Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 28 Δεκεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 28 Δεκεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με 

1065 Eγκαι­νιά­ζε­ται το Αββα­είο του Γουέστμινστερ.

1612 Ο Γαλι­λαί­ος (Γκα­λι­λέο Γκα­λι­λέι) είναι ο πρώ­τος αστρο­νό­μος που παρα­τη­ρεί τον πλα­νή­τη Ποσειδώνα.

1663 Πέθα­νε ο Ιτα­λός αστρο­νό­μος και φυσι­κός, Φραν­τσέ­σκο Μαρία Γκριμάλντι,

1667 Πλοιά­ρια που μετα­φέ­ρουν Μανιά­τες πλήτ­τουν τουρ­κι­κά πλοία που πολιορ­κούν την Κρή­τη. Ως αντί­ποι­να, οι Τούρ­κοι επι­χει­ρούν να κατα­λά­βουν τη Μάνη, αλλά συντρίβονται.

1775 Γεν­νή­θη­κε ο ελβε­τός φιλέλ­λη­νας, Ζαν Γκα­μπριέλ Εϊνάρ, γνω­στό­τε­ρος ως Ιωάν­νης Γαβρι­ήλ Εϋνάρ­δος, ο οποί­ος πρό­σφε­ρε χρή­μα­τα για τον αγώ­να των Ελλή­νων και υπο­στή­ρι­ξε την ιδέα για την ίδρυ­ση της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας, της οποί­ας ονο­μά­στη­κε επί­τι­μος διοικητής

1820 Ο Παπα­φλέσ­σας επι­στρέ­φει από την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη στο Μοριά.

1826 Ο Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης νικά τον Βελή αγά στη θέση “Ομέρ Εφέ­ντι”, κοντά στο Λιδω­ρί­κι Φωκίδος.

1828 Ισχυ­ρός σει­σμός μεγέ­θους 6,8 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ πλήτ­τει την Ιαπω­νία, με απο­τέ­λε­σμα 30.000 άνθρω­ποι να χάσουν τη ζωή τους.

1832 Ο Τζον Καλ­χούν γίνε­ται ο πρώ­τος αμε­ρι­κα­νός αντι­πρό­ε­δρος που παραι­τεί­ται του αξιώ­μα­τος λόγω των πολι­τι­κών δια­φο­ρών του με τον πρό­ε­δρο Άντριου Τζάκσον.

1836 Η Ισπα­νία ανα­γνω­ρί­ζει την ανε­ξαρ­τη­σία του Μεξικού.

1846 Η Αϊό­βα γίνε­ται δεκτή στις ΗΠΑ ως η 29η Πολιτεία.

1849 Ο Αμε­ρι­κα­νός ράφτης Τζό­λι Μπέ­λιν ρίχνει κατά λάθος τον λαμ­πτή­ρα που περιέ­χει τερε­βιν­θί­νη πάνω στα ρού­χα του και ανα­κα­λύ­πτει το στε­γνό καθάρισμα.

1856 Γεν­νή­θη­κε ο 28ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τόμας Γού­ντρο­ου Γουίλσον

tomas

1869 Ο Γουί­λιαμ Φάιν­λι Σεμπλ από το Οχάιο παίρ­νει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για την τσίχλα.

1869 Στις ΗΠΑ, εορ­τά­ζε­ται για πρώ­τη φορά η Εργα­τι­κή Μέρα από ένα σωμα­τείο ραφτών από τη Φιλα­δέλ­φεια, ονό­μα­τι Ιππό­τες της Εργασίας.

1886 Η Τζό­ζε­φιν Κοχρέιν λαμ­βά­νει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για το πλυ­ντή­ριο πιά­των. Είναι η πρώ­τη εμπο­ρι­κά αξιο­ποι­ή­σι­μη πατέ­ντα για το είδος.

1895 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη δημό­σια προ­βο­λή μικρού μήκους ται­νί­ας, με εισι­τή­ριο, από τους αδελ­φούς Λιμιέρ στο Grand Cafe του Παρισιού.

1895 Ο Γερ­μα­νός φυσι­κός Γου­λιέλ­μος Ρέντ­γκεν ανα­κοι­νώ­νει την ύπαρ­ξη των ακτί­νων Χ ή ακτί­νων Ρέντ­γκεν, όπως τις είπαν προς τιμήν του, με το διά­ση­μο τίτλο “Περί μιάς νέας μορ­φής ακτίνων”.

1903 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός μαθη­μα­τι­κός Τζον Φον Νόιμαν.

1904 Δημο­σιεύ­ε­ται για πρώ­τη φορά πρό­βλε­ψη του και­ρού, σε εφη­με­ρί­δα του Λονδίνου.

1908 Λαμ­βά­νει χώρα ο πιο κατα­στρο­φι­κός σει­σμός στην ευρω­παϊ­κή ιστο­ρία. Ο σει­σμός έχει επί­κε­ντρο τον πορ­θμό της Μεσί­να στη νότια Ιτα­λία και κατα­στρέ­φει την ίδια την πόλη της Μεσί­να στη Σικε­λία και το Ρέτζιο της Καλα­βρί­ας στα κεντρι­κά της χώρας, σκο­τώ­νο­ντας 100.000 ανθρώπους.

1909 Ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος φτά­νει από την Κρή­τη στην Αθή­να, έπει­τα από πρό­σκλη­ση του “Στρα­τιω­τι­κού Συν­δέ­σμου” για να ανα­λά­βει πολι­τι­κός σύμ­βου­λός της.

1918 Οι γυναί­κες του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου ψηφί­ζουν για πρώ­τη φορά σε γενι­κές εκλογές.

1919 Στην Ελλά­δα, μετά το τέλος των ανα­κρί­σε­ων για την απο­κα­λυ­φθεί­σα συνω­μο­σία προς ανα­τρο­πή του καθε­στώ­τος και παλι­νόρ­θω­ση της μοναρ­χί­ας, παρα­πέ­μπο­νται στο στρα­το­δι­κείο 37 αξιω­μα­τι­κοί και υπαξιωματικοί.

1919 Ο όμι­λος των Ελλη­νί­δων Σοσια­λι­στριών καλεί τις γυναί­κες της Αθή­νας και του Πει­ραιά σε σύσκε­ψη για να συζη­τη­θεί το θέμα της παρο­χής ψήφου στις γυναίκες.

1931 Η κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου απο­φα­σί­ζει τη διά­λυ­ση της «Ένω­σης Νομι­κών» επει­δή απο­κά­λυ­ψε τα βασα­νι­στή­ρια στα οποία υπο­βάλ­λο­νταν οι κομ­μου­νι­στές κρα­τού­με­νοι των φυλα­κών Αβέρωφ.

1937 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συν­θέ­της, Μορίς Ραβέλ (Μπο­λε­ρό)

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Ιτα­λία ζητά ενι­σχύ­σεις από τη Γερ­μα­νία ενά­ντια στους Ελλη­νες, οι οποί­οι κατέ­χουν τώρα το ένα τέταρ­το της Αλβανίας.

1945 Ο Ρώσος συν­θέ­της Ιγκόρ Στρα­βίν­σκι απο­κτά την αμε­ρι­κα­νι­κή υπηκοότητα.

1949 Ο Σου­κάρ­νο γίνε­ται ο νέος πρό­ε­δρος της Ινδο­νη­σί­ας, η οποία ανα­κη­ρύ­χθη­κε πρό­σφα­τα ανε­ξάρ­τη­το κράτος.

1950 Κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου στην Κορέα, κινε­ζι­κά στρα­τεύ­μα­τα περ­νούν τον 38ο παράλ­λη­λο και μπαί­νουν στη Νότια Κορέα.

1954 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Ντέν­ζελ Ουάσινγκτον

1962 Γεν­νή­θη­κε  ο Γάλ­λος πια­νί­στας της τζαζ Μισέλ Πετρουτσιανί

1963 Με παρέμ­βα­ση των Βρε­τα­νών χαράσ­σε­ται η «πρά­σι­νη γραμ­μή» στη Λευκωσία.

1971 Πέθα­νε ο Αυστρια­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νός συν­θέ­της Μαξ Στάινερ.

1981 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα, Ελί­ζα­μπεθ Τζόρ­νταν Καρ, το πρώ­το παι­δί του σωλήνα.

1984 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της και σενα­ριο­γρά­φος Σαμ Πέκινπα.

1986 Πέθα­νε ο Ρώσος σκη­νο­θέ­της, Αντρέι Ταρκόφσκι.

tarkovsky

1995 Κρί­ση των Ιμί­ων: Δύο ελλη­νι­κά ρυμουλ­κά απο­κολ­λούν το τουρ­κι­κό φορ­τη­γό πλοίο “Φιγκέν Ακάτ” που προ­σά­ρα­ξε σε αβα­θή ύδα­τα κοντά στην Ανα­το­λι­κή Ίμια και το οδη­γούν στο λιμά­νι Κιου­λούκ της Τουρ­κί­ας. Το πρωί της ίδιας μέρας, ένα τουρ­κι­κό μαχη­τι­κό αερο­σκά­φος συντρί­βε­ται στα ελλη­νι­κά χωρι­κά ύδα­τα, στην περιο­χή της Λέσβου, ύστε­ρα από εμπλο­κή με ελλη­νι­κά μαχη­τι­κά. Με ελλη­νι­κή βοή­θεια ο Τούρ­κος πιλό­τος διασώζεται.

1995 Εγκρί­νε­ται από την κυβερ­νη­τι­κή επι­τρο­πή η σύμ­βα­ση για την κατα­σκευή της ζεύ­ξης Ρίου — Αντιρρίου.

1996 20 νεκροί και ένας επι­ζών στο ναυά­γιο του τσι­με­ντά­δι­κου “Δύστος” στα ανοι­χτά της Κύμης.

2009 Πέθα­νε η συγ­γρα­φέ­ας Γαλά­τεια Σαρά­ντη. Γεν­νή­θη­κε στην Πάτρα το 1920 και αργό­τε­ρα εγκα­τα­στά­θη­κε με την οικο­γέ­νειά της στην Αθή­να. Γρά­φτη­κε στη Νομι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, από όπου όμως δεν απο­φοί­τη­σε καθώς από νεα­ρή ηλι­κία απο­φά­σι­σε να αφο­σιω­θεί στη συγ­γρα­φή. Εντο­νη προ­σω­πι­κό­τη­τα και παρου­σία στα πνευ­μα­τι­κά δρώ­με­να του τόπου μας, με κοι­νή ανα­γνώ­ρι­ση στο έργο της που δικαιώ­θη­κε με την εκλο­γή της ως πρώ­τη γυναί­κα Ακα­δη­μαϊ­κός στο ανώ­τα­το πνευ­μα­τι­κό ίδρυ­μα της χώρας μας. Στη λογο­τε­χνία πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε το 1945 με τη δημο­σί­ευ­ση του διη­γή­μα­τος «Το κάστρο» που δημο­σιεύ­τη­κε στη «Νέα Εστία» και ακο­λού­θη­σαν νου­βέ­λες, μυθι­στο­ρή­μα­τα, διη­γή­μα­τα και βιβλία για παι­διά. Εργα της μετα­φρά­στη­καν στα αγγλι­κά, γερ­μα­νι­κά, ιτα­λι­κά, ρωσι­κά, σου­η­δι­κά, ουγ­γρι­κά, ρου­μα­νι­κά, πολω­νι­κά και ισπανικά.

2019 Πέθα­νε ο Μου­σι­κο­συν­θέ­ντης Θάνος Μικρούτσικος

ΣΕΜΝΗ ΥΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΘΑΝΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ: Σχε­δί­α­σε με νότες το μέλ­λον που ονειρευόμαστε

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο