Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 28 Ιανουαρίου

1204 O λαϊ­κός ηγέ­της Νικό­λα­ος Κανα­βός απο­δέ­χε­ται την αρχη­γία και ανα­κη­ρύσ­σε­ται από το λαό αυτο­κρά­το­ρας στην Αγία Σοφία, μετά την εξέ­γερ­ση που οδή­γη­σε στην καθαί­ρε­ση των τελευ­ταί­ων Αγγέ­λων συναυ­το­κρα­τό­ρων Ισα­α­κί­ου Β΄και Αλε­ξί­ου Δ’. Είχαν προη­γη­θεί τρεις ημέ­ρες αναρ­χί­ας, επει­δή κανέ­νας δε δεχό­ταν να ανα­λά­βει την ηγε­σία και η Αυτο­κρα­το­ρία παρέ­με­νε ακέφαλη.

1724 Ο Μέγας Πέτρος ιδρύ­ει τη Ρωσι­κή Ακα­δη­μία Επι­στη­μών στην Αγία Πετρούπολη.

 1853 Γεν­νιέ­ται ο Κου­βα­νός επα­να­στά­της ποι­η­τής Χοσέ Μαρ­τί, ο οποί­ος αφιέ­ρω­σε τη ζωή του στην πάλη για την ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας του και την ενό­τη­τα όλων των λαών της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής κατά του ισπα­νι­κού και αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπεριαλισμού.

Χοσέ Μαρ­τί: Δύο πατρίδες

1881 Πέθα­νε ο Ρώσος συγ­γρα­φέ­ας, Φιο­ντόρ Ντο­στο­γιέφ­σκι (Έγκλη­μα και Τιμωρία)

1887 Αρχί­ζει στο Παρί­σι η κατα­σκευή του πύρ­γου του Άιφελ, προ­κει­μέ­νου να κοσμή­σει τη διε­θνή έκθε­ση του Παρι­σιού, το 1889.

1900 Επι­δη­μία τύφου ξεσπά στην Αθήνα.

1908 Καθί­στα­ται υπο­χρε­ω­τι­κό το μάθη­μα της γυμνα­στι­κής για τους φοι­τη­τές. Διά­στα­ση Συγκλή­του και Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας για το θέμα.

1918 Δημιουρ­γεί­ται ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός στη Ρωσία. Ο Λέων Τρό­τσκι ανα­λαμ­βά­νει την ηγε­σία του.

1935 Η Ισλαν­δία γίνε­ται η πρώ­τη δυτι­κή χώρα που νομι­μο­ποιεί τις εκτρώσεις.

1943 Οι Ναζί αρχί­ζουν τη στρα­το­λό­γη­ση γυναι­κών από 17 έως 45 ετών.

 1945 Πεθαί­νει έπει­τα από θανά­σι­μο τραυ­μα­τι­σμό στο πεδίο της μάχης η 20χρονη επι­λο­χί­ας του Κόκ­κι­νου Στρα­τού Ρόζα Σανί­να.

Η Ρ. Σανί­να υπήρ­ξε μια από τους καλύ­τε­ρους ελεύ­θε­ρους σκο­πευ­τές του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, που έγι­νε θρύ­λος, τόσο για τις ικα­νό­τη­τες όσο και για τον ηρω­ι­σμό της. Η Ρόζα, που ήταν μέλος της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας (Κομ­σο­μόλ) είχε εντα­χθεί στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό ως εθελοντής.

1961 Έρχε­ται στο φως το ανά­κτο­ρο της Βερ­γί­νας από τις ανα­σκα­φές που διε­νήρ­γη­σε το Πανε­πι­στή­μιο της Θεσ­σα­λο­νί­κης υπό το Μανώ­λη Ανδρόνικο.

1976 Ο υπουρ­γός παι­δεί­ας Γεώρ­γιος Ράλ­λης ειση­γεί­ται επι­σή­μως τη χρή­ση της δημο­τι­κής γλώσ­σας στην εκπαί­δευ­ση και σε όλες τις βαθ­μί­δες της δημό­σιας διοί­κη­σης. Σε σύσκε­ψη υπό την προ­ε­δρία του πρω­θυ­πουρ­γού, Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή, απο­φα­σί­ζε­ται επί­σης η κατάρ­γη­ση της διδα­σκα­λί­ας των Αρχαί­ων Ελλη­νι­κών από το πρω­τό­τυ­πο στο Γυμνά­σιο, ενώ η υπο­χρε­ω­τι­κή εκπαί­δευ­ση καθί­στα­ται 9ετής.

1986 Το δια­στη­μι­κό λεω­φο­ρείο “Τσά­λεν­τζερ” εκρή­γνυ­ται 73 δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την απο­γεί­ω­σή του, μπρο­στά στους έντρο­μους τηλε­θε­α­τές, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν την ζωή τους και τα επτά μέλη του πλη­ρώ­μα­τος, ανά­με­σά τους και μια δασκάλα.

1996 Κρί­ση των Ιμί­ων: Το περι­πο­λι­κό του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού “Αντω­νί­ου” κατε­βά­ζει την τουρ­κι­κή σημαία που ύψω­σαν την προη­γού­με­νη μέρα Τούρ­κοι δημο­σιο­γρά­φοι και υψώ­νει την ελλη­νι­κή. Το βρά­δυ Ελλη­νες βατρα­χάν­θρω­ποι απο­βι­βά­ζο­νται στη Μεγά­λη Ίμια, χωρίς να γίνουν αντι­λη­πτοί από τα παρα­πλέ­ο­ντα εκεί τουρ­κι­κά πολε­μι­κά. Η πολι­τι­κή εντο­λή προς τους Ελλη­νες στρα­τιω­τι­κούς είναι να απο­φευ­χθεί κάθε κλι­μά­κω­ση της έντασης.

2000 Αρχί­ζει να λει­τουρ­γεί το μετρό της Αθή­νας. Εγκαι­νιά­ζε­ται η πρώ­τη γραμ­μή, η οποία συν­δέ­ει τη Δάφ­νη με τα Σεπόλια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο