξέ­νη­σαν μεγά­λες απώ­λειες έπε­σαν και οι τρεις στο πεδίο της τιμής.

1945 Ιτα­λοί αντι­φα­σί­στες, σκό­τω­σαν τον δικτά­το­ρα Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι μαζί με την ερω­μέ­νη του Κλα­ρέ­τα Πετά­τσι. Την ίδια μέρα απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται το Τορί­νο έπει­τα από λαϊ­κή εξέ­γερ­ση. Την επο­μέ­νη τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα συν­θη­κο­λο­γούν στη Βόρεια Ιταλία.

1945 Αμε­ρι­κα­νι­κές δυνά­μεις απε­λευ­θέ­ρω­σαν τους κρα­τού­με­νους στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Ντα­χά­ου. Υπήρ­χαν γύρω στους 30.000 πει­να­σμέ­νοι κρατούμενοι

Στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Νταχάου

1961 Πεθαί­νει ο Γιά­νης Κορ­δά­τος, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Έλλη­νες μαρ­ξι­στές ιστο­ρι­κούς, με πλού­σια βιβλιο­πα­ρα­γω­γή γύρω από το εργα­τι­κό και αγρο­τι­κό κίνη­μα, αλλά και την γενι­κή ιστο­ρία της Ελλά­δας (από την αρχαιό­τη­τα ως τις αρχές του 20ου αιώνα).

Γεν­νή­θη­κε το 1891 στη Ζαγο­ρά Πηλί­ου. Υπήρ­ξε στέ­λε­χος του ΣΕΚΕ-ΚΚΕ, μέλος της Κεντρι­κής του Επι­τρο­πής (1920–1927), καθώς και Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ (1922–1924). Στο διά­στη­μα 1921–1924 διε­τέ­λε­σε ακό­μη διευ­θυ­ντής του Ριζοσπάστη.

Το Μάρ­τη του 1927 (3ο Έκτα­κτο Συνέ­δριο) δια­γρά­φτη­κε από το ΚΚΕ, λόγω αρθο­γρα­φί­ας του «εις την αντι­κομ­μα­τι­κήν εφη­με­ρί­δα “Ρεβο­λυ­σιόν Προ­λε­τα­ριέν” της εκτός του γαλ­λι­κού κόμ­μα­τος δεξιάς, αντα­πο­κρί­σε­ως στρε­φό­με­νης κατά του Κόμ­μα­τος», καθώς και για το ότι βρι­σκό­ταν «επί ολό­κλη­ρα έτη εκτός της κομ­μα­τι­κής ζωής και δρά­σε­ως» (βλ. ΚΚΕ «Επί­ση­μα Κεί­με­να», τ.2ος, σελ.250).

Συνε­λή­φθη το 1940 για αντι­φα­σι­στι­κή αρθο­γρα­φία και ξανά το Δεκέμ­βρη του 1944 από τους Άγγλους. Στη διάρ­κεια του Εμφυ­λί­ου φυλα­κί­στη­κε και εξο­ρί­στη­κε. Μετά το 1950 δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε στο χώρο της ΕΔΑ (902.gr).

1971 Ο Πανα­θη­ναϊ­κός νικά τον Ερυ­θρό Αστέ­ρα με 3–0 και παίρ­νει το εισι­τή­ριο για το Γου­έ­μπλεϊ. Στον τελι­κό του Κυπέλ­λου Πρω­τα­θλη­τριών, οι πρά­σι­νοι θα γνω­ρί­σουν την ήττα από τον Άγιαξ.

1974 Η Εθνι­κή Ελλά­δος ποδο­σφαί­ρου παίρ­νει λευ­κή ισο­πα­λία από τη Βρα­ζι­λία 0–0 σε φιλι­κό αγώ­να στο θρυ­λι­κό «Μαρα­κα­νά» του Ρίο ντε Τζανέιρο.

1993 Τραυ­μα­τί­ζε­ται ο Σέρ­βος καλα­θο­σφαι­ρι­στής του Πανιω­νί­ου, Μπό­μπαν Γιάν­κο­βιτς, στο κλει­στό της Νέας Σμύρ­νης στον αγώ­να Πανιώ­νιος- ΠΑΟ με απο­τέ­λε­σμα να μεί­νει παρά­λυ­τος. Θα παρα­μεί­νει για 13 χρό­νια σε ανα­πη­ρι­κό καρο­τσά­κι και θα πεθά­νει στις 28 Ιου­νί­ου του 2006 από ανα­κο­πή καρ­διάς κατά τη διάρ­κεια ταξι­διού με πλοίο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο